Άρθρο 02: Μελέτη Στατικής Επάρκειας

1. Οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες χρήσεις για τις οποίες απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας καταχωρίζονται σε 2 κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης:

Α. Στην Κατηγορία Ι υπάγονται αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια, των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία, τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά από αυτόν και έχουν τις εξής χρήσεις:

i. Παραγωγής – Διανομής Ενέργειας, Ύδρευσης, Τηλεπικοινωνιών.
Δεν υπάγονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων για τα οποία, βάση της επικρατούσας χρήσης τους, απαιτείται μόνο δελτίο δομικής τρωτότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και τα οποία περιλαμβάνουν ή έχουν τοποθετημένα στα δώματα τους ή στον ακάλυπτο χώρου τους, φωτοβολταϊκά ή υποσταθμούς επιχειρήσεων ηλεκτρισμού ή κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

ii. Περίθαλψης (όπως Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά – Περιφερειακά ιατρεία, Υγειονομικοί σταθμοί, Κλινικές)

iii. Πυροσβεστικοί Σταθμοί

iv. Δημόσιων Επιτελικών Υπηρεσιών (όπως Υπουργεία, Διοικητήρια, Δημαρχεία, Λοιπές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Αστυνομικά τμήματα, Γραφεία στρατιωτικών Υπηρεσιών)

Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της Κατηγορίας αυτής (Ι) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Στην Κατηγορία ΙΙ:
α) Υπάγονται αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με τις παρακάτω χρήσεις που η τυχόν κατάρρευση τους έχει μεγάλες συνέπειες:

i. Εκπαίδευσης (όπως Δημόσια και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Ωδεία, Σχολές Χορού)

ii. Κοινωνικής Πρόνοιας (όπως Βρεφοκομεία, Παιδικοί – Βρεφικοί σταθμοί, Οίκοι ευγηρίας – Γηροκομεία, Οικοτροφεία – Ορφανοτροφεία, Ιδρύματα ατόμων με αναπηρία, Ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, Ξενώνες, Άσυλα).

iii. Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις (όπως Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πινακοθήκες, Αίθουσες εκθέσεων).

iv. Αίθουσες επιβατών μέσων μαζικών μεταφορών ήτοι αεροδρομίων, ελικοδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, λιμένων, λεωφορείων κλπ.

v. Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως Θέατρα, Κινηματογράφοι, Πολυκινηματογράφοι, Αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, πνευματικές εκδηλώσεις, Συνεδριακά κέντρα, Κτίρια εκθέσεων).

vi. Εμπορικά καταστήματα, Τράπεζες, Εμπορικά κέντρα με πολλαπλές χρήσεις, Υπεραγορές.

vii. Κλειστές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (δεν περιλαμβάνονται οι χώροι υγιεινής και αποδυτηρίων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων).

viii. Θρησκευτικοί Χώροι (όπως Ιεροί Ναοί, Χώροι άλλων δογμάτων ή θρησκειών, άλλοι θρησκευτικοί χώροι εν γένει όπως αίθουσες κατηχητικού κλπ, Ιερές Μονές).

ix. Δημόσιες Λοιπές Υπηρεσίες (όπως Γραφεία Δημόσιων Υπηρεσιών, Περιφερειακών Υπηρεσιών, Γραφεία Νομαρχιακών Υπηρεσιών, Γραφεία ΟΤΑ, Δικαστικά μέγαρα).

x. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

xi. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της Κατηγορίας αυτής (II) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας οικοδομής.

β) Τα ανωτέρω κτίρια δύναται να απαλλαγούν από τη μελέτη στατικής επάρκειας, αν έχει εφαρμοστεί, ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Το κτίριο είναι μονόροφο, δηλαδή να υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου και παταριού.

ii. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 20 τ.μ..

iii. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων περισσότερο από το 10% από τα φορτία της μελέτης για την ιδιοκτησία αυτή ή το κτίριο αυτό.

iv. Να υλοποιηθεί έλεγχος του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, από τον οποίο θα προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.

Για τις αυθαίρετες κατασκευές που απαλλάσσονται, κατά τα ανωτέρω, από τη μελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται τεχνική έκθεση και δελτίο τρωτότητας που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Για τις περιπτώσεις iii και iv της παρούσας υποβάλλεται επιπλέον τεύχος υπολογισμών.

2. Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου επισημαίνονται και τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα από τον έλεγχο.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:46 | Α. Θεοδοσίου

  Η προσπάθεια ένταξης του στατικού ελέγχου των παραβάσεων (παρ.8 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013) μέσα στη διαδικασία αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης ενός συγκεκριμένου νόμου (Ν.4178/2013) σε συνδυασμό με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης το οποίο αναφέρεται σε στατικό έλεγχο (είτε Δελτίο Δομικής Τρωτότητας είτε Μελέτη Στατικής Επάρκειας) στο σύνολο του κτιρίου δημιουργεί άλυτα πρακτικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή της αλλά και παρεκκλίνει από τον ουσιώδη στόχο (σύμφωνα και με το ΥΠΕΚΑ) της μέριμνας για την ασφάλεια των κτισμάτων και κατά συνέπεια την ασφάλεια των πολιτών.

  Για να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος του συνόλου του κτιρίου είναι προφανώς αναγκαίως ο έλεγχος/αποτύπωση του φέροντος οργανισμού όλου του κτιρίου αλλά και η αποτύπωση/καταγραφή του συνόλου των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων του κτιρίου. Για να γίνει αυτό π.χ. σε κτίριο με οριζόντιες αυτοτελείς ιδιοκτησίες απαιτείται πρόσβαση σε όλες τις ιδιοκτησίες γεγονός το οποίο προκαλεί πρακτικά προβλήματα ακόμα και νομικής φύσεως. Η αδυναμία καταγραφής του συνόλου του κτιρίου δημιουργεί άλυτα προβλήματα στο στατικό έλεγχο αυτού όπως προβλέπεται στην Υ.Α. Συγκεκριμένα:
  1. Δεν μπορεί να οριστεί η επικρατούσα χρήση του κτιρίου, αφού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 της Υ.Α. αυτή ορίζεται συμπεριλαμβάνοντας τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Επομένως, δεν μπορεί να βγει ούτε καν συμπέρασμα σε ποιο άρθρο της Υ.Α. εντάσσεται το κτίριο.
  2. Δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ii, iii, iv της παρ. 1Ββ) του άρθρου 2, καθώς μπορεί να συντρέχουν για την διηρημένη ιδιοκτησία προς ένταξη αλλά μπορεί να μην συντρέχουν για μια άλλη διηρημένη ιδιοκτησία του ίδιου κτιρίου.
  3. Αδυναμία σωστής συμπλήρωσης του ΔΕΔΟΤΑ όπως π.χ. στα στοιχεία 14, 15 και 17.

  Επίσης, στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρεται ότι ‘για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισμική άποψη) αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα ένα και μόνον ΔΕΔΟΤΑ’.
  1. Σε κτίριο με πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Θα πρέπει να συνεννοούνται οι μηχανικοί και να συντάσσουν ένα ΔΕΔΟΤΑ από κοινού?
  2. Αν δεν γίνει πλήρης καταγραφή του κτιρίου όπως αναφέρεται και παραπάνω πως θα γίνει σωστή συμπλήρωση του ΔΕΔΟΤΑ?
  3. Δεν είναι δυνατόν η ένταξη μίας αυτοτελούς ιδιοκτησίας να εξαρτάται από το στατικό έλεγχο όλου του κτιρίου με τα όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα (και νομικής φύσεως επαναλαμβάνω) πραγματοποίησης του.

  Όσο αφορά στον ουσιώδη στόχο του ελέγχου των κτισμάτων, την ασφάλεια δηλαδή αυτών, δημιουργούνται τα εξής σημαντικά προβλήματα:
  1. Εφόσον είναι αδύνατη η καταγραφή του συνόλου του κτιρίου (για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω) το αποτέλεσμα θα είναι πολλές στατικές μελέτες επάρκειας για το ίδιο κτίριο οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψιν μόνο μέρος των αυθαιρεσιών. Επομένως, δεν θα γίνεται κανένας έλεγχος της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ κατάστασης του κτιρίου με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό.
  2. Δεν προβλέπεται πουθενά καμία μελέτη για τη στατική επάρκεια αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες εντάσσονται μεν στο σύνολο του κτιρίου αλλά είναι στατικά ανεξάρτητες αυτών, όπως π.χ. μεταλλική κατασκευή σε κτίριο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, στέγη, στέγαστρα κ.τ.λ. Επομένως, δεν ελέγχεται η ασφάλεια των αυθαίρετων αυτών κατασκευών. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι αμελητέο καθώς μπορεί να πρόκειται για κατασκευές σε κτίρια συνάθροισης κοινού οπότε ενδεχόμενη κατάρρευση τους μπορεί να μην αποτελεί κίνδυνο για τη κατάρρευση του κτιρίου αποτελεί όμως κίνδυνο για της ασφάλεια των ατόμων.

  Συμπερασματικά, η Υ.Α. οξύνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα του στατικού ελέγχου των αυθαιρέτων. Εφόσον ο στατικός αυτός έλεγχος πρέπει να γίνεται στο σύνολο του κτιρίου, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το νόμο περί αυθαιρέτων και να ενταχθεί σε κάποιον νόμο ο οποίος θα αφορά το σύνολο του κτιρίου, όπως π.χ. στο Ν.3843/2010 που αναφέρεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων. Με αυτό τον τρόπο το κτίριο θα μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο και να βγουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα για την στατική ασφάλεια αυτού. Φυσικά, οι αδυναμίες και στο επιστημονικό κομμάτι της ΥΑ έχουν επισημανθεί και από τα σχόλια των συναδέρφων και θα πρέπει ούτως ή άλλως να αντιμετωπιστούν.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:38 | Γ. Ψαρρός

  Για να υπάρχει αντιστοιχία με τον ισχύοντα Κανονισμό Επεμβάσεων είναι σκόπιμο η κατηγορία Ι να αναφέρεται σε κτίρια στα οποία απαιτείται άμεση χρήση μετά το σεισμό και η κατηγορία ΙΙ σε κτίρια στα οποία απαιτείται προστασία της ζωής των ατόμων εντός αυτών. Όμως πρέπει να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια για ένταξη στην κατηγορία Ι δηλαδή να μην περιλαμβάνονται π.χ. τα δημαρχεία, λοιπές πυροσβεστικές υπηρεσίες, γραφεία στρατιωτικών υπηρεσιών κ.α. Η κατηγορία Ι να είναι για τα απολύτως απαραίτητα κτιρία που θα πρέπει να διατηρηθούν σε λειτουργία αμέσως μετά στο σεισμό.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:50 | Λαζαριδης Χριστοφορος

  Σκέψεις απο πραγματική δήλωση αυθαιρέτου:
  1. Για τον χαρακτηρισμό της ¨δεσπόζουσας χρήσης»στο κτήριο παρακαλώ να διευκρινιστεί ρητά εαν περιλαμβάνονται στον σχετικό υπολογισμό τα εμβαδά των υφισταμένων μόνο κτισμάτων ή θα συμπεριλαμβάνονται και τα νομίμως αδειοδοτημένα προς κατασκευή (άδεια δόμησης σε ισχυ) που όμως ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί ή τώρα υλοποιούνται.Νομίζω ότι πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα εμβαδα (και τα υπο ανέγερση αφου έχουν δεσμέυσει συνετλεστή δόμησης κλπ)

  2. Θεωρώ ότι εάν έχει γίνει μελέτη Ελεγχος Υπάρχοντος-ΚΑΝΕΠΕ (αρθρο 26 4014/11) σε κτήριο που πρέπει να ξαναδηλωθεί με τον 4178 είναι άδικο να υποβάλλεται εξ’ αρχής η μελέτη με κρατήσεις. Μια σχετική δήλωση του μηχανικού με τον αριθμό αδείας είναι αρκετή.

  3. Πρέπει να είναι όσο γίνεται απλουστευμένη η διαδικασία γιατί ο έλεγχος υπάρχοντος είναι σχεδόν αντιρεαλιστικός σε μικρά κτήρια ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανεις τις αποκαλύψεις θεμελίων κλπ.Μια υπογραφή του ιδιοκτήτη («ελαβα γνώση του επικίνδυνου χαρακτήρα του κτηρίου») κάτω απο την τεχνική έκθεση του μηχανικού ίσως αρκεί για μελλοντική νομική χρήση. Αλλωστε για την μετάθεση αυθυνών δεν γίνονατι όλα. Μην κάνουμε υπερβολές ενώ μέχρι τώρα κλείναμε τελείως τα μάτια στην αλήθεια..

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 15:16 | Γεώργιος Ψαρρός

  Είναι πιο πρακτικό τα Δημαρχεία και τα γραφεία ΟΤΑ να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία. Άποψή μου είναι να ενταχθούν στην κατηγορία ΙΙ δηλαδή στα κτίρια των οποίων η κατάρρευση έχει μεγάλες συνέπειες.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 15:17 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  «Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της Κατηγορίας αυτής (II) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας οικοδομής.

  β) Τα ανωτέρω κτίρια δύναται να απαλλαγούν από τη μελέτη στατικής επάρκειας, αν έχει εφαρμοστεί, ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  i. Το κτίριο είναι μονόροφο, δηλαδή να υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου και παταριού.»

  Έχω την εξής περίπτωση. Μονοκατοικία προ του 1955 που έχει αλλάξει αυθαίρετα χρήση σε κατάστημα. Αφού η επικρατούσα χρήση (μετά την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης) είναι κατάστημα χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας. Το κτίριο είναι μονόροφο – ισόγειο (ούτε καν υπόγειο ή πατάρι), οπότε η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν φέρει καμία απολύτως επιβάρυνση και το λογικό θα ήταν να μην χρειαστεί κάποιος έλεγχος. Βάσει του (i) θα μπορούσε να απαλλαγεί απ’ τον έλεγχο αν έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο (προ του 55) ακίνητο. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει τέτοια μελέτη (ούτε καν άδεια), οπότε τι γίνεται;

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 12:37 | Π. Παπασωτηρίου

  Ακολουθούν τρία σχόλια επι του άρθρου:

  ΣΧΟΛΙΟ Α
  Το άρθρο 2 αναφέρεται σε κτίρια (αυθαίρετα κτίρια και αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια).
  Στο ίδιο άρθρο, παραγρ. 1 B VIII στους θρησκευτικούς χώρους κατατάσσονται οι Ιερές Μονές.
  Ωστόσο, μια Ιερά Μονή είναι συγκρότημα κτιρίων και αποτελείται από ναούς, κελλιά, τράπεζα, αρχονταρίκι, βιβλιοθήκη, κλπ. Εξ’ αυτών, εφόσον έχουν ανεγερθεί μετά το 1983 (Ν4178/2013, άρθρο 9, παραγρ. Β):
  α) οι ναοί ανήκουν στην κατηγορία των θρησκευτικών χώρων (άρθρο 2, παραγρ. 1 Β VIII, της παρούσας ΥΑ.) και άρα θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας
  β) τα κτίρια των κελλιών ανήκουν στην κατηγορία της κατοικίας (Κτιριοδομικός Κανονισμός [Κ.Κ.], άρθρο 3, παραγρ. 1 Α) δεδομένου ότι είναι κοινοβιακοί χώροι και δεν ανήκουν στις κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης του άρθρου 2 της παρούσας. Επομένως δεν θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας αλλά δελτίο δομικής τρωτότητας.
  γ) η βιβλιοθήκη, το αρχονταρίκι, η τράπεζα, ανήκουν υπό προϋποθέσεις πληθυσμού (συνάθροιση 50 τουλάχιστον ατόμων) στους χώρους συνάθροισης κοινού κατά τον Κ.Κ. (Κ.Κ., άρθρο 3, παραγρ. 1Γ) και στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις και τους χώρους συνάθροισης κοινού αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α. (άρθρο 2, παραγρ. 1Β ΙΙΙ και παραγρ. 1 Β V). Οπότε θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας υπό την προϋπόθεση πάντα της παραγρ. 2, του άρθρου 1 της παρούσας Υ.Α. (επικρατούσα χρήση νοείται η χρήση άνω του 50%).

  Επίσης, μια βιομηχανική εγκατάσταση αποτελείται από:
  α) κτίρια παραγωγής που ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ του άρθρου 2 και άρα θέλουν μελέτη στατικής επάρκειας με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παραγρ. Β, Ν4178/2013.
  β) κτίρια αποθήκευσης, parking, υπόστεγα, κλπ που δεν απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας αλλά δελτίο δομικής τρωτότητας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση ενός συνόλου από πολλά κτίρια, θα εξετάζεται κάθε κτίριο χωριστά για την καταχώρησή του ή μη στις δύο κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης.

  ΣΧΟΛΙΟ Β
  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγ. Β ΙΙ, του άρθρου 2 της παρούσας Υ.Α., αναφέρεται ότι εάν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεσθεί σε κτίρια της κατηγορίας ΙΙ, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η μελέτη στατικής επάρκειας να εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, εφόσον αυτός είναι σαφώς αποδεδειγμένος.

  Η σημερινή διατύπωση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως:
  α) σχολεία με στατική μελέτη του δημοσίου αλλά χωρίς οικοδομική άδεια. Αν εξεταστούν με την κείμενη νομοθεσία και δεν έχουν στατική επάρκεια θα πάψουν να λειτουργούν;
  β) ναοί που κατασκευάστηκαν με κάποια στατική μελέτη και χωρίς οικοδομική άδεια, μη έχοντας στατική επάρκεια θα κλείσουν;

  ΣΧΟΛΙΟ Γ
  Στο άρθρο 2, παραγρ. 2, αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου επισημαίνονται και τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα από τον έλεγχο».

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να επισημανθεί εάν οι εργασίες ενίσχυσης του φορέα που θα προκύπτουν από τη μελέτη στατικής επάρκειας είναι απαιτητές για θεωρητική γνώση ή εάν απαιτείται η υλοποίησή τους, σε ποιο βάθος χρόνου και με ποια διαδικασία (έκδοση άδειας δόμησης;).

  Λόγω του υψηλού κόστους που απαιτείται για τέτοιου είδους ενισχύσεις φορέα, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε πολίτης που είναι ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατασκευής ποιες θα είναι οι μελλοντικές υποχρεώσεις του εάν επιλέξει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν4178/13.

 • 18 Οκτωβρίου 2013, 12:04 | Μαριαννα Φουστερη

  Το οριο απαλλαγής απο την υποχρέωση εκπονησης στατικής μελέτης δεν μπορεί να ειναι ποσοτικοποιημένο στα 20τ.μ αφου
  κατα περίπτωση ειναι δυνατό να αντιστοιχεί στο 0,2% της δόμησης σε βιομηχανικό κτίσμα ή έως και στο 50% μιας μικρής ιδιοκτησίας και
  κατ’ επέκταση αναλογικά η συμβολή τους στην απόκριση στατική και δυναμική του φορέα μπορεί να είναι από αμελητέα έως σημαντική.

 • 17 Οκτωβρίου 2013, 18:55 | Ορέστης

  Είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις αυθαιρέτων στην πράξη που πρέπει να συμπληρώσουν πολλά άρθρα και παραγράφους που να διευκρινίζουν σαφώς και ρητώς την ύπαρξη π.χ διαφορετικών χρήσεων στις πολυκατοικίες, τα ανεξάρτητα αυθαίρετα στις βιοτεχνίες (όπως τα υπόστεγα) και πολλά άλλα που όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί ξέρουν.
  Και μετά τη στατική ή όχι επάρκεια τί κάνουμε; το λέμε στον ιδιοκτήτη ή χειρότερα στους συνιδιοκτήτες;και σταματάει εκεί το θέμα ή σκοπός είναι να καθοριστεί επιτέλους ένα σαφέστατο,ενιαίο και σύγχρονο νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων της χώρας;και πότε;
  Ελπίζω όλα τα σχόλια εδώ μέσα να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ιθύνοντες μπας και αλλάξει κάτι επιτέλους με σοβαρότητα.

 • Μικρά σε μέγεθος και κατ’ επέκταση πληθυσμό εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ωδεία, Σχολές Χορού, Γυμναστήρια και άλλα παρόμοια δεν θα έπρεπε να εντάσσονται στο άρθρο 2 αλλά στο άρθρο 1.

  Να γίνει ξεκάθαρο ότι τα γραφεία εντάσσονται στο άρθρο 1.

  Περίπτωση iv της §1.Β.β:
  Προϋπόθεση για τον έλεγχο αυτόν που αφορά το κτήριο και όχι την αυτοτελή ιδιοκτησία είναι να γνωρίζουμε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές του κτηρίου.
  Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται το ξεμπάζωμα του υπογείου αν τυχόν υπάρχει;

  Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Καλαφάτη «Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας οικοδομής.»
  Αν ισχύει αυτό, τότε σε κτήρια προ του 1959 δεν θα γίνεται αντισεισμικός έλεγχος;
  Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αλλά αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής της οικοδομής;
  Το «σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» που αναφέρεται εντός του σχεδίου της Απόφασης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.

  Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Καλαφάτη «Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου επισημαίνονται και τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα από τον έλεγχο.»
  Τι ακριβώς εννοεί;
  Απλή αναφορά στα στοιχεία που δεν επαρκούν;
  Απλές προτάσεις ενίσχυσης, π.χ. να γίνει μανδύας στο τάδε υποστύλωμα;
  Μήπως αναλυτικοί υπολογισμοί όλων των απαιτούμενων ενισχύσεων;
  Να γίνουν και υπολογισμοί του κόστους ενίσχυσης;

  Σε περίπτωση οριζοντίων ιδιοκτησιών:
  ————————————
  1) Ποιος επιλέγει τη στάθμη επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ;
  Ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου;
  Η γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία;
  Απαιτείται μήπως η σύμφωνη γνώμη όλων (100%);

  2) Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος της μελέτης;
  Ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου;
  Όλοι αναλόγως χιλιοστών;

  3) Πώς θα γίνει ο έλεγχος και αποτίμηση των υλικών του φέροντα οργανισμού όταν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών του κτηρίου;
  Οι εκσκαφές θεμελίων, αποκαλύψεις οπλισμών κ.λπ. δεν είναι απλά πράγματα που γίνονται ανέξοδα και εύκολα σε κτήρια που κατοικούνται και γραφεία/καταστήματα που λειτουργούν.

  4)Αν τυχόν από τη στατική μελέτη προκύψει ότι απαιτούνται ενισχύσεις, υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να τις υλοποιήσουν;
  Και αν τυχόν δεν συμφωνούν (και γιατί να συμφωνήσουν οι μη έχοντες αυθαίρετες κατασκευές);

  Γενικώς η στατική μελέτη επάρκειας και οι απαιτούμενοι έλεγχοι που προηγούνται έχουν υψηλά κόστη και είναι απίθανο να τα αναλάβουν οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων και πολύ περισσότερο οι ιδιοκτήτες των λοιπών οριζοντίων ιδιοκτησιών.

  Σε λίγα χρόνια θα γεμίσουν τα δικαστήρια από υποθέσεις όπου ο ένας ιδιοκτήτης θα στρέφεται κατά του άλλου (με αυθαίρετο) σε μια οικοδομή και όλοι μαζί κατά των μηχανικών που εκπόνησαν τις στατικές μελέτες ή και μόνο τα ΔΕΔΟΤΑ.

 • 17 Οκτωβρίου 2013, 11:12 | Γκίκας Νικ.

  Στο άρθρο 2 παραγρ. 1Ββi, θα πρέπει να διατυπωθεί:
  «Το κτίριο είναι μονόροφο, δηλαδή να υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης,υπογείων, ισογείου και παταριού/σοφίτας».

  δηλαδή προστίθεται στο τέλος η φράση «/σοφίτας», μιας και η σοφίτα (χώρος κάτω από τη στέγη) δεν αποτελεί όροφο.

 • 17 Οκτωβρίου 2013, 09:34 | Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  α. Σύμφωνα με την καινούρια κατηγοριοποίηση του Ν.4178 όταν πρόκειται για αυθαίρετο προ του 1983 (Κατηγορία 2) ανεξαρτήτου χρήσης , δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας αλλά μόνο αποτυπώσεις.
  Ωστόσο στο άρθρο 16 περί αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος στην παρ. 3 αναφέρει «….. Η μελέτη στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010.» . Πώς το ερμηνεύετε αυτό από τη στιγμή που αυτά τα ακίνητα από μόνα τους αποτελούν μια άλλη κατηγορία «… κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος… » ; Το όπου απαιτείται εγώ το καταλαβαίνω πριν ή μετά το 1983 μιας και θα έπρεπε να το εντάξουμε το ακίνητο στο γενικό πλαίσιο του νόμου.
  Δεν θα έπρεπε αυτό να αποσαφηνιστεί στην Υπουργική Απόφαση και να τεθεί ένα χρονικό όριο ελέγχου και σε αυτά τα κτίρια;
  β. Στην περίπτωση Β.β (περιπτώσεις εξαιρέσεων)
  i)θα έπρεπε να περιληφθούν στατικά ανεξάρτητες αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με χρήση συνάθροισης κοινού. (π.χ. προσθήκη κατ΄έκταση με αρμό- επέκταση παταριών- μεταλλικές κατασκευές).
  ii)Ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ για το Ν.4014/2011 η οποία είναι πιο αναλυτική από τα όρια που θέτει η Υ.Α.

  Εν τέλει αφού ο μηχανικός φέρει την ευθύνη , θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, για να αποφευχθεί η σύγχυση ποιες περιπτώσεις περιλαμβάνονται ή όχι,σε κτίρια με οικοδομική άδεια να δηλώνει και να κρίνει ο μηχανικός αν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

 • 17 Οκτωβρίου 2013, 08:05 | Αναστασία Στ.

  1. Κτήρια, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙ, αλλά είναι κατασκευασμένα προ του 1983, εφόσον έχουν αυθαιρεσίες και δεν έχει εφαρμοστεί η στατική μελέτη της οικ. αδείας, οφείλουν να έχουν νέα μελέτη στατικής επάρκειας? Διότι αυτό, αν ισχύσει εδώ, θα αντιβαίνει στο άρθρο 9 παρ. Α και Β του Ν.4178/13. Άρα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτά θα ισχύουν για κτήρια κατασκευασμένα μετά το 1983. Τι θα ισχύει τελικώς;

  2. Σε κτήρια της προηγούμενης υπόθεσης Ι και ΙΙ (με αυθαιρεσίες, προ του 1983 και με αλλαγή στατικών βάσει οικ. αδείας) στα οποία, μέσα στην ίδια ιδιοκτησία, έχουν κατασκευαστεί και άλλοι χώροι, μετά το 1983, στατικώς ανεξάρτητοι από τα κτήρια αυτά, με τη χρήση των κατηγοριών Ι ή ΙΙ, η μελέτη στατικής επάρκειας θα εκπονηθεί μόνο για τους νέους χώρους ή για όλη την ιδιοκτησία;

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 20:21 | Λεωνίδας Παλίλης

  Στο αρθρο 2 στη ΚΑΤ ΙΙ (α) αναφέρεται: «Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται
  βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας οικοδομής.»

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αποτιμηση φερουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων γίνεται βαση ΚΑΝΕΠΕ. Η παραπάνω διατάξη αναφέρεται σε συντελεστες σεισμικότητας και άλλα στοιχεια της τότε νομοθεσίας ή αναφέρεται και στη μεθοδολογια της μελέτης δηλαδή τη χρήση ή όχι του ΚΑΝΕΠΕ?
  Δηλαδή αν υπάρχει οικ. άδεια εφαρμόζουμε ΚΑΝΕΠΕ με τους συντελεστες της τότε νομοθεσίας ή δεν εφαρμόζουμε καθόλου ΚΑΝΕΠΕ και απλά «επιλύουμε απλά το κτήριο» με τους τότε κανονισμούς και τα νέα φορτία?

  Χρήζει οπωσδήποτε περαιτέρω διευκρίνησης και εξιδείκευσης.

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 19:04 | Παναγιώτης Νεράντζης

  1. Στις περιπτώσει πολλών ιδιοκτησιών στο ίδιο ακίνητο ο έλεγχος στατικής επάρκειας ολόκληρου του κτιρίου με πλήρη αποτύπωση και τεκμηρίωση του πραγματικού φέροντα οργανισμού είναι πρακτικώς αδύνατη. Επίσης η αποκάλυψη μη εμφανών δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και στην υπό εξέταση ιδιοκτησία, εξαιρετικά δύσκολη (π.χ. ανίχνευση οπλισμού υποστυλωμάτων που βρίσκονται μέσα σε τοιχοποιίες, οπλισμού δοκών που έχουν ενσωματωθεί σε τοιχοποιίες κλπ) έως και αδύνατη όταν μιλάμε για γεωμετρική τεκμηρίωση και οπλισμό στοιχείων θεμελίωσης. Ως εκ τούτου προκειμένου να υπάρχει ενας εφικτός τρόπος για να πραγματοποιηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σαν δεδομένο αναφοράς λαμβάνεται η εγκεκριμένη στατική μελέτη του κτιρίου, και με βαση αυτήν να γίνεται η εκτίμηση της αντοχής των υφιστάμενων δομικών στοιχείων του κτιρίου. Στην περίπτωση που εμφανώς δεν έχει τηρηθεί η στατική μελέτη είναι σκόπιμο να γίνεται αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης με ανιχνεύσεις η επι τόπου δοκιμές. Η αντοχή των υλικών του κτιρίου επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται από τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης καθώς είναι πρακτικά αδύνατη η δειγματοληψία από στοιχεί του κτιρίου που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες. Άλλωστε η μελέτη στατικής επάρκειας που προτείνεται με την παρούσα νομοθεσία δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα για το σύνολο του κτιρίου σε απόλυτα μεγέθη, καθώς δεν είναι δυνατή η ένταξη στο μοντέλο άλλων αυθαιρεσιών που υπάρχει περίπτωση να συνυπάρχουν στο κτίριο και ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες. Τα συμπεράσματα μπορούν να είναι μόνο σχετικά, δηλαδή σε ποιό βαθμό επηρεάζει μια αυθαίρετη κατασκευή τη συνολική συμπεριφορά του κτιρίου με στάθμη αναφοράς το ιδανικό κτίριο της εγκεκριμένης στατικής μελέτης.

  2. Επίσης οι προτεινόμενες ενισχύσεις σε περίπτωση μη επάρκειας, πρέπει να διευκρινιστεί με ποιους κανονισμούς μπορούν να διαστασιολογούνται. Η χρήση του ΚΑΝΕΠΕ ως κανονισμού ενίσχυσης επίσης είναι δυσχερής καθώς εμπεριέχει όλη τη φιλοσοφία των ποσοτικών και ποιοτικών τεκμηριώσεων των φερόντων στοιχείων όλου του κτιρίου, πράγμα που μας επαναφέρει στο αρχικό πρόβλημα που προαναφέρθηκε στις περιπτώσεις πολλών ιδιοκτησιών. Ευχερέστερο θα ήταν να καταδεικνύονται από τον μελετητή μηχανικό τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού (κολώνες, δοκάρια, πλάκες) τα οποία υπολοίπονται σε αντοχή με σαφή τρόπο (π.χ. σε σχέδιο ξυλοτύπου), χωρίς να προτείνονται ενισχύσεις. Η μελέτη των ενισχύσεων θα πρέπει να γίνεται σε δεύτερο στάδιο με απαραίτητη τη σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών του κτιρίου, και με ευθύνη ανάθεσης και υλοποίησης των ιδιοκτητών. Τοπικές ενισχύσεις που τυχών θα προκύψουν με τα τοπικά δεδομένα της κάθε ιδιοκτησίας μπορεί να απέχουν σημαντικά από τα πραγματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για όλο το κτήριο, αν στην μελέτη ενισχύσεων ενταχθούν όλες οι αυθαιρεσίες και όλες οι πιθανές διαφοροποιήσεις του φέροντα οργανισμού που προκυπτουν από το σύνολο των ιδιοκτησιών.

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 19:03 | Φακής Κ.

  «μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»

  Η φράση αυτή οδηγεί σε ερμηνεία της υφιστάμενης νομοθεσίας που συχνά έχει αντικρουόμενες διατάξεις.

  Αντί του απλού οπτικού ελέγχου (που δεν παρέχει τελικά καμία ποσοτική πληροφορία για την διαθέσιμη ικανότητα του κτιρίου) προτείνω την υιοθέτηση της ιαπωνικής ή νεοζηλανδικής μεθόδου εκτίμησης της διάθέσιμης αντοχής (ποιοτικο-ποσοτικές μέθοδοι, στις οποίες η συλλογή των γεωμετρικών δεδομένων γίνεται χωρίς καταστροφικές μεθόδους, βλ. παρουσιάσεις καθ.Παν.Πατρών Στ. Δρίτσο)

  Για αναλυτικότερο έλεγχο (για κτίρια μεγαλύτερης σημασίας) προτείνεται η θεσμοθέτηση της υπερωθητικής ανάλυσης (push-over). Οι παραδοχές της μελέτης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την δυσκολία συλλογής στοιχείων με μη καταστροφικές μεθόδους, ώστε με βάση τις γεωμετρικές διαστάσεις, την συγκέντρωση πληροφοριών περί της ποιότητας κατασκευής, τον υπόλοιπο χρόνο ζωής, την αξία του ακινήτου κλπ, να εξάγονται ποσοτικά συμπεράσματα με ανάλογους βαθμούς ασφαλείας.

  Τέλος, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι όταν η αυθαίρετη κατασκευή διαπιστώνεται σε τμήμα ιδιοκτησίας, πχ. στον 3ο όροφο μιας πολυκατοικίας, η διαδιακασία ελέγχου αφορά όλη την οικοδομή, άρα όλους τους ιδιοκτήτες. Το κόστος της μελέτης πρέπει να κατανέμεται με κάποιο αλγόριθμο που να λαμβάνει υπόψη την επιβάρυνση του υποκείμενου μη αυθαιρετούχου από τον υπερκείμενο ιδιοκτήτη αυθαιρέτου.

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 16:09 | Ted

  Στο άρθρο 2 στις παραγράφους Α και Β αναφέρεται: «εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

  Πρέπει να προσδιοριστεί αναλυτικά η «κείμενη νομοθεσία».

  Προφανώς η «κείμενη νομοθεσία» περιλαμβάνει και τον ΚανΕπε. Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ λοιπόν η Δημόσια αρχή να καθορίσει τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους αποτίμησης ή/και ανασχεδιασμού του φέροντος οργανισμού υφισταμένων κτηρίων (ΚανΕπε παρ. 2.2.1 κ.λπ.).
  Ενέργεια η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει ταυτόχρονα με την δημοσίευση του ΚανΕπε σε ΦΕΚ στις 20-01-2012 αλλά δυστυχώς ακόμη εκκρεμεί.

  Ευχαριστώ

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 15:59 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Στο Άρθρο 2Ββii σκόπιμο είναι να αποσυρθεί το απόλυτο όριο των 20 τ.μ. γιατί μπορεί το νόμιμο τμήμα λ.χ. σε συγκεκριμένη διαιρεμένη ιδιοκτησία να είναι 40 τ.μ., δηλαδή τελικά να έχουμε ποσοστιαία αύξηση επιφανείας 50%, πράγμα απαράδεκτο! Στην θέση του προτείνω να καθοριστεί ένα σχετικό όριο με ποσοστό επιφανείας επί του νομίμου. Εδώ προτείνω να εισαχθεί το όριο του παλιού επιτρεπόμενου ποσοστού ημιυπαιθρίων του 20% ή του μεταγενέστερου 15%, που αποδεδειγμένα στατιστικά έχουν γίνει οι περισσότεροι κλειστοί χώροι και έχουν δηλωθεί και με τους σχετικούς νόμους περι αυθαιρέτων, όπου κατα γενικό κανόνα έχουμε διαπιστώσει και εδώ επικαλούμε και την εμπειρία και άλλων συναδέλφων, δεν παρουσιάζουν προβλήματα στατικότητας. Παρακαλώ και άλλους συναδέλφους να παραθέσουν την εμπειρία τους σχετικά με το αν διαπίστωσαν προβλήματα σε αυθαιρεσίες της ταξεως 15-20% επιφανείας επί του νομίμου, λ.χ. σε Η/Χ ή πατάρια, με βάση της αυτοψίες του Ν.3843/10 ή του Ν.4014/11 που έχουν διενεργήσει. Και εκτός από αυτό οι μηχανικοί που πρέπει να σκέφτονται και σκέφτονται και τον χρήστη και ενίοτε να προβλέπουν πιθανές αλλαγές διαρρύθμισης ή αλλαγές χρήσης που μπορεί να επέλθουν μελλοντικά στο κτίριο (δεν εννοώ μόνο αυθαίρετα αλλά ακόμα και με αύξηση/μεταφορά/υπόλοιπο συντελεστή ή να μεταφερθεί η χρήση από έναν χώρο σε άλλο και τελευταία ακόμα περισσότερο για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας), όπως ο οδηγός εχει στο πίσω μερος του μυαλού του ότι ο προπορευόμενος του οδηγός με βάση κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που βλέπει, υπάρχει περίπτωση να παραβεί τον Κ.Ο.Κ., γενικά κατά τον κτιριακό σχεδιασμό οι Έλληνες μηχανικοί πιστεύω ότι κινούνταν και κινούνται υπερ της ασφάλειας και για τον λόγο αυτό.

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 13:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΟΥΚΑΣ

  Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει εξ αρχής τι θα απαιτείται σε σύνθετες περιπτώσεις, όπως π.χ. Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (βάσει του σχεδίου νόμου απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας) το οποίο στεγάζεται εντός επιχείρησης τουριστικών καταλυμάτων (που βάσει του σ/ν απαιτεί μόνο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας).

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 09:09 | Ιωάνης Κατέρης

  Άρθρο 2, παρ.1Βx : Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις διαθέτουν αρκετούς βοηθητικούς χώρους κλειστούς ή ανοιχτούς (υπόστεγα) μεγάλης έκτασης , όπου η διέλευση και η παραμονή εργατικού προσωπικού είναι πολύ μικρή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  Λόγω της αναντιστοιχίας εμπορικής αξίας και κόστους αποτίμησης και ενίσχυσης τέτοιων κατασκευών, προτείνεται να εξαιρούνται από την απαίτηση σεισμικής επάρκειας και να διαχωρίζονται σαφώς από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που στεγάζουν γραμμές παραγωγής.

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 08:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΡΑΚΗΣ

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε κτίρια αυθαίρετα χωρίς οικ. άδεια κατασκευής προ της ισχύος του ΝΕΑΚ πρέπει η μελέτη στατικής επάρκειας να γίνει με τον ΝΕΑΚ (κείμενη νομοθεσία).

  Σε κάθε περίπτωση με τον ΝΕΑΚ θα προκύψουν ενισχύσεις με σημαντικό κόστος για τους ιδιοκτήτες και δεν διευκρινίζεται από την παρούσα απόφαση αν επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη αυτές να γίνουν και πότε.

  Αντίθετα εάν τα αυθαίρετα κτίρια χωρίς οικ. άδεια μελετηθούν με τους κανονισμούς που ίσχυαν τον χρόνο κατασκευής τους (προ ΝΕΑΚ), τότε σε μεγάλο ποσοστό τα κτίρια θα καλύπτουν τους τότε ισχύοντες κανονισμούς .

  Ειδικά σε περιπτωσεις πολυκατοικιών με υπόγειο χωρίς οικ. άδεια κατασκευής προ ΝΕΑΚ που μόνο στο ισόγειο υπάρχει κατάστημα και οι ανώτεροι όροφοι είναι κατοικίες και υπάρχει και οριζόντια ιδιοκτησία πως θα γίνει η μελέτη στο σύνολο του κτιρίου ;

  Αυτά τα προβλήματα νομίζω εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό στην χώρα και πρέπει να ξεκαθαριστούν .

 • 15 Οκτωβρίου 2013, 21:27 | Α. Παπασωτηρίου

  Εδώ και δεκαετίες, η πολιτεία αποφεύγει να δώσει απάντηση στο ερώτημα «τι κάνουμε με την φέρουσα ικανότητα των παλαιών οικοδομών».

  Κι όταν δίνει απάντηση, η απάντηση αυτή -συνήθως- κάνει τα πράγματα χειρότερα, κι όχι καλύτερα.

  Να λοιπόν μερικές παρατηρήσεις:
  §Β:
  Το ζητούμενο για την ασφάλεια μίας οικοδομής είναι να έχει φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο σύμφωνα με μία σωστή στατική μελέτη.
  Το ότι μία αυθαίρετη χρήση ή η κατασκευή βρίσκεται σε κτίσμα που έχει αριθμό αδείας, δεν σημαίνει ούτε ότι οι μελέτες της αδείας είναι σωστές, ούτε ότι εφαρμόστηκαν, ούτε ότι παραμένουν εν ισχύ μετά την αυθαιρεσία.
  Αντιθέτως, υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες έγιναν με σωστή στατική μελέτη, κι «απλώς» δεν εκδόθηκε ποτέ οικοδομική άδεια. Και πολλές από αυτές είναι δημόσιες.

  Επομένως, η φράση «Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας οικοδομής» είναι εξ΄ ορισμού εσφαλμένη.

  Αυτά στην θεωρία. Ας έχουμε ωστόσο κατά νου ότι αναφερόμαστε κατά μέγα μέρος σε οικοδομές μια εποχής που οι μελέτες δεν είχαν την σημερινή πληρότητα και ως εκ τούτου δεν είναι πάντα εφικτό να ελεγχθεί αν εφαρμόστηκαν.
  Κι ακόμη, μιλάμε για μία εποχή που δεν γινόταν ποτέ ενημέρωση φακέλου για αλλαγές στα στατικά: Οι περισσότερες οικοδομές του ’70 εμφανίζονται να μην έχουν εφαρμόσει την στατική μελέτη για αυτόν τον λόγο.

  Εν τέλει, πρέπει να οριστεί μία ελάχιστη διαδικασία ελέγχου της τρωτότητας, μία ελέχιστη διαδικασία αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας, και μία ελάχιστη αποδεκτή στάθμη επιτελεστηκότητας, που ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Δεν γίνεται να μεταβάλουμε το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας που παρέχουμε στους πολίτες, ανάλογα με τον εάν κάποτε, για ένα υποθετικό κτίριο, υπήρχε ή όχι άδεια.

  §Α και §Β:
  λέει «εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» (ή σύμφωνα με την νομοθεσία της εποχής).

  Έχουμε έναν κανονισμό (ΕΑΚ) που δίνει κάποιες οδηγίες στο παράρτημα Ε΄, έναν νεότερο κανονισμό (ΚΑΝΕΠΕ) που δίνει άλλες οδηγίες, έχουμε έγγραφο της ΔΟΚΚ που λέει ότι ισχύουν και τα δύο παράλληλα, τώρα θα αποκτήσουμε και Υ/Α που θα λέει τα δικά της…
  Κι ακόμη, θυμίζω ότι περί σχολείων και φροντιστηρίων λέει άλλα ο Ν.4093/2012 και άλλα η Υ/Α 151668/ΙΑ/3-12-2012 που… τροποποιεί τον νόμο 4093!
  (θυμηθείτε, οι ίδιοι άνθρωποι θα κάνουμε το ΔΕΔΟΤΑ, τις μελέτες στατικής επάρκειας και τις άδειες λειτουργίας, άσχετα που διαφορετικά Υπουργεία βγάζουν τις διατάξεις).

  Δεν χαράσσεται έτσι πολιτική για την ασφάλεια των κατασκευών. Χώρια που -θυμίζω- οι πολιτικοί μηχανικοί που θα εμπλακούν σε αυτή την ιστορία θα αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως διά βίου εγκληματίες, αν κάτι πάει στραβά.
  Αποφασίστε τι θέλετε να ισχύει, και κάντε το σαφές ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί.

  Επισημαίνω: Μία μελέτη δομικής τρωτότητας για μία τυπική οικοδομή θα κοστίζει πολλές δεκάδες χιλιάδες (μαζί με την αποτύπωση, την τεκμηρίωση των υλικών, τους εργαστηριακούς ελέγχους κλπ, που είναι προαπαιτούμενα). Και θα οδηγεί σε μελέτη ενισχύσεων, και τελικά σε κατασκευή ενισχύσεων, με κόστος πολλών εκατοντάδων χιλιάδων.
  Σκεφτείτε λοιπόν σοβαρά με ποιον κανονισμό θέλετε να γίνεται αυτή η διαδικασία, για ποια στάθμη επιτελέστικοτητας, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΝΗ. Δεν γίνεται η πολιτεία και οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού να έχουν συνέχεια την ουρά τους απ’ έξω.

  Τέλος, με τον τρόπο που έχουν παρατεθεί οι χρήσεις, το αναμενόμενο είναι να υπάρξει εμπλοκή. Δεν έχει νόημα να υπεισέλθουμε σε περιπτωσιολογία, η εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.4014 έχει ήδη αναδείξει πολλά προβλήματα που καλό είναι να ληφθούν υπ’ όψη.

 • Παρατηρήσεις σχετικα με τα ανωτέρω.
  1. Υπάρχουν αυθαιρεσίες σε κτίρια μικτής χρήσης.[κατάστημα και κατοικία] τι γίνεται με την στατική μελέτη?
  2. Στα ανωτέρω κτήρια αν η αυθαιρεσία δεν επηρεάζει τον Φ.Ο του κτηρίου , για ποιο λογο να προβει σε στατική μελέτη[π.χ διαρυθμιση-επέκταση του καταστήματος – πατάρι μεταλλικό που μονο στατικα φορτια φερει..κλπ
  3. Αν στις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης δεν αυξάνονται τα ωφέλιμα φορτία για ποιο λογο να απαιτείται στατική μελέτη.
  3. Οταν αναφέρεται σε εμπορικά καταστηματα τι ενοει..? Τα καταστήματα μικρής επιφανειας,ψιλικαζτιδικα, εμπορικο καταστημα καθε ειδους ,φαρμακείο,καφετέρια, καφενεία .καταστήματα ΥΔΕ. αν ειναι σε πολυκατοικια και αφορα ενα τμημα τοτε ποια στατικη μελετη?
  Μημπως πρέπει ο μηχανικος να δηλωνει υπεύθυνα μετά απο αυτοψία με τεχνική έκθεση αυτοψίας[η δήλωση] αν η αυθαιρεσία επηρεάζει η όχι την αντισεισμική επάρκεια του κτηρίου?
  4. Αν η αυθαιρεσία αφορα στέγαστρα σε αυτα τα κτηρια τι στατική μελέτη?
  5. Πρέπει να γινει διαχωρισμός στις μικτές χρήσεις..και στο μέγεθος της αυθαιρεσίας το είδος ..και κατα πόσο επηρεάζει την αντισεισμική η στατική του επάρκεια..[υπεύθυνη δήλωση με τεχνική έκθεση απόδειξης-έκθεση αυτοψίας ισως.
  6. Οταν λετε με τον κανονονισμο της αδειας? δηλαδη
  Ο κανεπε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθη για την ,
  αποτίμηση οποιουδηποτε κτηριου? Μημπως παράλληλα με τον κανονισμό του χρονου κατασκευής να επιτρέπεται και ο ΚΑΝΕΠΕ αλλα χωρις εργαστριακους ελεγχους εφονσον υπαρχει αδεια και εφαρμοστει η μελετη.
  Σε ειδικα αυτοτελη κτηρια η μικτης χρησης >50% και αυτοτελώς αυθαίρετα [εκτος η εντος σχεδιου] πρέπει ανάλογα το μέγεθος να απαιτείται υποχρεωτικά στατική μελέτη με βάση του χρονο κατασκευής η οποιοδήποτε κανονισμό επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.
  7. Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας στατικής να επιβαλετται τοτε ο επανελεγχος κ,αποτίμηση και ενίσχυση η επισκευη με τις διαταξεις του ΚΑΝΕΠΕ.
  8. Ο κανεπε να ειναι επιτρεπτός[οχι υποχρεωτικώς] σε καθε περίπτωση αποτίμησης και επανέλεγχου 1 των κατασκευων.

 • 15 Οκτωβρίου 2013, 19:44 | πενυ

  1)Εφαρμογή του σχεδίου του Τ.Ε.Ε. περί ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. όπου ξεχωρίζει τις στατικώς ανεξάρτητες αυθαίρετες κατασκευές,για τις οποίες θα ήταν πιο απλή η συμπλήρωση ενός ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.
  2) περισσότερες κατηγορίες κτιρίων για ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. με συγκεκριμένες προϋποθέσεις

 • 15 Οκτωβρίου 2013, 19:40 | Evi

  Από την ανακοίνωση του site του ΥΠΕΚΑ: » «Μελέτη στατικής επάρκειας» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια ειδικής χρήσης, όπως, ενδεικτικά, κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.»
  Δεν είναι σαφές στο κείμενο της απόφασης ότι περιλαμβάνονται στην ανάγκη μελέτης στατικής επάρκειας και οι μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις. Καλό θα ήταν η διατύπωση να είναι σαφής και να μην επιδέχεται ερμηνεία για το ποιές περιπτώσεις απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας και ποιές ΔΕΔΟΤΑ.
  για να δούμε αν χρειάζεται μελέτη ή ΔΕΔΟΤΑ Θα εξετάζουμε την επικρατούσα χρήση του κτιρίου, ή το αν γενικά υπάρχει χρήση μέσα στο κτίριο που να προκαλεί απαίτηση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας ή και το αν η αυθαίρετη κατασκευή μεμονωμένα βρίσκεται σε χώρο με τέτοια χρήση χωρίς να αποτελεί την επικρατούσα χρήση του κτιρίου ?

 • 15 Οκτωβρίου 2013, 18:58 | Evi

  Σε αυτό το άρθρο δεν θα μπει η έννοια της επικρατούσας χρήσης?
  Δηλαδή να απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας σε κτίρια των οποίων η επικρατούσα χρήση είναι π.χ. εμπορικά καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού κτλ., και όχι σε κτίρια στα οποία απλά υπάρχουν τέτοιες χρήσεις (π.χ. εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο και από πάνω 5 όροφοι κατοικιών).

 • 15 Οκτωβρίου 2013, 18:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στην κατηγορία ΙΙ παράγραφος β, νομίζω πως πρέπει να συμπεριληφθούν και ειδικά κτίρια για τα οποία : α) έχει εκδοθεί άδεια από τον Τ.Α.Σ. και έχουν προβεί σε ενισχύσεις μετά το 2000 στην Αττική ή και σε άλλες περιοχές. β) το αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο , ισόγειο και ελαφριά κατασκευή. Στις περιπτώσεις αυτές πιστεύω πως με τεχνική έκθεση και δελτίο τρωτότητας υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα του κτιρίου.
  Επίσης πρέπει να υπάρξει πρόνοια για ειδικά κτίρια που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙ , όπως συνεργεία αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια, αποθήκες κ.λ.π.

 • 15 Οκτωβρίου 2013, 14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΩΣ Κ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ