Άρθρο 11: Παρακολούθηση και έλεγχοι

1. Οι αρμόδιες για την προστασία των Υδάτων ή/και του Περιβάλλοντος Υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπου διοικητικά ανήκει η χρήση ή το έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν επώνυμης καταγγελίας, για την τήρηση των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των αδειών που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Τα πορίσματα των ελέγχων διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατόν στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου να προβεί στις δέουσες, κατά την κρίση της, ενέργειες.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να ζητά από τις ανωτέρω Υπηρεσίες της Περιφέρειας τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων ή επιτόπιων αυτοψιών για λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης και τη γενικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας τους. Η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, ή να συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την τήρηση των όρων των αδειών.

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:59 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος (1) Να επαναξιολογηθεί η διάταξη αυτή καθώς με την σχετική εισαγωγή της λαμβάνει χώρα τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν3852/10 καθώς η επιβολή κυρώσεων θα αποτελεί πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής.
  Παράγραφος (2) Να γίνει προσδιορισμός του είδους του πλαισίου και της νομικής υπόστασης της σχετικής συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:39 | ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Δ. ΑΡΘΡΟ 11
  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται: Ο έλεγχος της τήρησης των όρων των αδειών γίνεται αυ-τεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας από τις υπηρεσίες Υδάτων της Περιφέρειας και το πό-ρισμα διαβιβάζεται στην αδειοδοτούσα αρχή. Στην παράγραφο 2 αναφέρεται: Η αδειοδο-τούσα αρχή δύναται να ζητά από τις Υπηρεσίες Υδάτων της Περιφέρειας τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων ή αυτοψιών στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας τους. Επί-σης έχει το δικαίωμα να διενεργεί κατά την κρίση της ή να συμμετέχει στη διαδικασία ε-λέγχων σύμφωνα την προηγούμενη παράγραφο 1.
  Γενικότερα το πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ Α ή Β και της Απο-κεντρωμένης Διοίκησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 11 δημιουργεί διά-σπαση των αρμοδιοτήτων και επικαλύψεις που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην δυ-σκαμψία των διαδικασιών και την σύγχυση του πολίτη.

 • 14 Μαρτίου 2014, 00:13 | Άννα Μπατσή

  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος επιβάλλεται, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να «δικαιωθούν» αυτοί που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

  Δεν γίνεται από τη μία να απαιτείται, για παράδειγμα, υδρόμετρο και από την άλλη να μην γίνεται κανένας έλεγχος αν τοποθετήθηκε ή τι ποσότητα έχει καταγραφεί.

  ..τώρα, ποιος θα κάνει τον έλεγχο αυτό είναι άλλο θέμα!

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:15 | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

  Θεωρούμε ότι τους αυτεπάγγελτους ελέγχους, καθώς και τους ελέγχους καταγγελιών για την τήρηση των όρων των αδειών πρέπει να διενεργούν, για τους ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους, οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 4071/12 έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου της πληρότητας των φακέλων των προς αδειοδότηση έργων.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:12 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

  Για την πραγματοποίηση ελέγχων κατόπιν καταγγελιών προτείνεται να καθοριστεί παράβολο ως έσοδο της αρμόδιας για τον έλεγχο υπηρεσίας κατά αναλογία όπως έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο αρ.(28), παρ.(2, 3 & 4) του Ν.3982/11 και στο αρ.(1), παρ.(4) και αρ(2) της ΥΑ οικ. 14684/914/φ15/12 (ΦΕΚ 3533 Β΄).

  Σύμφωνα με το αρ. 209 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ.(4) του Ν.4071/12 οι υπηρεσίες υποδοχής φακέλων αδειοδότησης των Δήμων έχουν και τις κάτωθι αρμοδιότητες :
  α) Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
  β) Έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
  Συνεπώς είναι παράληψη του αρ.(11) να μην αναφέρεται η από νόμο αρμοδιότητα ελέγχου που έχουν οι Δήμοι που ανήκουν στο αρ.209 του Ν.3852/10.