• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοφάνης Χατούπης' | 13 Μαρτίου 2014, 13:19

    ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ Σχετικά με την παράγραφο Α1/α (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) η αναφορά σε υφιστάμενα έργα και υδροληψίας σε ακτίνα 500m επισημαίνονται τα εξής: 1. Είναι αδύνατη η σχετική αναφορά εφόσον δεν υπάρχει επίσημα βάση δεδομένων για τις καταγραφείσες υδροληψίες και σε σύστημα αναφορά συντεταγμένων. 2. Οποιαδήποτε αναφορά στηρίζεται σε στοιχεία - πληροφορίες του φορέα υλοποίησης (δήμος, ιδιώτης κλπ) και στις παρατηρήσεις του μελετητή στην ύπαιθρο, ο οποίος αδυνατεί εφόσον δεν έχει στοιχεία να προσδιορίσει και να καταγράψει την παρουσία ή όχι γεώτρησης, φρέατος κλπ όταν μάλιστα αυτή βρίσκεται εντός ξένης ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα μεγαλώνει σε περιοχές κοντά σε ημιαστικό ή αστικό ιστό όπου ενδεχόμενες υδροληψίες κρύβονται από κτίρια, περιφράξεις κλπ πόσο μάλλον και σε ακτίνα 500m!!! 3. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να θεσπιστεί όταν στα στοιχεί των καταγεγραμμένων υδροληψιών του Ε.Μ.Σ.Υ. θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο διαδίκτυο με συντεταγμένες σε κοινό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87, ώστε και ο φορέας - μελετητής να γνωρίζει αν η νέα θέση της υδροληψίας είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα της περιοχής. Η αναφορά στο ΕΜΣΥ θα πρέπει να συνοδεύεται και από σχετική ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται αν ανενεργές υδροληψίας λαμβάνονται υπόψη στα απαγορευτικά-περιοριστικά μέτρα. Σχετικά με την παράγραφο Β (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η σύνταξη ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόκειται για μία άστοχη παράληψη, καθώς είτε πρόκειται για υπόγειο είτε για επιφανειακό έργο υδροληψίας είναι αδιανόητη η μη καταγραφή των υφιστάμενων γεωλογικών - υδρογεωλογικών στοιχείων που καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικείμενου έργου (βάθος, διάμετρος, στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εκτιμώμενη παροχή, όρια λεκανών τροφοδοσίας πηγών, υπόγειο δυναμικό και παροχή πηγής κλπ). ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχετικά με την παράγραφο Α3 είναι άστοχος ο όρος "Τυχόν λοιπά τεχνικά στοιχεία/εκθέσεις" καθώς θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην οποία θα αναφέρεται από τον επιβλέποντα ΓΕΩΛΟΓΟ το τελικό βάθος της γεώτρησης, η διάμετρος διάτρησης - διεύρυνσης, η λιθολογική τομή της γεώτρησης, το είδος του υδροφόρου ορίζοντα (υπό πίεση, ελεύθερος, μερικώς υπό πίεση), το βάθος των υδροφόρων στρωμάτων, το βάθος τοποθέτησης των φιλτροσωλήνων, η στάθμη ηρεμίας, η στάθμη άντλησης, στοιχεία δοκιμαστικής άντλησης για τον προσδιορισμό βέλτιστης παροχής και προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων του υδροφορέα, ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού, η προτεινόμενη ισχύς αντλητικού συγκροτήματος και το είδος του (πομώνα, υποβρύχιο κλπ). Η σύνταξη της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου, ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ως επιβλέποντα κατασκευής του έργου και η υποβολή της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, καθώς: 1. είναι ο πλέον αρμόδιος για τον εντοπισμό της ορθότερης θέσης ανόρυξης με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (εντοπισμού υδροφορίας), 2. έχει την σχετική εμπειρία για την επίβλεψη και ορθότερη εκτέλεση των εργασιών που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη και μακροχρόνια λειτουργία του έργου και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που τυχόν προκύπτουν, 3. προστατεύει τον φορέα από άσκοπες ασύμφορες οικονομικά εργασίες, 3. είναι ο πλέον αρμόδιος να ενημερώσει την υπηρεσία για τα νέα στοιχεία που αφορούν τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε να ληφθούν υπόψη στα Σχέδια Διαχείρισης και μελλοντικές αναθεωρήσεις ή διορθώσεις. Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με της Αποκεντρωμένες Δ/νσης Υδάτων να θεσπίσουν ειδικές προδιαγραφές των παραπάνω Υδρογεωλογικών και Γεωλογικών Μελετών. Σχετικά με την παράγραφο Β (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ), για την περίπτωση Β1 (Υδρευτική) 1. θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική οικοδομική άδεια (νομιμοποίηση αυθαιρέτων κλπ) ώστε να αποφεύγονται υδροληψίες σε αυθαίρετες κατασκευές 2. να επιτρέπεται ο διαχωρισμός της χρήσης σε πόση και λοιπές οικιακές χρήσεις, ώστε να μην ακυρώνονται η υδροληψία σε περίπτωση χημικής ανάλυσης νερού εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών για κατανάλωση. Για την περίπτωση Β2 (Αγροτική) επισημαίνεται ότι: 1. έχουν εντοπιστεί σοβαρά λάθη κυρίως ως προς τα χωρικά δεδομένα των εκτάσεων που έχουν καταγραφή στο ΟΣΔΕ και θα πρέπει τυχόν εντοπισμός τους με αφορμή της σχετική αδειοδότηση να απαιτεί την άμεση διόρθωσή τους. 2. θα πρέπει να ζητείται σχετική βεβαίωση αδυναμίας άρδευσης από συλλογικό δίκτυο (φορέας ΤΟΕΒ, Δήμος κλπ), είτε λόγω απουσίας συλλογικού έργου είτε λόγω αδυναμίας κάλυψης πραγματικών αναγκών λόγω μη επάρκειας νερού, είτε λόγω μη δυνατότητας κάλυψης αρδευτικού νερού συγκεκριμένου χρονικού κύκλου ή χρονικής περιόδου. 3. στην περίπτωση που μελετάται - σχεδιάζεται ή κατασκευάζεται μελλοντικό έργο θα πρέπει η νέα ή η υφιστάμενη αδειοδοτημένη υδροληψία, να εξετάζεται στα πλαίσια ενσωμάτωσης στο συλλογικό δίκτυο και η οποιαδήποτε κατάργησή της να αποτελεί την έσχατη λύση.