• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ' | 14 Μαρτίου 2014, 00:12

    Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα παραρτήματα, περιλαμβάνεται και η Έγκριση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, στις περιπτώσεις που το έργο εμπίπτει εν όλω ή εν μέρει σε περιοχή NATURA 2000 ή σε περιοχές προστασίας σύμφωνα με το ν. 3937/2011. Σημειώνουμε όμως, ότι η έκδοση τέτοιας απόφασης προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις των έργων τα οποία υπάγονται σε ΠΠΔ από τις Υπηρεσίες που εκδίδουν τις απαιτούμενες άδειες. Όταν την υπαγωγή στις ΠΠΔ την κάνει η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η απόφαση υπαγωγής στις ΠΠΔ ενσωματώνει και την έγκριση της ΕΟΑ, ενώ για τα έργα Α κατηγορίας, η αξιολόγηση της ΕΟΑ, ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ. Συνεπώς, και έχοντας υπόψη τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2 της προτεινόμενης ΚΥΑ, αυτό το δικαιολογητικό είναι περιττό.