• Σχόλιο του χρήστη 'Π. Παπασωτηρίου' | 22 Οκτωβρίου 2013, 12:37

    Ακολουθούν τρία σχόλια επι του άρθρου: ΣΧΟΛΙΟ Α Το άρθρο 2 αναφέρεται σε κτίρια (αυθαίρετα κτίρια και αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια). Στο ίδιο άρθρο, παραγρ. 1 B VIII στους θρησκευτικούς χώρους κατατάσσονται οι Ιερές Μονές. Ωστόσο, μια Ιερά Μονή είναι συγκρότημα κτιρίων και αποτελείται από ναούς, κελλιά, τράπεζα, αρχονταρίκι, βιβλιοθήκη, κλπ. Εξ’ αυτών, εφόσον έχουν ανεγερθεί μετά το 1983 (Ν4178/2013, άρθρο 9, παραγρ. Β): α) οι ναοί ανήκουν στην κατηγορία των θρησκευτικών χώρων (άρθρο 2, παραγρ. 1 Β VIII, της παρούσας ΥΑ.) και άρα θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας β) τα κτίρια των κελλιών ανήκουν στην κατηγορία της κατοικίας (Κτιριοδομικός Κανονισμός [Κ.Κ.], άρθρο 3, παραγρ. 1 Α) δεδομένου ότι είναι κοινοβιακοί χώροι και δεν ανήκουν στις κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης του άρθρου 2 της παρούσας. Επομένως δεν θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας αλλά δελτίο δομικής τρωτότητας. γ) η βιβλιοθήκη, το αρχονταρίκι, η τράπεζα, ανήκουν υπό προϋποθέσεις πληθυσμού (συνάθροιση 50 τουλάχιστον ατόμων) στους χώρους συνάθροισης κοινού κατά τον Κ.Κ. (Κ.Κ., άρθρο 3, παραγρ. 1Γ) και στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις και τους χώρους συνάθροισης κοινού αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α. (άρθρο 2, παραγρ. 1Β ΙΙΙ και παραγρ. 1 Β V). Οπότε θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας υπό την προϋπόθεση πάντα της παραγρ. 2, του άρθρου 1 της παρούσας Υ.Α. (επικρατούσα χρήση νοείται η χρήση άνω του 50%). Επίσης, μια βιομηχανική εγκατάσταση αποτελείται από: α) κτίρια παραγωγής που ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ του άρθρου 2 και άρα θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παραγρ. Β, Ν4178/2013. β) κτίρια αποθήκευσης, parking, υπόστεγα, κλπ που δεν απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας αλλά δελτίο δομικής τρωτότητας. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση ενός συνόλου από πολλά κτίρια, θα εξετάζεται κάθε κτίριο χωριστά για την καταχώρησή του ή μη στις δύο κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης. ΣΧΟΛΙΟ Β Στο τελευταίο εδάφιο της παραγ. Β ΙΙ, του άρθρου 2 της παρούσας Υ.Α., αναφέρεται ότι εάν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεσθεί σε κτίρια της κατηγορίας ΙΙ, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η μελέτη στατικής επάρκειας να εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, εφόσον αυτός είναι σαφώς αποδεδειγμένος. Η σημερινή διατύπωση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως: α) σχολεία με στατική μελέτη του δημοσίου αλλά χωρίς οικοδομική άδεια. Αν εξεταστούν με την κείμενη νομοθεσία και δεν έχουν στατική επάρκεια θα πάψουν να λειτουργούν; β) ναοί που κατασκευάστηκαν με κάποια στατική μελέτη και χωρίς οικοδομική άδεια, μη έχοντας στατική επάρκεια θα κλείσουν; ΣΧΟΛΙΟ Γ Στο άρθρο 2, παραγρ. 2, αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου επισημαίνονται και τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα από τον έλεγχο». ΠΡΟΤΑΣΗ: Να επισημανθεί εάν οι εργασίες ενίσχυσης του φορέα που θα προκύπτουν από τη μελέτη στατικής επάρκειας είναι απαιτητές για θεωρητική γνώση ή εάν απαιτείται η υλοποίησή τους, σε ποιο βάθος χρόνου και με ποια διαδικασία (έκδοση άδειας δόμησης;). Λόγω του υψηλού κόστους που απαιτείται για τέτοιου είδους ενισχύσεις φορέα, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε πολίτης που είναι ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατασκευής ποιες θα είναι οι μελλοντικές υποχρεώσεις του εάν επιλέξει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν4178/13.