• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:13

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - Να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν κατά τη διάτρηση όλα τα γεωλογικά δεδομένα (λιθοστρωματογραφικά, υδρογεωλογικά στοιχεία) που θα βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος και στον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του. Τα παραπάνω είναι αποκλειστικό αντικείμενο γεωλόγου σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 και αντικείμενο της επίβλεψης του έργου. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί στη διατύπωση ότι η συγκέντρωση και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται από αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό (γεωλόγο).