• Σχόλιο του χρήστη 'Ναγκούλης Αθανάσιος Γεωλόγος' | 8 Μαρτίου 2014, 20:35

    Κρίνοντας θετικά το Σχέδιο της ΚΥΑ, οι παρακάτω παρατηρήσεις και αναφορές αφορούν εκείνες τις παραγράφους των παραρτημάτων όπου μικρές διορθώσεις θα εξυπηρετούσαν αφενός καλύτερα τους πολίτες – χρήστες και αφετέρου οι Υπηρεσίες Υδάτων θα τροφοδοτούνταν με αξιόπιστα πρωτογενή στοιχεία και δεδομένα ώστε τα Διαχειριστικά Σχέδια να είναι λειτουργικά. Ειδικότερα ανα παράρτημα αναφέρεται: Παράρτημα Ι. Βασικές κατηγορίες χρήσης νερού. Πολύ σωστά μελετημένη η νέα κατηγοροποίηση. Επιτέλους αφαιρέθηκε από τον πίνακα Ι της προηγούμενης ΚΥΑ 43504/2005 η «Πυρασφάλεια» από την κατηγορία της Βιομηχανικής Χρήσης. Παράρτημα ΙΙ Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικού πόρου. Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ η αίτηση κατατίθεται στην Υπηρεσία υποδοχής (ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού), λόγω των διατάξεων του Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη …..», όπου στην παράγραφο (ε) του άρθρου 4 τροποποιείται ο Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …….. Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα μεταβάλλεται το άρθρο 209. Σε συνδυασμό με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ το 85% των ΟΤΑ Α΄ βαθμού περίπου έχουν χαρακτηριστεί ως «μειονεκτικοί – ορεινοί» και συνεπώς τους δύνεται η δυνατότητα να είναι Υπηρεσία υποδοχής για «εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Η διαδικασία αυτή και η εκχώρηση της αρμοδιότητας στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμους) εμφανίζει αδυναμίες και δυσλειτουργία λόγω υποστελέχωσης, ελλιπούς ενημέρωσης, αδυναμίας ελέγχου, και τελικά αύξηση της γραφειοκρατίας. Με την εμπειρία εφαρμογής τα δυο τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι οι Υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ) αποτελούν την Υπηρεσία 1ου ελέγχου ενώ οι Δ/νσεις Υδάτων ξαναελέγχουν και πάλι τα δικαιολογητικά ως Υπηρεσία 2ου ελέγχου. Οι καθυστερήσεις για την έκδοση μιας άδειας χρήσης υπερβαίνουν το έτος. Το παράδοξο όμως, όπου και με την παρούσα ΚΥΑ δεν διορθώνεται, είναι ότι ενώ η ΑΙΤΗΣΗ για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ή άδειας χρήσης νερού με τα δικαιολογητικά κατατίθεται σε Υπηρεσία του Α ή Β βαθμού Αυτοδιοίκησης, η απάντηση (απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης) θετική ή αρνητική εκδίδεται από την Δ/νση Υδάτων. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής να υπάρχουν φάκελοι για το ίδιο θέμα σε δύο Υπηρεσίες διαφορετικού βαθμού. Θα ήταν προτιμότερο η διαδικασία να ολοκληρωνόταν από μια Υπηρεσία «μία στάση». Στο Α4 του ιδίου παρατήματος αιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών…………….. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προστεθεί το αναγραφόμενο στην παράγραφο 1.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 17923 (ΦΕΚ 3071/Β/3-12-13) «ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης ομάδας Υδραυλικά έργα» όπου κατά λέξη αναφέρεται «η γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται στην περίπτωση της Υποομάδας ΙΙΙ Υδρομαστεύσεις πηγών – Υδρογεωτρήσεις». Παράρτημα ΙΙΙ Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας χρήσης νερού Θετική η διευκρίνιση στο Α5. Πάντα υπήρχε πρόβλημα με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με αποτέλεσμα η Υπηρεσία που εκδίδει την άδεια λειτουργίας να ζητά ως προαπαιτούμενο την έκδοση πρώτα της άδεις χρήσης νερού, ενώ η Δ/νση Υδάτων να ζητά πρώτα την άδεια λειτουργίας για να εκδώσει την άδεια χρήσης νερού. Παράρτημα ΙV Αίτηση Με την προσθήκη της Σύντομης Τεχνικής Περιγραφής (παράγραφος 7), η αίτηση δεν παρουσιάζει ατέλειες. Όμως εάν δεν συνοδεύεται από Γεωλογική Τεχνική Έκθεση, τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε υδρομαστεύσεις πηγών ή υδρογεωτρήσεις, είναι αδύνατον να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία ως προς την Εκμεταλλεύσιμη Παροχή την Ειδική παροχή των υδροφόρων, την Στάθμη ηρεμίας σε καθορισμένη χρονική στιγμή ή και τη Στάθμη άντλησης. Σημειώνεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ δεν είναι Υπεύθυνη Δήλωση γιαυτό και το (βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής) δεν πρέπει να είναι απαιτητό. Άλλωστε θα μπορούσε να προστεθεί στο μέρος Β ΔΗΛΩΣΗ μια παράγραφος (ε) όπου να αναφέρει ότι «τα παραπάνω στοιχεία που αναγράφονται στην ΑΙΤΗΣΗ είναι αληθή». Επισημαίνεται ότι η προσθήκη του γνησίου της υπογραφής για πρώτη φορά προτάθηκε στις αιτήσεις για τα «Υφιστάμενα Δικαιώματα Χρήσης νερού» και δημιούργησε προβλήματα στους πολίτες που προσκόμιζαν την ΑΙΤΗΣΗ για το γνήσιο υπογραφής στα Αστυνομικά Τμήματα όπου δεν θεωρούσαν το γνήσιο της υπογραφής στην ΑΙΤΗΣΗ παρά μόνο στην Υπεύθυνη Δήλωση. Επίσης δεν είναι λειτουργικό όταν συνυπογράφουν πολλοί χρήστες. Παράρτημα V Νομοποιητικά έγγραφα Το θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου όπως το συμβολαιογραφικό έγγραφο και το επικυρωμένο από δημόσια αρχή, είναι πλεονασμός. Με βάση το άρθρο 11 του Ν 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας ……» το Ν 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005) και την ΔΙΣΚΠΟ /Φ22/5583/22-3-2005) του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δεν επικυρώνονται έγγραφα που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι ή προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις ή έγγραφα των ΝΠΙΔ. Με την ίδια απόφαση τα απλά φωτοαντίγραφα διοικητικών εγγράφων που υποβάλλονται στη Διοίκηση συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση όπου βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων, τότε τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά. Άλλωστε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις – καταργήσεις …….» του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου στο άρθρο 1 καταργείται η επικύρωση των εγγράφων καθώς και η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Παράρτημα VΙ Όροι αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και χρήσης νερού Στους Ειδικούς Όρους για την κατασκευή Υδρογεωτρήσεων αναφέρεται η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων καθαρά υδρογεωλογικού αντικειμένου όπως (λιθοστρωματογραφία – υδρογεωλογικά στοιχεία) που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του υδρογεωλογικού μοντέλου και να προσδώσουν ενεργό δυναμική στο Σχέδιο Διαχείρισης. Δεν αναφέρεται όμως από ποιόν θα γίνει η συλλογή των στοιχείων στην φάση κατασκευής της υδρογεώτρησης. Πιθανότατα εννοείται ο «Επιβλέπων του έργου» όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 6 της Απόφασης του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο παράρτημα VII. Τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέγονται στη φάση κατασκευής είναι καθοριστικά για τον μελλοντικό σχεδιασμό και θα πρέπει η συλλογή τους και η επεξεργασία να γίνεται από επιστήμονα με συναφές γνωστικό αντικείμενο, που στην περίπτωση των ως άνω υδρομαστευτικών έργων (υδρογεωτρήσεων) είναι ο Γεωλόγος και όχι από τον εμπειροτέχνη κατασκευαστή. Η προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου στο άρθρο 5 της ΚΥΑ που εξετάζεται, όπου θα αναφέρεται ότι: «Ο έχων την επίβλεψη της κατασκευής ενός έργου που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί (επιβλέπων), συντάσσει και υπογράφει έκθεση εργασιών. Ο επιβλέπων είναι επιστήμονας και έχει όλα τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία». Η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να αναβαθμίσει ποιοτικά την ίδια την κατασκευή με υποχρεωτική επίβλεψη, αλλά και να εγγυηθεί την εγκυρότητα των στοιχείων που θα προσκομιστούν στις Υπηρεσίες Υδάτων. Ναγκούλης Αθανάσιος Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (Παράρτημα Β Ελλάδας)