Άρθρο 02: Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης

1) Για την οριοθέτηση των υδατορευμάτων απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Οριοθέτησης (Φάκελος Οριοθέτησης) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορεύματος, σε κατάλληλη κλίμακα, εξαρτώμενο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), με αναγραφή των κατά περίπτωση απαιτούμενων στοιχείων κτηματολογίου, εφ όσον αυτά υπάρχουν.

β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες που υφίστανται στην λεκάνη απορροής του υδατορεύματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορεύματος που οριοθετείται. Σε περίπτωση που στην Υδραυλική μελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο τοπογραφικό διάγραμμα της ανωτέρω (1α) παραγράφου, αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραμμές πλημμύρας, που προκύπτουν με την κατασκευή των εν λόγω έργων.

γ) Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαμβάνει:
αα) στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορεύματος,
ββ) έκθεση του περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος, εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία του που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρευμα και επηρεάζονται από αυτό,

δ) Η τεχνική έκθεση, με βάση τις μελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια, συνοδεύεται από την πρόταση οριοθέτησης του υδατορεύματος καθώς και από τις προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η πρόταση οριοθέτησης απεικονίζει στο τοπογραφικό διάγραμμα της ανωτέρω παραγράφου 1α, τις γραμμές πλημμύρας με και χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης και τις προτεινόμενες οριογραμμές του υδατορεύματος.
Στις ανωτέρω προτάσεις συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις που αναφέρονται στη δυνατότητα προσπέλασης στο υδατόρευμα για την κατασκευή και συντήρηση καθώς και την ενδεδειγμένη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης.

2. Η Μελέτη Οριοθέτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μέτρα, τους όρους, τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται:

α) στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρευμα, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ..51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54 Α’), καθώς και

β) στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας που συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1108 Β’).

3. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορευμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή η Μελέτη Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική μελέτη για το σύνολο του ανάντη τμήματος του υδατορεύματος, από υδραυλική μελέτη εκτεινόμενη σε τεκμηριωμένα επαρκές μήκος τόσο στα ανάντη όσο και στα κατάντη του προς οριοθέτηση τμήματος για τον ασφαλή προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας και από έκθεση περιβάλλοντος για την προς οριοθέτηση περιοχή.

4. Η Μελέτη Οριοθέτησης μπορεί συντάσσεται με μέριμνα οποιωνδήποτε εκ των ακόλουθων:
α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.),
β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI.),
γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
δ) της Περιφέρειας,
ε) του οικείου ΟΤΑ ή
στ) φυσικών ή νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ, και Ν.Π.Ι.Δ).

H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα.

5. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του περιεχομένου της Μελέτης Οριοθέτησης και παρέχονται διευκρινήσεις επί ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος.

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:51 | Μαρία Ανδρούτσου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 2

  Σε συμμόρφωση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, εκτιμούμε ότι στην Τεχνική Έκθεση Περιβάλλοντος επιβάλλεται η αναφορά στην οικολογική κατάσταση των υδατορρευμάτων σε ολόκληρο το μήκος τους.

  Εξάλλου, τόσο η προτεινόμενη οριοθέτηση όσο και τα απαιτούμενα έργα, πρέπει να συνεκτιμούν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην οικολογική κατάσταση των υδατορρευμάτων προκειμένου να μην την υποβαθμίζουν.

  Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

  Μαρία Ανδρούτσου

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:10 | Ευθυμιάδου Δήμητρα-Ιωάννου Χριστιάνα, ΓΓΔΕ/Δ7
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  §1.β Πρέπει να γραφεί: ΄…υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή για δεδομένη Περίοδο Επαναφοράς…’. Επίσης να αναφερθεί για ποια Περίοδο Ε παναφοράς θα προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας και εντέλει ο σχεδιασμός των έργων διευθέτησης ή να αναφερθεί ότι ο καθορισμός της Περιόδου Επαναφοράς θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά την παρ. 5 του παρόντος.
  §5 Κατά την άποψή μας, το θέμα καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών του περιεχομένου της Μελέτης Οριοθέτησης θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό άρθρο (περιεχόμενο μελετών, παραδοτέα, Περίοδος Επαναφοράς, διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση ρεμάτων εντός-εκτός οικισμών) και να τεθεί προθεσμία, εντός της οποίας, μετά την έκδοση του παρόντος, οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα έχουν καθορισθεί.

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:20 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΣΜΥΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 2 παρ.1 γ) Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της λεκάνης απορροής; Σε τι θα βοηθούσε η περιγραφή της ενασχόλησης των κατοίκων σε μια απόσταση 20km για παράδειγμα, από το προς οριοθέτηση υδατόρευμα;
  Θα πρέπει να εξειδικευτεί μόνο στα στοιχεία που επηρεάζουν την υδρολογική μελέτη της λεκάνης απορροής.

  Άρθρο 2 παρ.1 δ) «…την ενδεδειγμένη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης»
  Σχόλιο: Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση τμηματικής οριοθέτησης

 • •Παρ. 1, σημείο γ.ββ: Περιλαμβάνει μόνο έκθεση περιβάλλοντος ως τμήμα της τεχνικής έκθεσης. Για κάτι τόσο σημαντικό θα έπρεπε να περιλαμβάνει ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη παράλληλα με την υδρολογική και την υδραυλική.
  •Παρ. 3: Είναι επικίνδυνο καθώς λόγω της δυσκολίας οριοθέτησης ολόκληρων υδατορεμάτων θα είναι η συνήθης πρακτική η τμηματική οριοθέτηση. Επίσης η έκθεση περιβάλλοντος θα πρέπει, ιδίως όταν με την οριοθέτηση γίνονται και προτάσεις διευθέτησης, να αφορά όχι μόνο την περιοχή οριοθέτησης αλλά και μεγάλο τμήμα του ανάντη τμήματος και το σύνολο του κατάντη.

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:08 | ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 1, παράγραφος 9 -οριογραμμές υδατορεύματος: «Οι πολυγωνικές γραμμές βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος περιβάλουν αθροιστικά α) τις όχθες του υδατορεύματος β) τις γραμμές πλημμύρας και γ)οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνικό στοιχείο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορεύματος..»
  Στο άρθρο 2 – Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης:
  Στην παράγραφο 1δ αναφέρεται ότι «η πρόταση οριοθέτησης απεικονίζει στο τοπογραφικό διάγραμμα τις γραμμές πλημμύρας με ή χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης και τις προτεινόμενες οριογραμμές του υδατορεύματος».
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες γραμμές πλημμύρας περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον στις οριογραμμές του υδατορεύματος της παραγράφου 1α, αυτές που υπάρχουν αρχικά ή αυτές που διαμορφώνονται μετά τα τεχνικά.

  Στο άρθρο 3, Διαδικασία οριοθέτησης παρ 4, αναφέρεται ότι για την έκδοση ΠΔ η θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης και οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται από την ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔ στο ΥΠΕΚΑ, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δωθούν διευκρινιστεις ως προς την διαδικασία

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:39 | ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 1, παράγραφος 9 -οριογραμμές υδατορεύματος: «Οι πολυγωνικές γραμμές βαθιάς γραμμής του υδατορεύματος περιβάλουν αθροιστικά α) τις όχθες του υδατορεύματος β) τις γραμμές πλημμύρας και γ)οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνικό στοιχείο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορεύματος..»
  Στο άρθρο 2 – Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης:
  Στην παράγραφο 1δ αναφέρεται ότι «η πρόταση οριοθέτησης απεικονίζει στο τοπογραφικό διάγραμμα τις γραμμές πλημμύρας με ή χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης και τις προτεινόμενες οριογραμμές του υδατορεύματος».
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες γραμμές πλημμύρας περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον στις οριογραμμές του υδατορεύματος της παραγράφου 1α, αυτές που υπάρχουν αρχικά ή αυτές που διαμορφώνονται μετά τα τεχνικά.

  Στο άρθρο 3, Διαδικασία οριοθέτησης παρ 4, αναφέρεται ότι για την έκδοση ΠΔ η θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης και οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται από την ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔ στο ΥΠΕΚΑ, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δωθούν διευκρινιστεις ως προς την διαδικασία (πχ εάν εγκρίνεται η πρόταση οριοθέτησης από την ΔΙΠΕΧΩΣ και στην συνέχεια αποστέλλεται στο ΥΠΕΚΑ ή εάν ο φάκελος απλά διαβιβάζεται στο ΥΠΕΚΑ)

 • 3 Ιουνίου 2013, 00:47 | Ηλιας Δημητριου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  4) Θα πρεπει να καθορισθει η περιοδος επαναφορας των πλημμυρικων παροχων που υπολογιζονται για τον σχεδιασμο αντιπλημμυρικων εργων και να παρουσιαζεται ο βαθμος αβεβαιοτητας ολων των εκτιμησεων.
  5) θα πρεπει να γινεται ειδικη ιχθυολογικη μελετη στο υπο οριοθετηση ρεμα εφοσον υπαρχουν στοιχεια που υποδεικνυουν την παρουσια ιχθυοπληθυσμων σε αυτο. Στην συγκεκριμενη μελετη θα πρεπει να παρουσιαζονται οι πιθανες επιπτωσεις στους ιχθυοπληθυσμους απο την προτεινομενη οριοθετηση και τα ενδεχομενα εργα διευθετησης.

 • 3 Ιουνίου 2013, 00:30 | Ηλιας Δημητριου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1) Αρθρο 2, 1γ): Στην εκθεση περιβαλλοντος της προς οριοθετηση περιοχης θα πρεπει να αναφερεται η οικολογικη κατασταση του ρεματος, σε ολοκληρο το μηκος του, οπως αυτη προκυπτει απο την εφαρμογη της Οδηγιας Πλαισιο για τα Υδατα.
  2) Επισης, θα πρεπει η προτεινομενη οριοθετηση και τα ενδεχομενα εργα διευθετησης να εξεταζονται ως προς τις πιθανες επιπτωσεις τους στην οικολογικη κατασταση του ρεματος.
  3) Σε ρεματα που εχουν καλη η υψηλη οικολογικη κατασταση η δυναμικο, θα πρεπει η οριοθετηση και τα τυχον εργα διευθετησης να μην υποβαθμιζουν την οικολογικη τους κατασταση.

 • 2 Ιουνίου 2013, 22:31 | WWF Ελλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Τμηματική οριοθέτηση. Κατά την επιστήμη, η οριοθέτηση (και γενικότερα η διαχείριση) του ρέματος πρέπει να γίνεται στο σύνολό του: τοπικές επεμβάσεις μπορεί να λύνουν τοπικά προβλήματα, αλλά επιδεινώνουν τις επιπτώσεις ανάντη και κατάντη (Τσακίρης, Υδραυλικά έργα: Σχεδιασμός και Διαχείριση Τόμος Β, σ. 618). Κατά την νομολογία του Σ.τ.Ε., η τμηματική οριοθέτηση είναι μόνο «κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή», για ειδικούς λόγους (όπως, π.χ., όταν το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος είναι ενταγμένο σε ρυμοτομικό σχέδιο) (ΣτΕ 2669/2001 επτ., 1126/2004 επτ., 3849/2006 επτ., 899/2011 επτ., 572/2012). Αντιθέτως, το νομοσχέδιο μετατρέπει την τμηματική οριοθέτηση – μία δυνατότητα που θα έπρεπε να είναι εξαιρετική – σε απλή ευχέρεια του επισπεύδοντα. Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί βέβαιο ότι οι οριοθετήσεις για το σύνολο του ρέματος θα είναι, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, εξαιρετικά σπάνιες. Επιπροσθέτως, η ίδια νομολογία σημειώνει ότι η τμηματική οριοθέτηση πρέπει να γίνεται βάσει μελετών που λαμβάνουν υπόψη στοιχεία για το σύνολο του ρέματος: αντιθέτως, το νομοσχέδιο επιτρέπει υδρολογική μελέτη μόνο για το ανάντη τμήμα, και υδραυλική μελέτη για κάποιο «τεκμηριωμένα επαρκές» (με άγνωστα κριτήρια) ανάντη και κατάντη. Προκειται για μία εξέλιξη που θα ενισχύσει την ανασφάλεια δικαίου, την προχειρότητα, την αντιεπιστημονικότητα, την δημιουργία κινδύνων πλημμύρας ανάντη και κατάντη και την υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος. Εκτός από αυτά, πρόκειται για μία πρόταση που αγνοεί την τεχνολογική πρόοδο, που έχει θέσει στην διάθεση των μελετητών ισχυρά εργαλεία μοντελοποίησης και απεικόνισης για το έργο αυτό.

  2. Το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης. Κατά την πρώτη παράγραφο [περ. (γ)], η τεχνική έκθεση περιλαμβάνει «έκθεση του περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος, εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία του που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρευμα και επηρεάζονται από αυτό». Αντιθέτως, η πρόταση οριοθέτησης [περ. (δ)], περιορίζεται στην απεικόνιση των γραμμών πλημμύρας, και των οριογραμμών [πρβλ. και άρθρο 1, ορισμοί 8 και 11 του νομοσχεδίου]. Δυστυχώς, έτσι χάνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί η οριοθέτηση για την ουσιαστική προστασία των παραποτάμιων και παραρεμάτιων οικοσυστημάτων, που αποτελούν τα πλέον απειλούμενα οικοσυστήματα από αλλαγές χρήσεις γης στην Ελλάδα (συνήθως μέσω επιχώσεων, αυθαίρετης δόμησης, επέκτασης γεωργικών εκτάσεων, ρύπανσης, παράνομης διαχείρισης αποβλήτων, παράνομων αμμοληψιών, λαθροϋλοτομιών, κ.ο.κ.). Ανάμεσα σε αυτά, τα παραποτάμια δάση αποτελούν μοναδικούς αισθητικούς φυσικούς σχηματισμούς εξαιρετικά υψηλής οικολογικής αξίας και παραγωγικότητας και αποτελούν πολύ σημαντικούς δείκτες υγείας της οικολογικής ακεραιότητας της παρόχθιας ζώνης. Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στη ρύθμιση των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των εδαφών, στην προστασία των όχθεων των ποταμών από τη διάβρωση, στην αναχαίτιση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά, φωσφορικά και οργανικά υπολείμματα. Η δομή της παρόχθιας ζώνης αποτελεί σύμφωνα και με την Οδηγία-πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ, Παράρτημα V) ποιοτικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, καθώς μεταξύ άλλων επηρεάζει άμεσα και τις βιοκοινότητες εντός και γύρω των ποταμών. Επιπροσθέτως, αποτελούν φυσικά αντιπλημμυρικά «έργα» («πράσινη υποδομή») , που πρέπει να προστατευθούν.

  3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη. Στην παράγραφο 2, το άρθρο σημειώνει τα στοιχεία που «λαμβάνονται υπόψη» από την μελέτη οριοθέτησης. Προφανώς, η μελέτη οριοθέτησης δεν λαμβάνει απλώς υπόψη, αλλά δεσμεύεται από το σχέδιο διαχείρισης (ή το σχέδιο διαχείρισης πλημμυρικών κινδύνων, κανένα από τα οποία δεν φαίνεται να έχει εγκριθεί). Επίσης, δεν είναι καθόλου σαφές για ποιο λόγο η μελέτη οριοθέτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη της (και να δεσμεύεται από) άλλα κείμενα, που διέπουν το περιβαλλοντικό, χωροταξικό ή πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής – π.χ., Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Π.Δ. του ν. 1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα ρέματα ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του 6 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α’ 94 – πρβλ., ειδικά για την Αττική, ΦΕΚ Δ’ 281/1993), ή ακόμα το άρθρο 9 της κ.υ.α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β’ 1298) για την διαχείριση στοιχείων του τοπίου, όπως τα ρέματα (το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 10 της οδηγίας 92/43). Κοντολογής, η μελέτη οριοθέτησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη της, σε τελική ανάλυση, όλο το καθεστώς που διέπει την περιοχή. Αλλιώς, ο κίνδυνος είναι να υποβάλλονται μελέτες όχι απλώς ελλιπείς, αλλά και νομικά ανεφάρμοστες.

 • 1 Ιουνίου 2013, 09:59 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για τον υπολογισμό της παροχής αιχμής απαιτείται η γνώση της όμβριας καμπύλης της περιοχής μελέτης.
  Θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει και να συντάξει όμβριες καμπύλες ανά περιοχή τις οποίες να τις δημοσιοποιεί στους μελετητές μέσα από ιστοσελίδα.
  Ομοίως τα βροχομετρικά στοιχεία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται από εναν ενιαίο φορέα. Σήμερα βροχομετρικά στοιχεία κατέχουν η ΕΜΥ (Πολεμική Αεροπορία), Υπουργείο Γεωργίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ερασιτεχνικοί σύλλογοι και διάφορα πανεπιστήμια, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται παρά το ότι αποτελούν δημόσια δεδομένα.

 • 1 Ιουνίου 2013, 09:06 | ΣΜΥΕ-ΔΥΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παράγραφο 4 προτείνεται η συντακτική διόρθωση «Η Μελέτη Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται …..»

  Επίσης, στην παράγραφο 4 θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές κατόχους μελετητικών πτυχίων κατηγορίας 13.

  Στην παράγραφο 5 θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπεύθυνο από κοινού με το ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης Οριοθέτησης θα πρέπει να είναι και το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Επίσης, ίσως θα πρέπει να δοθεί ένας χρονικός ορίζοντας, π.χ. εξάμηνο μέσα στο οποίο θα πρέπει να καταρτιστούν οι προδιαγραφές αυτές.

 • 1 Ιουνίου 2013, 08:53 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στη φράση ‘H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα’
  θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι :
  1) Η υδρολογική και υδραυλική μελέτη απλής οριοθέτησης ή διευθέτησης ρέματος (ο σχεδιασμός δηλαδή των άπαιτούμενων τεχνικών εργων) υλοποιείται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13 (υδραυλικά έργα) ανεξαρτήτως τάξεως.
  Ομοίως:
  2) η περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται από κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 ανεξαρτήτως τάξεως.
  3) τυχόν απαιτούμενη αλιευτική μελέτη συντάσεται από κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 26 ανεξαρτήτως τάξεως.

 • 31 Μαΐου 2013, 12:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 02: Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης
  § 1.β Στο τέλος του εδαφίου β να προστεθεί:
  “Για τα έργα αυτά πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις και να καθoριστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων διευθέτησης.”
  Είναι διαπιστωμένο ότι οι οριοθετήσεις που γίνονται (τουλάχιστον για τα σημαντικά υδατορεύματα) προϋποθέτουν σχεδόν πάντοτε έργα διευθέτησης. Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο υδραυλικής μελέτης αυτά θα πρέπει να καλύπτουν απαιτήσεις σταδίου Προμελέτης ώστε να έχουν διευρενηθεί, με τέχνοοικονομικά κριτήρια, εναλλακτικές λύσεις και να είναι γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων διευθέτησης π.χ. μέγεθος και υλικά κατασκευής της διευθετημένης κοίτης.
  § 1.δ Ο όρος: “ενδεδειγμένη”
  που αναγράφεται στο τέλος του εδαφίου, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι προτιμότερο να διαγραφεί ή να αντικατασταθεί με τον όρο :“ενδεχομένη”.
  § 4
  i) Στην αρχή της πρότασης να προστεθεί η λέξη “να”, ως ακολούθως:
  Η Μελέτη Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται με μέριμνα οποιωνδήποτε εκ των ακόλουθων:
  ii) Μετά το εδάφιο (στ) να προστεθεί :
  Για την Περιφέρεια Αττικής και για τις παραπάνω περιπτώσεις (γ), (δ), (ε) και (στ) απαιτείται επιπλέον και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του Ν.4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α’), όπως ισχύει σήμερα.
  iii) H τελευταία πρόταση πρέπει να γίνει σαφέστερη με αντικατάσταση της διατύπωσης:
  “H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα”
  ως ακολούθως :
  “H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα μελετητικά πτυχία που καθορίζονται στο Ν.3316/2005 ΦΕΚ Α42 όπως αυτός ισχύει”.
  § 5 To εδάφιο αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί από τη θέση αυτή ως αυτόνομο Άρθρο στο τέλος, ως ακολούθως:
  Άρθρο 09 Μεταβατικές Διατάξεις
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Υπουργού ΑΝ. ΑΝ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. καθορίζονται, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έκδοση του παρόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές των Μελετών Οριοθέτησης υδατορευμάτων.

 • 30 Μαΐου 2013, 12:27 | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΓΕΝΙΚΑ
  Η φιλοσοφία του παρόντος Σχεδίου Νόμου (αλλά και του Συντάγματος) είναι η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των ρεμάτων και η διασφάλιση από αυτά της λειτουργίας απορροής των υδάτων.
  Καθώς η υφιστάμενη κατάσταση των ρεμάτων δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τη φυσική τους κατάσταση πως διαπιστώνεται η φυσική του κατάσταση και ποια (χρονολογικά) προγενέστερη κατάσταση λαμβάνεται ως αφετηρία για τη σύγκριση;
  Τι γίνεται όταν η μελέτη οριοθέτησης ως μέσο για την διατήρηση των αναφερομένων (φυσική κατάσταση, λειτουργία απορροής) συγκρούεται με θεμελιωμένα εμπράγματα δικαιώματα;

 • 30 Μαΐου 2013, 09:00 | Γιάννης Κουβόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 2.1.β: Πρέπει να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η λεκάνη απορροής, δηλαδή σε ποιο σημείο του υδατορρεύματος, προς τα κατάντη της οριοθετούμενης περιοχής, θα αντιστοιχεί η προς μελέτη λεκάνη απορροής. Η διατύπωση της παρα. 3, για την τμηματική οριοθέτηση, είναι πιο σαφής.
  Επιπλέον, η αναφορά στην (προς υπολογισμό) πλημμυρική παροχή, καλό είναι να συνοδεύεται από τη διευκρίνηση ότι αυτή είναι η «παροχή σχεδιασμού» κατά τον ορισμό του Άρθρου 1.
  Άρθρο 2.1.γ.αα: Μεταξύ των συνθηκών της περιοχής που πρέπει να περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, έχει παραληφθεί η μνεία των υδρολογικών.
  Άρθρο 2.1.γ.ββ: Είναι υπερβολικό να ζητείται έκθεση του περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορρεύματος, με περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Π.χ., για την οριοθέτηση ρέματος μήκους 1 km μέσα από αγροτικό οικισμό, του οποίου ρέματος η λεκάνη απορροής είναι αρκετά μεγάλη, έστω 200 km2, ώστε να περιλαμβάνει 2-3 χωριά, θα χρειαστεί περιγραφή του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όλης αυτής της έκτασης; Προς τι; Θα έπρεπε λοιπόν, τα περιεχόμενα της Έκθεσης να περιορίζονται σε εκείνα μόνον τα στοιχεία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τα οποία είναι απαραίτητα για τη μελέτη οριοθέτησης.
  Άρθρο 2.1.δ: Θα ήταν ορθότερο να απεμπλακεί η τεχνική έκθεση (και η μελέτη) από υφιστάμενες προτάσεις για έργα διευθέτησης. Βέβαια, εφόσον υπάρχουν συνθήκες που επιβάλλουν έργα διευθέτησης, βάσει μελέτης, θα πρέπει η μελέτη διευθέτησης να συνοδεύεται από μελέτη οριοθέτησης του τροποποιημένου υδατορρεύματος.
  Άρθρο 2.3: Η υδρολογική μελέτη πρέπει να εκτείνεται και στα κατάντη, όσο και η υδραυλική μελέτη.

 • 29 Μαΐου 2013, 20:48 | Δαμιανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν
  άκατοχους μελετητικού πτυχίου 27, Περιβαλλοντικές μελέτες ..Αν είναι δυνατόν ακόμα να υπάρχουν το 2013 στεγανά και κλειστά επαγγέλματα μηχανικών, οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται απο ομάδα μελέτης με 2-3 πτυχία, συμπεριλαμβανομένου και του 27

 • 29 Μαΐου 2013, 14:24 | Τέντες Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 02

  1α. Να προσδιοριστεί επακριβώς η κατάλληλη κλίμακα

  1β. Να προστεθεί και Περιβαλλοντική Μελέτη, καθώς και ο ακριβής προσδιορισμός της πλημμύρας σχεδιασμού ή του χρόνου επαναφοράς αυτής

  1γ. Η έκθεση του περιβάλλοντος να αποτελέσει ξεχωριστή τεχνική μελέτη.

  1δ. Οι προτάσεις για έργα διευθέτησης θα πρέπει να γίνονται μόνο σε περίπτωση αντιπλημμυρικής προστασίας της ζωής και της υγείας του πληθυσμού.

  2. Να προστεθεί ως στοιχείο (γ):
  γ) στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός της λεκάνης απορροής του υδατορρεύματος, καθώς και τυχόν έργων καιδραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία εξαιρούνται αυτής [κατά το νόημα της Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ 203913/2012].

  3. Η Έκθεση Περιβάλλοντος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται είτε σε τμηματική είτε σε πλήρη οριοθέτηση. Θα πρέπει να προστεθεί στο Εδάφιο 1

 • 28 Μαΐου 2013, 07:39 | Κ. ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο Άρθρο 2 Μελέτη οριοθέτησης- Πρόταση οριοθέτησης
  Θα πρέπει στη Μελέτη Οριοθέτησης (Φάκελος Οριοθέτησης) να περιλαμβάνεται (εκτός τα αναφερόμενα) και Ιχθυολογική μελέτη του υδατορρέματος.
  Η έκθεση θα περιλαμβανει κατάλογο με τα είδη της ιχθυοπανίδας που ζουν στο ποτάμι και αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες της τυχόν επίπτωσης των έργων στους πληθυσμούς των ψαριών.

 • 23 Μαΐου 2013, 09:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα.»

  Παρακαλώ να γίνει διευκρίνηση εάν είναι για κατόχους μελετητικού στην κατηγορία 13 ή μπορεί και ένας μηχανικός εφόσον έχει διδαχτεί στο Πολυτεχνείο υδραυλικά (ανοιχτούς αγωγούς -υδρολογία κ.λ.π.)