• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΑ Α.Ε.' | 13 Μαρτίου 2014, 12:23

    Σε σχέση με την προτεινόμενη παράγραφο 3 στο άρθρο 8 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στα Έργα τα οποία καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του Νόμου 4001/2011. «Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται η εταιρεία “TRANS BALKAN PIPELINE BV”, νοείται η νοούνται οι Εταιρείες που αναφέρονται στην παρ. 2α του Άρθρου 177 του ν. 4001/2011 ή άλλη Εταιρεία, η οποία είναι κάτοχος άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο «Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του Άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».