• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ' | 13 Μαρτίου 2014, 12:58

    Παράρτημα III Στο άρθρο 2, παράγραφος 3.1 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται για νέα έργα κατηγορίας Α η έκδοση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης ύδατος, μετά την έκδοση ΑΕΠΟ, ήτοι προ της υλοποίησης του έργου. Παρ’ όλ’ αυτά, στο Άρθρο 5, παράγραφος 4 ορίζονται ως απαιτούμενα δικαιολογητικά το σύνολο των απαιτουμένων για άδεια εκτέλεσης έργου και για άδεια χρήσης ύδατος, που όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνουν και βεβαίωση της αρχής έκδοσης άδειας λειτουργίας ότι το έργο τηρεί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Είναι προφανές ότι η βεβαίωση αυτή δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί στην περίπτωση αίτησης για ενιαία άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης ύδατος, που υποβάλλεται προ της υλοποίησης του εν λόγω έργου. Προτείνεται η σχετική διευκρίνιση: Το δικαιολογητικό Α.5 του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν ισχύει για αιτήσεις έκδοσης ενιαίας άδειας χρήσης και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτων.