• Σχόλιο του χρήστη 'GASTRADE A.E.' | 13 Μαρτίου 2014, 10:34

    Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν. 2773/1999 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 8, παράγραφος 5: Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι, η απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων, από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός και των επιπλέον ζωνών που παραχωρούνται προσωρινά για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού, εκδίδεται το πολύ εντός 6 μηνών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ για την διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω εκτάσεων. Δεδομένου ότι, ο χρόνος που μεσολαβεί από την ανωτέρω Υπουργική απόφαση, ήτοι την έκδοση της άδειας Όδευσης του αγωγού, μέχρι την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού εξαρτάται και από τον χρόνο έκδοσης της άδειας Εγκατάστασης του έργου, της οποίας προϋπόθεση αποτελεί η ανωτέρω άδεια όδευσης, και από την ολοκλήρωση μιας σειράς ενεργειών και διαδικασιών όπως για παράδειγμα διαφόρων μελετών, της χρηματοδότησης του έργου, των εμπορικών συμφωνιών, της παραγγελίας και παράδοσης εξοπλισμού και υλικών, κ.α. και μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος των 6 μηνών, η αυτόματη σύνδεση του χρόνου έκδοσης της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον χρόνο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ για την διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού δεν είναι λογική διότι περιορίζει χρονικά την εκμετάλλευση της έκτασης από τον κύριο, ή νομέα ή κάτοχό της, ενώ η κατασκευή του έργου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και δεν προβλέπεται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Επιπρόσθετα, υποχρεώνει τον φορέα του έργου στην καταβολή αποζημιώσεων ενδεχομένως πολύ ενωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης κατασκευής του έργου. Συνεπώς, ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει επί της ουσίας να δεσμεύεται η έκταση από την οποία θα περάσει ο αγωγός και να καθορίζεται και εν τέλει να καταβάλλεται η αποζημίωση προς τον δικαιούχο, θα πρέπει να ορίζεται πλησίον του προγραμματιζόμενου χρόνου έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου, τον οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει με την μεγαλύτερη ακρίβεια ο φορέας του έργου. Προτείνεται συνεπώς η επαναδιατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ως εξής: «Η παράγραφος 5 του άρθρου 166 του ν.4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης της παραγράφου 4 για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας του έργου και μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών. Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Επίσης, η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν.4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μετά την δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 165 και εφ’ όσον έχει υποβληθεί το αίτημα της εταιρείας του έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 166, μπορεί να αρχίσει η εκτέλεση του έργου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναστέλλεται από την άσκηση της αίτησης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.» Άρθρο 8, παράγραφος 6: Κατ’ αναλογία της προηγούμενης παρατήρησης, η αποζημίωση που αφορά στην εκμετάλλευση των ακινήτων, τις ζημιές στα τυχόν επικείμενα, κλπ. η οποία καλύπτει πλήρως τις βλάβες που υφίσταται ο δικαιούχος από τις εργασίες εγκατάστασης και τη διέλευση του αγωγού, δεν μπορεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους πριν η βλάβη έχει συντελεστεί, ήτοι πριν την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, αφού είναι άγνωστο το ύψος των ζημιών που θα προκληθούν. Προτείνεται συνεπώς η προσθήκη της παρακάτω διατύπωσης στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8: «…για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης και εφ’ όσον έχει γίνει έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου» Άρθρο 8, νέα παράγραφος (υπ’ αριθμό. 8) – (Η υφιστάμενη παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9): Το άρθρο 173 παρ. 1, του νόμου 4001/2011 προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης για την εγκατάσταση του έργου η οποία είναι διαφορετική της συνήθως ακολουθούμενης βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Για έργα ΑΣΦΑ τα οποία βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, είναι προτιμότερο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με βάση την οποία να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης βάσει του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου και να μη εντάσσονται στο πλαίσιο που υπαγορεύεται από το άρθρο 173 του ν. 4001/2011 διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε πιθανότατα σε σοβαρές καθυστερήσεις και επανάληψη εγκρίσεων οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί Προτείνεται, συνεπώς, να εισαχθεί νέα παράγραφος στο Άρθρο 8, η υπ’ αριθμό. 8, με ταυτόχρονη αναρίθμιση της επομένης παραγράφου σε 9, ως εξής: «Στην παράγραφο 1 του άρθρου 173 του ν. 4001/2011 (Α’179)προστίθεται στο τέλος νέο εδάφιο ως εξής: Εκκρεμείς αιτήσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη πράξη παραχώρησης περατώνονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής τους»