• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 12 Μαρτίου 2014, 09:32

    Για την αδειοδότηση κάθε νέου ή υφιστάμενου υδροληπτικού έργου πρέπει να είναι απαραίτητη η "Γεωλογική - Τεχνική Έκθεση" όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η Γεωλογική – Τεχνική Έκθεση κάθε εργοληπτικού έργου αξιοποίησης υπόγειων υδάτων (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις πηγών κλπ.)είναι αναγκαία και απαραίτητη για ουσιαστικούς λόγους συνολικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Χωρίς την Γεωλογική - Τεχνική Έκθεση δεν είναι δυνατή η δημιουργία του Μητρώου Υδρογεωτρήσεων διότι προφανώς δεν θα υπάρχουν τα βασικά και αναγκαία στοιχεία για τη συμπλήρωσή του. Κατά συνέπεια, όλο το σύστημα ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης στα πλαίσια της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής θα στερείται των βασικών δεδομένων και θα είναι ευάλωτο ως αναξιόπιστο. Η υπεύθυνη παρουσία Γεωλόγου στο σχεδιασμό, την επίβλεψη της κατασκευής και την καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε υδροληπτικού έργου είναι προς όφελος ουσιαστικό αλλά και οικονομικό και του ίδιου του ιδιοκτήτη – χρήστη του έργου. Πολλά υδροληπτικά έργα και κυρίως υδρογεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις πηγών παρουσιάζουν μεγάλες κατασκευαστικές αστοχίες που φθάνουν σε απώλειες απόδοσης της τάξης του 50% ή και περισσότερο, μέχρι και την αχρήστευσή τους. Πρόκειται για έργα με κόστος μερικές χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ο σωστός σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής των έργων από υπεύθυνο Γεωλόγο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων μεγάλου ρίσκου και κόστους. Για την κατανόηση του θέματος ας συγκριθεί το θέμα με την αναγκαιότητα του μηχανικού στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής ενός κτιρίου ή τις καταστροφικές συνέπειες σε αυθαίρετα κτίρια που κατασκευάζονται χωρίς συμμετοχή μηχανικών. Ας αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαχείρισης και προστασίας των υπόγειων υδατικών πόρων χωρίς λαϊκισμούς (περί αύξησης του κόστους της συμμετοχής γεωλόγου κλπ.) αλλά με σοβαρότητα και αξιπιστία.