Άρθρο 22:Τιμή Ζώνης

1. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.
2. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο.
3. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η οικεία περιφερειακή ενότητα.
4. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών δύναται να εφαρμόζονται, με ειδική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα, οι τιμές ζώνης για όλη την επικράτεια για το σύνολο των υπαγωγών.

 • 28 Απριλίου 2013, 19:51 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Έχει ξεχαστεί στην παρ. 2 του παρόντος Σχεδίου Νόμου να περιληφθεί η πρόβλεψη της παρ. 2.β. του Άρθρου 50 του Νόμου 4042/2012, η οποία καθορίζει την Τιμή Ζώνης για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, ειδικότερα δε για τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, ως ακολούθως:
  Άρθρο 50 Ν4042/12(υπενθύμιση)
  2.β. Στο τέλος της περίπτωσης 7β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011,όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
  Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου(υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.
  Πρόταση:
  Κατά συνέπεια στο παρόν θα πρέπει στο τέλος της περίπτωσης 2 να προστεθεί εδάφιο (στην περίπτωση 1 έχει περιληφθεί), το οποίο έχει ως εξής:
  Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου(υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.
  Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί δεκάδες διαπιστωτικές πράξεις των οικείων Δήμων.
  Σε διαφορετική περίπτωση οι τιμές ζώνης αυτής της κατηγορίας ακινήτων θα διαφέρουν κατά πολύ από τις προβλεπόμενες στους Ν 4014/11, 4030/11 και 4014/12 και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα.
  Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο Νόμοι, ο Ν 4014/11 και το παρόν Σχέδιο Νόμου να προβλέπουν διαφορετικές Τιμές Ζώνης.
  Επίσης πως θα ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις, από τον ένα Νόμο στον άλλο, που προβλέπονται στο Άρθρο 30 του παρόντος Σχεδίου Νόμου με διαφορετικές Τιμές Ζώνης.

 • 28 Απριλίου 2013, 18:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Έχει ξεχαστεί στην παρ. 2 του παρόντος Σχεδίου Νόμου να περιληφθεί η πρόβλεψη της παρ. 2.β. του Άρθρου 50 του Νόμου 4042/2012, η οποία καθορίζει την Τιμή Ζώνης για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, ειδικότερα δε για τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, ως ακολούθως:
  Άρθρο 50 Ν4042/12(υπενθύμιση)
  2.β. Στο τέλος της περίπτωσης 7β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011,όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
  Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου(υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.»
  Πρόταση:
  Κατά συνέπεια στο παρόν θα πρέπει στο τέλος της περίπτωσης 2 να προστεθεί εδάφιο (στην περίπτωση 1 έχει περιληφθεί), το οποίο έχει ως εξής:
  <>
  Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί δεκάδες διαπιστωτικές πράξεις των οικείων Δήμων.
  Σε διαφορετική περίπτωση οι τιμές ζώνης αυτής της κατηγορίας ακινήτων θα διαφέρουν κατά πολύ από τις προβλεπόμενες στους Ν 4014/11, 4030/11 και 4014/12 και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα.
  Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο Νόμοι, ο Ν 4014/11 και το παρόν Σχέδιο Νόμου να προβλέπουν διαφορετικές Τιμές Ζώνης.
  Επίσης πως θα ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις, από τον ένα Νόμο στον άλλο, που προβλέπονται στο Άρθρο 30 του παρόντος Σχεδίου Νόμου με διαφορετικές Τιμές Ζώνης.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:12 | Κουμακη Ν

  Για τα ακίνητα εντός σχεδίου εν γένει υπάρχουν Τ.Ζ. θα ήταν σκόπιμο μαζί με το νέο νόμο να οριστούν οι τιμές ζώνης που θα χρησιμοποιούμε για τα εκτός σχεδίου σε κάθε περιοχή ώστε να μην υπάρχουν λάθη όπως στο Ν4014 που με τις αλλαγές που έγιναν βρέθηκαν κάποιοι να έχουν πληρώσει με μεγαλύτερη τιμή ζώνης από αυτήν που ορίστηκε εκ των υστέρων, και μέχρι σήμερα δεν τους έχουν επιστραφεί χρήματα.
  Δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό εντοπίζοντας το ακίνητο στους χάρτες του κτηματολογίου να υπολογίζονταν αυτόματα η τιμή ζώνης από το σύστημα.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 22 : (Τιμή Ζώνης)
  Να εκδοθεί άμεσα, με την ψήφιση του Νομοσχεδίου η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 Κ.Υ.Α. και να εναρμονισθεί το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.
  Ο συσχετισμός των τιμών ζώνης με τον γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου από τους ορθοφωτοχάρτες, θα συντελέσει στην αποφυγή λαθών και στην επιτάχυνση της διαδικασίας υπαγωγής στον Νόμο.

 • 25 Απριλίου 2013, 14:14 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΝΟΣ

  Ερωτώ……όταν έχεις τιμή ζώνης από ΕΤΑΚ…΄840,00 ενω η ελάχιστη στον Δήμο είναι 1050,00……τι κάνεις??????? γιατί ο Ν. 4014 λέει
  Με το ΕΤΑΚ όμως …έχει καθορισθεί..??? ή όχι.

 • 24 Απριλίου 2013, 19:59 | Βασίλης

  Είναι άδικος ο τρόπος καθορισμού της τιμής Ζώνης.

  Ώς γνωστόν το Υπουργείο Οικονομικών αυθαιρετεί ορίζοντας όπου νάναι ότι νάναι.
  Δεν μπορεί να έχουμε τιμές ζώνης σε οικισμούς χωρίς ρυμοτομία, όπως έχουμε πλέον (από 1-1-2011) σε πολλούς οικισμούς της χώρας.
  αίναι λάθος ξεκάθαρο του ΥπΟικ και το Υπεκα αντί να υιοθετεί αυτές τις πολιτικες θα ΄πρεπε να τις διορθώνει.

  Όσο πιο δίκαιο και σωστό νόμο κάνετε, τόσο πιο πολλά λεφτά θα μαζέψετε!!

 • 24 Απριλίου 2013, 15:40 | Δημήτρης Μαγκλάρας

  Στην παρ. 2 δεν γίνεται αναφορά για εκτός σχεδίου περιοχές, όπως γινόταν στον Ν 4014/2011. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνει αναφορά αντίστοιχη με το άρθρο 24 παρ. 7β του Ν 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2β του Ν 4014/2012 και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα.
  Υπάρχουν νησιωτικές περιοχές με περισσότερες τις μίας Δημοτικές Κοινότητες, στις οποίες οι ελάχιστες τιμές ζώνης διαφέρουν. Στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τον Ν 4014/2011, εκδόθηκε Διαπιστωτική Πράξη του Δήμου και λαμβανόνταν υπόψη για όλο τον Δήμο ως Τιμή Ζώνης για εκτός σχεδίου ακίνητα, η μικρότερη Τ.Ζ. των Δημοτικών Κοινοτήτων. Με όσα αναγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου, αν ισχύσει και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα,εκτός σχεδίου ακίνητα που ανήκουν στην Δημοτική Κοινότητα με την μεγαλύτερη Τ.Ζ. θα πρέπει να ρυθμίζονται με την Τ.Ζ. αυτή, δηλαδή με Τ.Ζ. μεγαλύτερη από αυτήν του Ν 4014/2011, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερο ύψος προστίμων.

 • 23 Απριλίου 2013, 12:23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Παρ. 2. : Πρέπει να διορθωθεί όπως στην αντίστοιχη με αυτή περίπτωση του Ν. 4014/ 11 όπου στην παρ.7β του άρθρου 24 προστέθηκε:
  Με Άρθρο 50 Ν.4042 /11 «Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.»
  Με Άρθρο 49 παρ. 8 Ν. 4030/12 προστίθεται παράγραφος 7γ :«Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα.»

 • 23 Απριλίου 2013, 00:57 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ.

  παρακαλω πολυ να διευκρινιστει σαφως οτι για τον προσδιορισμο της Τιμης Ζωνης, οταν το αρθρο αναφερει «… σε ποσοστο μεγαλυτερο του 10% της εκτασης της οικειας δημοτικης κοινοτητας…» υπονοει το συνολο της εκτασης συμπεριλαμβανομενων των εντος και εκτος σχεδιου περιοχων. Γιατι καποιοι δημοι το παρερμηνευουν και υπολογιζουν μονο τις περιοχες εντος σχεδιου, ενω δεν αναφερεται πουθενα κατι τετοιο

 • 20 Απριλίου 2013, 02:25 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ως προς τη παράγραφο 2.
  Για κάθε νομό μπορεί να οριστεί εύκολα το εξής μέγεθος: «ΜΕΤΖ» (Μέση Ελάχιστη Τιμή Ζώνης) το οποίο θα προσδιορίζεται από τον μέσο όρο των ελαχίστων ΤΖ όλων των περιφερειακών ενοτήτων που υπάρχουν στον νομό (για τις οποίες εχουν οριστεί τιμές ζώνης).
  Στη συνέχεια να εφαρμόζεται η παρ. 2 ελάχιστα τροποποιημένη, ως εξης:
  «2. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, ………………….. η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά για τη τελευταία περίπτωση η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη ΤΖ (η ελάχιστη ΤΖ της περιφερειακής ενότητας) θα λαμβάνεται ιση με 1,4χ(ΜΕΤΖ) εφόσον αυτή υπερβαίνει το μέγεθος αυτό, όπου (ΜΕΤΖ) είναι η Μέση Ελάχιστη Τιμή Ζώνης του Νομού στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο και προκύπτει απο τον πίνακα… του παραρτήματος…»

  Ο στόχος με μία ανολόγου τύπου προσέγγιση θα ήταν να μην συνεχίσουν κ στο νέο νόμο οι «ακραίες αδικίες» που είχαν προκύψει για κάποιες περιοχές με την εφαρμογή του ν.4014/2011. Ο παραπάνω συντελεστής 1,4 είναι τυχαίος.
  Επίσης έτσι δεν «θίγεται» η παρ. 3.