• Κύριε Υπουργέ, Στο Σχέδιο Νόμου, που δώσατε σε διαβούλευση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας», έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Το Σχέδιο Νόμου για την απόσχιση και την πώληση του 30% της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου, των δημόσιων και στρατηγικότερων υποδομών της χώρας μας, που άρχισε με τα λιμάνια, το ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΠΑ, τον ΑΔΜΗΕ. Μοναδικός στόχος αποτελεί ο χωρισμός της ΔΕΗ σε «μικρή» - «καλή», που θα εκχωρηθεί – χωρίς καν να αποτιμηθεί – σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι μονάδες που εντάσσονται στο 30% (οι πιο σύγχρονοι και αποδοτικοί ΥΗΣ, ο πιο σύγχρονος λιγνιτικός σταθμός Μελίτη Ι με ήδη κατασκευασμένο το 70% της υποδομής της Μελίτης ΙΙ, ο ΑΗΣ Κομοτηνής) και τα φιλέτα των λιγνιτικών κοιτασμάτων (Αμύνταιο, Βεύη), αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε ανάπτυξη της χώρας μας. Αντί για αξιοποίηση η Κυβέρνηση επιλέγει την εκποίηση, τη λεηλασία και τη διάλυση. Με δεδομένη την ύφεση, που η πολιτική Τρόϊκας – Κυβέρνησης βυθίζει για 5η συνεχή χρονιά την οικονομία και την κοινωνία μας, η διάλυση της ΔΕΗ και η εκποίηση των στρατηγικότερων και κρισιμότερων δραστηριοτήτων και παγίων της, θα εξασφαλίσει μόνο ότι η Ελλάδα δεν θα ανακάμψει ποτέ. Άρθρο 1 Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού Παρ 2. Δεν κατανοούμε πώς, ενώ η Κυβέρνηση επικαλείται ως λόγο για την απόσχιση και την πώληση του 30% της ΔΕΗ την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, με το παρόν σχέδιο νόμου καταστρατηγεί την υποτιθέμενη βασική αρχή των απελευθερωμένων αγορών, την ελευθερία του καταναλωτή να επιλέγει πάροχο. Πως μεταφέρονται με απόφαση του Δ.Σ. μίας Α.Ε, συμβόλαια παροχής, δηλ. πελάτες, όταν μάλιστα στη Σύμβασή τους με τη ΔΕΗ Εμπορίας δεν προβλέπεται τέτοιος όρος; Πώς αποκλείεται το ενδεχόμενο οι πελάτες να σπεύσουν σε τρίτους παρόχους; Δεν κατανοούμε επίσης πως εισφέρεται μέρος της ενσωματωμένης ασφαλιστικής περιουσίας στη νέα εταιρία χωρίς καμιά αποτίμηση, χωρίς τη συναίνεση των φυσικών προσώπων και ασφαλώς χωρίς κανένα σεβασμό στην προσφορά των ανθρώπων της ΔΕΗ στο κοινωνικό σύνολο, που μέσω του πρωτοποριακού ασφαλιστικού μας συστήματος, που επί δεκαετίες μαζί με το λιγνίτη ήταν και εξακολουθεί να είναι η βάση για τη χαμηλή τιμή της KWH. Σύμφωνα με την από 31-12-2007 επικαιροποίηση της περιουσίας αυτής, που είχε δημιουργηθεί από το άθροισμα της «προσωπικής» ασφαλιστικής περιουσίας από τις καταβολές των εργατικών εισφορών στην επιχείρηση και παρέμεινε ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, από την εταιρία PRUDENTIAL υπολογίστηκε στο ύψος των 4,083 τρις δρχ δηλ.12 δις ευρώ. Παρ.3 Όσον αφορά τα ορυχεία που εισφέρονται, αυτά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αλλά έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή τους σε αυτή που είναι Δημόσια Επιχείρηση, προς όφελος της κοινωνίας, και με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο, ο οποίος ισχύει και σήμερα. Ο Νόμος αυτός προβλέπει: 1. Ιδρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν « Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών έργων καθ΄άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής. Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, (τας μεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας) απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και έλεγχον του κράτους... 2. ...Αποφεύγει τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας. 3. ...Θερμικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην θέλει χρησιμοποιή κατά προτίμησιν εγχωρίους καυσίμους ύλας.( Να εξασφαλίζει την παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας δι’ αποκλειστικής κατά το δυνατόν χρησιμοποιήσεως εγχωρίων πηγών ενεργείας όπως επεξηγείται στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα). Θα δεσμεύει ο ίδιος Νόμος ή άλλος με αντίστοιχες προβλέψεις και τη μικρή ΔΕΗ που θα είναι μια ιδιωτική επιχείρηση; Άρθρο 8 Έννομες συνέπειες της απόσχισης Παρ. 6 Η μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρία της οποίας οι διαδικασίες αφήνονται στο Δ.Σ. της ΔΕΗ γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Με τη διατύπωση αυτή καταργούνται όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων. Παρ. 7 Με την παράγραφο αυτή επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατοχυρωμένη νομοθετικά. (Ν. 2472/1997). Γενικότερα σε όλα τα Άρθρα νομοθετούνται παρεκκλίσεις της κείμενης γενικά νομοθεσίας, αλλά και βασικών συνταγματικών διατάξεων, προκειμένου να υλοποιηθεί το Σχέδιο Απόσχισης και να εκποιηθεί το καλύτερο και αποδοτικότερο τμήμα της ΔΕΗ Α.Ε.. Άρθρο 9 Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Παρ. 1 Οι μεταβιβάσεις των συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία προβλέπεται ότι γίνονται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αποτελεί πρωτοτυπία σε Νόμο ο οποίος επαγγέλλεται την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να καταργούνται οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς για να δημιουργηθεί μια νέα εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ. 4 Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρονται στη νέα εταιρία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης. Συνεπώς οι πελάτες κρατούνται όμηροι ενώ η διακοπή Σύμβασης μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους πλην αυτού της αλλαγής προμηθευτή. Κύριε Υπουργέ, Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Σχέδιο Νόμου, το οποίο και σας καλούμε να αποσύρετε. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ - ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Μαρκουλής Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Γιαννικάκη