• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΑ 171923' | 10 Μαρτίου 2014, 15:48

    Στην πρόσφατη ΚΥΑ 171923 (ΦΕΚ 3071Β/3-12-2013)σχετικά με τις ΠΠΔ Υδραυλικών Έργων, οι υδρογεωτρήσεις και οι υδρομαστεύσεις πηγών (κατηγορίας Β) εξαιρούνται από την γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο παρόν σχέδιο νόμου, η έγκριση της Αρχαιολογίας είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για όλες τις κατηγορίες υδρογεωτρήσεων. Δε θα ήταν πιο ουσιαστικό, οι δυο νομοθεσίες να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε ένα χρονοβόρο ζήτημα, όπως το θέμα των γνωμοδοτήσεων;