• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 11:28

    Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρ. Α6 θα πρέπει να γίνει εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής έγκρισης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τις άδειες χρήσης νερού υφιστάμενων χρήσεων του άρθρου 2 παρ.2. Στο Παράρτημα ΙΙΙ, Β2.ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, η υποχρέωση υποβολής αντιγράφων των δηλώσεων ΟΣΔΕ της τελευταίας πενταετίας είναι υπερβολική, γραφειοκρατική, επιφέρει πρόσθετο κόστος και ταλαιπωρία στους παραγωγούς, χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά δεδομένα. Θα πρέπει να υποβάλλεται μόνον η τελευταία υποβληθείσα δήλωση ΟΣΔΕ, εφόσον αυτή αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την απόδειξη έννομου συμφέροντος του αιτούντα. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V παρ.1, τα φωτοαντίγραφα νόμιμων τίτλων όπως τα συμβολαιογραφικά έγγραφα , ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία θα πρέπει να γίνονται δεκτά με τη συνοδεία Υπ. Δήλωσης η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων και να μην απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρημένα αντίγραφα.