• Σχόλιο του χρήστη 'Rokas Renewables' | 15 Ιανουαρίου 2010, 12:47

    • Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικούς σταθμούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε κατοικημένα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την αντίστοιχη τιμολόγηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών σταθμών σε μη κατοικημένα νησιά. Πράγματι, τα τεχνικά προβλήματα για τη διασύνδεση ενός ή συγκροτήματος κατοικημένων νησιών με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα το κατατάσσουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα πολύπλοκων έργων με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς σε αντίθεση με την απλότητα της σύνδεσης με το Σύστημα αιολικού σταθμού εγκατεστημένου σε μη κατοικημένη νησίδα. Στη μία περίπτωση απλώς διασυνδέεται ένα απομακρυσμένο αιολικό πάρκο μέσω υποβρυχίων καλωδίων, ενώ στη δεύτερη η διασύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή ή και αυτούσια για την ταυτόχρονη διασύνδεση των συστημάτων διανομής των νησιών, καταργώντας ουσιαστικά την χρήση των ρυπογόνων και αντιοικονομικά λειτουργούντων αυτόνομων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά αυτά. Επίσης η διασύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή για πρόσθετες διασυνδέσεις γειτονικών νησιών. Στη βάση αυτού του σκεπτικού η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά διασύνδεση κατοικημένων νησιών, πρέπει να γίνεται με βάση την τιμή της παραγόμενης ενέργειας που προβλέπεται για τους υπεράκτιους αιολικούς σταθμούς. Αυτό συνάδει και με την ευθεία αντιπαράθεση του κόστους εγκατεστημένης ισχύος των δύο περιπτώσεων. Θα πρέπει οι προδιαγραφές κατασκευής και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά να συμφωνούν με αυτά που εφαρμόζει η ΔΕΗ Α.Ε. Ωστόσο ο παραγωγός δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής της Διασύνδεσης πέραν του αναγκαίου για την ηλεκτρική σύνδεση των αιολικών σταθμών με το Σύστημα. Οι απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από το κριτήριο σχεδιασμού Ν-1(βλ.υποσημείωση*)του άρθρου 267 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργού τ. Δ5-ΗΛ/Β/ οικ.8311/ 9.5.2005 (ΦΕΚ Β΄ 655) δεν μπορεί να επιβαρύνουν τον παραγωγό. • Προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα για πρόσθετη ενίσχυση των έργων που θα εγκατασταθούν σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού: Να προστεθεί νέο εδάφιο β) στην παρ. παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, ως εξής: «6. …β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ρ.Α.Ε, καθορίζεται επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), που έχουν καθοριστεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Η επαύξηση αυτή θα πρέπει είναι αντιστρόφως ανάλογη του αιολικού δυναμικού των θέσεων αυτών. Η έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ δεν καταλαμβάνει τις εν ισχύ, κατά τη στιγμή έκδοσής της, συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στις περιοχές ΠΑΚ. Η τροποποίηση των ορίων των περιοχών ΠΑΚ, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΥΠΕΚΑ, δεν επηρεάζει τις κατά το χρόνο εκείνο εν ισχύ συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων». (*Υποσημείωση): Σύμφωνα με το κριτήριο Ν-1 υπό οποιασδήποτε συνθήκες λειτουργίας η απώλεια οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος και να οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια στοιχείων αυτού ή σε διακοπές τροφοδοσίας. Rokas Renewables