Άρθρο 05:Ρυθμίσεις του Ν.Δ/τος 1024/1971 (Α’ 232)

1. Οι διατάξεις του αρθρ. 1 και παρ. 1 του Ν.Δ/τος 1024/1971 (Α’ 232) εφαρμόζονται και επί γηπέδων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα μέχρι την 28-7-2011.
Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι την 28-7-2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες λήψεως μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από τον μηχανικό κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου επί πλειόνων συνιδιοκτητών του γηπέδου την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μπορεί να ζητήσει και ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσματα που έχει ανεγείρει, εφ’ όσον μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλει και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής, στο οποίο περιγράφεται ότι θα περιέλθει ή θα περιέλθουν στην κυριότητά του τα αυθαίρετα κτίσματα που έχει ανεγείρει.
Στο προσύμφωνο αυτό προσαρτάται αεροφωτογραφία λήψεως προ της 28-7-2011 και το τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές καθώς και το περίγραμμα αυτών.
Η οριστική σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομή καταρτίζεται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου, στην περίπτωση των αυθαιρέτων κατασκευών, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου, επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδομήματα, με την επιφύλαξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου δύνανται να ζητήσουν με αγωγή την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρ. 1 του Ν.Δ/τος 1024/1971 (Α’ 232).Προς τούτο καταθέτουν για την σύνταξη σχετικής πράξεως:
α) τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου επί του οποίου αποτυπώνεται το περίγραμμα των υφισταμένων οικοδομημάτων,
β) σχέδιο της συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και κανονισμού σχέσεως συνιδιοκτητών με περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δημιουργηθούν,
γ) σχέδιο διανομής των διηρημένων ιδιοκτησιών, στο οποίο θα προβλέπεται η εις ένα έκαστον των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων και των υπολειπομένων περιερχομένη διηρημένη ιδιοκτησία,
δ) κάτοψη των υφισταμένων οικοδομημάτων,
ε) πίνακα κατανομής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου του κοινού γηπέδου στις χωριστές ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, με μνεία της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία,
στ) έκθεση σχετικά με την αξία κάθε ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στους συγκυρίους, συνολικά και για κάθε συγκύριο χωριστά και
ζ) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου.
Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1562/1985 (Α’ 150).

 • 28 Απριλίου 2013, 21:11 | Βασίλης Ρ

  Σε εξ-αδιαιρέτου οικόπεδο εκτός σχεδίου ο Άλφα έχει το 50% ήτοι θεωρητικά δύο στρέμματα και οικοδομή από το 1983 με άδεια αλλά και υπερβάσεις. Ο Βήτα πού έχει το υπόλοιπο 50% ήτοι θεωρητικά τα υπόλοιπα 2 στρέμματα πρέπει από το δικό του θεωρητικό κομμάτι να δώσει δουλεία διόδου για την οποία δεν έχει αντίρρηση. Πρέπει όμως να υπογράψει και ο Άλφα αφού προηγουμένως όμως τακτοποιήσει τις παραβάσεις της οικοδομής του. Όμως δεν το κάνει. Μήπως πρέπει οι περιπτώσεις παροχής δουλείας διόδου επειδή ως μοναδικές λύσεις για τρίτους ιδιοκτήτες να γίνονται ήτοι να δίδονται χωρίς την υποχρέωση των παρόχων της δουλείας να μπαίνουν στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρεσιών για την εξυπηρέτηση τελικά τρίτων; (αποδέκτες της δουλείας διόδου)

 • 28 Απριλίου 2013, 21:04 | Δημήτρης Κούτσικος

  Κατά τη γνώμη μου, η έννοια της κάθετης ιδιοκτησίας (και της οριζόντιας αλλά λιγότερο) έχει εκληφθεί με λάθος τρόπο από όλους μας: συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, πολεοδόμους κ.λπ. αλλά και τον ίδιο το νομοθέτη. Όταν με το Ν. 3741/29, ο οποίος αποτελεί τη βάση και για την κάθετη ιδιοκτησία, ορίστηκε ότι «αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ’ ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος», κατά τη γνώμη μου εισήχθη μια νέα κατηγορία «πράγματος» κατά το εμπράγματο δίκαιο. Δηλαδή, με τον 3741/29 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο υπάγονται σε καθεστώς ιδιοκτησίας οι οικοδομές. Σε καμία περίπτωση δεν καθορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις ανέγερσής τους. Με το Ν.Δ. 1024/1971, απλώς η ρύθμιση του Ν. 3741/29 για διαχωρισμό μιας οικοδομής σε ενιαίο τμήμα εδάφους σε περισσότερες ιδιοκτησίες («πράγματα»), επεκτείνεται και σε περισσότερες οικοδομές οι οποίες έχουν ανεγερθεί πάλι σε ενιαίο τμήμα εδάφους: Δηλαδή εισάγεται η δυνατότητα τα περισσότερα αυτά οικοδομήματα να αποτελούν περισσότερες ιδιοκτησίες («πράγματα»). Όπως και με τον 3741/29, έτσι και με το 1024/71 δεν καθορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις ανέγερσης των οικοδομημάτων.
  Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται: 1) Οι προϋποθέσεις νόμιμης ανέγερσης κάθε είδους οικοδομημάτων και κατασκευών (θα έπρεπε να) καθορίζεται αποκλειστικά από τις πολεοδομικές διατάξεις. Το πρόβλημα όλο δημιουργείται από την §2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1024, με την οποία επιχειρείται να εισαχθούν πολεοδομικές διατάξεις σε ένα νόμο καθαρά εμπραγμάτου δικαίου. Την παράγραφο αυτή επιχείρησε να αποσαφηνίσει ο Ν. 2052192, συνεχίζοντας το ίδιο λάθος. 2) Το αν ένα γήπεδο (εντός ή εκτός σχεδίου) δύναται να ανοικοδομηθεί, τι είδους, μορφής και πόσα στον αριθμό οικοδομήματα μπορούν να ανεγερθούν σε αυτό, καθορίζονται από τον Γ.Ο.Κ. (Ν.Ο.Κ.), το Π.Δ. του 1985 και τις λοιπές πολεοδομικές διατάξεις, δηλαδή διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αν το νομοθετικό αυτό πλαίσιο δεν είναι επαρκές ή ικανοποιητικό, θα πρέπει να αναμορφωθεί αυτό και όχι να γίνονται επεμβάσεις σε νομοθετικά κείμενα τα οποία από τη φύση τους ρυθμίζουν ΙΔΙΩΤΙΚΑ δικαιώματα. 3) Η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας δεν (θα έπρεπε να) αποτελεί κατάτμηση: Το 1024 αναφέρει ρητά «επί ενιαίου οικοπέδου (εννοεί γηπέδου)». Αν επέφερε κατάτμηση των γηπέδων, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται ούτε στα εντός σχεδίου γιατί και σ’ αυτά κάθετες ιδιοκτησίες συστήνονται όπου δεν επιτρέπεται κατάτμηση. 4) Η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας δεν (θα έπρεπε να) ευνοεί και να συμβάλλει σε αυθαίρετη δόμηση: Το ενιαίο γήπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις πολεοδομικές υπηρεσίες ως τέτοιο και να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης ΜΟΝΟ αν επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις και ΟΧΙ με βάση το σε τι απέβλεψαν ενδεχομένως οι ιδιοκτήτες με τυχόν σύσταση κάθετης πριν την ανέγερση. 5) Η σύσταση κάθετης (όπως και οριζόντιας), σε υπάρχουσες οικοδομές (θα έπρεπε να) παρέχει απλώς τη δυνατότητα ιδιοκτησιακού διαχωρισμού οικοδομημάτων. Το αν έχουν ανεγερθεί νόμιμα θα πρέπει να είναι προϋπόθεση, αλλά να προκύπτει από τις πολεοδομικές διατάξεις. 6) Η σύσταση κάθετης (όπως και οριζόντιας), πριν την ανέγερση δεν (θα έπρεπε να) καθορίζει / αλλάζει σε καμία περίπτωση τις νόμιμες προϋποθέσεις ανέγερσης.
  Η απαγόρευση της κάθετης ιδιοκτησίας εκτός σχεδίου έχει οδηγήσει στην ανέγερση σε όλες τις, τουριστικά ενδιαφέρουσες, περιοχές της χώρας, οικοδομών με υπερβολική επέκταση κατά πλάτος, με επιεικώς απαράδεκτο αισθητικά αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει προκειμένου οι ιδιοκτήτες να καταφέρουν να διαχωρίσουν νομικά (με αμφισβητούμενο τελικά τρόπο) τους χώρους των οικοδομών αυτών ως οριζόντιες ιδιοκτησίες (χώροι ευρισκόμενοι σε επαφή – δηλ. ενιαία οικοδομή). Γνώμη μου είναι ότι για να έχουμε ένα ξεκάθαρο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και για να ελεγχθεί η δόμηση και μέσω του ελέγχου αυτού να επιτυγχάνονται οι σκοποί (περιβαλλοντικοί, χωροταξικοί, αισθητικοί, λειτουργικοί κ.λπ.) του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα έπρεπε: 1) Οι προϋποθέσεις ανέγερσης οικοδομημάτων και κατασκευών να ρυθμίζεται από ένα σαφές και συνεπές με τους παραπάνω σκοπούς, θεσμικό πλαίσιο (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ). 2) Ο θεσμός της χωριστής ιδιοκτησίας (οριζόντιας και κάθετης) να επιτρέπεται ανεξαρτήτως κατηγορίας γηπέδου (εντός ή εκτός σχεδίου πόλης). 3) Όλες οι εν ζωή εμπράγματες δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις, συστάσεις χωριστών ιδιοκτησιών κ.λπ.) να επιτρέπονται μόνο σε νόμιμα ανεγερθέντα κτίσματα. Αν δηλαδή σε ένα γήπεδο εκτός σχεδίου δεν επιτρέπεται να ανεγερθούν περισσότερα κτίσματα, δεν έχει κανένα νόημα η απαγόρευση σύστασης χωριστής (κάθετης) ιδιοκτησίας σε αυτά. Αν όμως από τις πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται να ανεγερθούν περισσότερα κτίσματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να τα χρησιμοποιούν χωριστά, δηλαδή να συστήνουν χωριστή (κάθετη) ιδιοκτησία σε αυτά. Αντίστροφα, αν σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν επιτρέπεται πολεοδομικά η ανέγερση περισσότερων κτισμάτων, συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επί των μελλοντικών κτισμάτων, αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να επιτραπεί η ανέγερση των κτισμάτων αυτών, από τη στιγμή που πολεοδομικά δεν επιτρέπεται.
  Επομένως, θεωρώ ότι η προς διαβούλευση διάταξη, παρ’ ότι θα επιλύσει πολλά υπαρκτά προβλήματα, ειδικά όσον αφορά και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, δεν κινείται στην κατεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα.

 • §1
  Γιατί να μην επιτραπεί εκ νέου η σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου γήπεδα εάν υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΣΤΕ? Όχι μόνο για γήπεδα που έχουν κατασκευές οι οποίες έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28.7.2011 αλλά και σε γήπεδα που θα φιλοξενήσουν νέες κατασκευές. Η απαγόρευση της κάθετης συνιδιοκτησίας στα εκτός σχεδίου αποτελούσε και αποτελεί πολλές φορές τροχοπέδη για την ανοικοδόμησή τους καθώς σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υπήρχε η επιθυμία για κατασκευή ανεξάρτητων κτισμάτων.
  Σε περίπτωση που θεσπιστεί η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας για κάθε ένα φερόμενο ιδιοκτήτη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αποτύπωσης μόνο της έκτασης που ανήκει άτυπα στον ενδιαφερόμενο. Διαφορετικά δε θα επέλθει λύση στο πρόβλημα των συνιδιοκτησιών…

  §2
  Εάν τελικά ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις ρυθμίσεις που έγιναν, κακώς, με το Ν.4014/2011 σε εκτός σχεδίου ακίνητα με αποτύπωση μόνο της ιδιοκτησίας που ανήκει, άτυπα, στον ενδιαφερόμενο χωρίς κάποια συμφωνία για σύναψη κάθετης συνιδιοκτησίας.

  §3
  Εάν υπάρξει προθεσμία για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την εκδίκαση της αγωγής. Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα άσκησης αγωγής από τη συνιδιοκτησία του 50+1%.

 • 28 Απριλίου 2013, 18:44 | Γ.Π.

  Αφορά κάθε είδους οικοδομήματα που κτίστηκαν πριν από τις 28-07-2011 (νόμιμα και αυθαίρετα που θα τακτοποιηθούν με το νέο Νόμο); Αν σε εκτός σχεδίου γήπεδο έχει ανεγερθεί ΜΙΑ οικοδομή από τον ΕΝΑ μόνο συνιδιοκτήτη του γηπέδου προ της 28-07-2011, σύσταση μπορεί να γίνει στο όλο γήπεδο; Αν ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης έκτισε και αυθαίρετα και κάλυψε τη δόμηση του γηπέδου ο έτερος συνιδιοκτήτης, πέραν των δικαιωμάτων αποζημίωσης, πως αλλιώς θα εκμεταλλευτεί το ακίνητο του (την υπό δημιουργία – με το προσύμφωνο – κάθετη του); Φυτεύοντας πατάτες; Γιατί σε τέτοια περίπτωση μάλλον θα είναι δύσκολο να συναινέσει στην υπογραφή προσυμφώνου και θα εκβιάσει. Παρά το γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια αποφυγής της βεβαίωσης του μηχανικού, που θα ήταν απαιτούμενη κατά την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης σύστασης καθέτων και διανομής, μέχρι την τακτοποίηση των αυθαιρέτων στο γήπεδο, όσα αναφέρονται στο άρθρο δεν αποτελούν λύση και θα αυξηθούν τα προβλήματα. Έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνους δρόμους. Ως είναι η διάταξη θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, διενέξεις, εκβιασμούς και δικαστικές διαμάχες, ειδικά σε περιπτώσεις πολλών συνιδιοκτητών. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και γίνονται περίπλοκα ως συνήθως. Τάσσομαι με τις απόψεις των μηχανικών (όπως τις ξεκίνησε ο κ. Σουάνης με το πρώτο post), παρά τη νομική τους παραδοξότητα. Τακτοποίηση από τον ΦΕΡΟΜΕΝΟ συνιδιοκτήτη (ενδιαφέρει το κτίσμα και όχι ο ιδιοκτήτης. Όποιος νομίζει ότι το κτίσμα είναι δικό του ας πάει να δηλώσει με πλήρη διάκριση από το ιδιοκτησιακό του εξ’ αδιαιρέτου δικαίωμα στο όλο ακίνητο). Και μετά βλέπουμε……για το ιδιοκτησιακό. Ούτως ή άλλως ούτε ο Νόμος αυτός φαίνεται να είναι ο τελευταίος.

 • 28 Απριλίου 2013, 17:40 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Σε συναρτηση με τα αναφερομενα στις παραγραφους 2 & 3 του αρθρου 5 , οσον αφορα ιδοκτησιες πλειονων ιδιοκτητων σε εκτος σχεδιου γηπεδα και λαμβανοντας υπ’οψιν ότι :
  1) Οι ανωτερω συνιδιοκτησιες είναι εξ’αδιαιρετου , χωρις καμμια συσταση ιδοκτησιας
  2) Οι περισσοτερες εξ’αυτων βρισκονται σε παραθεριστικες περιοχες και αποκτηθηκαν από το 1975 εως το 1990 , ως εκ τουτου πολλοι συνιδιοκτητες ειναι απλως κληρονομοι των αρχικων ιδιοκτητων , δεν εχουν προβει σε καμμια τακτοποιηση του κληρονομουμενου ακινητου και δεν βρισκονται καν στην Ελλαδα.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να μην υπαρχει καταληκτικη ημερομηνια για τις συγκεκριμενες ιδιοκτησιες η να ειναι τουλαχιστον τριετης , για να δοθει η ευκαιρια στους ιδιοκτητες να συγκεντρωθουν και να υπογραψουν προσυμφωνα συστασης ιδιοκτησιας.

 • 28 Απριλίου 2013, 15:27 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΖΗΣ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ.
  ΕΙΧΕ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ. ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 65% ΚΛΠ.
  ΕΠΙΣΗΣ Η ΚΑΘΕΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.
  ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ , ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:19 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Θα αναφερθώ σε πραγματικά περιστατικά.Στην παραλία Οφρυνιου Καβάλας σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια εκτός σχεδίου οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει σχεδόν στο σύνολό τους υπαγωγή στον.Ν4014/2011.Σε κάποιους όμως έχουν γίνει καταγγελίες συνιδιοκτητών με αποτέλεσμα να εκδίδονται από την οικία πολεοδομία εκθέσεις αυτοψίας με δυσβάστατα πρόστιμα και να καλούνται πλέον οι ιδιοκτήτες από το αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ στο οποίο έχουν καταλήξει τέτοιες περιπτώσεις να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις των συνιδιοκτητών ότι τους επιτρέπουν στην υπαγωγή στον.Ν4014/2011.Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο στην πράξη να γίνει.Και έτσι έχουμε το εξείς παράδοξο.Σε μια τεράστια περιοχή σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια εκτός σχεδίου από τη μία σε όσους έχουν γίνει καταγγελίες να αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα και στους υπόλοιπους να «ισχύει» κανονικά η υπαγωγή στον Ν4014/2011 αφού σύμφωνα με την αρμόδια Πολεοδομία δεν εξετάζεται η περίπτωση των υπεύθυνων δηλώσεων παρά μόνο σε περίπτωση καταγγελίας και το ΣΥΠΟΘΑ πλέον καλείτε να επέμβει.Και τι θα συμβεί λοιπόν εάν αρχίσει να κάνει(που είναι και το ποιο πιθανό)καταγγελίες ο ένας στον άλλο;Θα γίνονται συνεχώς εκθέσεις αυτοψίας και θα επιβάλονται πρόστιμα; Νομίζω θα δημιουργηθεί χάος.Προβλέπεται κάτι για τέτοιες περιπτώσεις έτσι ώστε να ισχύει η υπαγωγή στον Ν4014/2011 για όσους την έχουν κάνει άλλα και να μην χάνουν το δικαίωμα να χτίσουν όσοι δεν πρόλαβαν εφ’όσον έχει καλυφθεί ο συντελεστής δόμησης;Και στο κάτω της γραφής δεν μπορούν να είναι οι «σαράντα» όμηροι του ενός επειδή αυτός «δεν γουστάρει» να συναινέσει.Πρέπει λοιπόν να επιτραπεί η σύσταση καθέτου ιδιοκτ΄.στα εξ αδιαιρέτου εκτός χωρίς να απιτείται η έγκριση των συνιδιοκτητών, αλλά να μην αδικηθούν και οι υπόλοιποι.Και κάτι ακόμα.Γιατί έχει επιτραπεί στα ΣΥΠΟΘΑ να κρίνου τέτοιες περιπτώσεις;ΔΩΣΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ.Ευχαριστώ με την ελπίδα ότι θα διαβαστεί.

 • 1. Αφού αποφασίστηκε να καταργηθεί το διάταγμα του 1992 που απαγορεύει την κάθετη ιδιοκτησία στα εκτός σχεδίου, το άρθρο 5 παρ 1 θα πρέπει να ισχύει και για τα αδόμητα εκτός σχεδίου είτε αυτά είναι άρτια είτε όχι όπου είναι θετικό να καθορίζονται με σύσταση οι αποκλειστικές χρήσεις του κάθε ιδιοκτήτη, όπου θα μπορεί να οικοδομήσει μελλοντικά. Πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «επι των οποίων έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα μέχρι την 28/7/2011»
  2. Αν ισχύσει το προηγούμενο πρέπει να επιτραπεί οι οικοδόμηση ανεξαρτήτων οικοδομημάτων (κάθετες ιδιοκτησίες) στα εκτός σχεδίου, χωρίς δυνατότητα απαγόρευσης από την επιτροπη αρχιτεκτονικού ελέγχου.
  3.Η αίτηση υπαγωγής από τον συνιδιοκτήτη που έχει κατασκευάσει και διατηρεί την νομή του αυθαιρέτου για χρόνια πρέπει να μπορεί να διεκπεραιωθεί χωρίς να απαιτείται το προσύμφωνο στη φάση της υπαγωγής, αλλά της μελλοντικής περαίωσης της υπόθεσης.
  4. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε εκτός σχεδίου δεν πρέπει να επηρεάζουν δικαιώματα ΣΔ που έχουν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες αδομήτων τμημάτων, είτε αν το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο σήμερα, είτε αν ενταχθεί σε σχέδιο αργότερα. Ετσι θα πείθονται ευκολότερα οι συνιδιοκτήτες αδομήτων τμημάτων να συναινούν στην σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας.

  Κατά τα άλλα, θερμά συγχαρητήρια!στον εμπνευστή αυτού του άρθρου. Με τρείς παραγράφους καταφέρνει να φέρει μία τεράστια τομή στην τελματωμένη Ελληνική πραγματικότητα με απίστευτα μεγάλες ανακατατάξεις στο χώρο της ακίνητης περιουσίας.

 • 26 Απριλίου 2013, 20:39 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑς

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

  Αρ. Πρωτ. 27
  Συντερίνα Κερατέας 24/4/2013
  Θέμα: Προτάσεις της Ομοσπονδίας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα.
  Με αφορμή το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση , η ομοσπονδία μας εκπροσωπώντας πολλούς ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στους οικισμούς της Λαυρεωτικής , καταθέτουμε τις προτάσεις μας, ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου
  Τονίζουμε ότι ο νόμος 4014/2011 πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να εκπληρώσει τους Εθνικούς στόχους.
  Ευχόμαστε και ελπίζουμε ο νέος νόμος να διορθώσει τα λάθη και τις ασάφειες του παλιού 4014 και κυρίως να λάβει υπόψη του τη δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση των μη προνομιούχων ελληνικών οικογενειών που μαστίζονται ανελέητα απ’ την οικονομική κρίση.
  Διαφορετικά θα υπάρξει και πάλι απροθυμία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση από τη πλειοψηφία των ιδιοκτητών αυθαιρέτων, όχι γιατί δε θα θέλουν, αλλά γιατί δε θα μπορούν.
  Αν η εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου καταστεί προσιτή, η επιτυχία θα είναι δεδομένη, παρά το γεγονός της διαφαινόμενης εισπρακτικής λογικής.
  Αναλυτικότερα οι προτάσεις μας είναι οι παρακάτω:
  1ο Να πολλαπλασιαστούν οι δόσεις. Προτείνουμε 80 το λιγότερο!
  2ο Να λυθεί το πρόβλημα των εξ αδιαιρέτου το οποίο μαζί με τον αριθμό των δόσεων, αποτελεί τη μεγαλύτερη τροχοπέδη υπαγωγής των ιδιοκτητών αυθαιρέτων στη ρύθμιση.
  Προτείνουμε η ιδιόκτητη κατοικία που βρίσκεται σε εξ αδιαιρέτου γήπεδο να μπορεί μετά την αποπληρωμή του προστίμου να μεταβιβαστεί ή πωληθεί με χρήση των διατάξεων του αστικού κώδικα περί τακτικής-έκτακτης χρησικτησίας, αρκεί ο ιδιοκτήτης που το αποδεικνύει (π.χ. με τα έγραφα του κτηματολογίου ) να θεωρείται πραγματικός ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δομήματος
  3ο Συμφωνούμε και θεωρούμε απαραίτητο να μειωθεί το παράβολο υπαγωγής στη ρύθμιση στα 500 Ε , ανεξαρτήτως κατηγορίας χρήσης και εμβαδού αυθαιρέτου.
  4ο Εφαρμογή των διατάξεων του τρόπου διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων που έχουν επιβληθεί, πριν τον ν.40142011, σε όσα αυθαίρετα έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4014 και μέσω ΚΕΠ.
  «Για όσους πληρώνουν με δόσεις το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, με την προσκόμιση στη αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΚΕΠ των ανωτέρω δύο εγγράφων και του μηχανογραφικού σημειώματος από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετεί τη ρύθμιση του ν. 4014, στο οποίο φαίνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση και ότι είναι ενήμερος στην αποπληρωμή των δόσεων να παγώνει κάθε ενεργεία για την είσπραξη των παλαιών αυτών προστίμων και να δίδεται φορολογική ενημερότητα όσον αφορά την οφειλή αυτή στους υπόχρεους πολίτες».

  Αιτιολογία:
  Σύμφωνα με το ν. 4014 αρθρ.24 § 11, «…για όσους υποβάλουν δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, … Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.»
  Στο ν.4067 αρθρ. 29 § 5δ, ορίζεται και η διαδικασία με την οποία υποχρεούται η εφορία και η πολεοδομία να διαγράψουν τα πρόστιμα αυτά.
  Δυστυχώς όμως Υπηρεσίες Δόμησης κατά Δήμο δεν έχουν ακόμη συσταθεί. Η υπάρχουσα πολεοδομία, ή λόγο φόρτου εργασίας, ή θέλοντας με πλάγιο τρόπο να μην μπει στην ουσία της ρύθμισης των αυθαιρέτων παρά την ρητή διάταξη του ν. 4014 αρ8ρ.24 § 3, αρνείται ουσιαστικά να εφαρμόσει τον νόμο. Προβάλλει διάφορους ανυπόστατους και γραφειοκρατικούς ισχυρισμούς, ζητώντας την προσκόμιση διαφόρων εγγράφων που είναι αδύνατον να υπάρξουν επειδή αφορούν περιοχές με αυθαίρετα, εκτός σχεδίου πόλεως, (π.χ. οικιστική καταλληλότητα ). Παραπέμπει σε μια επιτροπή που ακόμα δεν έχει συσταθεί και έχει ήδη συσσωρευμένο τεράστιο φόρτο εργασίας.
  Τελικώς δεν εκδίδονται οι πράξεις με τις οποίες ακυρώνονται οι χρηματικοί κατάλογοι και οι πράξεις επιβολής προστίμου, και με τη σειρά τους οι φορολογικές αρχές δεν διαγράφουν τις οφειλές αυτές. Αντίθετα παρ’ όλο ότι γνωρίζουν το θέμα καλούν τους υπόχρεους πολίτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές την στιγμή που γνωρίζουν (από τα μηχανογραφικά σημειώματα που προσκομίζονται) ότι οι άνθρωποι έχουν ήδη πληρώσει με την ρύθμιση του ν.4014, εφ’ άπαξ, ή πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Ο υπόχρεος πολίτης ουσιαστικά είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του λόγο της ρυθμίσεως, η οικονομική υπηρεσία όμως το «διώκει» για παραλείψεις ή αδυναμίες της διοικήσεως.
  Τα ακίνητα αυτά είναι τα μοναδικά στην χώρα μας που είναι ταυτοποιημένα πλήρως με ηλεκτρονικό τρόπο. Οριοθετημένα και κτηματογραφημένα απολύτως και ακριβώς με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87)που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Το κάθε ένα έχει την δική του μοναδική αριθμημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014, καταχωρημένη ηλεκτρονικά στο σχετικό μηχανογραφικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. .
  Κάθε στοιχείο που αφορά το ακίνητο (ιδιοκτήτης με πλήρη στοιχεία, εμβαδόν, όγκος, τοπογραφικό, φωτογραφίες, όψεις, κατόψεις, αρχιτεκτονικά, στατικά) είναι καταχωρημένα και αυτά ηλεκτρονικά. Όλες αυτές οι καταχωρίσεις γίνονται από το αρμόδιο μηχανικό ενυπόγραφα, που έχει και την πλήρη ευθύνη μαζί με τον ιδιοκτήτη. Κάθε χρηματική καταβολή όπου και να γίνει φαίνεται αμέσως στο σύστημα και βεβαιώνετε επίσημα σε 24ώρες. Από τα ανωτέρω συμπεραίνετε ότι είναι απίθανο έως αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε «πονηρία» από κανέναν.
  5ο Να υπάρχει δυνατότητα μείωσης μέχρι και 50% του προστίμου για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ανάπηροι, άνεργοι, χαμηλά εισοδήματα) που το αυθαίρετο είναι η μοναδική κατοικία τους.
  6ο Σε περίπτωση πολεοδομικών παραβάσεων εξ αιτίας των οποίων δεν έχει πραγματοποιηθεί υπέρβαση του συντελεστή δόμησης ή της κάλυψης του οικοπέδου (με βάση τα ισχύοντα στο πλησιέστερο σχέδιο πόλης), να μπορεί να εκδίδεται απ’ ευθείας απ’ το σύστημα άδεις νομιμοποίησης, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής της παράβασης .
  7ο Να προχωρούν άμεσα οι εντάξεις των σχεδίων πόλεων κάθε είδους, απλοποιώντας το νομικό πλαίσιο της νομοθέτησης της πολεοδομικής μελέτης, ώστε με τη δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ. να εκδίδεται αυτομάτως οικοδομική άδεια.
  8ο Σε κάθε περίπτωση ένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις οποιουδήποτε αυθαιρέτου να όλα τα δίκτυα κοινής ωφελείας (Ρεύμα- νερό- τηλέφωνο, όπως προβλέπεται ήδη από τις διατάξεις του 4014/2011) με την εξασφάλιση έστω και προσωρινής διέλευσης ακόμα και από το οδικό δίκτυο ενός εκτός σχεδίου οικισμού, που θεωρείται Δασικού χαρακτήρα.

  Με τιμή
  Το Δ.Σ.

 • Το άρθρο 5 αναφέρετε σε οικισμούς προ του 1923 και του 1983 και σε οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί μετά το 1923 και μέχρι 28-7-2011 ?
  ο νόμος θα πρέπει να γίνει πιο σαφής και να εξηγεί ακριβός τι εννοεί
  επίσης θα θέλαμε να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τους οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί μετά το 1923
  και το 1983 μέχρι σήμερα και δεν έχουν αναγνωριστεί οι κοινόχρηστη χώροι τους και τα όρια τους ?
  κατά την γνώμη μας θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τα ΟΤΑ του εκαστοτε δήμου που γνωρίζουν τους πληθυσμούς και της περιοχές .
  Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι και η καταγραφή του πληθυσμού που γίνετε από την εκαστοτε καταγραφή από την στατιστική υπηρεσία απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα για τους εξής λόγους
  Α. Πολλοί δήμοι δεν καταγράφουν της διάφορες περιοχές ξεχωριστά σαν οικισμούς
  Β. Οι φοιτητές που κάνουν την απογραφή για την στατιστική υπηρεσία δεν γνωρίζουν της περιοχές
  Και καταγράφουν τους κατοίκους σαν δήμο ΠΧ κατοίκους του Προβαληνθου τους καταγράφουν σαν κατοίκους Δήμου Μαραθώνα η κατοίκους Νέας Μακρης .
  Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε και οι καταγραφή πληθυσμών να γίνεται από τους
  Δήμους .

 • 26 Απριλίου 2013, 09:08 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.1 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ : Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28-7-2011 ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ,ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 4014 ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

 • 26 Απριλίου 2013, 06:57 | Κωστης

  H οριοθετηση των οικισμων πρεπει να ανατατεθει σε αλλη Υπηρεσια, και οχι στην Στατιστικη Υπηρεσια…
  Δεν ειναι καταλληλοι οι φοιτητες για το σοβαρο αυτο εργο..
  Η απειρια τους και η αγνοια του αντικειμενου της εργασιας που τους ανατεθηκε εχουν δημιουργησει πολλα προβληματα στην αναγνωριση των οικισμων της Αττικης.

 • 25 Απριλίου 2013, 23:14 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Αρχίζει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία το μεγάλο πρόβλημα των εξ’ αδιαίρετου. Κατά κύριο λόγο δημιουργήθηκε από την υποχώρηση που έκαναν οι συμβολαιογράφοι στη «νομική ηθική» , που δεν επέτρεπε να συντάσσουν συμβόλαια π.χ. για ένα «αγροτεμάχιο» 6 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε 20 αγοραστές. Πολύ περισσότερο να τα μεταγράφουν μάλιστα. Δεδομένου ότι οι προσερχόμενοι οικειοθελώς σε τέτοιες αγορές, δεν είχαν στο μυαλό τους να εμποδίσουν τους υπόλοιπους να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, πρέπει ο κάθε συγκύριος να μπορεί και χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων να ρυθμίζει το ακίνητο του. Πέραν αυτού η δυνατότητα που δίνετε να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για την οριστική διανομή με δικαστική απόφαση είναι μεγάλο βήμα. Το 65% των συναινούντων που απαιτείται είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί. Θα ήταν ποιο πρακτικό οι όσοι εκ των συγκυρίων επιθυμούν την οριστική διανομή, συμφώνα με το σχεδιάγραμμα που αγόρασαν το εξ’ αδιαίρετου, να προσφεύγουν για την οριστική διανομή εφόσον αναλάβουν την υποχρέωση να ενημερώσουν και να καλέσουν τους υπόλοιπους να συναινέσουν. Η ειδοποίηση να γινετε εγγράφως και με δικαστικό κλητήρα. Το πρόβλημα το δημιούργησαν οι πολίτες. Πρέπει όλοι τώρα να κάνουν υποχωρήσεις για να λυθεί. Φυσικά από εδώ και πέρα όχι άλλα εξ’ αδιαίρετου.

 • 25 Απριλίου 2013, 22:47 | Σταύρος Σουάνης

  Νομίζω ότι σχολιάζουμε ή καλύτερα διαβουλευόμαστε ένα άρθρο που θα έπρεπε να βρίσκετε ή σε άλλο σχέδιο νόμου ή στο τέλος αυτού με τίτλο άρθρου «λοιπές διατάξεις».
  Το σχέδιο νόμου μιλάει για την τακτοποίηση της αυθαίρετης δόμησης. Δεν είναι σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιακών.
  Το σχέδιο νόμου έτσι όπως είναι φτιαγμένο, ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ μεγάλο αριθμό κτισμάτων, αφού είναι πρακτικά αδύνατο να γίνουν όλα αυτά που αναφέρει το άρθρο 5.
  Ας μην γελιόμαστε…
  Δε ξέρω σε άλλες περιοχές της χώρας αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά στη Χαλκιδική το σχήμα «30 σε 15» (30 ιδιοκτήτες σε 15 στρέμματα) απαντάται συνεχώς.
  Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις το άρθρο 5 κάποιος καλοπροαίρετος θα το πάρει ως ευχολόγιο, αλλά οι περισσότεροι θα το δουν ως κοροϊδία.
  Από που να το πιάσεις;
  Από το ότι βάζει 30 νοματαίους να συνεννοηθούν; (30 είναι λίγοι… 30 ήταν τα μερίδια, κάποιοι πέθαναν, άρα οι κληρονόμοι είναι… άγνωστος αριθμός).
  Από το κόστος; (ο έφορος θα κάνει τούμπες, αφού 1-2 τέτοιες περιπτώσεις θα αρκούν για να πιάσει τον στόχο των εσόδων. Ο φόρος θα υπολογισθεί μετρώντας και το σύνολο των σπιτιών).
  Από το ότι από τους 30 έχουν χτίσει οι 25; (Άρα με τους άλλους 5…; Που δεν παρανόμησαν αλλά θα πρέπει να έχουν και αυτοί ένα κόστος…; )
  Μερικά μόνο από τα ερωτήματα.

  Μιλάμε για ένα σχέδιο νόμου που στόχο έχει να τακτοποιήσει την αυθαίρετη δόμηση (εισπράττοντας).
  Ο τίτλος άλλωστε του πρώτου κεφαλαίου είναι «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης».
  Το άρθρο 5 ως έχει, μας λέει για το πως θα λύσουν τα ιδιοκτησιακά, που δε θα τα λύσουν και έτσι θα μείνουν οι ιδιοκτήτες ανοιχτοί σε πρόστιμο-υπογλώσσιο.

  Τρόπος υπάρχει.
  Έγινε με τον 3212/2003.
  Ας γίνει και τώρα.

  Είναι οξύμωρο, αλλά συζητάμε για το δίκιο αυτού που αυθαιρέτησε.
  Εν γνώση του, οπότε η εύκολη λύση είναι να πούμε καλά να πάθει.
  Ο άλλος πλήρωσε για να χτίσει άδεια, ένσημα, ΦΠΑ κτλ κτλ.
  ΑΛΛΑ,
  το ίδιο το κράτος τον άφησε να πάρει 2% επί αγρού. Τι να το κάνει; να το καλλιεργήσει;
  Και αν δεν μπορούσε να του αφαιρέσει το δικαίωμα να το αγοράσει, θα μπορούσε πολύ εύκολα να του απαγορέψει να χτίσει…
  Γκρεμίζεις των 10 πρώτων και τελείωσες.
  Άφησαν όμως και χτίστηκαν ολόκληροι οικισμοί.
  Αυτή η δραστηριότητα έδωσε δουλειά στον τοπικό μπετατζή, χωματουργό, υδραυλικό, στην τοπική μάντρα κτλ.
  Αναπτύχθηκαν οικονομικές δραστηριότητες που έδωσαν κίνηση στις τοπικές κοινωνίες.
  Επίσης τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, το συγκεκριμένα σπίτια σε μεγάλο βαθμό έχουν μετατραπεί από ανάγκη σε πρώτες κατοικίες για τους 60άρηδες ιδιοκτήτες τους.
  Από ανάγκη, γιατί οι 30άρηδες υιοί και θυγατέρες έχουν πάρει το σπίτι στην πόλη για να ζήσουν τη δική τους οικογένεια.
  Και άλλα πολλά άκρως σημαντικά (π.χ. απασχόληση…)
  Όλα αυτά υπό τις ευλογίες του κράτους αφού βόλευε… Εισέπραττε ΦΠΑ από υλικά και από λοιπές δραστηριότητες, εισέπραττε από εφορία για τα συμβόλαια και από μετεγγραφές και συγχρόνως δεν εισέπραττε διαμαρτυρίες για ανεργία κτλ.
  Φτιάχτηκαν ολόκληροι οικισμοί χωρίς καμία υποδομή και χωρίς υποχρέωση για καμία υποδομή… Άλλωστε είναι όλα αυθαίρετα…
  Ήρθε ο νόμος 3212/2003 και με το τυράκι της σύνδεσης με ΔΕΗ και ΟΤΕ, το ίδιο το κράτος τους καταλόγισε πρόστιμο ανέγερσης το οποίο εισέπραξε και πρόστιμο διατήρησης το οποίο εισπράττει μέχρι σήμερα.
  Και με ποια «μορφή»;
  Ο κάθε ένας πληρώνει για αυτό που έχει χτίσει και μένει…

  Έρχεται όμως τώρα το κράτος και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σου καταλογίσει τρομερά μεγαλύτερο πρόστιμο… (άρθρο 26 του παρόντος)
  Έχει φροντίσει άλλωστε με συγκεκριμένη εγκύκλιο για τη διαδικασία.
  Και είσαι ήδη καρφωμένος…
  Και να το γκρεμίσεις τώρα, πάλι θα το πληρώσεις…

  Είτε πρέπει κάποιος να το δει από εισπρακτική άποψη (επιτυχία του νόμου) είτε από κοινωνική (το πρόστιμο με το άρθρο 26 του παρόντος σχεδίου είναι απλά για υπογλώσσιο).

  Ας ελπίσουμε ότι θα μπει κάποιος στον κόπο να τα διαβάσει όλα αυτά…

 • 25 Απριλίου 2013, 16:13 | Nίκος Ψύλλας Συμβολαιογράφος Λαγκαδά

  Διαφωνώ μερικώς με την κα Λεμπέση, την οποία ιδιαιτέρως εκτιμώ : 1ον) Προσύμφωνο σύστασης και διανομής, υπό αναβλητική αίρεση (άρση απαγορεύσεως), είναι νομιμότατο.
  2ον) Επαναλαμβάνω ότι από τη γραμματική ερμηνεία της παρ. 1 προκύπτει ότι η διατάξη αφορά κτίσματα υπάρχοντα την 28/07/2011 γενικώς, δηλ. και νόμιμα και αυθαίρετα.
  3ον) Οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 δεν εμπλέκουν τους ιδιοκτήτες σε καμμία επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, πέραν των ήδη υπαρχόντων και εκπορευομένων από την κοινωνία που υπάρχει.
  4ον)η ρύθμιση πάσχει γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους συνιδιοκτήτες που δεν έκτισαν π.χ. σε αγροτεμάχιο 4000 τ.μ. έχουμε 17 ιδιοκτήτες (16 Χ 5%, 1 Χ 20% = 100%. έχουν ανεγείρει αυθαιρέτως οικίες 50 τ.μ. έκαστη, ήτοι συνολικώς κτίσματα 800 τ.μ., οι 16 έχοντες από 5 %.- Το ως άνω αγροτεμάχιο ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο και είχε δικαίωμα δόμησης κατοικίας 200 τ.μ.- Δηλ. ο έχων το 20% που δεν έκτισε είχε δικαίωμα νομίμου δόμησης 40 τ.μ.- Ερωτάται κατ’ εφαρμογή του παρόντος μπορεί ν’ ανεγείρει αυτό που νομίμως δικαιούνταν ? Σε περίπτωση που δεν μπορεί να κτίσει αυτό που δικαιούνταν, τότε έχουμε κρατική επέμβαση στη σύμβαση (συμβόλαια), κατάργηση της ελευθερίας των συμβάσεων και βλαπτική μεταβολή για το ένα μέρος και πρόκειται για εξαιρετικό δίκαιο, που παραβιάζει τις αρχές ισότητας και της αναλογικότητας και το κυριότερο στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείεται να γίνεται (η επέμβαση δηλ. το παρόν σχέδιο νόμου) σε εύλογο χρόνο από τη σύναψη της σύμβασης.

 • Ο καθορισμός των ορίων των οικισμών προτείνεται να γίνεται από τους Δήμους. Τα στοιχεία στη συνέχεια θα δίνονται στην Στατιστική Υπηρεσία, ώστε ο κάθε απογραφέας να έχει σαφή εικόνα και ένδειξη των οικισμών και να συμπεριλάβει τα σωστά πληθυσμιακά μεγέθη ανάπτυξης κάθε οικισμού χωριστά και χωρίς ο απογραφέας να τα μπερδέψει με τα τοπωνύμια, όπως ορίζει το ΦΕΚ 181/Δ’ του 1985.

 • 25 Απριλίου 2013, 10:43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Πρεπει να προβλεφθει στο υπο συζητηση Νομοσχεδιο ο τροπος καθορισμου των οικισμων.. Αρμοδια Αρχη για τον καθορισμο αυτο θα επρεπε να ειναι οι αντιστοιχοι Δημοι…Εχουν τα μεσα, (Δημοτολογιο, Μητρωα κ.λ.) και τους καταλληλους υπαλληλους που γνωριζουν τις περιοχες και τα τοπωνυμια του Δημου ωστε να κανουν σωστη και εμπεριστατωμενη εργασια..
  Η μεχρι σημερα αναθεση της καταγραφης των οικισμων στην Στατιστικη Υπηρεσια δεν απεδωσε τα αναμενομενα…

 • 25 Απριλίου 2013, 10:14 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙΩΤΩΝ

  Ο καθορισμος των οριων των οικισμων, πρεπει να γινεται απο τους Αρμοδιους Δημους οι οποιοι και γνωριζουν τα τοπονυμια και τις ιδιαιτεροτητες καθε περιοχης…Τα στοιχεια ακολουθως θα προωθουνται στην Στατιστικη Υπηρεσια, ωστε ο καθε απογραφεας (νεαρος/η φοιτητης/τρια συνηθως) να εχει σαφη εικονα και ενδειξη των οικισμων ωστε να συμπεριλαβει τα σωστα πληθυσμιακα μεγεθη αναπτυξης καθε οικισμου χωριστα οπως προβλεπεται στο ΦΕΚ 181 Δ του 1985..
  Η μεχρι τωρα πειρα μας απ τις απογραφες της στατιστικης Υπηρεσιας ειναι οι χειροτερες…Οι απογραφεις πηραν σαν οδηγο τα τοπωνυμια της περιοχης και ετσι εμειναν εκτος απογραφης οικισμοι υφισταμενοι απο το 1950 τουλαχιστον, οπως ο οικισμος του Ματιου, Ν. Μακρης..με τα γνωστα επακοπουθα!!!
  Προτεινουμε να περιληφθει επικαιροποιημενο σχετικο εδαφιο στο υπο διαβουλευση Νομοσχεδιο ωστε να μην υπαρξουν τετοια δυσαρεστα συμβαντα στο μελλον…

 • 25 Απριλίου 2013, 09:10 | Διονυσια

  Διονυσια Κανελλοπουλου για λογαριασμο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ως Γ.Γ. αυτης

  Η ρυθμιση των αυθαιρετων με το ν. Τριτση το 1984 (ν.1337/83) προεβλεπε τον καθορισμο των οικισμων μεχρι την τοτε ημερομηνια.
  Η αυθαιρετη δομηση ομως, συνεχισθηκε μεχρι και σημερα, με αποτελεσμα να υπαρχει η αναγκη μιας εκ νεου ρθμισης του προβληματος με ενα καινουργιο νομοσχεδιο.
  Επομενως, και για την πληρη επικαιροποηση του, στο υπο διαβουλευση Νομοσχεδιο πρεπει να υπαρξει προβλεψη για ενα συγχρονο προσδιορισμο των οικισμων, αντιστοιχο μεν με εκεινον του ν Τριτση, προσαρμοσμενο δε στις πραγματικες οικιστικες αναγκες, δηλαδη να περιληφθουν οικισμοι μεχρι και τον Ιουλιο του 2011, οπου και η καταληκτικη ημερομηνια του Νομοσχεδιου.
  Αρμοδια Αρχη για τον καθορισμο-προσδιορισμο των οικισμων να ειναι οι αντιστοιχοι Δημοι, οι οποιοι λογω της τηρησης των Μητρωων του Δημου και του Δημοτολογιου εχουν πληρη γνωση των τοπονυμιων και των πληθυσμιακων στοιχειων της περιοχης, και οχι η Στατιστικη Υπηρεσια που ηταν αρμοδια μεχρι σημερα…

 • 24 Απριλίου 2013, 23:45 | Γιάννης Κόνσουλας, συμβολαιογράφος

  Είναι κρίμα ένα τόσο σοβαρό θέμα, η αυθαίρετη δόμηση, να αντιμετωπίζεται με τόση προχειρότητα και τόσο αποσπασματικά, τόσο με τον Ν. 4014/2011, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει όσο και με το παρόν νομοσχέδιο.
  Προφανώς η εν λόγω διάταξη σκόπευε την είσπραξη των προστίμων με πρόφαση την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, θα δημιουργούσε όμως πολλά προβλήματα στη συνέχεια σε περίπτωση εφαρμογής της. Για τους λόγους όμως που αναφέρθηκαν από τους προηγούμενους σχολιαστές θα κριθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ως αντισυνταγματική.
  Κατά συνέπεια αγαπητή/έ ΧΤ δε χρειάζεται να μπερδεύεσαι.

 • 24 Απριλίου 2013, 12:22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ

  Συμφωνώ με την κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ-ΛΕΜΠΕΣΗ και τον κ.ΣΟΥΑΝΗ. Αν εφαρμοστεί το άρθρο 5 ως έχει, αφ’ενος δεν θα λύσει το σοβαρότατο πρόβλημα των εξ’αδιαιρετου αυθαιρέτων επειδή έχει γίνει σαφές ότι είναι αδύνατο να υποβληθεί συμβολαιογραφικο προσύμφωνο απ’ολους τους συνιδιοκτητες για αντικειμενικους λόγους και αφετέρου θα μπλέξει περισσότερο τα πράγματα. Θα αποθαρρύνει τους πολίτες να προχωρήσουν στην ένταξη που είναι και οι περισσότεροι. Πρόταση μου είναι να δύναται ο φερόμενος ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου να το δηλώσει χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητων του γηπέδου χωρίς φυσικά μεταβολή του ιδιοκτησιακου καθεστώτος,σημειώνοντας επί του τοπογραφικού διαγράμματος του γηπέδου την έκταση που κατέχει και έκτισε το αυθαίρετο του, με τη δυνατότητα να ζητήσουν με πλειοψηφία 65% των συνιδιοκτητων σύσταση ιδιοκτησίας, όταν χρειαστεί να γίνει μελλοντικά δικαιοπραξία, εφόσον η πλειοψηφία έχει ενταχτει στη ρύθμιση. Έτσι θα απεγκλωβιστουν από τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί η θα τους επιβληθούν μελλοντικά και παράλληλα ενισχύουν το Πράσινο Ταμείο ώστε να προχωρήσει η Πολιτεία στο σχεδιασμό της.

 • Ο Δήμος Μαραθώνος, μετά από πολλές πιέσεις δημοτών και συλλόγων της περιοχής, με την υπ΄αριθμ. 317/2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ζητά να αντικατασταθεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2052/92, και να επιτραπεί η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και στις εκτός σχεδίου περιοχές, με την απαραίτητη προϋπόθεση την προγενέστερη από τη σύσταση έκδοση νόμιμης οικοδομικής άδειας.

 • 23 Απριλίου 2013, 18:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ

  Η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ 1024/1971 και επί γηπέδων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως, είναι μια πολύ καλή και σωστή ρύθμιση,αλλά θέλει περισσότερη επεξεργασία, για να επίλυθούν όλα τα προβλήματα, που θα προκύψουν από την εφαρμογή του.Η ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται στο προσχεδιο για διαβούλευση, είναι καταφανώς επαχθής, υπερβολικά γραφειοκρατική και ασαφής , τόσο, ως προς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών και την διάρκεια του χρόνου, για την ολοκλήρωση της διηρημένης ιδιοκτησίας και διανομής, όσο και πρός την αρμοδιότητα της έκδοσης ορισμένων δικαιολογητικών και την αξιολόγηση και εκτίμηση της ιδιοκτησιακής αξίας συνολικά, αλλά και ξεχωριστά για τους συγκυρίους.Έπρεπε αυτή να είναι πιο ταχεία και ποιό απλή.Συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται, ποιός θα κάνει την έκθεση της παρ.3 περ. στ, αλλά και με βάση ποιών κριτηρίων? Θα συμμετάσχουν οι υπόλοιποι, που αποτελούν το 35% ενιαία, σαν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή ξεχωριστά κάθε ιδιοκτησία, αφού ούτως ή άλλως δεν συναινούν? Πως θα γίνει η διανομή και η χρήση των κοινοχρήστων μερών μεταξύ των συναινούντων και αυτών που δεν συναινούν, όπως π.χ οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι δρόμοι και άλλα βάρη? Ποιός θα συντάξει το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου (παρ3 περ.ζ)? Ποιά τα επακόλουθα, μετά την σύνταξη της σχετικής έκθεσης της παρ.3 περ.στ? Θα υπάρξει πρόσθετη φορολογία? Το ποιό πιθανο είναι ΝΑΙ.Τα κτίσματα αυτά, που έγιναν μία άλλη εποχή και με άλλα οικονομικά δεδομένα, σήμερα είναι βαρίδια, για τους ιδιοκτήτες τους και μία νέα οικονομική επιβάρυνση, είναι πλέον όχι μόνο δυσβάστακτη, αλλά κυριολεκτικά αδύνατη.Οι περοσσότεροι επιθυμούν όχι την νομομοποίηση αλλά την πώλησή τους.Δυστυχώς, όμως δεν βρίσκονται αγοραστές, διότι στην εποχή της κρίσις δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα και η εφαρμογή αυτή, δεν θα έχει επιτυχία και δεν θα φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.Επομένως πρέπει να διερευνηθεί επισταμένως εκ των προτέρων, η μετέπειτα υπερβολική φορολογική επιβάρυνση.

 • Αίτηση – ρύθμιση από φερόμενο ιδιοκτήτη σε κοινόχρηστο τμήμα γεωτεμαχίου, ήτοι τμήμα που δε του ανήκει, μπορεί να απλοποιεί τη διαδικασία υπαγωγής του στο νόμο αλλά ταυτοχρόνως σημαίνει πιθανή μελλοντική δικαστική εμπλοκή του. Άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους δικαστικές διαμάχες είναι ήδη σε εξέλιξη. Στην περίπτωση που επιτραπεί από το νόμο δικαίωμα υποβολής αίτησης (φερόμενου ιδιοκτήτη) ρητά θα πρέπει να ορίζεται πως η περαίωση της διαδικασίας σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει και κυριότητα επί του εδάφους παρά μόνο απαλλαγή από ποινικές ευθύνες.

 • 23 Απριλίου 2013, 11:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εξ’οσων αναφερθηκαν το συμπερασμα ειναι οτι ο καθε συνιδιοκτητης σε εξ’αδιαιρετου γηπεδα να μπορει να το δηλωσει μονος το αυθαιρετο του δηλωνοντας και το τμημα του γηπεδου που κατεχει, ωστε να απεγκλωβιστει απο τα προστιμα που τυχον του εχουν επιβληθει η θα του επιβληθουν μελλοντικα, ωστε να γνωριζει η Πολιτεια την υπαρξη του για να προχωρησει στο σχεδιασμο της και με αλλο νομοθετημα να λυθει το ιδιοκτησιακο θεμα (αν θα γινει συσταση και πως κλπ.)

 • 23 Απριλίου 2013, 02:22 | Θανάσης Ζούλιας

  Μιά διάταξη που λύνει αρκετά προβλήματα αλλά πιθανά δημιουργεί περισσότερα και σοβαρότερα. Στην ουσία επιτρέπεται (προδήλως αντισυνταγματικά) η κάθετη ιδιοκτησία στην εκτός σχεδίου που πιθανά να φτάσει σε «αρτιότητες» των 500 και 350 τμ με τραγικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και λειτουργικά προβλήματα, αφού σε μεγάλες εκτάσεις απαιτεί ένα άτυπο πολεοδομικό σχεδιασμό.
  Αφού η πολιτεία αποφάσισε (και καλώς) να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ας νομιμοποιήσει την άτυπη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Να επιτρέπονται ρητά οι οριζόντιες ιδιοκτησίες με παράλληλο καθορισμό τμημάτων αποκλειστικής χρήσης και ευθύνης καθώς και κοινόχρηστων τμημάτων. Προφανώς ο κάθε ιδιοκτήτης ευθύνεται μόνο για το δικό του κτίριο και την δική του περιοχή αποκλειστικής χρήσης και όλοι μαζί για τα κοινόχρηστα. Παραμένουν συνιδιοκτήτες του όλου.

 • 22 Απριλίου 2013, 18:54 | Χ.Τ.

  ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 3.
  Έχω μπερδευτεί τελείως. Αν ένας συγκύριος δεν έχει ανεγείρει κτίσμα (ούτε νόμιμο, ούτε αυθαίρετο), ποια θα είναι η τύχη του;
  α) Θα λάβει στην κυριότητά του μελλοντική διαιρεμένη ιδιοκτησία; Αυτό μάλλον δεν επιτρέπεται, αφού το κτίσμα θα ανεγερθεί μετά την 28-7-2011.
  β) Δεν θα λάβει τίποτε, άρα θα αποβληθεί από την ιδιοκτησία του με συνοπτικές διαδικασίες; Άραγε κάτι τέτοιο συνάδει με το άρθρο 17 του Συντάγματος;
  γ) Θα μπλοκάρει την σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε όλο το ακίνητο; Αδιέξοδο.

 • 22 Απριλίου 2013, 18:54 | Τ.Χ.

  ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 1.
  Τα ερώτημα, που ανακύπτει άμεσα είναι τι γίνεται στην περίπτωση, που έχουν ανεγερθεί περισσότερα του ενός κτίσματα, αλλά δεν εξαντλούν την δόμηση. Μετά την σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, η επιπλέον δόμηση απόλυται; Αν πραγματοποιηθεί, ποια η τύχη της κάθετης συνιδιοκτησίας και ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νεώτερου (νομίμου, δηλαδή με άδεια οικοδομής ανεγερθέντος) κτίσματος;

 • 22 Απριλίου 2013, 11:04 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθρο 5: Η σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας θα επιτραπεί εκτός σχεδίου; Ποια είναι η άποψη του ΣτΕ; Και θα αφορά μόνο τα αυθαίρετα; Όσοι δεν έκτισαν αυθαίρετα πριν τις 28-7-2011 γιατί να μην δικαιούνται αυτό το πλεονέκτημα;
  Γενικά οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 θα εμπλέξουν τους ιδιοκτήτες σε υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις (μεταβίβαση δικαιωμάτων για σύσταση επί κτισμάτων) και σε Δικαστικές αποφάσεις και διαδικασίες. Είναι βέβαιο ότι αυτοί που θα ωφεληθούν δεν θα είναι οι ιδιοκτήτες. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς σε πόσες περιπτώσεις έχει συνταχθεί (παράνομα βέβαια) το συμβολαιογραφικό «προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής».
  Εξ άλλου είναι βέβαιο ότι οι ρυθμίσεις αυτές, εκτός από τη δυσκολία εφαρμογής τους, είναι αδύνατον να καλύψουν την πλειοψηφία των χιλιάδων ιδιοκτητών που είναι εξ αδιαιρέτου και οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εφόσον δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση αυθαιρέτου (μπορούν μόνο αν συμφωνήσουν όλοι μαζί).
  Συμφωνώ με την πρόταση του Σταύρου Σουάνη, ότι η ρύθμιση πρέπει να είναι στην κατεύθυνση:
  «σε εξ αδιαιρέτου η δήλωση γίνεται από τον κάθε φερόμενο ιδιοκτήτη χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί του γηπέδου. Με πλειοψηφία του 65 % δικαιούνται να ζητήσουν την σύσταση οριζόντιας και κάθετης* κλπ»
  *εάν διατηρηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

 • Επίσης σχετικά με τη διαδικασία σύστασης αν το υπουργείο επιθυμεί να λυθεί οριστικά το ζήτημα πολλών κτισμάτων σε ένα ακίνητο με διηρημένες ιδιοκτησίες προτείνεται η απαλλαγή από φόρο διανομής κατά την διαδικασία. Διαφορετικά το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο και η διάταξη μη ρεαλιστική.

 • 22 Απριλίου 2013, 09:25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . Μ

  Να διευκρινισθεί καθαρά ποιός εκδίδει το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.3 περιπ.ζ

 • 21 Απριλίου 2013, 21:54 | ΣΑΒΒΑΣ Π.

  Ο Ν.2052/92 απαγορεύει τη σύσταση διηρημένων (καθέτων) ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου γήπεδα, (ακόμα και σε οικόπεδα εντός ορίων οικισμού που το όριο αυτό τέμνει κατά τμήμα το οικόπεδο), με το αιτιολογικό ότι γινόταν καταστρατήγηση και οδηγούσε σε αυθαίρετες κατατμήσεις γηπέδων. Με τους νόμους 4014, 4030, 4067 και το παρόν προσχέδιο, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα η ύπαρξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος σε κάθε δικαιοπραξία ή διοικητική πράξη, είναι προαπαιτούμενο στοιχείο, άρα δεν συντρέχουν λόγοι καταστρατήγησης του ενιαίου του γηπέδου. Θεωρώ επομένως ότι και στα εκτός σχεδίου γήπεδα θα μπορούσε να επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών,σύμφωνα με τον Ν. 1024/71,3τ όχι μόνο όπως προβλέπεται στο παρόν για αυθαίρετα κτίσματα, αλλά και για νόμιμα κτίσματα στο μέλλον.

 • Πρωτίστως συγχαίρω την νομοπαρασκευαστική ομάδα για την εισαγωγή του εν προκειμένω άρθρου. Κατά τη γνώμη μου η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου περιοχές αποτελεί μονόδρομο για την οριστική λύση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εκ της συνιδιοκτησίας χωρίς οροφοκτησία.
  Παραθέτω τις παρατηρήσεις μου ελπίζοντας πως θα βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση του προβλήματος καθώς και στην βελτιστοποίηση της οριστικής λύσης του.

  Παρ.1:
  Άρση της επιφύλαξης των πολεοδομικών διατάξεων.
  Ιδιαίτερης σημασίας ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τις μετεγγραφές τίτλων στο μέλλον είναι η προσθήκη της φράσης «κατά παρέκκλιση όλων των πολεοδομικών διατάξεων» καθότι τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 1 του Ν 1024/1971 ισχύουν με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων. Με άλλα λόγια, πρέπει να προκύπτει από τον υπό διαβούλευση νόμο πως τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 5 αυτού, ισχύουν και στην περίπτωση που τα οικοδομήματα επί του ακινήτου έχουν αναστολή κατεδάφισης.

  Διευκρίνιση του όρου οικοδομήματα.
  Με τη διευκρίνιση του όρου να ορίζεται αν η εν λόγω παράγραφος ρυθμίζει την περίπτωση οικοδομήματος (ένα στο πλήθος) και ειδικότερα αν επιτρέπεται:
  α.) Η σύσταση περισσότερων της μίας διηρημένων ιδιοκτησιών από τον ίδιο συγκύριο.
  β.) Ρητά να ορίζεται από τον νόμο η δυνατότητα σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας και από τους συγκυρίους που δεν έχουν ανεγείρει κτίσμα.
  Εναρμόνιση της εν προκειμένω παραγράφου με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4030/11 και τα ρυθμιζόμενα με την παρ. 7 εδάφιο β της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6638/7-2-2012 Εγκύκλιο 1/2012.
  Προτείνεται να αντικατασταθεί η φράση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4030/11 «μέχρι τη δημοσίευση του νόμου» ως εξής «μέχρι τη δημοσίευση του νόμου εκτός των περιπτώσεων που το ακίνητο έχει υπαχθεί στις διατάξει του άρθρου 5 του υπό (διαβούλευση νόμου)». Κατ’ αυτό τον τρόπο το υπουργείο θα δώσει το δικαίωμα στους συνιδιοκτήτες που δεν έχουν ανεγείρει κτίσμα και επιθυμούν να υπαχθούν στο άρθρο 5 του υπό διαβούλευση νόμου να ξαναποκτήσουν το δικαίωμα αυτό όπως λογικώς και δικαίως το ζήτημα ήδη ρυθμίσθηκε για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4030/11.

  Παρ. 2:
  Ρητή απαγόρευση υποβολής δήλωσης χωρίς συναίνεση.
  Η παρούσα παρατήρηση αφορά και την παρ. δ i του άρθρου 11.
  Με αφορμή τη σύγχυση που δημιουργήθηκε κατά την εφαρμογή του ν. 4014/11 και συγκεκριμένα την υποβολή δηλώσεων σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας άνευ συναίνεσης συνιδιοκτητών να ορίζεται ρητά από το νόμο ότι η μοναδική περίπτωση που δύναται ένας και μόνο συνιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση είναι αυτή της παρ. 2 και καμία άλλη. Απαιτείται πρόσθετη προσοχή στη διατύπωση της τελευταίας φράσης της παρ. δ i του άρθρου 11 και συγκεκριμένα της φράσης «άλλως με απλή πλειοψηφία» η οποία εν δυνάμει μπορεί να παρερμηνευθεί σκοπίμως ή μη, όπως συνέβη και με τη φράση «ο φερόμενος ιδιοκτήτης» της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/11. Να οριστούν ποινές για τους παραβάτες ώστε να αποφευχθεί και νέος κύκλος ταλαιπωρίας πολιτών και μηχανικών.

  Παρ. 3:
  Σχετικά με τα οριζόμενα των παρ. β και γ. Τα αναφερόμενα ενδεχομένως να δυσχεράνουν το έργο των Πρωτοδικείων και να αποτελέσουν έναυσμα για ευάλωτες αποφάσεις. Είναι αδύνατο να συνταχθεί ένα τέτοιου είδους σχέδιο συστάσεως και ειδικότερα διανομής ένεκα των δικαιωμάτων πλειόνων συνιδιοκτητών που αφενός μεν δε επιθυμούν ή κωλύονται να συμμετάσχουν στη σύσταση αφετέρου δε, θίγονται από την επιβολή δικαιώματος συνιδιοκτησίας σε συγκεκριμένη διηρημένη ιδιοκτησία κατά τρόπο που θα υποδειχθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης. Προτείνεται κατά τη διαδικασία η υποχρεωτική κοινοποίηση – ενημέρωση όλων των συνιδιοκτητών και κατά το σχέδιο της αγωγής όλοι οι αποδεδειγμένα μη συμμετέχοντες με τα κτίσματα τους (εναπομείναν ποσοστό) να αποτελούν μια αυτοτελή ενιαία διηρημένη ιδιοκτησία. Να συνεχίσουν δηλαδή με το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ τους (εξ’ αδιαιρέτου).
  Το δικαιολογητικό ε) καλό είναι με τον παρόντα νόμο να συντάσσεται δυνάμει του δικαιολογητικού στ).

 • 21 Απριλίου 2013, 13:35 | Παπατζίκος Παναγιώτης

  Ο Σταύρος Σουάνης,ο Ιωάννης και ο Αγγουρας Γιάννης έχουν αποτυπώσει την απόλυτη πραγματικότητα που βιώνουμε κάθε μέρα που μιλάμε με κάποιον ιδιοκτήτη ενός αυθαίρετου κτίσματος σε εξ’αδιαιρέτου αγροτεμάχιο.Πιστεύω οτι οι περιπτώσεις αυτές είναι πάνω από το 30% των αυθαιρέτων σήμερα.Πρέπει να διαχωριστεί η αυθαιρεσία από τη σύνταξη συμβολαίου.Είναι με τεράστια διαφορά το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει με κάθε τρόπο να λυθεί.

 • 21 Απριλίου 2013, 12:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

  Στα εξ΄αδιαιρέτου και εκτός σχεδίου ευρισκόμενα ακίνητα, μετά την εφαρμογή του νόμου 2052/1992 απαγορεύεται η σύσταση καθέτου και οριζοντίου συνιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά, δόθηκε η δυνατότητα στις πολεοδομικές υπηρεσίες μετά από έγκριση ΕΠΑΕ να εκδώσουν οικοδομική άδεια με πολυδιάσπαση του όγκου του κτιρίου, έτσι άτυπα οι συνιδιοκτήτες ακινήτου απέκτησαν αποκλειστική χρήση σε ένα κτίσμα, παραμένουν όμως δέσμιοι των όσων απορρέουν από την εξ’ αδιαιρέτου (με ποσοστά επί τοις εκατό) συνιδιοκτησία τους. Πρέπει κατ’εμέ να ισχύσουν για την δήλωση αυτής της μορφής των αυθαιρέτων τα εξής: 1) Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα σε κάθε έναν συνιδιοκτήτη να δηλώσει τις υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας ή το αυθαίρετο που έχτισε χωρίς οικοδομική άδεια, υπολογίζοντας το πρόστιμο με σύγκριση των υπερβάσεων στα μεγέθη της επιτρεπόμενης δόμησης που δικαιούται βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας που κατέχει. 2) Την δήλωση να την υποβάλει αυτός ή αυτοί που κατέχουν το 100% του λειτουργικά αυτόνομου κτίσματος που έχει τις υπερβάσεις. 3) Να δοθεί το δικαίωμα σε όσους δεν έχτισαν να εκδώσουν οικοδομική άδεια ανέγερσης για τα τ.μ. που δικαιούνται βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας που κατέχουν και σε θέση που είχαν εξ’ αρχής επιλέξει. Προτείνω δηλ την εφαρμογή για τις περιπτώσεις αυτές ότι σήμερα ισχύει για την δήλωση αυθαιρέτου και την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα εξ’ αδιαιρέτου ακίνητα τα ευρισκόμενα σε εντός σχεδίου περιοχές στα οποία υφίσταται διηρημένη ιδιοκτησία. Σίγουρα η εφαρμογή των παραπάνω θα επιβαρύνει το περιβάλλον και τα οικιστικά σύνολα, λιγότερο όμως από όσο το δικαίωμα που δόθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 49 του ν.4030/2011 που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών αποπεράτωσης κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη για κτίσματα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση του ν. 4014/2011 των οποίων είχε αποπερατωθεί μόνο ο φέρων οργανισμός τους.

 • 21 Απριλίου 2013, 09:40 | ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στο άρθρο 1 παρ 2 περ. στ αναφέρεται ότι εξαιρούνται της κατεδάφισης
  τα αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στην τακτοποίηση του Ν 4014/2011 εφόσον έχει περατωθεί η σχετική διαδικασία καιέχει εξοφληθει το ενιαίοειδικό πρόστιμο. Υπάρχουν πολλ΄πι ιδικτήτες αυθαιρέτων που προέβησαν στην τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων τους μεμονωμένα και χωρίς την συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών , δότι ήταν στην πραγματικότητα αυτό αδύνατο να γίνει.Με το άρθρο 5 παρ 2 για να υπαχθεί κανείς στις νέες διατάξεις του προσχεδίου απαιτείται συμβολαογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής, το οποίο όμως για να γίνει απαιτειται το 65% της συνιδιοκτησίας το οποίο καί πάλι στην πράξη είναι αδύνατο.Οι τακτοποιήσεις που έγιναν με το Ν4014/2011 καλύπτονται από την παρ 2 του άρθρου 1 περ. στ του παρόντος προσχεδίου. Μήπως πρεπει να διευκρινισθει αυτό. Κατά τα άλλα επειδή θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα συμφωνώ απολύτως με όλους που προτείνουν τον διαχωρισμό της νομιμοποίησης – τακτοποίησης των κτισμάτων από την συνιδιοκτησία των εξ αδιαιρέτων οικοπέδων – γηπέδων.

 • 20 Απριλίου 2013, 13:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΕΡΗΣ – πολιτικός μηχανικός

  Εφόσον με το παρόν προβλέπεται ότι τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα θα μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό συνιδιοκτησίας σε σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διατυπωθεί κάτι ανάλογο και για τα εντός σχεδίου αυθαίρετα που υπάγονται στη ρύθμιση, χωρίς να είναι απαραίτητη η νομιμοποίησή τους με άδεια δόμησης.

 • 19 Απριλίου 2013, 18:43 | ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.

  Υπάρχουν περιπτώσεις μικρών οικογενειακών πολυκατοικιών κατασκευασμένων προ του έτους 1983 και προ του έτους 1975 οι οποίες είναι είτε εξ΄ολοκλήρου αυθαίρετες είτε κατά τμήμα τους, στις οποίες έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και επιθυμούν όμως οι συνιδιοκτήτες (υπάρχει συναίνεση απ’ όλους), να γίνει απο κοινού ένταξη στο νόμο, δηλαδή με μία δήλωση για όλη την οικοδομή και όχι ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Επειδή νομίζω ότι δεν προβλέπεται κάπου από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου κάτι τέτοιο, πρέπει κατά την γνώμη μου να διεκρινιστεί κάπου αν είναι δυνατόν να γίνει η όχι.

 • 19 Απριλίου 2013, 16:26 | Nίκος Ψύλλας Συμβολαιογράφος Λαγκαδά

  Η διατύπωση της παρ. 1, κακώς, κατά τη γνώμη μου, ερνηνεύεται στα σχόλια, ότι αφορά μόνο τα αυθαίρετα. Η γραμματική ερμηνεία, δείχνει ν’ αφορά όλα τα κτίσματα (νόμιμα και αυθαίρετα) που κτίστηκαν προ 28/07/2011. Το θέμα είναι μια μένα η 28/07/2011. Η’ θα πρέπει να απαγορευτεί η διάσπαση όγκου, ή θα πρέπει να επιτραπεί γενικώς η σύσταση εκτός σχεδίου (το ΣτΕ όμως τι λέει σχετικώς ?). Το ιδιοκτησιακό δεν μπορεί να επιλυθεί εκτός και εαν διαλύσουμε και ανατινάξουμε τους πιο αρχέγονους κανόνες του δικαϊικού μας συστήματος με ανυπολόγιστες συνέπειες.- Στο σημείο αυτό παρατίθεται μία ρήση του τ. Προέδρου των Η.Π.Α. Λίντον Τζόνσον : «…Δεν εξετάζουμε τη νομοθεσία υπό το πρίσμα του καλού που θα επιφέρει αν εφαρμοστεί σωστά, αλλά υπό το πρίσμα του κακού που θα προκαλέσει αν εφαρμοστεί λάθος…».-

 • 19 Απριλίου 2013, 13:39 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η Πολεοδομια επιβαλλει τα προστιμα σ’αυτον που εκτισε σε εξ’αδιαιρετου αγροτεμαχιο και οχι σε ολους τους συνιδιοκτητες. Αυτα που προβλεπει το εν λογω αρθρο ειναι ανεδαφικα. Θα πρεπει να διαχωριστει η τακτοποιηση του αυθαιρετου κτισματος απο το ιδιοκτησιακο καθεστως. Περισσοτερα απο 1.000.000 αυθαιρετα αδυνατουν να ενταχθουν στη ρυθμιση καθ’οτι ειναι αδυνατον να συναινεσουν η να συνεννοηθουν οι συνιδιοκτητες να υποβαλλουν απο κοινου δηλωση η να συνυπογραψουν προσυμφωνο συστασης. Στις περισσοτερες των περιπτωσεων ειναι πολυ δυσκολο αν οχι αδυνατο να εντοπιστουν ολοι οι ιδιοκτητες.Εαν δεν λυθει το θεμα με την υποβολη δηλωσης του καθε επιθυμουντα ιδιοκτητη αυθαιρετου να το δηλωσει μονος του,θα διαιωνιστει το προβλημα των αυθαιρετων, καθοτι θα μεινουν εκτος ρυθμισης και εγκλωβισμενοι η πλειονοτητα ιδιοκτητων αυθαιρετων. Πιστευω οτι ειναι το σοβαροτερο θεμα που πρεπει να λυθει τωρα.Εαν δεν λυθει η ολη προσπαθεια της Πολιτειας για το αιωνιο προβλημα των αυθαιρετων θα μεινει ημιτελης.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:58 | Νεοκλής Λευκόπουλος

  Δεν βλέπω γιατί δεν μπορεί να επιτραπεί η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για τις περιπτώσεις αυτές, με ταυτόχρονη απαγόρευση της σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας. Κι ας αλλάξουν κι όποιοι άλλοι νόμοι χρειάζεται. Να μπορεί κάποιος να τακτοποιήσει μόνος του το δικό του σπίτι πληρώνοντας το σχετικό πρόστιμο και να μπορεί και να το μεταβιβάσει. Το οικόπεδο όμως θα παραμένει συνιδιόκτητο.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:47 | Κ. Ἰωάννου

  Εκτός του ότι γίνεται προσπάθεια κατάργησης του εμπραγμάτου δικαίου (εκτός αν υπάρχει άγνοια αυτού) είναι αδικαιολόγητη η νομιμοποίηση της σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κτισμάτων ενώ ο Ν. 2052/1992 την απαγορεύει ρητά!!!!!!! Δίδεται δηλαδή το δικαίωμα στα αυθαίρετα να συστήσουν κάθετη και απαγορεύεται να το πράξουν οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων κτισμάτων.
  Η προχειρότητα του άρθρου και η προσπάθεια εξεύρεσης χρημάτων ειναι προφανής και φυσικα το άρθρο θα κριθεί αντισυνταγματικό.

 • 18 Απριλίου 2013, 21:10 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Θα πρεπει να ενισχυθει και νομικα ο θεσμος των αυθαιρετων .
  Συγκεκριμενα , εχουν οικοδομηθει εκτος σχεδιου 2 κατοικιες σε αποσταση μεταξυ τους . Νομιμοποιουνται βασει του παροντος νομοσχεδιου.
  Η ερωτηση ειναι μπορουν να μεταβιβαστουν ? Ως τι ως κτισματα αυτοτελη ? Θα συσταθει καθετη συνιδιοκτησια σε εκτος σχεδιου ? Αυτο οπως ξερουμε δεν επιτρεπεται .
  Γενικοτερα θα πρεπει και η νομοθεσια αναλογα να προσαρμοστει και να μην βρισκουμε και δικαιως εμποδια στα υποθηκοφυλακια

 • 18 Απριλίου 2013, 18:15 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Ποιος έχει την ευθύνη της απόδειξης με την αεροφωτογραφία,ο ιδιοκτήτης, ο υπογράφων μηχανικός ή θα χρειάζεται επίσημη φωτοερμηνεία? (Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να είναι άχρηστοι οι μειωτικοί συντελεστές χρόνου) Να ξεκαθαρίσει.

 • 18 Απριλίου 2013, 12:14 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα συμφωνησω σχεδον σε ολα με το συναδελφο Σταυρο Σουανη και θα ηθελα να επισημανω για ακομη μια φορα.ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΤΕ το ενιαιο προστιμο των κτιριων σε εξ αδιαιρετου ιδιοκτησιες απο την ταυτογχρονη επιλυση του ιδιοκτησιακου. Ειναι λαθος και θα αποθαρυνει πολλους πολιτες απο το να ενταχθουν στο νεο νομο.ΚΡΑΤΗΣΤΕ τις διαταξεις του αρθρου ΜΟΝΟ για τις περιπτωσεις που θα πρεπει να γινει καποια συμβολαιογραφικη πραξη.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στις περιπτωσεις αυθαιρετων κτισματων σε ιδιοκτησιες εξ αδιαιρετου θα ηταν περισσοτερο ευκινητη η διαδικασια τακτοποιησης χωρις τις αναφερομενες διαδικασιες. Τα αναφερομενα στο συγκεκριμμενο αρθρθο να εχουν υποχρεωτικη εφαρμογη στην περιπτωση που προκειται να γινει καποια συμβολαιογραφικη πραξη.

 • 17 Απριλίου 2013, 21:55 | Σταύρος Σουάνης

  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για χιλιάδες περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν ποσοστό επί αγρού πολλών στρεμμάτων (το ποσοστό κυμαίνεται από 2% – 5% σε αγρούς 10, 12, 15 και ακόμα περισσότερων στρεμμάτων), οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ενταχθεί σε νόμους για να συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας π.χ. το νόμο 3212/2003, έχουν πληρώσει πρόστιμο ανέγερσης ο κάθε ένας για το κτίσμα που έχτισε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να πληρώνει το πρόστιμο διατήρησης. Ο κάθε ένας για το δικό του κτίσμα. Πρόστιμα τα οποία καταλόγισε η ίδια η διοίκηση και συνεχίζει να τα εισπράττει με αυτήν την λογική (ο κάθε ένας πληρώνει για το κτίσμα που έχτισε). Οι συγκεκριμένοι χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι γιατί αφενός δε θα μπορούν να ενταχθούν στον νέο νόμο (νε τις προϋποθέσεις που θέτει και αναλύονται παρακάτω) αφετέρου έχουν ήδη καταγραφεί από τα πολεοδομικά γραφεία επομένως ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους καταλογιστούν πρόστιμα βάσει του άρθρου 27 του ν.4014/2011 ή του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου. (Σχηματικά το πρόστιμο του άρθρου 27 του ν.4014 ή του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου χαρακτηρίζονται πρόστιμο για υπογλώσσιο). Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα στον άξονα: «σε εξ αδιαιρέτου η δήλωση γίνεται από τον κάθε φερόμενο ιδιοκτήτη χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί του γηπέδου. Σε περίπτωση πλειοψηφίας άνω του 65% δικαιούνται να ζητήσουν την σύσταση οριζόντιας και κάθετης κλπ»
  Κάτι ανάλογο γίνεται και στις κληρονομιές. Οι κληρονόμοι δηλώνουν το κτίσμα και ποσοστά στον…αγρό…

  Το άρθρο ως έχει στο σχέδιο κρίνεται θετικά για τη δυνατότητα σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου περιοχή.
  Η δήλωση όμως των αυθαίρετων κατασκευών σε τέτοια αγροτεμάχια, συνεχίζει να είναι αδύνατη διότι:
  Η παράγραφος 2 προϋποθέτει την ύπαρξη συμβολαιογραφικού προσύμφωνου συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής. Κάτι τέτοιο στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων δεν υπάρχει.
  Η παράγραφος 3 προϋποθέτει διαδικασία αγωγής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Το κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας όσο και ερωτήματα για το τι γίνεται αν το υπόλοιπο 35% διαφωνεί, εγείρουν ερωτήματα και αποτελούν αντικίνητρα στη διαδικασία αυτή.
  Τόσο η διαδικασία της παραγράφου 2 όσο και αυτή της παραγράφου 3, κρύβουν ένα μεγάλο κόστος στην εφορία για τη σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας αφού στον φόρο θα υπολογισθούν και τα κτίσματα. Και πως θα απαιτήσουμε να πληρώσει κάποιος ο οποίος δεν έχει χτίσει; Αφού η σύσταση θα συμπαρασύρει τόσο τους αυθαιρετούντες όσο και αυτούς που δεν έχτισαν. Πως θα ζητήσουμε από τον ιδιοκτήτη όλα αυτό το παράπλευρο ποσό (αμοιβή μηχανικού, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, δικαστηρίου, φόρου στην εφορία) σε μία τέτοια συγκυρία;
  ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα στον άξονα: «σε εξ αδιαιρέτου η δήλωση γίνεται από τον κάθε φερόμενο ιδιοκτήτη χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί του γηπέδου. Με πλειοψηφία του 65 % δικαιούνται να ζητήσουν την σύσταση οριζόντιας και κάθετης κλπ»