• Σας επισημαίνω ότι, στις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, δεν περιλαμβάνονται μια σειρά κατηγοριών αυθαίρετων κατασκευών, που βρίσκονται εντός διαμορφωμένων οικισμών αυθαίρετων, οι οποίοι υφίστανται εδώ και δεκαετίες, και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που αφορούν σε αρχαιολογικές, δασικές, παραρεμάτιες εκτάσεις κ.ά. Με δεδομένο, λοιπόν, πως είναι δυνατή η ανάπλαση πολεοδομικά υποβαθμισμένων περιοχών, αν ληφθούν υπόψη οι τεχνικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροι του προβλήματος των αυθαίρετων οικισμών, σε συνδυασμό με τις νομοθετημένες παραμέτρους της βιώσιμης διαχείρισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, σας προτείνω: Με ευθύνη των Δήμων, να οριοθετηθούν θύλακες αυθαιρέτων που χρήζουν πολεοδομικής παρέμβασης και ανάπλασης, ειδικά στις περιπτώσεις που οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Μετά την κατάρτιση Σχεδίου Πολεοδομικής Οργάνωσης και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των κτισμάτων έκαστου θύλακα αυθαιρέτων. Σε περιπτώσεις δομημένων, εκτός σχεδίου περιοχών, με πάνω από ένα αξιόλογο αριθμό κατοικιών [π.χ. τριάντα (30) κατοικίες], να γίνεται άμεση ένταξη στο σχέδιο, και πολεοδόμηση με όρους γενικής κατοικίας, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Οι κατοικίες θα πρέπει κατά μέγιστο να απέχουν μεταξύ τους 50-60 μέτρα, και η περιοχή να ορίζεται από το σύνολο των ακραίων ακμών των οικοπέδων που περιλαμβάνουν τις κατοικίες. Νικόλαος Ι. Μελετίου Δήμαρχος Ασπροπύργου Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής