• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Φυτίκας' | 12 Μαρτίου 2014, 13:29

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Να απαλειφθεί εντελώς η περίπτωση 4.3 "Γεωθερμία" (και φυσικά οι σχετικές αναφορές σε όλα άρθρα της παρούσας ΚΥΑ) διότι στη γεωθερμία αυτό που αξιοποιείται και χρησιμοποιείται δεν είναι άμεσα το νερό αλλά η θερμότητα που εμπεριέχει. Όπως προαναφέρθηκε, η ενεργειακή χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς θερμοκρασιακή μεταβολή και, εξαυτού, μεταβολή της χημικής του σύστασης. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να καταστεί σαφές ότι οι γεωθερμικοί ταμιευτήρες, ανεξάρτητα από το βάθος που βρίσκονται δεν θα πρέπει να συγχέονται ως έννοια με τους ταμιευτήρες "ψυχρού" νερού (που χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση και ύδρευση), με τους οποίους συνήθως δεν υπάρχει καμία υδραυλική επικοινωνία. Επιπρόσθετα, τα γεωθερμικά ρευστά έχουν ούτως ή άλλως σχεδόν πάντα επιβαρυμένη ποιότητα (αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές πλην των ενεργειακών. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού υπάρχει εκτενής και πρόσφατη νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: ν. 3175/2003 (Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις), ΥΑ Δ9Β/Φ166/οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117/2005 ΦΕΚ Β'/635/12.5.2005, Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27.1.2004 ΦΕΚ208/Β/5.2.2004 (Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών Πεδίων),Δ9Β/Φ166/οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117/6.5.2005, ΦΕΚ635/Β/12.5.2005 (Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας), Δ9Β/Φ166/ 12647/ ΓΔΦΠ3557/193/8.7.2005 ΦΕΚ1012Β/13.7.2005 (Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας) Η υπάρχουσα νομοθεσία καλύπτει πλήρως τα σχετικά θέματα έρευνας, διαχείρισης, μεταφοράς, κατασκευής τεχνικών έργων και γεωτρήσεων, επανεισαγωγής των γεωθερμικών ρευστών κλπ. Συνοψίζοντας, πιστεύουμε, ως Ένωση Γεωθερμικών Ελλάδας, ότι η παρούσα ΚΥΑ εμπλέκει τη γεωθερμία στις διαδικασίες χρήσης των απλών/κοινών νερών, κάτι που είναι εξαρχής λανθασμένο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει, με μία μικρή παρέμβαση, να αποσυρθούν οι σχετικές αναφορές στη γεωθερμία.