• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ' | 14 Μαρτίου 2014, 07:39

    Δ. ΑΡΘΡΟ 11 Στην παράγραφο 1 αναφέρεται: Ο έλεγχος της τήρησης των όρων των αδειών γίνεται αυ-τεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας από τις υπηρεσίες Υδάτων της Περιφέρειας και το πό-ρισμα διαβιβάζεται στην αδειοδοτούσα αρχή. Στην παράγραφο 2 αναφέρεται: Η αδειοδο-τούσα αρχή δύναται να ζητά από τις Υπηρεσίες Υδάτων της Περιφέρειας τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων ή αυτοψιών στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας τους. Επί-σης έχει το δικαίωμα να διενεργεί κατά την κρίση της ή να συμμετέχει στη διαδικασία ε-λέγχων σύμφωνα την προηγούμενη παράγραφο 1. Γενικότερα το πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ Α ή Β και της Απο-κεντρωμένης Διοίκησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 11 δημιουργεί διά-σπαση των αρμοδιοτήτων και επικαλύψεις που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην δυ-σκαμψία των διαδικασιών και την σύγχυση του πολίτη.