• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 12:37

    Υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της περίπτωσης (β) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) και της Κατηγορίας 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος Ι. Συγκεκριμένα, ενώ στην περίπτωση (β) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) αναφέρεται ότι δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για τις ιαματικές πηγές, όπως αυτές ορίζονται στον ν.3498/2006 (Α΄230), εφόσον τηρείται η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η διαδικασία αναγνώρισης που περιγράφεται στο άρθρο 4, του νόμου αυτού, στην Κατηγορία 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος Ι μεταξύ των εγκαταστάσεων αναφέρονται τα «υδροθεραπευτήρια». Τα υδροθεραευτήρια χρησιμοποιούν νερά φυσικών πόρων που έχουν αναγνωρισθεί ως ιαματικοί. Ένα από τα δύο αυτά σημεία θα πρέπει να αλλάξει. Πιθανότατα να μην γίνεται αναφορά σε «υδροθεραπευτήρια» στην Κατηγορία 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος Ι.