Άρθρο 08 – Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΣΦΑ

1. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η διαδρομή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου για τα έργα των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ).
2. Οι διατάξεις των άρθρων 165 έως 172, 173 παρ. 1, 174 και 175 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) εφαρμόζονται και για τα έργα των αγωγών της προηγούμενης παραγράφου.
3. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται η εταιρεία “TRANS BALKAN PIPELINE BV”, νοείται η εταιρεία η οποία είναι κάτοχος άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο «Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 166 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης της παραγράφου 4 για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 168 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ` αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 166 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 167, καταβάλλεται στον δικαιούχο, κατά το μέτρο της βλάβης που αυτός υφίσταται, χρηματική αποζημίωση, η οποία συνίσταται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2882/2001 (Α` 17), όπως ισχύει. Η χρηματική αποζημίωση ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης το βραδύτερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης.»
7. Στο άρθρο 171 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001.»
8. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν. 3734/2009 (Α’ 8) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση και χορήγηση οικοδομικών αδειών εντός ζώνης πλάτους διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα εγκατεστημένου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, εφόσον η εν λόγω δόμηση ή χορήγηση οικοδομικής άδειας θα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ζώνης κατηγορίας κατασκευής και τοποθέτησης του αγωγού, λόγω μεταβολής του περιβάλλοντος του αγωγού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 603).
Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) ή για την προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης της παραγράφου 3 του άρθρου 166 του ν. 4001/2011, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου δεν θα υποχρεούνται να μεταβάλει τις προδιαγραφές ασφαλείας ή τον εγκεκριμένο μέγιστο συντελεστή σχεδιασμού του αγωγού ή να εφαρμόζει άλλα μέτρα προστασίας, αν μεταβληθεί το περιβάλλον του αγωγού, λόγω ανοικοδόμησης κατά παράβαση της απαγόρευσης του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 9

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:23 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Σε σχέση με την προτεινόμενη παράγραφο 3 στο άρθρο 8 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στα Έργα τα οποία καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του Νόμου 4001/2011.
  «Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται η εταιρεία “TRANS BALKAN PIPELINE BV”, νοείται η νοούνται οι Εταιρείες που αναφέρονται στην παρ. 2α του Άρθρου 177 του ν. 4001/2011 ή άλλη Εταιρεία, η οποία είναι κάτοχος άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο «Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του Άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:30 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Σε σχέση με την προτεινόμενη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στα έργα τα οποία καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του Ν.4001/2011:
  «Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται η εταιρία «TRANS BALKAN PIPELINE BV», νοούνται οι Εταιρίες που αναφέρονται στην παρ.2α του άρθρου 177 του Ν.4001/2011 ή άλλη Εταιρία, η οποία είναι κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο «Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

 • 13 Μαρτίου 2014, 10:34 | GASTRADE A.E.

  Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν. 2773/1999 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Άρθρο 8, παράγραφος 5:

  Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι, η απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων, από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός και των επιπλέον ζωνών που παραχωρούνται προσωρινά για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού, εκδίδεται το πολύ εντός 6 μηνών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ για την διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω εκτάσεων.

  Δεδομένου ότι, ο χρόνος που μεσολαβεί από την ανωτέρω Υπουργική απόφαση, ήτοι την έκδοση της άδειας Όδευσης του αγωγού, μέχρι την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού εξαρτάται και από τον χρόνο έκδοσης της άδειας Εγκατάστασης του έργου, της οποίας προϋπόθεση αποτελεί η ανωτέρω άδεια όδευσης, και από την ολοκλήρωση μιας σειράς ενεργειών και διαδικασιών όπως για παράδειγμα διαφόρων μελετών, της χρηματοδότησης του έργου, των εμπορικών συμφωνιών, της παραγγελίας και παράδοσης εξοπλισμού και υλικών, κ.α. και μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος των 6 μηνών, η αυτόματη σύνδεση του χρόνου έκδοσης της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον χρόνο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ για την διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού δεν είναι λογική διότι περιορίζει χρονικά την εκμετάλλευση της έκτασης από τον κύριο, ή νομέα ή κάτοχό της, ενώ η κατασκευή του έργου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και δεν προβλέπεται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Επιπρόσθετα, υποχρεώνει τον φορέα του έργου στην καταβολή αποζημιώσεων ενδεχομένως πολύ ενωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης κατασκευής του έργου.

  Συνεπώς, ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει επί της ουσίας να δεσμεύεται η έκταση από την οποία θα περάσει ο αγωγός και να καθορίζεται και εν τέλει να καταβάλλεται η αποζημίωση προς τον δικαιούχο, θα πρέπει να ορίζεται πλησίον του προγραμματιζόμενου χρόνου έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου, τον οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει με την μεγαλύτερη ακρίβεια ο φορέας του έργου.

  Προτείνεται συνεπώς η επαναδιατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ως εξής:

  «Η παράγραφος 5 του άρθρου 166 του ν.4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

  5. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης της παραγράφου 4 για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας του έργου και μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών. Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

  Επίσης, η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν.4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

  3. Μετά την δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 165 και εφ’ όσον έχει υποβληθεί το αίτημα της εταιρείας του έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 166, μπορεί να αρχίσει η εκτέλεση του έργου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναστέλλεται από την άσκηση της αίτησης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.»

  Άρθρο 8, παράγραφος 6:

  Κατ’ αναλογία της προηγούμενης παρατήρησης, η αποζημίωση που αφορά στην εκμετάλλευση των ακινήτων, τις ζημιές στα τυχόν επικείμενα, κλπ. η οποία καλύπτει πλήρως τις βλάβες που υφίσταται ο δικαιούχος από τις εργασίες εγκατάστασης και τη διέλευση του αγωγού, δεν μπορεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους πριν η βλάβη έχει συντελεστεί, ήτοι πριν την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, αφού είναι άγνωστο το ύψος των ζημιών που θα προκληθούν.

  Προτείνεται συνεπώς η προσθήκη της παρακάτω διατύπωσης στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8:

  «…για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης και εφ’ όσον έχει γίνει έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου»

  Άρθρο 8, νέα παράγραφος (υπ’ αριθμό. 8) – (Η υφιστάμενη παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9):

  Το άρθρο 173 παρ. 1, του νόμου 4001/2011 προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης για την εγκατάσταση του έργου η οποία είναι διαφορετική της συνήθως ακολουθούμενης βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

  Για έργα ΑΣΦΑ τα οποία βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, είναι προτιμότερο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με βάση την οποία να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης βάσει του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου και να μη εντάσσονται στο πλαίσιο που υπαγορεύεται από το άρθρο 173 του ν. 4001/2011 διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε πιθανότατα σε σοβαρές καθυστερήσεις και επανάληψη εγκρίσεων οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί

  Προτείνεται, συνεπώς, να εισαχθεί νέα παράγραφος στο Άρθρο 8, η υπ’ αριθμό. 8, με ταυτόχρονη αναρίθμιση της επομένης παραγράφου σε 9, ως εξής:

  «Στην παράγραφο 1 του άρθρου 173 του ν. 4001/2011 (Α’179)προστίθεται στο τέλος νέο εδάφιο ως εξής:

  Εκκρεμείς αιτήσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη πράξη παραχώρησης περατώνονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής τους»

 • Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προβλέπονται ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις διμερώς υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Τα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης είναι τα εξής:
  • Γιατί οι φ/β σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να τιμωρηθούν γι΄ αυτό και να έχουν συνολικά λιγότερο όφελος στην 20ετία από αυτούς που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα επιδότησης; (ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;). Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι φ/β σταθμοί θα είχαν γίνει χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. Αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των φ/β σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο καθεστώς αυτό βρίσκονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.
  • Γιατί σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου να αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) ακόμα και συνυπολογίζοντας την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης και έχοντας χάσει ήδη από το δανεισμό και το κόστος της μελέτης το 35% του ποσού της ενίσχυσης); Επίσης γιατί αυτό να συμβαίνει παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή;
  • Γιατί στους φ/β σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh; Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι φ/β σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από φ/β σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ.
  • Στους φ/β σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων με σημαντικό κόστος αποκατάστασης. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που υπάρχει στα νησιά, έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Έχουν συνυπολογιστεί στους πίνακες αυτοί οι παράγοντες;
  • Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας φ/β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;
  • Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh; Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδα του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση φ/β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί ο παραγωγός να επιθυμεί αυτήν την δυσμενή παράταση; Μήπως θα πρέπει η τιμή πώλησης να παραμείνει στα επίπεδα προ 20ετίας, χωρίς την απαράδεκτη αυτή μείωση η οποία θα καταστήσει την επένδυση ζημιογόνα; Επίσης μήπως θα έπρεπε ως αντιστάθμισμα ο χρόνος αυτός να παραταθεί κατά τουλάχιστον 8 έτη; Το δωράκι αυτό βέβαια προσφέρεται και στους αιολικούς σταθμούς οι οποίοι πουλάνε με αυτή την τιμή περίπου και τώρα (0,08-0,085) με ένα μικρό πλαφόν στην απορροφούμενη ενέργεια το οποίο κυμαίνεται από 0-30%.
  • Γιατί δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή; Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από φ/β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση πως θα αντέξουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις;
  • Γιατί ενώ τα αιολικά στις περισσότερες περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις; Επίσης γιατί δεν προβλέπονται μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους;
  • Γιατί δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp); Πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα; Μήπως δεν υπάρχει χώρος για μικροεπενδυτές πλέον στην ενέργεια;
  • Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι φ/β σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο; Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ δικαιότερα; Ποιος προέβλεψε πως με το προηγούμενο χαράτσι θα μηδενιζόταν το έλλειμμα και γιατί δεν δίνει εξηγήσεις γι’ αυτήν την τόσο εσφαλμένη του πρόβλεψη;
  • Γιατί οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013; Μήπως μ΄ αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλυφθεί αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από φ/β σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης;
  • Γιατί θα πρέπει να υποστεί η χώρα αυτό το πλήγμα αξιοπιστίας αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις; Πως θα μπορέσει η χώρα να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απαράδεκτες, αναδρομικές και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών πρακτικές; Ποιοι ευθύνονται για τον φαύλο αυτό κύκλο που θα οδηγήσει την χώρα χωρίς επιστροφή στην εσωστρέφεια;
  • Ποιό είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Γιατί θα πρέπει πάντα να μένουν στο απυρόβλητο; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χωρίς προσαυξήσεις, εισφορές και έξοδα φακέλων θα έδινε μια πραγματική ανάσα στους υποτιθέμενους «επενδυτές φ/β σταθμών».
  • Γιατί ένα κράτος δικαίου το οποίο νομοθέτησε και ουσιαστικά εγγυήθηκε για τις συμβάσεις αυτές δεν τιμάει τον νόμο του; Γιατί αυτό το κράτος θα πρέπει να χτιστεί στα συντρίμμια των φ/β σταθμών με το σύνολο των επενδυτών να βάλλεται από την αβεβαιότητα, έκτακτες εισφορές, συνεχείς ζημιές, κακόβουλες ενέργειες, καθυστερήσεις πληρωμών, συνεχείς πιέσεις των τραπεζών και τώρα αυτό το επικείμενο σχέδιο νόμου που περισσότερο με ταφόπλακα για τις επενδύσεις τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού.
  • Μήπως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και βαρύτητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την οικονομία και το περιβάλλον της χώρας;
  Ελπίζω τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί της εταιρίας μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν οδηγηθεί το σχέδιο νόμου στη βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
  Με Εκτίμηση,
  Για την ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  Διονύσιος Κλάδης

 • 11 Μαρτίου 2014, 00:07 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Σε περίπτωση που ο αγωγός επηρεάζει μελλοντική εκμετάλλευση της γης μου να με αποζημιώνει ετησίως με κάποιο ποσό. Εγώ μπορεί να έχω αγοράσει γη περιμένοντας να μπει στο σχέδιο πόλεως ή να φτιάξω αγροτική αποθήκη ή συσκευαστήριο και ως διά μαγείας περνάει αγωγός. Τι κάνω;Ψάχνω για άλλο χωράφι; Δεν πρέπει να με αποζημιώσει για την έμεση βλάβη;