• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Μακεδών' | 13 Μαρτίου 2014, 08:17

    Προκαλεί έκπληξη ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι και ΙΙ)δεν περιλαμβάνεται η Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση.Η έκθεση αυτή ήταν μέχρι σήμερα απαραίτητη για την αδειοδότηση έργων υδροληψίας υπόγειων υδάτων ενώ με βάση το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι υποχρεωτική και επαφίεται στην κρίση των Περιφερειακών Δ/νσεων Υδάτων. Η έκθεση αυτή ήταν υποχρεωτική για πολύ ουσιαστικούς λόγους διαχείρισης των υδατικών πόρων συνολικά και ειδικά στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60. Η σύνταξη έκθεσης για κάθε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις πηγών κλπ.) είναι επιπλέον προϋπόθεση για τη δημιουργία του Μητρώου Υδρογεωτρήσεων. Η έκθεση αυτή περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για το έργο υδροληψίας αλλά και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο ή μοντέλο διαχείρισης υδατικών πόρων όπως: α)η λιθολογία και τα υτα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που διατρήθηκαν, β) το είδος των υδροφορέων (καρστικοί, προσχωματικοί, ρωγμώδεις, μικτοί), γ) αν είναι ελεύθεροι, υπό πίεση, επικρεμάμμενοι κλπ., δ) η παροχετευτικότητά τους, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, ε) το βάθος της στάθμης (χαμηλής και υψηλής περιόδου) αλλά και η ετήσια και υπερετήσια διακύμανση της, στ) η αλληλεπίδραση του έργου με άλλα υδροληπτικά έργα στην εγγύτερη περιοχή, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο υπόγειο υδατικό δυναμικό και σε άλλα επιφανειακά νερά. Τέλος με βάση τα στοιχεία της Υδρογεωλογικής - Τεχνικής Έκθεσης και της δοκιμαστικής άντλησης θα προκύψουν τα τεχνικά στοιχεία του υδροληπτικού έργου (βάθος διάτρησης, βάθος τοποθέτησης φιλτροσωλήνων, τύπος και θέση αντλητικού συγκροτήματος, κρίσιμη παροχή και παροχή εκμετάλλευσης κλπ). Χωρίς όλα τα παραπάνω στοιχεία, είναι αδύνατη η εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Η αξιολόγηση της δυναμικότητας του υδροφόρου συστήματος θα πρέπει να αφορά το χρόνο έκδοσης της άδειας και όχι το παρελθόν και για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητη η σύνταξη πρόσφατης υδρογεωλογικής μελέτης για το συγκεκριμένο έργο και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τα περί δήθεν αύξησης του κόστους με τη συμμετοχή γεωλόγου αποτελούν επικίνδυνους λαϊκισμούς που ισοδυναμούν με το να ισχυρίζεται κανείς ότι η επίσκεψη σε γιατρό για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων αποτελεί περιττή επιβάρυνση και αυτό θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Η παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα Γεωλόγου στο σχεδιασμό, την επίβλεψη της κατασκευής και την καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε υδροληπτικού έργου είναι προς όφελος του ίδιου του ιδιοκτήτη – χρήστη του έργου, ο οποίος διαφορετικά θα είναι στο έλεος του κάθε εμπειροτέχνη γεωτρυπανιστή που έχει σα γνώμονα το προσωπικό του κέρδος και πολύ λίγο ενδιαφέρεται ή γνωρίζει για διαχείριση υδατικών πόρων και ορθολογική εκμετάλλευσή τους. Πολλά υδροληπτικά έργα και κυρίως υδρογεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις πηγών εξαιτίας τέτοιων παραλείψεων παρουσιάζουν σοβαρές αστοχίες που οδηγούν σε σοβαρές απώλειες απόδοσης (50% ή και περισσότερο)ή και στην πλήρη αχρήστευσή τους. Η αμοιβή για τη σύνταξη μιας Υδρογεωλογικής - Τεχνικής Έκθεσης είναι ασήμαντη όταν συζητάμε για τη διασφάλιση έργων που κοστίζουν από μερικές χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ο σωστός σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής των έργων από υπεύθυνο Γεωλόγο αποτελεί αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων μεγάλης σημασίας και κόστους ενώ η απουσία του ισοδυναμεί με την απουσία υπεύθυνου μηχανικού στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής ενός κτιρίου. Η κατασκευή τέτοιων έργων υδροληψίας ισοδυναμούν με την ανεξέλεγκτη δόμηση αυθαίρετων κτιρίων χωρίς τη συμμετοχή μηχανικού. Εξάλλου η συμμετοχή του Γεωλόγου στη διαδικασία αυτή, εκτός από τη διασφάλιση της σωστής κατασκευής του έργου υδροληψίας, αποτελεί και εγγύηση λογοδοσίας σε περιπτώσεις δήλωσης ανακριβών στοιχείων, μη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών κλπ. Θωμάς Μακεδών Τεχνικός γεωλόγος PhD