• Η ρύθμιση του ν. 4014/2011 που επαναλαμβάνεται και στο παρόν νομοσχέδιο σχετικά με το περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η αναστολή προστίμων και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, έχει αποτρέψει την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων από το να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις, φοβούμενοι ότι μετά την παρέλευση του πεπερασμένου αυτού χρονικού διαστήματος και δεδομένου ότι θα έχουν ήδη δηλώσει τις αυθαίρετες κατασκευές των ακινήτων τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέα πρόσιμα, κυρώσεις και ποινές. Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις και ανάγκες έχει πλέον οριμάσει επαρκώς η ιδέα μίας οριστικής τακτοποίησης θα πρέπει πλέον να αναφερθεί ρητά ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου θα θεωρούνται "νομίμως υφιστάμενες" και θα εξαιρούνται οριστικώς της κατεδάφισης, σύμφωνα και με τις ανάλογες ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και από προγενέστερους νόμους συμπεριλαμβανομένου του 1337/1983.