• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ' | 12 Μαρτίου 2014, 14:12

    Για την πραγματοποίηση ελέγχων κατόπιν καταγγελιών προτείνεται να καθοριστεί παράβολο ως έσοδο της αρμόδιας για τον έλεγχο υπηρεσίας κατά αναλογία όπως έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο αρ.(28), παρ.(2, 3 & 4) του Ν.3982/11 και στο αρ.(1), παρ.(4) και αρ(2) της ΥΑ οικ. 14684/914/φ15/12 (ΦΕΚ 3533 Β΄). Σύμφωνα με το αρ. 209 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ.(4) του Ν.4071/12 οι υπηρεσίες υποδοχής φακέλων αδειοδότησης των Δήμων έχουν και τις κάτωθι αρμοδιότητες : α) Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. β) Έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Συνεπώς είναι παράληψη του αρ.(11) να μην αναφέρεται η από νόμο αρμοδιότητα ελέγχου που έχουν οι Δήμοι που ανήκουν στο αρ.209 του Ν.3852/10.