• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 12:57

    Στο Παράρτημα ΙV (ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ), στην περίπτωση της ΑΙΤΗΣΗΣ (Α) στην ενότητα 5 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) και πιο συγκεκριμένα στην 5.1 (Βασικές Κατηγορίες χρήσης) μεταξύ των χρήσεων αναφέρεται και η Γεωθερμία (Ενεργειακή Χρήση). Όμως, σύμφωνα με το Νόμο της Γεωθερμίας (Ν.3175/2003) και τις σχετικές Υ.Α. (πχ. ΥΑ περί Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών στο ΦΕΚ 1530/Β/7-11-2005) προβλέπεται η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (Τ>25oC) στον ταμιευτήρα μετά την ενεργειακή τους χρήση, μέσω κατάλληλων γεωτρήσεων επανεισαγωγής. Συνεπώς η περίπτωση της γεωθερμίας δεν θα πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες χρήσης νερού του Παραρτήματος ΙV. Όμως, δεν διασαφηνίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση του ιδίου του γεωθερμικού ρευστού ή κάποιου γλυκού νερού (fresh water) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε γεωθερμικές εφαρμογές. Π.χ. αν πρόκειται για το ρευστό λειτουργίας (γλυκό νερό) στο οποίο μέσω του εναλλάκτη θερμότητας μεταφέρεται η θερμότητα του γεωθερμικού ρευστού ή αν πρόκειται για ψυχρό νερό που χρησιμοποιείται σε πύργους ψύξους σε γεωθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όμως αυτό δεν διευκρινίζεται. Αλλά και στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η αναφορά για τις περιπτώσεις χρήσεων γλυκού νερού σε γεωθερμικές εφαρμογές και η παραπομπή σε καθεστώς αδειοδότησης χρήσης νερού θα πρέπει να γίνεται στο Νόμο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και όχι στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ. Συνεπώς, η αναφορά στη γεωθερμία στο Παράρτημα IV είναι περιττή, αφού υπάρχει ο Ν. 3175/2003 που προβλέπει τα σχετικά με την ενεργειακή χρήση της γεωθερμίας. Γενικά, πάντως, η αναφορά της υπό διαβούλευση ΚΥΑ στη γεωθερμία δημιουργεί μάλλον σύγχυση.