• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ' | 25 Απριλίου 2013, 20:32

    Αρθρο 25 : (Ενέργειες Αρμοδίων Υπηρεσιών) Πρέπει να περιληφθεί στον Νόμο ιδιαίτερο άρθρο που να καθορίζει την διαδικασία χορήγησης έγκρισης αποπεράτωσης ημιτελούς κτίσματος με αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5. Ιδιαίτερη σημασία έχουν διατάξεις για τις μελέτες και τα σχέδια που επιβάλλεται να υποβληθούν, για την ισχύ των Ν. 4030/11 και Ν. 4067/12 ή προγενεστέρων (ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης της αρχικής οικοδομικής αδείας), τις αμοιβές των Μηχανικών κλπ. Η παράγραφος προβλέπει ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑ μπορεί να τροποποιούνται τα απαιτού-μενα δικαιολογητικά, τα οποία όμως δεν αναφέρει.