• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 27 Απριλίου 2013, 01:05

    Αναφορικά με τη παρ. 5 που αναφέρει: 5. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης. Παραθέτω για σύγκριση, την αντίστοιχη διάταξη που είχε προστεθεί στο Ν.4014: δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυ- ξη του οικισµού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υ- πέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόµενου, µετρούµενου από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδά- φους, ή υπέρβαση µεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε ό- ρου δόµησης. Από τη σύγκριση των δύο και από την ως τώρα εφαρμογή (ενίοτε προβληματική) της δεύτερης, προκύπτει καταρχάς ότι η αναφορά γίνεται σε "εξ'ολοκλήρου" αυθαίρετα τμήματα, τα οποία ενδέχεται να συνειπάρχουν στο οικόπεδο με άλλα, είτε 100% νόμιμα, είτε με κτίσματα που έχουν και νόμιμο και αυθαίρετο τμήμα. Κατα την διατύπωση μάλιστα και στους δύο νόμους προκύπτει ότι ως τέτοια κατασκευή θεωρείται και το μοναδικό κτίσμα που υπάρχει στο οικόπεδο και στερείται οικοδομικής αδείας. Άρα θα έλεγα ότι η νέα διατύπωση είναι προς τη θετική κατεύθυνση γιατί αντικαθιστώντας τον όρο "αυτοτελών νέων κατασκευών" με τον όρο "ανεξάρτητων νέων κατασκευών" στη ουσία αίρει τις αμφιβολίες που είχαν προκύψει, περιορίζοντας την απαίτηση του 10% σε νέες κατασκευές όχι απλά αυτοτελείς αλλά και ανεξάρτητες. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν θεωρήσουμε ότι οι "ανεξάρτητες κατασκευές" είναι ένα υποσύνολο του συνόλου των "αυτοτελών". Με άλλα λόγια η "αυτοτελής" θα μπορούσε να εφάπτεται στο τυχόν έτερο τμήμα, ενώ η ανεξάρτητη είναι μεν αυτοτελής (εκ των πραγμάτων) αλλά δεν εφάπτεται.