• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 28 Απριλίου 2013, 18:53

    Έχει ξεχαστεί στην παρ. 2 του παρόντος Σχεδίου Νόμου να περιληφθεί η πρόβλεψη της παρ. 2.β. του Άρθρου 50 του Νόμου 4042/2012, η οποία καθορίζει την Τιμή Ζώνης για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, ειδικότερα δε για τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, ως ακολούθως: Άρθρο 50 Ν4042/12(υπενθύμιση) 2.β. Στο τέλος της περίπτωσης 7β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011,όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου(υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.» Πρόταση: Κατά συνέπεια στο παρόν θα πρέπει στο τέλος της περίπτωσης 2 να προστεθεί εδάφιο (στην περίπτωση 1 έχει περιληφθεί), το οποίο έχει ως εξής: <> Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί δεκάδες διαπιστωτικές πράξεις των οικείων Δήμων. Σε διαφορετική περίπτωση οι τιμές ζώνης αυτής της κατηγορίας ακινήτων θα διαφέρουν κατά πολύ από τις προβλεπόμενες στους Ν 4014/11, 4030/11 και 4014/12 και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο Νόμοι, ο Ν 4014/11 και το παρόν Σχέδιο Νόμου να προβλέπουν διαφορετικές Τιμές Ζώνης. Επίσης πως θα ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις, από τον ένα Νόμο στον άλλο, που προβλέπονται στο Άρθρο 30 του παρόντος Σχεδίου Νόμου με διαφορετικές Τιμές Ζώνης.