• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' | 3 Ιουνίου 2013, 11:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 1, παράγραφος 9 -οριογραμμές υδατορεύματος: "Οι πολυγωνικές γραμμές βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος περιβάλουν αθροιστικά α) τις όχθες του υδατορεύματος β) τις γραμμές πλημμύρας και γ)οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνικό στοιχείο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορεύματος.." Στο άρθρο 2 - Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης: Στην παράγραφο 1δ αναφέρεται ότι "η πρόταση οριοθέτησης απεικονίζει στο τοπογραφικό διάγραμμα τις γραμμές πλημμύρας με ή χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης και τις προτεινόμενες οριογραμμές του υδατορεύματος". Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες γραμμές πλημμύρας περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον στις οριογραμμές του υδατορεύματος της παραγράφου 1α, αυτές που υπάρχουν αρχικά ή αυτές που διαμορφώνονται μετά τα τεχνικά. Στο άρθρο 3, Διαδικασία οριοθέτησης παρ 4, αναφέρεται ότι για την έκδοση ΠΔ η θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης και οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται από την ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔ στο ΥΠΕΚΑ, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δωθούν διευκρινιστεις ως προς την διαδικασία