• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριακίδης Ηρακλής' | 13 Μαρτίου 2014, 13:22

    Στο σχέδιο της ΚΥΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους», όπως δημοσιεύτηκε για δημόσια διαβούλευση και ειδικά στο κεφάλαιο που αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Παράρτημα ΙΙ, υπάρχει σοβαρή παράλειψη σχετικά με την Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση. Είναι απορίας άξιον γιατί να αντικατασταθεί η Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση η οποία προσδιορίζει όλα τα γεωλογικά - τεχνικά και εν δυνάμει περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα σοβαρού έργου (ιδιαίτερα υψηλού κόστους) εντός υπογείων υδροφόρων οριζόντων, από μια σύντομη τεχνική περιγραφή (?). Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα έργο ανέγερσης οικοδομής να επαφίεται σε μία σύντομη τεχνική περιγραφή ενός απλού κτίστη !!!! Φαντάζομαι πως θα ήταν το λιγότερο μη συμβατό προς τον κοινό νου. Ποίος ο λόγος λοιπόν να επαφίεται στην κρίση των εκάστοτε Περιφερειακών Δ/νσεων Υδάτων η σύνταξη της Υδρογεωλογικής Τεχνικής Έκθεσης για έργα που αφορούν την αξιοποίηση των πολύτιμων κατά τα άλλα υδατικών πόρων. Θα πρέπει η Υδρογεωλογική – Τεχνική Έκθεση για κάθε έργο αξιοποίησης υπόγειων υδάτων (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις πηγών κλπ.) να είναι αναγκαία και απαραίτητη για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους διαχείρισης των υδατικών πόρων. Εξάλλου ο νομοθέτης σωστά είχε προβλέψει την αναγκαιότητα της Γεωλογικής – Τεχνικής Έκθεσης (προς αποφυγή κακοτεχνιών και αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στην ΚΥΑ 43504/2005. Επίσης η καταγραφή των αποτελεσμάτων των εργασιών από την εκτέλεση των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωλογικά, υδρογεωλογικά υδραυλικά στοιχεία των υδροφορέων) από επιστήμονες που έχουν τα νόμιμα προσόντα, προσφέρει στην πολιτεία πολύτιμα και αξιόπιστα στοιχεία στα πλαίσια της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων. Κυριακίδης Ηρακλής Γεωλόγος Μελετητής