Άρθρο 31: Πολεοδομικός σχεδιασμός και πρόστιμα

1. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους Δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξισορρόπησης των πολεοδομικών και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ώστε να αποκαθίσταται το πολεοδομικό ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση με τις πολεοδομημένες ή και προς πολεοδόμηση περιοχές του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., μπορεί να απαγορεύεται η δόμηση ή να μειώνεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., όπως ιδίως χώροι ανακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, αμαξοστάσια μέσων μαζικής μεταφοράς, κοιμητήρια κ.λπ.. Οι χώροι κοινωφελών χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των καθοριζόμενων κατά τα ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να απλοποιούνται οι διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων και να συντέμνονται οι σχετικές προθεσμίες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών των παραπάνω ζωνών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:57 | Παναγιώτης Δ.

  Είμαι ιδιοκτήτης οικοπέδου 700τμ σε περιοχή με επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 15%, μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,30, επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων 2 και ανώτατο ύψος 7,5 μέτρα.
  Με την § 6δ του άρθρου 11 του N.Ο.Κ. (Ν.4067 του 2012) η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων κ.λπ. δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης. Μετρούν όμως στην κάλυψη του οικοπέδου (άρθρο 12)
  Επίσης το Άρθρο 25 δίνει Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης
  (1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία Α+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ …. τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %.
  2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης …. )
  Σύμφωνα όμως με την παρ. 5α του άρθρου 1 «οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων που περιέχονται στον παρόντα Νόμο».

  Συνεπώς τα οικόπεδα της περιοχής αυτής (ίσως και άλλων) δεν αντιπετωπίζονται ισότιμα με άλλα. Για λόγους ισονομίας θα έπρεπε να επιτρέπεται επαύξηση της επιτρεπομένης κάλυψης. Αυτό άλλωστε θα αυξήσει και τα δημόσια και δημοτικά έσοδα.
  Προτείνω να τροποποιηθεί ο Ν.Ο.Κ. ώστε να είναι δύνατη η ίση αξιοποίηση των ιδιοκτησιών.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:10 | Tasos Svolopoulos

  Είμαι κάτοχος αγροτεμαχίου 4 στρεμμάτων με νόμιμο κτίσμα-κατοικία εντός αυτού. Παραταύτα , έχω συμμετάσχει οικονομικά στην προσπάθεια του Δήμου Λαυρεωτικής για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων κονδυλίων για την ένταξη στο σχέδιο πόλης με αυτοχρηματοδότηση της περιοχής στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία μου.
  Τούτο έχω πράξει συνειδητά μιας και πιστεύω ότι η ένταξη στο σχέδιο είναι ο μοναδικός δρόμος προς την ορθή περιβαλλοντικά ανάπλαση της περιοχής μας.Μέσα απ το σχέδιο νόμου δεν προκύπτει καμία διάταξη-παρότρυνση γι αυτή την κατηγορία αυθαιρέτων.
  Πιστεύω πως μέσα απ το τελικό κείμενο του νόμου θα πρέπει να προκύπτουν κίνητρα για τις υπό ένταξη στο σχέδιο περιοχές ώστε οι κάτοικοι όχι μόνο να μην παρεκλίνουν απ τον τελικό στόχο της ένταξης αλλά και να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.Μια διάταξη του νόμου , η οποία θα προέβλεπε την ολοκλήρωση της ένταξης στο σχέδιο πόλης αυτών των αυθαίρετων και κατόπιν της υπαγωγής τους υπό προϋποθέσεις στα ΄΄πρόστιμα΄΄ θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 28 Απριλίου 2013, 20:16 | Αικ.Τζώρτζη

  Εξωρ. Σύλλογος Βρωμοπουσίου «Γαλήνη»
  Βρωμοπούσι 26/04/13 , Πύργος Θορικού, Δήμος Λαυρεωτικής

  ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σχετικά με Ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως-Αυθαίρετα “τακτοποίηση”
  1) Να ισχύσει και για την ένταξη στο οικιστικό σχέδιο το “αδιαίρετο“ που ισχύει για την “τακτοποίηση“ αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς τη συναίνεση συνιδιοκτητών (εξ αδιαιρ. οικόπεδα) και να επανέλθει το άρθρο 8 του ΔιατάγματοςΦΕΚ/Δ/1018/27-8-93 που ορίζει: «σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της ΖΟΕ» (Ζώνη οικ. ελέγχου).
  Στο άρθρο 9 για την εισφορά σε γη και χρήμα ισχύει το ίδιο .
  2) Τα πρόστιμα δεν πρέπει να είναι ισοπεδωτικά για κάθε αυθαίρετη δόμηση. Υπάρχουν σοβαρά νομικά στοιχεία που επιβάλλουν κλιμάκωση .
  α) να ληφθεί υπόψη ο ν.1337/83 που προβλέπει καθορισμό χρήσεων γης. Οι περιοχές που καθορίζονται ως οικιστικές δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με ΜΗ οικιστικές Η περιοχή μας έχει καθοριστεί οικιστική με το διάταγμα χρήσεων γης της Λαυρεωτικής ΦΕΚ/Δ/125/1998.
  β) Οι ιδιοκτήτες της περιοχής μας έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά για την ένταξη. Δηλαδή ισχύει η ένταξη στη ΖΟΕ .
  γ) Η συντριπτική πλειοψηφία των ΟΕΣ (οικιστών εκτός σχεδίου-ιδιοκτητών αυθαιρέτων) έχει καταβάλλει τις οφειλές στο ΙΚΑ που αποτελούν μέρος της δαπάνης για την έκδοση οικοδομικής άδειας
  δ) Προτείνουμε να προβλεφθεί η αναστολή της υπαγωγής μας στα πρόστιμα αυθαιρέτων μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Σχ. ΄Ενταξης Πόλεως. Είναι γνωστό ότι με την ένταξη θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι τα αναλογούντα ποσά για εισφορά σε γη και χρήμα για έκδοση οικοδομικής άδειας, κλπ.
  Α/ΤΖ/ΤΖ-Μέλος ΔΣ του συλλόγου

 • 28 Απριλίου 2013, 15:48 | Αντωνης

  Είμαι μόνιμος κάτοικος παραθαλάσσιου οικισμού στο Δήμο Λαυρεωτικής , ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατοικίας κατασκευασμένης προ του 2000.Η περιοχή βρίσκεται σε διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο πόλης μέσω αυτοχρηματοδότησης.Όλοι οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων αλλά και αγροτεμαχίων της περιοχής έχουμε ήδη καταβάλλει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων για την πληρωμή των μελετών που απαιτούνται για την ένταξη στο σχέδιο πόλης.Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως παρουσιάζεται εδώ , δε φαίνεται να προβλέπει καμία διαφοροποίηση , αν όχι ευνοϊκότερη μεταχείριση , αναφορικά με τις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ένταξης.Πιστεύω πως πρέπει να προβλεφθεί μια ιδιαίτερη κατηγορία γι αυτού του είδους τα αυθαίρετα , καθώς θα ήταν άδικο να μην συνυπολογιστούν τα χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί από τους κατοίκους αυτών των περιοχών και να κληθούν να καταβάλλουν επιπλέον τα πρόστιμα του παρόντος νομοσχεδίου.Ελπίζω τα παραπάνω επιχειρήματα να θέσουν τους αρμόδιους φορείς σε προβληματισμό και να δράσουν με ένα δικαιότερο τρόπο.

 • Σας επισημαίνω ότι, στις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, δεν περιλαμβάνονται μια σειρά κατηγοριών αυθαίρετων κατασκευών, που βρίσκονται εντός διαμορφωμένων οικισμών αυθαίρετων, οι οποίοι υφίστανται εδώ και δεκαετίες, και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που αφορούν σε αρχαιολογικές, δασικές, παραρεμάτιες εκτάσεις κ.ά.

  Με δεδομένο, λοιπόν, πως είναι δυνατή η ανάπλαση πολεοδομικά υποβαθμισμένων περιοχών, αν ληφθούν υπόψη οι τεχνικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροι του προβλήματος των αυθαίρετων οικισμών, σε συνδυασμό με τις νομοθετημένες παραμέτρους της βιώσιμης διαχείρισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, σας προτείνω:

  Με ευθύνη των Δήμων, να οριοθετηθούν θύλακες αυθαιρέτων που χρήζουν πολεοδομικής παρέμβασης και ανάπλασης, ειδικά στις περιπτώσεις που οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Μετά την κατάρτιση Σχεδίου Πολεοδομικής Οργάνωσης και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των κτισμάτων έκαστου θύλακα αυθαιρέτων.

  Σε περιπτώσεις δομημένων, εκτός σχεδίου περιοχών, με πάνω από ένα αξιόλογο αριθμό κατοικιών [π.χ. τριάντα (30) κατοικίες], να γίνεται άμεση ένταξη στο σχέδιο, και πολεοδόμηση με όρους γενικής κατοικίας, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Οι κατοικίες θα πρέπει κατά μέγιστο να απέχουν μεταξύ τους 50-60 μέτρα, και η περιοχή να ορίζεται από το σύνολο των ακραίων ακμών των οικοπέδων που περιλαμβάνουν τις κατοικίες.

  Νικόλαος Ι. Μελετίου
  Δήμαρχος Ασπροπύργου
  Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής

 • 27 Απριλίου 2013, 18:36 | Εξωραιστικός Σύλλογος Τσονίμας

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΝΙΜΑΣ
  ¨ Το Ανεμούριο ¨
  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ΤΚ: 19001 ΤΘ: 75.01
  Τηλ: 22920 – 41357

  Τσονίμα, 23/4/2013

  Η περιοχή μας βρίσκεται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε Δ Λαυρεωτικής) και είναι σε διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης με αυτοχρηματοδότηση.
  Ήδη έχει ολοκληρωθεί η Β΄ φάσης της πολεοδομικής μελέτης και η μελέτη προωθείται από το Δήμο Λαυρεωτικής στην Περιφέρεια.
  Πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούμε διαφορετικά από το Ν.4014 αλλά και από το παρόν σχέδιο νόμου .
  Προτείνουμε να γίνεται η αίτηση υπαγωγής στο νόμο για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα, να καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και να αναστέλλεται η είσπραξη των προστίμων μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης (3 χρόνια από την πράξη εφαρμογής).
  Είναι άδικο να ενταχθούμε στο νόμο για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα και να κληθούμε να τα καταβάλουμε καθόσον όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πολεοδόμησης θα καταβληθούν επιπλέον όσες επιβαρύνσεις αναλογούν για τη νομιμοποίηση των οικοπέδων και των αυθαιρέτων κτισμάτων (έκδοση οικοδομικής άδειας κ.λ.π.).

  Με εκτίμηση
  Για τον εξωραϊστικό σύλλογο
  -o- Πρόεδρος
  Nικηφόρος Φρατζέσκος

 • 27 Απριλίου 2013, 14:03 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ΤΘ: 85.01 ΤΚ: 19001
  Τηλ: 22920 – 41251
  Πανόραμα, 23/4/2013

  Το Πανόραμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Λαυρεωτικής και μαζί με την Αγ. Μαρίνα βρίσκονται σε μελέτη ένταξης στο σχέδιο πόλης με αυτοχρηματοδότηση. Η διαδικασία ένταξης έχει ξεκινήσει από το 2004 και ήδη έχει ολοκληρωθεί η Β΄ φάση πολεοδόμησης και ο φάκελος είναι καθ’ οδόν για τη περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.
  Το αίτημά μας επικεντρώνεται στην αναβολή από την καταβολή των προστίμων για τα αυθαίρετα του Ν. 4014 και του παρόντος νομοσχεδίου αφού βέβαια γίνει αίτηση και καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4014, εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός 3 χρόνων από την κύρωση της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου.
  Είναι προφανές ότι αν τελικά μας επιβληθούν τα πρόστιμα του προαναφερόμενου νόμου το ενδιαφέρον για τη συνέχιση της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής μας που βρίσκεται εντός της Ζ.Ο.Ε. Δ΄ Λαυρεωτικής (Β΄ κατοικίας) θα ατονήσει και πιθανώς ακόμα και να τορπιλιστεί, με άμεσες αρνητικές συνέπειες στην περιβαντολογική ανάπτυξη της περιοχής καθόσον θα στερηθούμε έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας όπως ρυμοτομία, χώρους πρασίνου, αποχέτευση κ.λ.π.
  Η περίπτωση μας πρέπει να ενταχθεί σε μία ξεχωριστή κατηγορία η οποία ναι μεν δεν ανήκει στα εγκεκριμένα σχέδια αλλά είναι σε διαδικασία απόκτησης εγκεκριμένων σχεδίων.

  Με εκτίμηση
  Για τον εξωραϊστικό σύλλογο
  -ο- -ο-
  Πρόεδρος Γραμματέας
  Δημήτρης Αλατζάς Θεανώ Κόκκοτα

 • 26 Απριλίου 2013, 19:08 | Τζώρτζη Αικατερίνη

  Εξωρ. Σύλλογος Βρωμοπουσίου «Γαλήνη»
  Βρωμοπούσι 26/04/13 , Πύργος Θορικού, Δήμος Λαυρεωτικής
  Email: bromopousigalini@gmail.com
  ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σχετικά με Ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως-Αυθαίρετα “τακτοποίηση”
  1) Να ισχύσει και για την ένταξη στο οικιστικό σχέδιο το “αδιαίρετο“ που ισχύει για την “τακτοποίηση“ αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς τη συναίνεση συνιδιοκτητών (εξ αδιαιρ. οικόπεδα) και να επανέλθει το άρθρο 8 του ΔιατάγματοςΦΕΚ/Δ/1018/27-8-93 που ορίζει: «σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της ΖΟΕ» (Ζώνη οικ. ελέγχου).
  Στο άρθρο 9 για την εισφορά σε γη και χρήμα ισχύει το ίδιο .
  2) Τα πρόστιμα δεν πρέπει να είναι ισοπεδωτικά για κάθε αυθαίρετη δόμηση. Υπάρχουν σοβαρά νομικά στοιχεία που επιβάλλουν κλιμάκωση .
  α) να ληφθεί υπόψη ο ν.1337/83 που προβλέπει καθορισμό χρήσεων γης. Οι περιοχές που καθορίζονται ως οικιστικές δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με ΜΗ οικιστικές Η περιοχή μας έχει καθοριστεί οικιστική με το διάταγμα χρήσεων γης της Λαυρεωτικής ΦΕΚ/Δ/125/1998.
  β) Οι ιδιοκτήτες της περιοχής μας έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά για την ένταξη. Δηλαδή ισχύει η ένταξη στη ΖΟΕ .
  γ) Η συντριπτική πλειοψηφία των ΟΕΣ (οικιστών εκτός σχεδίου-ιδιοκτητών αυθαιρέτων) έχει καταβάλλει τις οφειλές στο ΙΚΑ που αποτελούν μέρος της δαπάνης για την έκδοση οικοδομικής άδειας
  δ) Προτείνουμε να προβλεφθεί η αναστολή της υπαγωγής μας στα πρόστιμα αυθαιρέτων μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Σχ. ΄Ενταξης Πόλεως. Είναι γνωστό ότι με την ένταξη θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι τα αναλογούντα ποσά για εισφορά σε γη και χρήμα για έκδοση οικοδομικής άδειας, κλπ.
  Α/ΤΖ/ΤΖ

 • 26 Απριλίου 2013, 13:53 | Αννα Μ

  Είμαι κάτοικος του Περιγιαλίου του Δήμου Λαυρεωτικής και στην περιοχή μας από 10ετίας έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης από σχέδιο πόλης με αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή συνεισφέροντας όλοι χρήματα ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου του καθενός, ώστε να πληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες. Από ότι έχω πληροφορηθεί πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας ένταξης. Πιστεύω ότι είναι άδικος ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της περιοχής μας το παρόν νομοσχέδιο εξομοιώνοντάς μας με τις άλλες κατηγορίες αυθαιρέτων .
  Προτείνω να αποτελέσουμε μία ειδική κατηγορία ¨ υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης ¨ και να προβλεφθεί η αναστολή της υπαγωγής μας στα πρόστιμα των αυθαιρέτων μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, βάζοντας πάντα χρονικά περιθώρια τα οποία θα πιέσουν και τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξη ταχύτερα. Εξ άλλου με την ένταξη στο σχέδιο πόλης θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι τα αναλογούντα ποσά για εισφορά σε γη και χρήμα, οικοδομική άδεια κ.λ.π.

  Ευχαριστώ

  Άννα Μ

 • 25 Απριλίου 2013, 18:52 | Νικόλαος Χιώτης

  Είμαι ιδιοκτήτης αυθαίρετου στο δήμο Λαυρεωτικής , σε περιοχή εντός Ζ.Ο.Ε. με χαρακτηρισμό Β΄ Παραθεριστικής κατοικίας , στην οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια η διαδικασία της ένταξης στο σχέδιο πόλεως με τον νόμο της αυτοχρηματοδότησης , και ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πολεοδόμησης . Με την παρούσα πρόταση νόμου δεν διαφαίνεται κάποια ειδική κατηγοριοποίηση για τα εν λόγω αυθαίρετα , ( Υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως ) εξισώνοντας τα με αυθαίρετα τα οποία δεν έχουν καμία προοπτική ένταξης στο σχέδιο πόλεως μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα υπό ένταξη αυθαίρετα ως μία ξεχωριστή κατηγορία αυθαιρέτων , ελαφρύνοντας τα από τα μέχρι σήμερα ανακοινωθέντα πρόστιμα για δύο λόγους :
  α ) Επειδή μέχρι σήμερα έχουμε συμβάλει οικονομικά για την χρηματοδότηση των μελετών της ένταξης .
  β ) Για ποίο λόγο να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε πολίτης στην διαδικασία της ένταξης , εφόσον συμμετέχοντας τώρα στον συγκεκριμένο νόμο , τακτοποιεί την αυθαίρετη ιδιοκτησία του για 30 χρόνια ;
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία
  Νικόλαος Χιώτης

 • 25 Απριλίου 2013, 15:33 | Σωτηρης Σ.

  Είμαι ιδιοκτήτης αυθαιρέτου κατοικίας στην περιοχή Τσονίμας του Καλικρατικού δήμου Λαυρεωτικής.
  Η εν λόγο κατοικία αποτελεί την κύρια και μοναδική μου κατοικία.
  Προ 10ετιας ξεκίνησε από τον, τότε, Δήμο Κερατέας η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης με την μορφή της αυτοχρηματοδότησης, στην οποία έκαστος ιδιοκτήτης συνείσφερε ατομικά, για την συγκέντρωση των χρημάτων για την πληρωμή των απαραίτητων μελετών της ένταξης (κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής) .
  Η κατοικία μου πληροί όλες τις πολεοδομικές διατάξεις όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί κατά την πολεοδόμηση (συντελεστές κάλυψης, δόμησης, ύψους, πλαγίων αποστάσεων).
  Με το παρόν νομοσχέδιο, καλούμε να πληρώσω για δεύτερη φορά για την εν λόγο ιδιοκτησία γνωρίζοντας μάλιστα πως δεν θα είναι και η τελευταία, μιας και έπεται η διαδικασία πληρωμής της εισφοράς σε γη και σε χρήμα, έκδοσης οικοδομικής άδειας κ.λ.π
  Το θεωρώ άδικο, μιας και η υπαιτιότητα της μακρόχρονης διαδικασίας για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως (η οποία όπως ανέφερα ήδη έχει κρατήσει μια 10ετία) οφείλεται καθαρά στην γραφειοκρατία του Ελληνικού Δημοσίου. Αν η διαδικασία είχε τελεσφορήσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εγώ, καθώς και πολλοί άλλοι συμπολίτες μου, θα είχαν απαλλαγεί από ένα δυσβάσταχτο οικονομικά φορτίο το οποίο επιβάλλεται με το παρών νομοσχέδιο.
  Σε δεύτερο προβληματισμό με βάζει επίσης η μη διαφοροποίηση των υπό ένταξη σχεδίου πόλεως αυθαιρέτων όσον αφορά το εξής.
  Γιατί κάποιος ο οποίος έχει ταχτοποιήσει την αυθαίρετη ιδιοκτησία του για 30χρόνια να θέλει εκ των υστέρων να προχωρήσει (η να ξεκινήσει καν σε άλλες περιοχές) η διαδικασία των εντάξεων σε σχέδια πόλεως, μιας και το μόνο που θα του επιφέρει θα είναι πρόσθετα κόστη (άδεια οικοδομής/νομιμοποίησης, εισφορά σε χρήμα) , σμίκρυνση της ιδιοκτησίας του (εισφορά σε γη) .
  Γενικά πιστεύω πως στο παρόν υπό συζήτηση σχέδιο νόμου πρέπει να προβλεφθεί και να δοθεί ιδιαίτερη μνεία στα αυθαίρετα, τα οποία βρίσκονται σε υπό ένταξη περιοχές, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα στους πολίτες κυρίως σε οικονομική μορφή, (ελάφρυνση των προστίμων) αλλά και με κάποιου είδους ανταποδοτικού αντισταθμίσματος όπως επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης, περιβαλλοντικά έργα κ.α, έτσι ώστε τα σχέδια πόλεως όχι μόνο να μην «τορπιλίζονται» αλλά να αποτελούν και μονόδρομο για τους πολίτες και την πολιτεία.
  Αυτό θα έχει ως άμεσο επακόλουθο την εξάλειψη της εκτός σχεδίου δόμησης και τον τερματισμό της μάστιγας που ονομάζεται αυθαίρετη (άναρχη, ανεξέλεγκτη, καταστροφική) δόμηση.

 • 25 Απριλίου 2013, 14:07 | ΕΛΕΝΗ Μ

  Είμαι κάτοχος αυθαιρέτου σε υπό ένταξη περιοχή της Κερατέας που βρίσκεται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (περιοχή Β΄ κατοικίας). Έχω πληρώσει το αναλογούν ποσόν δια την πληρωμή των μελετών ένταξης με την ελπίδα ότι η περιοχή μας θα αναπτυχθεί περιβαλλοντικά, θα γίνουν έργα υποδομής, έργα κοινής ωφελείας, πλατείες, πράσινο, αποχέτευση κ.λ.π.
  Θεωρώ λοιπόν άδικο να αντιμετωπιζόμαστε το ίδιο με άλλες περιοχές που δεν είναι υπό ένταξη.
  Προτείνω ή να πληρώσουμε πρόστιμα για τα αυθαίρετά μας όπως τα εντός σχεδίου πόλης, όπως ορίζει τις υπό ένταξη περιοχές μας το ΣΤΕ, ή αφού πληρώσουμε το παράβολο που προκύπτει από το παρόν νομοσχέδιο να ξεκινήσουν οι δόσεις μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και εφόσον δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια .

 • 25 Απριλίου 2013, 14:48 | ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ΤΘ: 95.21 ΤΚ: 19001
  Τηλ: 22920 – 41251
  Περιγιάλι, 24/4/2013

  Η περιοχή μας Περιγιάλι Κερατέας απαριθμεί περίπου 700 κατοικίες. Βρίσκονται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (περιοχή Β΄ κατοικίας) βάση του ΦΕΚ 125δ/27-02-1998 όπου και πριν 8 χρόνια ξεκίνησε η πολεοδόμηση τους με αυτοχρηματοδότηση. Έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 1.500.000 ευρώ περίπου για όλες τις απαιτούμενες μελέτες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται.
  Θεωρούμε ότι είναι άδικο εμείς που ήδη έχουμε πληρώσει για τις μελέτες ένταξης να πληρώσουμε και το πρόστιμο τακτοποίησης του παρόντος προς διαβούλευση νόμου και με την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης των περιοχών μας, να καταβληθούν και όλες οι επιβαρύνσεις που αναλογούν για την νομιμοποίηση των οικοπέδων και των αυθαίρετων κτισμάτων.
  Δια το λόγο αυτόν προτείνουμε στις υπό ένταξη περιοχές που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης, να καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και σε 3 χρόνια μετά την κύρωση πράξης εφαρμογής και την έκδοση της οικοδομικής αδείας, να μην προκύπτει άλλη οφειλή προστίμου οποιασδήποτε διάταξης νόμου.
  Με εκτίμηση
  Για τον εξωραϊστικό σύλλογο

  -ο- -ο-
  Πρόεδρος Γραμματέας
  Μάριος Ναυπλιώτης Μάρκος Αλαφούζος

 • 25 Απριλίου 2013, 12:05 | νικηφοροσ

  Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία:
  «ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
  Πανόραμα Θορικού, Δήμος Λαυρεωτικής
  ΤΘ 8501 ΤΚ 19001
  Επικοινωνία: Νικηφόρος Φρατζέσκος fra1@otenet.gr

  Πανόραμα 22/4/2013

  Στην περιοχή της Ομοσπονδίας μας, (ανατολικά παράλια Δήμου Λαυρεωτικής), υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αυθαιρέτων (περίπου 2700) που βρίσκεται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (περιοχή Β΄ κατοικίας) και στην οποία είναι σε εξέλιξη μελέτες πολεοδόμησης με αυτοχρηματοδότηση οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα λόγω των ατέρμονων διαδικασιών που απαιτούνται.
  Θεωρούμε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές με εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. ή σε περιοχές Β΄ κατοικίας που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο διότι:
  1. Θα μπορούσαν να είναι ήδη νόμιμες εάν οι διαδικασίες πολεοδόμησης (γνωμοδοτήσεις φορέων, διαδικασίες ΥΠΕΚΑ, ΣτΕ, Προεδρικό Διάταγμα, κ.λ.π) δεν διαρκούσαν από δέκα έως δεκαπέντε χρόνια.
  2. Εάν η αντιμετώπιση από το νόμο, των αυθαιρέτων σε Γ.Π.Σ. ή περιοχές Β΄ κατοικίας είναι η ίδια όπως στα άλλα αυθαίρετα, για ποιο λόγο ο ιδιοκτήτης που θα ρυθμίσει το αυθαίρετό του σήμερα (και για τα επόμενα τριάντα χρόνια) να θέλει να ενταχθεί σε εγκεκριμένο σχέδιο;
  Είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον για ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών που βρίσκονται εντός Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. Β΄ κατοικίας θα ατονήσει και πιθανώς ακόμα και να τορπιλιστεί, με άμεσες αρνητικές συνέπειες στην περιβαντολογική ανάπτυξη των περιοχών καθόσον θα στερηθούν έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας όπως ρυμοτομία, χώρους πρασίνου, αποχέτευση κ.λ.π.
  3. Επίσης και το ΣΤΕ με πρόσφατη απόφαση κατηγοριοποίησε περιοχές του βρίσκονται εντός ΓΠΣ ως περιοχές υπό ένταξη σε σχέδιο πόλης.
  4. Ειδικά όσες περιοχές μπαίνουν στο σχέδιο πόλης έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περισσότερο αδικημένες για το λόγο ότι αν τελικά ενταχθούν στο Ν.4014 και καταβληθούν τα πρόστιμα, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πολεοδόμησης θα καταβληθούν επιπλέον και όσες επιβαρύνσεις αναλογούν για τη νομιμοποίηση των οικοπέδων και των αυθαιρέτων κτισμάτων.
  Επειδή οι αυθαίρετες κατασκευές εντός Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. Β΄ κατοικίας που έχει ξεκινήσει η ένταξη στο σχέδιο πόλης είναι κατά την άποψη μας μια διαφορετική κατηγορία, η οποία δεν ανήκει στα εγκεκριμένα σχέδια αλλά είναι καθοδόν για την απόκτηση εγκεκριμένων σχεδίων, προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 26 του Ν.4014/2011 η παράγραφος 2α ως εξής:
  ‘Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται σε εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) ή άλλου τύπου σχεδιασμό και προβλέπονται ως περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης Α΄ κατοικίας ή Β΄ κατοικίας που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου.’

  Με εκτίμηση
  Για την Ομοσπονδία
  Η Διοικούσα Επιτροπή

  Ο Πρόεδρος Νικηφόρος Φρατζέσκος
  Ο Γραμματέας Θεμιστοκλής Μακαντάσης

 • 23 Απριλίου 2013, 02:11 | Θανάσης Ζούλιας

  Το εκλαμβάνω σαν απλή αναφορά στην αναγκαιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Προφανώς περιμένουμε ΧΩΡΙΣΤΑ διατάγματα που να κοθρίζουν τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αστικών αναπλάσεων.
  Τα διατάγματα αυτά πρέπει να εκδοθούν το ταχύτερο (ήδη έχουμε 4-5 διατάγματα και δεκάδες εγκυκλίους για την αυθαίρετα και σχεδόν κανένα για την απλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού.