Άρθρο 01:Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού

1. Προς το σκοπό απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δια του παρόντος νόμου και υπό τους όρους που τίθενται σε αυτόν, προβλέπεται η δημιουργία νέας, καθετοποιημένης εξ απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, ανθρωπίνου δυναμικού και πελατειακής βάσεως ανώνυμη εταιρία ηλεκτρισμού. Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε.
3. Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:
(α) οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW
(ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW
(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW
(γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:
(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη
(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:
(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW
(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.
4. Τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των μονάδων του παραγωγικού δυναμικού που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση απόσχισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος νόμου, τo σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιγράφονται στη σύμβαση απόσχισης και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και των συμβάσεων εργασίας που αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, λογίζονται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε..

 • 14 Μαρτίου 2014, 15:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Κύριε Υπουργέ
  Σε συνέχεια της εισηγητικήςέκθεσης του ανωτέρωθέματοςαναφέρεται ότι ο στόχος είναι η δημιουργία νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως στο πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου.
  Στην πραγματικότητα η εταιρεία που θέλετε να φτιάξετε δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο αλλά με υποτελείς χώρες της Ευρώπης λόγω μνημονίου.
  Αγαπητέ κ. Υπουργέ, σήμερα η ΔΕΗ επιχορηγεί με ρυθμιζόμενατιμολόγια μη ευάλωτεςομάδες (απόλυταφτωχούςκαταναλωτές) διότιαλλιώς το κόστοςενέργειας θα ήταναπαγορευτικό για την άσκηση της δραστηριότηταςτους. Σήμερα οι αγρότες παράγουν γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το αγροτικό τιμολόγιο με περίπου 64 €/MWh όταν οι άλλοι καταναλωτές Χ.Τ. πληρώνουν περισσότερο από 120 €/MWh. Αντίστοιχες άλλες μεγαλύτερες χρεώσεις έχουν οι κλάδοι των επαγγελματοβιοτεχνών και μικρών επαγγελματιών. Οι νησιώτες μας πληρώνουν την ίδια τιμή με την ηπειρώτικη ενώ το κόστος παραγωγής για τα νησιά είναι μεγαλύτερο των 197 €/MWh. Όλους αυτούς τους καταναλωτές τους επωμιζόταν η ΔΕΗ χρησιμοποιώντας τον εγχώριο λιγνίτη και τα νερά για να επιτύχει να πληρώνουν λιγότερο. Ποια θα είναι η επομένη μέρα για τους καταναλωτές αυτούς με το σπάσιμο της ΔΕΗ; Ποιος θα αναλάβει το κόστος τους; Ή μήπως στόχος σας είναι να σταματήσει η αγροτική παραγωγή, να φύγουν οι νησιώτες λόγω τιμολογίων από τα νησιά και να σταματήσουν να παράγουν οι επαγγελματοβιοτέχνες; Η αγορά αυτή τη στην παρούσα φάση έχει εγκατεστημένη ισχύ
  4456 MW λιγνιτικών μονάδων με 69% μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης (12ος 2013 -1ος 2014)
  4391 MW μονάδων φυσικού αερίου με μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης 38% (12ος 2013) και 29% (1ος 2014)
  3018 MW υδροηλεκτρικών μονάδων με μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης 14% (12ος 2013) και 11% (1ος 2014)

  Αν εξετάσουμε τα στοιχεία συμμετοχής των μονάδων στην παραγωγή για το 2013, οι λιγνιτικές μονάδες συμμετείχαν σε ποσοστό 48%, οι πετρελαϊκές 0%, οι μονάδες φυσικού αερίου 25%, τα υδροηλεκτρικά 12% και οι ΑΠΕ 16% .

  Επιπλέον η διακύμανση της ζήτησης από συμβατικές μονάδες μέσα σε ένα 24ωρο κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 4000 MW ελάχιστη ζήτηση έως 8000 MW μέγιστη ζήτηση με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε μονάδες λιγνίτη και φυσικού αερίου 8847 MW. Η μεγάλη αυτή διακύμανση στη ζήτηση οφείλεται και στην παραγωγή από ΑΠΕ που όταν παράγουν προηγούνται και εκτοπίζουν συμβατικές μονάδες.

  Επομένως το διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό από συμβατικές μονάδες κάθε ημέρα απαιτείται να μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο σύστημα.

  Δεδομένου ότι η εκκίνηση μιας λιγνιτικής μονάδας χρειάζεται κατά μέσον όρο 4 ώρες με πιθανότητα να φθάσει στις 6 ώρες, είναι κατανοητό ότι οι λιγνιτικές μονάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις διακυμάνσεις ισχύος μέσα σε μια μέρα λόγω και των τυχόν προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εκκίνηση αλλά είναι επιβεβλημένο οι διαθέσιμες λιγνιτικές μονάδες να λειτουργούν τουλάχιστον το τεχνικό τους ελάχιστο.

  Επομένως οι λιγνιτικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν και να καλύπτουν τμήμα της ζήτησης ισχύος και οι μονάδες φυσικού αερίου που είναι πιο ευέλικτες και έχουν έως και μία ώρα χρόνο εκκίνησης από θερμή κατάσταση, έως και 8 ώρες σβηστές, να καλύπτουν τις διακυμάνσεις ζήτησης του φορτίου.

  Επιπλέον είναι κατανοητό ότι αφού οι λιγνιτικές μονάδες με βάση τους παραπάνω τεχνικούς λόγους πρέπει να εντάσσονται πρώτες στο σύστημα για να ανοίξει ο ανταγωνισμός στο λιγνίτη πρέπει να αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς σε λιγνιτικές μονάδες αρκετά πάνω από την ελάχιστη ζήτηση των 4000 MW, εγκαθιστώντας νέα λιγνιτική ισχύ, όπως κάνει η ΔΕΗ αντικαθιστώντας παλιές μονάδες με τη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας 5, φιλική στο περιβάλλον και υψηλού κόστους επενδυσης.
  Ο άλλος τρόπος είναι να αποσυρθεί λιγνιτική παραγωγή και να δοθούν άδειες για εγκατάσταση νέων μονάδων φυσικού αερίου, θα επιβαρύνει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και τις τιμές των καταναλωτών.
  Βέβαια αυτό είναι θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού που πρέπει να προηγηθεί του Σχεδίου νόμου.
  Επομένως το παρών σχέδιο δεν θα ανοίξει την αγορά για να πέσουν οι τιμές γιατί και ο ιδιώτης που θα αγοράσει τις λιγνιτικές μονάδες και θα θέλει μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης του από ότι μια Δημόσια Επιχείρηση γιατί θα προσφέρει τη λιγνιτική παραγωγή σε χαμηλότερες τιμές από ότι η ΔΕΗ;

  Βέβαια λόγω του πακέτου εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα έτσι όπως αναλύθηκε παραπάνω οι μονάδες ΦΑ έχουν ουσιαστικά έσοδα μόνο από τις ρυθμιζόμενες πληρωμές.

  Η δημιουργία όμως μιας νέας καθετοποιημένης επιχείρησης ηλεκτρισμού στο πρότυπο της ΔΕΗ, με λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδα Φ.Α. δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιτείνει για τους παραγωγούς με μόνο ΦΑ που συνεπακόλουθα μπορεί να ζητήσουν μεγαλύτερα έσοδα από ΑΔΙ και σε αυτή την περίπτωση να επιβαρυνθεί περαιτέρω η αγορά με ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
  Η υδροηλεκτρική παραγωγή περιλαμβάνει μονάδες υψηλού κόστους από τις οποίες πολλές δεν έχουν αποπληρωθεί και έχουν συντελεστή χρησιμοποίησης από 8 έως 14%. Πως θα εκτιμηθεί η τιμή που θα δώσει τώρα ο αγοραστής για να αποσβέσει το τίμημα των μονάδων αυτών σε 30ετία, που είναι ο χρόνος αποπληρωμής για τέτοιες μονάδες, και με το οποίο είχε υπολογίσει η ΔΕΗ την εσωτερική απόδοση των κεφαλαίων της ή το τίμημα που θα πληρώσει ο ιδιώτης θα υπολογισθεί με μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης των κεφαλαίων του, οπότε η ΔΕΗ θα αναγκασθεί να πουλήσει τις μονάδες αυτές σε τίμημα χαμηλότερο από την αξία τους;

  Οσον αφορά τα ορυχεία που εισφέρονται, αυτά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αλλά έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση τους σε αυτή που είναι Δημόσια Επιχείρηση, προς όφελος της κοινωνίας, και με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο, ο οποίος ισχύει και σήμερα. Ο Νόμος αυτός προβλέπει:
  1. Ιδρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν « Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών έργων καθ΄άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής. Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, (τας μεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας) απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και έλεγχον του κράτους…
  2. …Αποφεύγει τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας.
  3. …Θερμικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην θέλει χρησιμοποιή κατά προτίμησιν εγχωρίους καυσίμους ύλας.( Να εξασφαλίζει την παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας δι’ αποκλειστικής κατά το δυνατόν χρησιμοποιήσεως εγχωρίων πηγών ενεργείας όπως επεξηγείται στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα).
  Θα δεσμεύει ο ίδιος Νόμος και τη μικρή ΔΕΗ πλήρως ιδιωτική επιχείρηση;

  Επιπλέον αυτός που θα πάρει τα Ορυχεία μετά την εξάντληση του κοιτάσματος ποιες υποχρεώσεις θα έχει για την αποκατάσταση των εδαφών και την απόδοσή τους πίσω στο Δημόσιο;

  Έχει ληφθεί επίσης υπόψη ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι ανεκτικές στις δραστηριότητες της ΔΕΗ μέχρι σήμερα λόγω Δημόσιου χαρακτήρα και των παράπλευρων κερδών που έχουν από τη ΔΕΗ. Εάν αυτές αντιδράσουν στην παραχώρηση των λιγνιτικών μονάδων και κοιτασμάτων πως θα μπορέσουν αυτές οι μονάδες να λειτουργήσουν; Έχουμε πολλά παραδείγματα από τη Γερμανία, κυρίως, που νέες μονάδες άνθρακα δεν εγκαταστάθηκαν λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
  Ο ιδιώτης που θα έχει πρόσβαση στο λιγνίτη θα έχει το δικαίωμα να τον πουλά στο εξωτερικό, να κλείνει τις λιγνιτικές μονάδες και συμπληρώνει με φθηνές εισαγωγές; Ποιο θα είναι το αντίκτυπο στην απασχόληση για την τοπική κοινωνία και τι θα γίνει εάν έτσι έχει πλεονάζων προσωπικό;

  • Σχόλιο άρθρο 1 παράγραφος2 :

   Μελίτη Ι: Πρόκειται για την πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της Ελλάδος διαθέτοντας το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. Επίσης, είναι η καθαρότερη από πλευράς ρύπων μιας και διαθέτει σύστημα αποθείωσης καυσαερίων και η επενδυση δεν έχει αποπληρωθεί ακόμη.
   Μελίτη ΙΙ: Παραχωρείται η άδεια κατασκευής μονάδος χωρίς δέσμευση για το χρόνο υλοποίησης της κατασκευής.
   Αμύνταιο Ι,ΙΙ: Οι συγκεκριμένες μονάδες είναι αυτές που τροφοδοτούν με θερμική ενέργεια (τηλεθέρμανση) τους οικισμούς Φιλώτα, Λεβαίας και Αμυνταίου. Δεν εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή τηλεθέρμανσης στους κατοίκους των περιοχών αυτών που επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες την περίοδο του χειμώνα.
   Κομοτηνή: Πωλείται ο ΑΗΣ που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Ως εκ τούτου, ενεργειακά στηρίζεται η περιοχή από τις εισαγωγές ρεύματος από τη γειτονική Βουλγαρία και Τουρκία.
   Κοιτάσματα Κλειδιού-Βεύης-Κομνηνών-Λόφων: Είναι ορυχεία στα οποία δεν έχει γίνει διάνοιξη. Δεν ορίζεται εάν υπάρχει δέσμευση για διάνοιξη και εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων
   ΤΟ 30% ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΞΙΑΣ 300 ΔΙΣ €.
   Υδροηλεκτρικά: παραχωρούνται φράγματα των οποίων οι ταμιευτήρες περιέχουν νερό, δημόσιο αγαθό. Επίσης εξυπηρετούν, εκτός από παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρδευση αγροτικών εκτάσεων και ύδρευση οικισμών. Επιπλέον, η μεγάλη επέμβαση στην τοπική χλωρίδα και πανίδα έγινε για εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και όχι για κερδοφορία ιδιωτικών επιχειρήσεων.
   To 30% του παραγωγικού δυναμικού αφορά το 30% των λιγνιτικών μονάδων, το 30% των υδροηλεκτρικών μονάδων το 30% των μονάδων φυσικού αερίου και το 30% των πελατών της εταιρίας. Δεν αφορά τις μονάδες των νησιών που επιβαρύνουν τη ΔΕΗ.

 • 14 Μαρτίου 2014, 15:30 | Αθανάσιος Κακάλης

  Κύριε Υπουργέ,

  Όσον αφορά το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», έχουμε να επισημάνουμε ότι για άλλη μια φορά από ένα σχέδιο νόμου, απουσιάζει ένα μακροπρόθεσμο και μακρόπνοο σχέδιο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικά σήμερα, για το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας είναι ανάγκη να καταρτιστεί ένα συνολικό, ρεαλιστικό και επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ ΑΕ για τη Δυτική Μακεδονία, με βασικούς άξονες:
   Το επενδυτικό της πρόγραμμα για την περιοχή, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και τα ήδη
  συμφωνηθέντα με την τοπική κοινωνία.
   Τη συνεισφορά της σε εναλλακτικές μεθόδους ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή
  μετάβαση της τοπικής κοινωνίας στη μεταλιγνιτική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την
  ανυπολόγιστη προσφορά της τελευταίας στη διαχρονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
   Την ουσιαστική αποκατάσταση και προστασία του πληγέντος περιβάλλοντος της περιοχής.

  Για ακόμη μια φορά το ενεργειακό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας «θυσιάζεται» – η κατάτμηση και, στη συνέχεια, η πώληση της μικρής ΔΕΗ, αφορά αποκλειστικά μονάδες, ορυχεία και ποτάμια της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Περιφέρειάς μας – με τη διάσπαση της ΔΕΗ σε μικρή και μεγάλη, δίχως αυτή η διάσπαση να προσφέρει κανένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κανέναν. Δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία στη χώρα και δε θα έχει ως αποτέλεσμα φθηνότερο ηλεκτρισμό για τους καταναλωτές, διότι ελέω φόρων το 70% του κόστους δεν ελέγχεται πλέον απ’ τη ΔΕΗ.

  Το μόνο που δημιουργείται είναι παράπλευρες απώλειες στις αντίστοιχες δραστηριότητες της μητρικής ΔΕΗ ΑΕ, που επαυξάνουν το κόστος, λόγω της απώλειας των οικονομιών κλίμακας, και δέσμευσης πόρων, που παραχωρούνται στη «μικρή» ΔΕΗ. Επιπλέον κινδυνεύει να τεθεί ο λιγνίτης εκτός ενεργειακού παιχνιδιού, σε όφελος ανταγωνιστικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη, η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη λιγνιτική.

  Η «ζητούμενη» δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος, επιπρόσθετα και γιατί το «σπάσιμο» του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ σε «καλό» και «κακό» και η ισοκατανομή του, με τη «μικρή» ΔΕΗ να αποκτά μερίδιο και από τα επιδοτούμενα τιμολόγια (πολύτεκνοι, αγροτικό, νησιά) αλλά και από τις ανεξόφλητες οφειλές 1,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2013, προκαλεί με την ασάφειά του ερωτήματα που σχετίζονται με τη δέσμευση καταναλωτών της ΔΕΗ ως πελάτες της νέας ή της παλαιάς εταιρείας.

  Οι επιπτώσεις στην οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την πώληση μονάδων και ορυχείων θα είναι ολέθριες. Ήδη η ανεργία ξεπερνά το 35%. Η τοπική οικονομία ψυχορραγεί από την οικονομική κρίση και τις μειώσεις των μισθών τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ευρύτερο δημόσιο τομέα.. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για άλλη μια φορά, θα πληγούν ανεπανόρθωτα από τυχόν υλοποίηση των σχεδίων «εκποίησης» της λιγνιτοενεργειακής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Στο βωμό της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορεί να τίθενται προς πώληση «ζωτικά» κομμάτια της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό όφελος.

  Μόνο με την ενίσχυση της λιγνιτοπαραγωγής και της αξιοποίησης των στερεών καυσίμων με σύγχρονες τεχνολογίες καύσης μπορεί να υπάρξει ελπίδα ανάκαμψης για τον ηλεκτρο-ενεργειακό τομέα, ο οποίος όπως επανειλημμένα έχει αποδειχθεί, δύναται να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάκαμψη μέσω της εξασφάλισης χαμηλής τιμής της ηλεκτρικής κιλοβατώρας από την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των εγχώριων λιγνιτών.

  Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά, έχει διαπιστώσει και έγκαιρα με έγκυρο και εμπεριστατωμένο τρόπο έχει τοποθετηθεί επί του ζητήματος της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και την πιθανή (τότε) πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ. Με επιστημονικό και απολύτως τεκμηριωμένο τρόπο το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε «ανύποπτο» χρόνο:

   Για την ανάγκη ύπαρξης μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.
   Παρενέβη στα σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επίπτωση αυτών στη Δυτ. Μακεδονία.
   Για πρώτη φορά ποσοτικοποίησε και τεκμηρίωσε τις επιπτώσεις της μετάβασης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας σε μια μεταλιγνιτική περίοδο και σε ένα καθεστώς μειωμένης λιγνιτικής παραγωγής
   Περιέγραψε τη μετάβαση της ευρύτερης περιοχής σε ένα καθεστώς μεταλιγνιτικής περιόδου.

  Για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων αποκλειστικά σχεδόν στην ηλεκτροπαραγωγή, αποτέλεσε το βασικότερο και κυρίαρχο βιομηχανικό εγχείρημα των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Η καθετοποιημένη βιομηχανία λιγνίτη, με αποκλειστικό σχεδόν πυλώνα τη ΔΕΗ, επέδρασε καταλυτικά και διαμόρφωσε με ισχυρό τρόπο την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής του ενεργειακού άξονα Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης.

  Οι επιπτώσεις αυτές, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στον τομέα των εισοδημάτων, υπήρξαν διαχρονικά γνωστές με διαισθητικό και εμπειρικό τρόπο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ποσοτικοποίηση και την τεκμηρίωση των επιπτώσεων αυτών, συνοψίζονται στα παρακάτω:

  1. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολαβίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας.
  2. Επί συνόλου 6.882 μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας, συντηρούνται συνολικά 22.573 θέσεις εργασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Τα 387 εκ. ευρώ που αποτελούν το καθαρό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων στη ΔΕΗ ΑΕ αλλά και των κάθε είδους εργολαβιών και υπηρεσιών προς τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούν πλούτο 1.198 εκ. ευρώ για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Πρακτικά, περισσότερο από το 25% του περιφερειακού ΑΕΠ προκύπτει μονοσήμαντα από τις παραγωγικές δραστηριότητες της βιομηχανίας λιγνίτη.
  3. Για κάθε τόνο λιγνίτη που εξορύσσεται στη Δυτική Μακεδονία, η τοπική οικονομία κερδίζει συσσωρευτικά 23,81 ευρώ, ενώ για κάθε χίλιους τόνους λιγνίτη συντηρούνται 0,45 θέσεις εργασίας.

  4. Η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής ισχύος της περιοχή μας, θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 εκ ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1559 θέσεων εργασίας και μάλιστα, κυρίως εκτός ΔΕΗ ΑΕ. Αν αποσυρθούν 2400 MW, χωρίς ισοδύναμα μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας, τα μεγέθη είναι δυνατόν να αποδειχθούν εφιαλτικά και μη αναστρέψιμα για την περιοχή μας

  5. Η αντικατάσταση λιγνιτκής ισχύος με ισχύ προερχομένη από εισαγόμενο φυσικό αέριο, με τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στα 10 ευρώ /τόνο, θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 83 εκ. ευρώ ετησίως για τη Δυτική Μακεδονία και επιπλέον 22,8 εκ. ευρώ ετήσιες απώλειες για την εθνική οικονομία.

  6. Η συσσωρευτική αξία του λιγνίτη που εξορύχτηκε από το 1960 μέχρι το 2011, πρόσφερε στη Δυτική Μακεδονία συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισ. ευρώ. Η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων που απομένουν, θα προσφέρουν συνολικά και μέχρι το 2054 οπότε και σχεδιάζεται η απόσυρση και της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας της περιοχής μας, 20 δισ. ευρώ.

  7. Οριακό και ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο καμπής για την περιοχή μας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το 2021, οπότε και θα έχει απολεσθεί σημαντικό μέρος των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που προέρχονται από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, οι όποιες δράσεις η πολιτικές σχεδιάζονται για να στηρίξουν τη Μεταλλιγνιτική εποχή, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή στα επόμενα 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να ξεκινήσουν ΣΗΜΕΡΑ.

  8. Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, το σύνολο των λιγνιτών που εξορύχτηκαν από το 1960 μέχρι το 2009 στην περιοχή μας, μετατράπηκε σε ηλεκτρική ενέργεια ίση με 562.000 GWh, απέτρεψε την εισαγωγή 154.000.000 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και πρόσφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση συναλλάγματος 49,7 δις δολαρίων.

  Από τα παραπάνω τεκμηριώνετε η ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτές οι «ιδιαίτερε» συνθήκες μονοκαλλιέργειας, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή, κάτι που επιδεινώνεται με τούτο εδώ το σχέδιο νόμου, παρά επιλύεται.

  Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ καθίσταται αναγκαία η κατάρτιση ενός συνολικού, ρεαλιστικού και επικαιροποιημένου στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού τόσο για το σύνολο της Επικράτειας όσο και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με βασικούς άξονες:

  – Την ομαλότερη δυνατή μετάβαση από τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση στη μεταλιγνιτική περίοδο.
  – Την ανυπολόγιστη προσφορά της τοπικής κοινωνίας στη διαχρονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  – Την ουσιαστική αποκατάσταση και προστασία του πληγέντος περιβάλλοντος της περιοχής

  Το «σπάσιμο» της ΔΕΗ σε «παλαιά» και «νέα», με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερωτήματα εγείρονται αβίαστα:

  • Πότε θα ανακοινωθεί ένας αξιόπιστος – μεσοπρόθεσμος τουλάχιστον – για τη Χώρα και προφανώς για τη Δυτική Μακεδονία και το Ενεργειακό της Κέντρο;
  • Συνεχίζεται ή όχι το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης στη Δυτική Μακεδονία;
  • Σχεδιάζεται και πώς, η μεταλιγνιτική εποχή στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Ελλάδας;
  • Τι θα συμβεί με τις θέσεις εργασίας;
  • Τι θα συμβεί με τις υποχρεωτικές, αλλά και αναμενόμενες περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας;

  Το σενάριο της «μικρής» ΔΕΗ, θα πρέπει απαραιτήτως να αξιολογηθεί με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και το έννομο συμφέρον της περιοχής μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα επέλθουν πολυδύναμα προβλήματα, τα οποία θα εντείνουν δραματικά και ανεξέλεγκτα την αναπτυξιακή ασφυξία ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας και προφανώς του Ενεργειακού της Κέντρου, που τόσο απλόχερα συνεισέφερε στην Εθνική Οικονομία εδώ και 50 χρόνια.

  Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκτιμά ότι η τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο, σε όσους λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και χαράζουν στρατηγικές για το μέλλον ενός τόπου. Διατυπώνουμε την αντίθεσή μας στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μέσω του εγχειρήματος της «μικρής» αλλά «καλής» (!) ΔΕΗ, μια προσπάθειας που τείνει να προσλάβει αντικοινωνικά-αντιαναπτυξιακά χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Χώρας.

  Αθανάσιος Κακάλης
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Πρόεδρος
  Δ.Ε του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:39 | ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Η Τοπική Επιτροπή Διπλωματούχων Μηχανικών του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, δεν θα σταθεί ούτε στο χαρτοφυλάκιο ούτε στη γεωγραφική διασπορά των μονάδων που επιχειρείται να αποσχισθούν από τη ΔΕΗ με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διαλύοντας έτσι τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της Ελλάδας.

  Θα επαναλάβουμε το γνωστό: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού συνέβαλε επί δεκαετίες καθοριστικά στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, στηριζόμενη κυρίως στο φθηνό καύσιμο λιγνίτη.

  Η δική μας Πολιτεία:

  – Στο «δίλημμα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «δίνετε νέα κοιτάσματα (Δράμα, Ελασσόνα, Βεύη Φλώρινας) σε ιδιώτες και νέες μονάδες ή πουλάτε υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ», απάντησε και έγινε συμφωνία ότι δεν θέλουμε άλλες εκμεταλλεύσεις λιγνίτη, προφασιζόμενη δήθεν περιβαλλοντικές «ευαισθησίες».

  – Δεν «βρήκε το χρόνο» επί 7 χρόνια, μέσω αλλεπάλληλων δημόσιων διαγωνισμών και επιτροπών να καταλήξει σε ποιον ιδιώτη θα δώσει το κοίτασμα της Βεύης.

  – Άφησε συχνά την μονάδα της Μελίτης – υπερσύγχρονη Λιγνιτική Μονάδα-ναυαρχίδα της ΔΕΗ – χωρίς τροφοδοσία, αναζητώντας μετά λύσεις εκ των ενόντων, ακόμη και με εισαγωγές λιγνίτη, όταν το κοίτασμα παρέμενε δίπλα ανεκμετάλλευτο.

  – Ταυτόχρονα έδινε άδεια σε ιδιώτη για δεύτερη μονάδα στην περιοχή της Φλώρινας, όταν είχε ήδη δώσει τέτοια άδεια στη ΔΕΗ.

  – Εγκατέλειψε τη ΔΕΗ χωρίς προσωπικό, εξοπλισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων να μην λειτουργεί, επενδυμένα κεφάλαια ανενεργά, οδηγώντας την σταδιακά στη σημερινή συρρίκνωση.

  – Νομοθέτησε επανειλημμένα εις βάρος της εταιρείας που είναι ο πλειοψηφών μέτοχος.

  Για όλα αυτά μίλησαν αρκετοί στο παρελθόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν αντιδράσαμε με σθένος, με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούσαμε σε άλλα, ήσσονος σημασίας, ζητήματα.

  Αντίθετα δεν στηρίξαμε όταν ήταν καιρός (ή είναι ακόμη;) σοβαρές προσπάθειες για στρατηγικές συμμαχίες που θα είχαν φέρει τη ΔΕΗ σε πλεονεκτική θέση σήμερα.

  Όταν η ΔΕΗ συμμετέχει στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με 65%, προς τι τα επιχειρήματα περί απελευθέρωσης της αγοράς;

  Ας μιλήσουμε πλέον ανοικτά αυτό που πολλοί, στελέχη, εργαζόμενοι και συνδικάτα συζητούν μόνο κατ΄ ιδίαν φοβούμενοι μη χαρακτηρισθούν «υπονομευτές», «προδότες» ή «νεοφιλελεύθεροι»:

  Διάλυση της ΔΕΗ δεν πρέπει να υπάρξει. Όπως η χώρα επέλεξε να κρατά πάντα για προφανείς λόγους ως βασικό πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα την Εθνική Τράπεζα, χωρίς να έχει μετοχική πλειοψηφία, θα πρέπει το ίδιο να κάνει στην ενέργεια. Το κράτος χρειάζεται μία μεγάλη ενιαία εταιρεία στον ηλεκτρικό τομέα, με στρατηγική συμμαχία, διατηρώντας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικούς και επιχειρηματικούς το 34%, εγκαταλείποντας την εμπλοκή του στην καθημερινή της λειτουργία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και όχι κάποτε. Τώρα!

  Ας μην παρασυρθούμε λέγοντας και εμείς ότι η διάλυση της ΔΕΗ είναι έγκλημα. Είναι απλά τραγικό λάθος. Καλούμε τους βουλευτές να μην συναινέσουν. Μπορούν. Θέλουν;

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:18 | PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να διατυπώσουμε τα σχόλια και τις απόψεις μας σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». Καταρχήν, οφείλουμε να χαιρετίσουμε την προσπάθεια αυτή του Υπουργείου, καθώς βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, σε συμφωνία με τους στόχους που έχουν τεθεί αλλά και τις υποχρεώσεις της χώρας μας για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές προκλήσεις, και θα αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερες ενόψει της επιθυμητής σύζευξης των Ευρωπαϊκών αγορών και της μετάβασης σε μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (target model). Η χώρα μας οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις, συνιστώντας μια κομβική αγορά στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

  Αναγκαία προϋπόθεση για το ανωτέρω αποτελεί η ύπαρξη διαφανούς, ανταγωνιστικής και απελευθερωμένης εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία θα συμμετέχουν με ισότιμο τρόπο καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου η ανάληψη δράσεων από πλευράς της Πολιτείας για την μετάβαση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό της προορισμό, αυτόν της απευλευθερωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς, ο οποίος θα οδηγήσει σε συμπίεση των προσφερόμενων τιμών και θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών, είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

  Η οριστική μετάβαση στην ανταγωνιστική αγορά επιχειρείται μέσω του προωθούμενου νομοσχεδίου να γίνει (α) με την ισότιμη πρόσβαση τρίτων στο λιγνίτη και στα υδάτινα αποθέματα, μέσω της πώλησης συγκεκριμένων σταθμων , προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των νέων καθετοποιημένων επιχειρήσεων να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό μίγμα καυσίμου και εν τέλει να προσφέρουν ανταγωνιστικότερες τελικές τιμές παραγόμενου προϊόντος και (β) με την μεταβίβαση αντιπροσωπευτικού πελατολογίου.

  Ειδικότερα επί των σημείων του σχεδίου νόμου σημειώνουμε τα εξής:
  1. Αναφορικά με το παραγωγικό δυναμικό που θα συμπεριληφθεί στον εισφερόμενο κλάδο
  1.1 Το προωθούμενο προς πώληση χαρτοφυλάκιο δημιουργεί ένα ισορροπημένο μείγμα χαρτοφυλακίου μεταξύ της υφιστάμενης και νέας εταιρίας αγνοώντας πληρως την ύπαρξη των υφιστάμενων ανεξάρτητων σύγχρονων μονάδων φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου προτείνεται το μείγμα να μεταβληθεί ενσωματώνοντας στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο το λιγνιτικό συγκρότημα της Καρδιάς και αφαιρώντας το εισφερόμενο ποσοστό από μονάδες ΦΑ (Κομοτηνή). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι συνθήκες για δύο καθετοποιημένες επιχειρήσεις ισοδυνάμου μείγματος καυσίμου τουλαχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.
  1.2 Ο ΑΗΣ Μελίτη Ι αποτελεί τη νεώτερη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ Α.Ε. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το συνεχιζόμενο πρόβλημα τροφοδοσίας του σταθμού με καύσιμο (ξυλίτη) μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών. Η επίλυση του ανωτέρω προβλήματος τροφοδοσίας με ξυλίτη, θα δημιουργήσει σαφέστατα ευνοϊκότερες συνθήκες για τη λήψη απόφασης κατασκευής του ΑΗΣ Μελίτη ΙΙ, καθώς θα έχει εξαλειφθεί ένας από τους κυριότερους λόγους ,για τους οποίους κηρύχθηκε άγονος ο από 18/2/2009 σχετικός διαγωνισμός κατασκευής. Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο ΑΗΣ, θα πρέπει ΔΕΗ Α.Ε. να ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης και ανάπτυξης.
  1.3 Σχετικά με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου των μονάδων προς πώληση καθόσον έχουν υλοποιηθεί σημαντικότατες επενδύσεις ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στο νέο καθετοποιημένο σχήμα τα απαιτούμενα MW που αφορούν στην ευέλικτη και αξιόπιστη ισχύ προς κάλυψη ενδιάμεσου φορτίου.
  1.4 Αναφορικά με τις εισφερόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες, θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ανταγωνισμού τόσο το μέγεθος της συνολικής ισχύος (~900MW), όσο και την επιλογή της μονάδας παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, η οποία αποτελεί τον ένα από τους δύο συνολικά αντλητικούς ΥΗΣ της ΔΕΗ Α.Ε. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες οριοθέτησεις και διευθετήσεις της κοίτης των ποταμών.
  2. Διάφορα
  2.1 Πρέπει να διευκρινιστεί ποια προβλέπεται να είναι η διαχείριση της νέας εταιρείας ως προς τις συμβάσεις με τρίτους αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση των εισφερόμενων μονάδων.
  2.2 Θα πρέπει να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των τοπικών κοινωνιών. Για παράδειγμα πιθανές υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που σχετίζονται με την αποκατάσταση των παλιών ορυχείων και την αποζημίωση των τοπικών κοινωνιών έναντι υποχρεώσεων της ΔΕΗ.
  2.3 Σε σχέση με το άρθρο 3 παρ. 2 του σχεδίου νόμου, παρατηρούμε ότι η σχετική πρόβλεψη δημιουργεί αοριστία και αβεβαιότητα ως προς τα παραλειφθέντα στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου (ειδικά ως προς το παθητικό αυτού). Για να προσελκυθούν επενδυτές για τη νέα εταιρεία, θα πρέπει να είναι σαφές και οριστικοποιημένο αυτό που προσφέρεται. Επομένως οποιαδήποτε τροποποίηση του ενεργητικού και του παθητικού που θα ανήκει στη νέα εταιρεία θα πρέπει να λήγει μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μεταβίβαση των μετοχών της.
  2.4 Δεν είναι κατανοητή η πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του σχεδίου νόμου ούτε του στόχου που επιδιώκεται με αυτή. Επίσης, η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 4 ότι τα ανωτέρω στοιχεία «θα εγγραφούν συγκεντρωτικώς στα εμπορικά βιβλία της νέας εταιρείας» ισοδυναμεί με άρση της υποχρέωσης τήρησης διακριτών λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 141 του νόμου 4001/2011;
  2.5 Στο άρθρο 8 παρ. 1 του σχεδίου νόμου γίνεται αναφορά σε «οιονεί καθολική διαδοχή», ενώ στο υπόλοιπο του σχεδίου, οι αντίστοιχες αναφορές αφορούν σε «καθολική διαδοχή». Η διαφορετική διατύπωση είναι σκόπιμη και τι επιδιώκει;
  2.6 Στην παρ. 2 του άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται ότι για την ολοκλήρωση της απόσχισης δεν απαιτείται η λήψη αδειών, εγκρίσεων κλπ από διοικητικές αρχές. Προτείνεται η συμπλήρωση της πρόβλεψης αυτής με την εκ του νόμου παροχή στην επωφελούμενη εταιρεία του συνόλου των αδειών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου (πχ να προβλεφθεί η αυτόματη ανανέωση αδειών που επίκειται η λήξη τους ή η δια του νόμου αυτού έκδοση αδειών για έργα των οποίων μία ή περισσότερες άδειες δεν υπάρχουν ή ακόμα και η νομιμοποίηση πιθανως αυθαίρετων κτισμάτων σε έργα που σχετίζονται με τον κλάδο).
  2.7 Σε σχέση με τις παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου, πέραν του ανωτέρω σχολίου, είναι απαραίτητο, κατ’ απόκλιση των γενικών ή ειδικών διοικητικών διατάξεων, να μην απαιτείται η λήψη αδειών και η τήρηση διαδικασιών για μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων, όχι μόνο τους σκοπούς της απόσχισης, αλλά και για τους σκοπούς μεταβίβασης των μετοχών της επωφελούμενης σε νέο επενδυτή, κατόπιν της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού (πχ να μην απαιτείται η λήψη άδειας από τη ΡΑΕ για τροποποίηση της μετοχικής σύνθεσης άδειας παραγωγής).
  2.8 Στο άρθρο 8 παρ. 6 προβλέπονται οι λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση των εργαζομένων του κλάδου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι «με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία». Σε σχέση με τα ανωτέρω, πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταφοράς, η οποία πρέπει να προηγείται της κήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
  2.9 Στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 προβλέπεται η δυνατότητα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του υποκειμένου αυτών, για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της απόσχισης. Όμοια πρόβλεψη πρέπει να προβλεφθεί και για τους σκοπούς του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου του κλάδου της εταιρείας, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια του πλειοδοτικού διαγωνισμού από υποψήφιους επενδυτές.
  2.10 Σε σχέση με το άρθρο 11, είναι προβληματική η μη εφαρμογή του άρθρου 479 του ΑΚ, σε σχέση με τη μεταβίβαση στη νέα εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. Πρέπει να προβλεφθεί ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε υποχρέωση του κλάδου (συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εισφερόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας). Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη μετέπειτα εξαγορά των μετοχών της επωφελούμενης από νέο επενδυτή, ο οποίος θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, μόνο αν λάβει εγγυήσεις για την εταιρείας που επιθυμεί να εξαγοράσει.
  3 Συμβάσεις Προμήθειας
  3.1 Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο με ποια διαδικασία θα υποχρεωθούν συγκεκριμένοι καταναλωτές να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ίσως χωρίς να το επιθυμούν. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η νέα καθετοποιημένη επιχείρηση να μην περιλαμβάνει την μεταφορά πελατολογίου. Άλλωστε η πρόθεση κάθε καθετοποιημένης επιχείρησης είναι η δημιουργία ικανού πελατολογίου το οποίο ια αντικριστεί με το παραγωγικό δυναμικό και κοστολόγιο της επιχείρησης.
  3.2 Σε κάθε περίπτωση ακολουθούν συμπληρωματικά σχόλια επί του άρθρου 9 του νομοσχεδίου:
  (α) Δεν προβλέπεται ρητά στο σχέδιο νόμου ότι η επωφελούμενη εταιρεία πρέπει να έχει ή να εκδώσει άδεια προμήθειας ούτε της παρέχεται δια του νόμου σχετική άδεια. Το γεγονός αυτό πρέπει να επιλυθεί, πριν την κήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για να είναι εφικτό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να εξαγοράσουν μία εταιρεία που μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα σε κάθε αντικείμενο του κλάδου της και να ανταποκρίνεται στις συμβατικές της υποχρεώσεις.
  (β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 προβλέπεται η μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Για τις συμβάσεις αυτές, δεν προσδιορίζεται πώς θα γίνονται γνωστοί οι όροι αυτών (ιδίως στους επενδυτές που θα ενδιαφερθούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό).
  (γ) Πρέπει να προβλεφθεί ότι, για χρονικό διάστημα κάποιον μηνών από τη μεταβίβαση των μετοχών της επωφελούμενης σε νέο επενδυτή, ο τελευταίος θα δικαιούται να προτείνει τροποποίηση όρων στις υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας.
  (δ) Δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου. Σε κάθε περίπτωση η φράση «δε λύονται μονομερώς» προτείνεται να αντικατασταθεί σε «δεν καταγγέλλονται», και το δικαίωμα του δεύτερου εδαφίου να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται όροι της σύμβασης προμήθειας (πχ δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές).
  (ε) Η έναρξη του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 5 του άρθρου 9, δεν μπορεί να εκκινεί από την ολοκλήρωση της απόσχισης, αλλά από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της επωφελούμενης στο νέο επενδυτή. Επίσης το χρονικό αυτό διάστημα προτείνεται να αυξηθεί σε 12 από 6 μήνες. Τέλος, η υποχρέωση για μη «επιθετική» εμπορική πολιτική είναι υποχρέωση που απορρέει από τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παράρτημα Ι, άρθρο 1 παρ.4) και δεν μπορεί να περιορίζεται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.
  (στ) Δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 9.
  (ζ) Σε σχέση με την επιλογή των συμβάσεων προμήθειας που θα αποτελέσουν μέρος του εισφερόμενου κλάδου, πρέπει να προβλεφθεί κατά γενική αρχή ότι θα πρόκειται για συμβάσεις αξιόχρεων πελατών.
  (η) Πρέπει να διευκρινιστεί τι επιδιώκει η παράγραφος 11 του άρθρου 9. Για ποιο λόγο να αναλαμβάνει η ΔΕΗ Α.Ε. και όχι η επωφελούμενη εταιρεία την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πελάτες της τελευταίας;
  (θ) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 9 προβλέπεται η δυνατότητα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του υποκειμένου αυτών, για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της απόσχισης. Όμοια πρόβλεψη πρέπει να προβλεφθεί και για τους σκοπούς του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου του κλάδου της εταιρείας, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια του πλειοδοτικού διαγωνισμού από υποψήφιους επενδυτές.

  Εν κατακλείδι το προωθούμενο σχέδιο νόμου είναι προς την σωστή κατεύθυνση καθότι στοχεύει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού προκείμενου το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρεται υπό τους οικονομικά καλύτερους όρους. Η μετάβαση προς μία απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποτελεί μονόδρομο για όλους.

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση του, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ ΄΄ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ΄΄ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης διατυπώνει την κάθετη αντίθεσή του με την επιχειρούμενη διάλυση της ΔΕΗ με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου. Η δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνιστά βίαιο ακρωτηριασμό της ΔΕΗ. Ζωτικά συμφέροντα της περιοχής και αναφέρονται ενδεικτικά:
  • η αποκατάσταση των εδαφών
  • οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών
  • η παροχή Τηλεθέρμανσης
  • οι αποξηλώσεις ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους.
  • η αξιοποίηση και χρήση από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων
  • η χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου
  • υποχρέωση καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
  • τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων
  • η κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή
  δεν παίρνονται υπόψη στο σχέδιο Νόμου, με συνέπεια να κλονίζεται η βιωσιμότητα της Δ.Μακεδονίας και το μέλλον της περιοχής μας.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης διαπιστώνει ότι το συζητούμενο Σχέδιο Νόμου και η επιχειρούμενη διάλυση της ΔΕΗ, αφορά όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως και για το λόγω αυτό θα υπάρξει καθολική και συντονισμένη αντίδραση, τόσο κατά την περίοδο προετοιμασίας του Νομοσχεδίου όσο και κατά την Κοινοβουλευτική διαδικασία.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης δηλώνει πως σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής θα αντιδράσει στην απόπειρα ψήφισης του Νομοσχεδίου με αγωνιστικές κινητοποιήσεις με πολιτικές επαφές και με νομικές παρεμβάσεις.
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:43 | Κώστας Βαρσάμης

  Δεν νομιμοποιήστε να προβείτε στην δημιουργία νέας καθετοποιημένης θυγατρικής εταιρείας που σκοπό έχει την πώληση της, όταν σε αυτήν εμπεριέχεται κεφάλαιο της ασφαλιστικής περιουσίας των εργαζομένων και συνταξιούχων με οποιοδήποτε τρόπο.
  Σήμερα η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ήδη απελευθερωμένη διότι οι ιδιώτες παραγωγοί συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα σε ορισμένους τομείς όπως φυσικό αέριο και ΑΠΕ ιδιαίτερα πριμοδοτημένη. Όσο για την υπόθεση ιδιωτικής λιγνιτικής παραγωγής η πολιτεία οφείλει να αποδώσει τα ήδη καταγεγραμμένα μεγάλα κοιτάσματα που υπάρχουν στην χώρα προκειμένου οι ίδιοι να κατασκευάσουν λιγνιτικές μονάδες και να εισέλθουν στην εν λόγο παραγωγή.
  Τι είναι εκείνο, που στις γειτονικές χώρες δημιουργούνται αναταράξεις, η ηλεκτροπαραγωγή της Θράκης φεύγει όλη από το Δημόσιο;
  Ο νέος ιδιοκτήτης θα απασχολήσει περισσότερους εργαζόμενους;
  Θα δώσει ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες που ζούνε από αυτές τις μονάδες ή η όλη του η λειτουργία θα στηρίζετε στο φτηνό εργατικό δυναμικό, ντόπιο ή ξένο;
  Ποιος φορέας θα έχει την διαχείριση του υδάτινου δυναμικού;
  Πώς εξασφαλίζετε ότι ο νέος επενδυτής θα κάνει τις πανάκριβες επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος;
  Ο νέος ιδιοκτήτης θα πουλάει κάτω του κόστους στην Ελληνική βιομηχανία;
  Ο νέος ιδιοκτήτης θα πουλάει κάτω του κόστους στην αγροτική παραγωγή;
  Θα επιμερίζονται στον ιδιώτη τα χρέη που οφείλει το δημόσιο ( όπως κάνει εδώ και πολλά χρόνια) από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;
  Πως θα συμμετέχει ο νέος ιδιοκτήτης στην διευκόλυνση των ευπαθών ομάδων;
  Εν κατακλείδι. Πιστεύετε ότι αυτό το νομοσχέδιο έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, ανταποκρίνεται σύμφωνα με το δικό σας πολιτικό «ήθος» και «ύφος», για την πώληση – διάλυση της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας. Σε ένα σοβαρό, από πολιτικό προσωπικό κράτος, αυτός δεν θα ήταν νόμος ούτε για πώληση περιπτέρου;

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:11 | Σόκουτης Γιάννης – Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

  Ερμηνεύοντας τη βούληση των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης, θα ήθελα να σας μεταφέρω την πλήρη και κάθετη αντίθεσή μου στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου αναφορικά με τη δημιουργία της νέας «μικρής» ΔΕΗ.

  Με συνοπτικές διαδικασίες, σε μια περιοχή με τα υψηλοτέρα ποσοστά ανεργίας σε εθνικό επίπεδο, απαξιώνονται κυρίαρχες παραγωγικές δομές, εκποιούνται εθνικά σημαντικοί ενεργειακοί πόροι, τίθεται σε καθεστώς ανασφάλειας μεγάλο μέρος του τοπικού εργατικού δυναμικού.

  κύριε Υπουργέ,

  Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε να εξελιχθεί το παραπάνω εγχείρημα. Πληρώσαμε σοβαρό τίμημα και απαιτήθηκαν 60 χρόνια προκειμένου να καταστεί η Δυτική Μακεδονία η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα της περιοχής μας, τα οποία και θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και μέσο.

  Γιάννης Σόκουτης
  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:05 | Giannis

  σε αυτο το κρατος όχι μόνο δεν θα έρθουν ξένοι επενδυτές να επενδήσουν, αλά θα κάνουν κε τους έλληνες μετανάστες που ήρθαν να επενδήσουν της οικονομίες πού κάναν με υδρωτα τόσα χρόνια στο εξωτερικό να μην ξαναπατήσουν στην πατρίδα τους.
  εβγε Κύριοι κλέφτεs γεννηθήκατε κε κλέφτεs θα Pethanete

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:52 | Σόκουτης Γιάννης

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

  Ερμηνεύοντας τη βούληση των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης, θα ήθελα να σας μεταφέρω την πλήρη και κάθετη αντίθεσή μου στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου αναφορικά με τη δημιουργία της νέας «μικρής» ΔΕΗ.

  Με συνοπτικές διαδικασίες, σε μια περιοχή με τα υψηλοτέρα ποσοστά ανεργίας σε εθνικό επίπεδο, απαξιώνονται κυρίαρχες παραγωγικές δομές, εκποιούνται εθνικά σημαντικοί ενεργειακοί πόροι, τίθεται σε καθεστώς ανασφάλειας μεγάλο μέρος του τοπικού εργατικού δυναμικού.

  κύριε Υπουργέ,

  Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε να εξελιχθεί το παραπάνω εγχείρημα. Πληρώσαμε σοβαρό τίμημα και απαιτήθηκαν 60 χρόνια προκειμένου να καταστεί η Δυτική Μακεδονία η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα της περιοχής μας, τα οποία και θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και μέσο.

  Γιάννης Σόκουτης
  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:42 | Π. Γιαννόπουλος

  Θλίψη και μόνο θλίψη τα αισθήματά μου κ.κ. Υπουργέ και Πρωθυπουργέ!
  Θλίψη και απαγοήτευση κ. Υπουργέ!..και κ. Πρωθυπουργέ.

  Αφελώς και μόνο θα διατυπώσω μια ερώτηση. Ο κ. Μιτυληναίος (που πιθανότατα θα ενδιαφερθεί για την απόκτηση της νέας Μικρής(;) ΔΕΗ ),θα
  μεταφερθεί σαν πελάτης αλλά και σαν προμηθευτής στην νέα εταιρία; ή
  θα συνεχίσει να πουλά «φθηνά» στην Μεγάλη(!) ΔΕΗ και να αγοράζει
  «ακριβά» από αυτήν;

 • Κύριε Υπουργέ,
  Στο Σχέδιο Νόμου, που δώσατε σε διαβούλευση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας», έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  Το Σχέδιο Νόμου για την απόσχιση και την πώληση του 30% της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου, των δημόσιων και στρατηγικότερων υποδομών της χώρας μας, που άρχισε με τα λιμάνια, το ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΠΑ, τον ΑΔΜΗΕ.
  Μοναδικός στόχος αποτελεί ο χωρισμός της ΔΕΗ σε «μικρή» – «καλή», που θα εκχωρηθεί – χωρίς καν να αποτιμηθεί – σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
  Οι μονάδες που εντάσσονται στο 30% (οι πιο σύγχρονοι και αποδοτικοί ΥΗΣ, ο πιο σύγχρονος λιγνιτικός σταθμός Μελίτη Ι με ήδη κατασκευασμένο το 70% της υποδομής της Μελίτης ΙΙ, ο ΑΗΣ Κομοτηνής) και τα φιλέτα των λιγνιτικών κοιτασμάτων (Αμύνταιο, Βεύη), αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε ανάπτυξη της χώρας μας. Αντί για αξιοποίηση η Κυβέρνηση επιλέγει την εκποίηση, τη λεηλασία και τη διάλυση.
  Με δεδομένη την ύφεση, που η πολιτική Τρόϊκας – Κυβέρνησης βυθίζει για 5η συνεχή χρονιά την οικονομία και την κοινωνία μας, η διάλυση της ΔΕΗ και η εκποίηση των στρατηγικότερων και κρισιμότερων δραστηριοτήτων και παγίων της, θα εξασφαλίσει μόνο ότι η Ελλάδα δεν θα ανακάμψει ποτέ.

  Άρθρο 1
  Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού
  Παρ 2.
  Δεν κατανοούμε πώς, ενώ η Κυβέρνηση επικαλείται ως λόγο για την απόσχιση και την πώληση του 30% της ΔΕΗ την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, με το παρόν σχέδιο νόμου καταστρατηγεί την υποτιθέμενη βασική αρχή των απελευθερωμένων αγορών, την ελευθερία του καταναλωτή να επιλέγει πάροχο. Πως μεταφέρονται με απόφαση του Δ.Σ. μίας Α.Ε, συμβόλαια παροχής, δηλ. πελάτες, όταν μάλιστα στη Σύμβασή τους με τη ΔΕΗ Εμπορίας δεν προβλέπεται τέτοιος όρος; Πώς αποκλείεται το ενδεχόμενο οι πελάτες να σπεύσουν σε τρίτους παρόχους;
  Δεν κατανοούμε επίσης πως εισφέρεται μέρος της ενσωματωμένης ασφαλιστικής περιουσίας στη νέα εταιρία χωρίς καμιά αποτίμηση, χωρίς τη συναίνεση των φυσικών προσώπων και ασφαλώς χωρίς κανένα σεβασμό στην προσφορά των ανθρώπων της ΔΕΗ στο κοινωνικό σύνολο, που μέσω του πρωτοποριακού ασφαλιστικού μας συστήματος, που επί δεκαετίες μαζί με το λιγνίτη ήταν και εξακολουθεί να είναι η βάση για τη χαμηλή τιμή της KWH.
  Σύμφωνα με την από 31-12-2007 επικαιροποίηση της περιουσίας αυτής, που είχε δημιουργηθεί από το άθροισμα της «προσωπικής» ασφαλιστικής περιουσίας από τις καταβολές των εργατικών εισφορών στην επιχείρηση και παρέμεινε ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, από την εταιρία PRUDENTIAL υπολογίστηκε στο ύψος των 4,083 τρις δρχ δηλ.12 δις ευρώ.
  Παρ.3
  Όσον αφορά τα ορυχεία που εισφέρονται, αυτά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αλλά έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή τους σε αυτή που είναι Δημόσια Επιχείρηση, προς όφελος της κοινωνίας, και με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο, ο οποίος ισχύει και σήμερα. Ο Νόμος αυτός προβλέπει:
  1. Ιδρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν « Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών έργων καθ΄άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής. Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, (τας μεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας) απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και έλεγχον του κράτους…
  2. …Αποφεύγει τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας.
  3. …Θερμικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην θέλει χρησιμοποιή κατά προτίμησιν εγχωρίους καυσίμους ύλας.( Να εξασφαλίζει την παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας δι’ αποκλειστικής κατά το δυνατόν χρησιμοποιήσεως εγχωρίων πηγών ενεργείας όπως επεξηγείται στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα).
  Θα δεσμεύει ο ίδιος Νόμος ή άλλος με αντίστοιχες προβλέψεις και τη μικρή ΔΕΗ που θα είναι μια ιδιωτική επιχείρηση;
  Άρθρο 8
  Έννομες συνέπειες της απόσχισης
  Παρ. 6 Η μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρία της οποίας οι διαδικασίες αφήνονται στο Δ.Σ. της ΔΕΗ γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Με τη διατύπωση αυτή καταργούνται όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων.
  Παρ. 7 Με την παράγραφο αυτή επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατοχυρωμένη νομοθετικά. (Ν. 2472/1997).
  Γενικότερα σε όλα τα Άρθρα νομοθετούνται παρεκκλίσεις της κείμενης γενικά νομοθεσίας, αλλά και βασικών συνταγματικών διατάξεων, προκειμένου να υλοποιηθεί το Σχέδιο Απόσχισης και να εκποιηθεί το καλύτερο και αποδοτικότερο τμήμα της ΔΕΗ Α.Ε..
  Άρθρο 9
  Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
  Παρ. 1 Οι μεταβιβάσεις των συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία προβλέπεται ότι γίνονται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  Αποτελεί πρωτοτυπία σε Νόμο ο οποίος επαγγέλλεται την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να καταργούνται οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς για να δημιουργηθεί μια νέα εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας.
  Παρ. 4 Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρονται στη νέα εταιρία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης.
  Συνεπώς οι πελάτες κρατούνται όμηροι ενώ η διακοπή Σύμβασης μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους πλην αυτού της αλλαγής προμηθευτή.

  Κύριε Υπουργέ,
  Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Σχέδιο Νόμου, το οποίο και σας καλούμε να αποσύρετε.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ –
  ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Μαρκουλής Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Γιαννικάκη

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:33 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Αυτό που επιχειρείτε με το ξεπούλημα – ουσιαστικά διάλυση!!! – της τέως «Δημόσιας» Επιχείρησης Ηλεκτρισμού είναι ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!! Ίσως η μεγαλύτερη που επιχειρήθηκε ή πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα!!!
  Προφανώς το γνωρίζετε, αλλά και προφανώς πιστεύετε, ότι ΔΕΝ θα τιμωρηθείτε! Όπως ΔΕΝ τιμωρηθήκατε για όλα τα προηγούμενα που κάνατε, ως Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ή ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
  Εύχομαι και θέλω να ελπίζω, ότι κάποια στιγμή θα τιμωρηθείτε, όπως σας αξίζει!!!

  Απροκάλυπτα προκλητικοί και με την επιλογή να ξεπουλήσετε ΜΟΝΟ Μονάδες της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ!!! Και από αυτές, ΜΟΝΟ τις σχετικά νεότερες!!! Τυχαίο;;; Προφανώς κάθε άλλο παρά … τυχαίο!!!
  Γιατί άραγε ΔΕΝ επιλέξατε τον Λιγνιτικό σταθμό … Μεγαλόπολης, αντί του επίσης Λιγνιτικού ΑΗΣ Αμυνταίου;;;
  Γιατί ΔΕΝ επιλέξατε τον ΑΗΣ … Λαυρίου με καύσιμο εισαγόμενο Φυσικό Αέριο, αλλά ΜΟΝΟ τον ΑΗΣ Κομοτηνής με καύσιμο επίσης εισαγόμενο Φυσικό Αέριο;;;
  Γιατί ΔΕΝ επιλέξατε τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΥΗΣ) Καστρακίου, αντί των ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης στο Νέστο;;;
  Αποτελούν οι επιλογές αυτές … προοίμιο … Σχεδίου … Σμίκρυνσης της Ελλάδας;;;
  Είναι παραπάνω από προφανές, ότι μια επιχείρηση με τις Μονάδες Παραγωγής που προγραμματίσατε να ξεπουληθούν στο Βόρειο σύστημα της Ελλάδας και η όποια επιχείρηση απομείνει με Μονάδες Παραγωγής στο Νότιο Σύστημα της Ελλάδας, δεν πρόκειται να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους!!!
  Εύχομαι και θέλω να ελπίζω, ότι κάποια στιγμή θα τιμωρηθείτε, όπως σας αξίζει!!!

 • 14 Μαρτίου 2014, 13:03 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

  Σκέψεις για το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας» (Μικρή ΔΕΗ)

  Από την πρώτη, κιόλας παράγραφο (Άρθρο 1, παράγραφος 1) γίνεται σαφές ότι στη νέα εταιρεία εισφέρονται όχι μόνο οι μονάδες αλλά καθετοποιείται όλη η διαδικασία από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως τον τελικό καταναλωτή. Στις επόμενες παραγράφους και άρθρα γίνεται κατανοητό γιατί συμβαίνει αυτό και τι σημαίνουν οι επιλογές αυτές τόσο για τη ΔΕΗ, όσο και για τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες.
  Οι λιγνιτικές μονάδες που αποσχίζονται και μεταφέρονται στη νέα εταιρία είναι όλες εκείνες που περικλείουν τα πλουσιότερα, σε θερμογόνο δύναμη, ορυχεία (πχ Βεύη) της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν το «φτωχότερο» μείγμα άλλων ορυχείων και να καταστήσουν τις μονάδες, που αυτά εξυπηρετούν, βιώσιμες και αποδοτικές. Κυρίως αφορά τις μονάδες «φιλέτα» της ΔΕΗ, όπως ο ΑΗΣ Μελίτης – Αχλάδας Ι και η μελλοντική μονάδα ΑΗΣ Μελίτης – Αχλάδας ΙΙ, με σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλό βαθμό απόδοσης και παραπροϊόντα που παράγουν εμπορικό και γεωργικό πλεόνασμα (χαρακτηριστικό παράδειγμα η γύψος). Θα χρεωθεί ο νέος ιδιοκτήτης με τα επικαιροποιημένα κόστη της μελέτης του ΑΗΣ Μελίτης ΙΙ ή απλά θα καρπωθεί τις επενδύσεις της ΔΕΗ ΑΕ που χρηματοδοτήθηκαν από τους Έλληνες πολίτες; Ερωτήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες εάν συμφωνούν με τους όρους εκμετάλλευσης των ορυχείων από ιδιώτες; Ερωτήθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων, όπως αυτά της Μελίτης και των Κομνηνών; Τι θα γίνει με τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης; Θα συνεχίσει να υπάρχει ή θυσιάζεται στο βωμό της ιδιωτικοποίησης; Είναι εντελώς διαφορετικό το Εθνικό συμφέρον που πρεσβεύει η ΔΕΗ ΑΕ σε σχέση με το ιδιωτικό συμφέρον και όφελος του επενδυτή της «μικρής ΔΕΗ»!
  Όλες οι μονάδες που παραχωρούνται έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών με την παροχή θερμικής ενέργειας μέσω Τηλεθέρμανσης γεγονός που δεν ξεκαθαρίζεται με ποιο πλαίσιο θα συνεχιστεί η εξυπηρέτησή τους και ποια τιμολογιακή πολιτική θα ακολουθηθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη πηγή θερμικής ενέργειας είναι μονοπώλιο και ως τέτοιο οφείλε ο νόμος να το αντιμετωπίσει. Έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομών στη Δυτική Μακεδονία για την Τηλεθέρμανση σε επίπεδο α) υποδομών των ΑΗΣ και των πόλεων, β) δικτύων μεταφοράς και διανομής, γ) εκσυγχρονισμού των συστημάτων θέρμανσης των κτιρίων και συστημάτων παρακολούθησης, ενώ δ) βρίσκονται σε εξέλιξη επεκτάσεις των δικτύων τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύνταιο και ε) σχεδιάζονται νέες για Πολεοδομικές Ενότητες των Ενεργειακών Δήμων. Για ποιο λόγο παραδίδονται όλοι οι καταναλωτές στα χέρια ενός επενδυτή που θα κληθεί να διαχειριστεί ένα, φύσει και θέσει, μονοπώλιο; Πως διασφαλίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της παροχής θερμικής ενέργειας στα πλαίσια του συμφώνου ανταπόδοσης της ΔΕΗ προς τις πληττόμενες περιοχές;
  Κοιτώντας τις υδροηλεκτρικές μονάδες που παραχωρούνται στη νέα «Μικρή ΔΕΗ» παρατηρούμε ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μονάδες που συμπληρώνουν το λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας – Φλώρινας καθώς εκμεταλλεύονται τον υδροφόρο ορίζοντα (υπόγειο κι επιφανειακό) του λεκανοπεδίου Αμυνταίου – Εορδαίας. Μην ξεχνάμε την άντληση υδάτων από τη Βεγορίτιδα λίμνη για την ενίσχυση των ΥΗΣ Άγρα κι Εδεσσαίου! Μην λησμονείται το γεγονός ότι ένας ΥΗΣ δεν είναι μόνο η εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας αλλά όλο το σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τα συνοδά φράγματα κι έργα υποδομών, παρακολούθησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Επιπλέον παραχωρείται το πλέον σύγχρονο Υδροηλεκτρικό κι Αρδευτικό φράγμα του Νέστου στην περιοχή του Θησαυρού, Δράμας, το οποίο όχι μόνο είναι κρίσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για την άρδευση όλης της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και τμήματος της Θράκης! Είναι το τελευταίο έργο με κοινωνικό πρόσημο που εξετέλεσε η ΔΕΗ λίγο πριν την μετατροπή της από ΔΕΚΟ σε ΑΕ και διαχειρίζεται τεράστιους υδάτινους όγκους σε ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του ποταμού Άραχθου με τον ΥΗΣ Πουρναρίου.
  Σε οικονομικό επίπεδο, οι ΥΗΣ παίζουν καθοριστικότατο ρόλο στον καθορισμό της τιμής βάσης, με την οποία πληρώνονται οι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Τι θα τους εμποδίσει να βγάλουν τους ΥΗΣ εκτός συστήματος εκτοξεύοντας το κόστος της μεγαβαττώρας από τη στιγμή που τους ανήκουν; Ποιος θα ελέγχει τις ενέργειές τους; Ποιος θα κοστολογεί την άρδευση που γίνεται από αυτούς τους ΥΗΣ με τα συνοδά τους φράγματα; Στο σημείο αυτό έρχεται να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση το δεύτερο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ που έχει τεθεί σε διαβούλευση κι αφορά τις κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων για βιομηχανική κι ενεργειακή χρήση, όπως φαίνεται στο παράρτημα 1 του σχεδίου, δείχνοντας τις πονηρές προθέσεις που υποκρύπτονται:
  3. Βιομηχανική χρήση
  3.1 Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)
  3.2 Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων –πρώτων υλών)
  3.3 Εμφιάλωση − συσκευασία νερού
  3.4 Ψύξη –Θερμορύθμιση
  3.5 Λατομική/μεταλλευτική χρήση (υποβιβασμός στάθμης)
  3.6.Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα
  3.7Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες

  4. Ενεργειακή χρήση
  4.1 Παραγωγική κίνηση –Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  4.2 Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  4.3 Γεωθερμία
  4.4Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (υποβιβασμός στάθμης)
  4.5Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα

  Στην Ελλάδα, σχεδόν ποτέ, δεν γίνεται κάτι τυχαία και συνήθως οι νόμοι λειτουργούν σαν ένα παζλ. Όσο περισσότερα κομμάτια προστίθενται, τόσο σχηματίζεται μια πληρέστερη εικόνα για τα σχεδιαζόμενα. Με συνδυασμένη ανάγνωση των δύο σχεδίων νόμου γίνεται σαφές ότι όχι μόνο παραχωρείται η εκμετάλλευση των ΥΗΣ και των φραγμάτων αλλά παρέχεται η απόλυτη δυνατότητα εκμετάλλευσης των υδάτινων πηγών από τον ιδιώτη – επενδυτή!!!
  Στο Άρθρο 2, παράγραφος 3 αναφέρεται ότι «ως αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο, η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, η αξία των οποίων θα είναι ίση προς την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου.» Σε συνδυασμό με το Άρθρο 3, παράγραφος 2 «Σε περίπτωση που η σύμβαση της απόσχισης του κλάδου δεν έχει συμπεριλάβει ορισμένα από τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού που υπάγονται άμεσα από επιχειρηματικής απόψεως στον εισφερόμενο κλάδο, ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τα ανωτέρω παραλειφθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, εφόσον από την ερμηνεία της σύμβασης απόσχισης δεν συνάγεται σαφώς ότι τα μέρη επιθυμούσαν τον αποκλεισμό των παραλειφθέντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού από τον κλάδο. Από της ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου, τα ανωτέρω παραλειφθέντα από τη σύμβαση απόσχισης περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ως εισφερθέντα στη νέα εταιρία.» λογιστικά δημιουργούνται κάποια σημαντικά θέματα. Το κυρίαρχο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι είναι ανοιχτό σε «δημιουργική» λογιστική και συμφωνία με τον ιδιώτη – επενδυτή το «μαγείρεμα» των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της νέας επιχείρησης ούτως ώστε η καθαρή θέση της να διαμορφωθεί σε επίπεδα που ο ιδιώτης θα επιλέξει, με αποτέλεσμα η αξία των μετοχών, που θα αντανακλούν αυτήν την καθαρή θέση, να δύνανται να έχουν μηδενική ή ακόμα και αρνητική (!) αξία. Συνεπώς το τίμημα αγοράς της «μικρής ΔΕΗ» μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλό (καθώς η αξία των μετοχών θα αποτελέσει την αφετηρία της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση της αγοράς) και να δημιουργήσει πλασματική εικόνα. Το πλέον συμφέρον θα ήταν να υπολογιστεί η αξία των παγίων της νέας εταιρίας με βάση την αξία αντικατάστασης, χωρίς να υπολογιστούν αποσβέσεις και λοιπά λογιστικά τρικ. Γιατί δεν αναφέρονται στο ίδιο άρθρο όλες αυτές οι παράμετροι; Είναι ηλίου φαεινότερον ότι πρόκειται για νομικά τεχνάσματα απόκρυψης των πραγματικών προθέσεων!
  Η παράγραφος 3 του Άρθρου 8 έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις σχετικά με τις βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα του νόμου 4178/2013. Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου παραχωρεί όλες τις εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις κι επιχορηγήσεις στη νέα εταιρεία κατ’ απόκλιση όλων των κειμένων, γενικών ή ειδικών διατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων, δηλαδή όλες οι επιχορηγήσεις, παραχωρήσεις, άδειες κι εγκρίσεις που δόθηκαν με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον μεταβιβάζονται αυτομάτως στον ιδιώτη ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να τις καρπωθεί και να τις εκμεταλλευτεί στο έπακρο χωρίς συζήτηση ή νομική προστασία εκ μέρους των θιγομένων!!!!
  Επιπλέον αναφέρεται ότι οι εκκρεμείς δίκες της ΔΕΗ ΑΕ συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα εταιρεία χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται από πού θα προέρχονται τα στοιχεία (ενδεχόμενο να θιγούν τα συμφέροντα της ΔΕΗ ΑΕ), με ποιες υπηρεσίες θα γίνονται οι εκτιμήσεις και οι μελέτες, ενώ αφήνεται θολό αν στις παραστάσεις των δικαστηρίων θα έχουν την ευθύνη παράστασης ή μαρτυρίας υπάλληλοι της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίοι δεν θα έχουν σχέση υπαλληλική με τη νέα εταιρεία (πχ δικαστήρια απαλλοτριώσεων).
  Καινοφανής είναι η διατύπωση της παραγράφου 6 του Άρθρου 8 με την οποία η μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Ταυτόχρονα εισάγεται το θέμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων (παράγραφος 7, Άρθρο 8) άνευ συγκαταθέσεως του υποκειμένου!
  Στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται αυτούσιες όλες οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι παρεπόμενες έννομες σχέσεις που συνδέονται με αυτές, άνευ συγκατάθεσης των πελατών! Φυσικά η νέα εταιρεία έχει από την πρώτη στιγμή τη δυνατότητα τροποποίησης των όρων των συμβάσεων αυτών (Άρθρο 9, παράγραφοι 1 &2) και για τουλάχιστον έξι (6) μήνες (ίσως και περισσότερο κατά τις διαπραγματεύσεις) καθώς με την παράγραφο 5, απαγορεύεται στη ΔΕΗ ΑΕ να επαναπροσελκύσει τους πελάτες.
  Εφόσον το κέρδος του ιδιώτη – επενδυτή είναι το επιδιωκόμενο, φυσικό κι επόμενο είναι με το Άρθρο 9, παράγραφος 9 να εξαιρεθούν από τον εισφερόμενο κλάδο οι πελάτες των νήσων της ελληνικής επικράτειας. Το κόστος εξυπηρέτησης των πελατών αυτών θα βαρύνει αποκλειστικά τη μητρική ΔΕΗ ΑΕ αυξάνοντας έτσι το ποσοστό απόσχισης καθώς οι εναπομείναντες πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ θα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στα κέρδη της εταιρείας και φυσικά με μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς και διανομής (έχοντας υπ’ όψη την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ). Ταυτόχρονα, με το Άρθρο 10, καταργείται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ ΑΕ ή της νέας εταιρείας και το δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 14 Ν.2472/1997) με συνέπεια να μην μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους τρίτοι έναντι των εταιρειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι προσφυγές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης κατά της ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις, την επαναπόδοσή τους στην κοινωνία και τις αποκαταστάσεις των εδαφών. Ακόμη, κενό είναι το τι θα συμβεί με τις αγωγές των πολιτών για τις απαλλοτριώσεις σε εξέλιξη κατά της ΔΕΗ ΑΕ ενώ ούτε οι υπάλληλοι μπορούν να προστατευτούν από παραβάσεις των προσωπικών τους δεδομένων!
  Από όλα τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση όχι μόνο θίγει τα συμφέροντα της ΔΕΗ ΑΕ, των εργαζομένων, των ταμείων, των κοινωνιών, των αγροτών και όλων των πολιτών αλλά λειτουργεί σκανδαλωδώς ευεργετικά προς τον ιδιώτη και καταστρατηγεί κάθε έννοια προστασίας του Δημοσίου κι Εθνικού συμφέροντος.
  Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο και να αποσυρθεί εντελώς καθώς αποτελεί εκχώρηση της Δημόσιας Περιουσίας, του Εθνικού πλούτου και σημαντική απειλή στην Εθνική Ασφάλεια.

  Συντονιστική Επιτροπή Ανεξαρτήτων Ελλήνων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Δημιουργία Νέας καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας»

  Οι παρακάτω υπογραφόμενοι :
  • Αριστείδης Γιαννακίδης Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.
  • Αρχέλαος Γρανάς Αντιπερειφερειάρχης Καβάλας
  • Φώτης Καραλίδης Αντιπερειφερειάρχης Ξάνθης
  • Παύλος Δαμιανίδης Αντιπερειφερειάρχης Ροδόπης
  και οι Περιφερειακοι Σύμβουλοι Α.Μ.Θ.:
  1. Χουσεϊν Ερτζάν Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
  2. Σαλήμ Σεβγκή
  3. Νικολαϊδης Ιωάννης
  4. Βαβίας Σταύρος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος
  5. Πουρνάρα Μαρίκα
  6. Χαϊτίδης Δημήτριος
  7. Ουζούν Ιρφάν
  8. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
  9. Τσολάκ Σουάτ
  10. Κανελάκης Ιωάννης
  11. Ζιμπίδης Γεώργιος
  12. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
  13. Μαντζιάρης Αντώνιος
  14. Σερεφιά Σουλτάνα
  15. Πατήρας Νικόλαος
  16. Μιχελής Κωνσταντίνος
  17. Γαλαζούλας Χρήστος
  18. Χατζή Μεμίς Τουρκές
  19. Αραμπατζής Αθανάσιος
  20. Καβαρατζής Σταύρος
  21. Τρέλλης Χρήστος
  22. Ποτόλιας Χρήστος
  23. Χαρίτου Δημήτριος
  24. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

  Αφού λάβαμε υπόψη:
  1. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση στις 10-03-2014 «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής ενέργειας»
  2. Τις θέσεις της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, της ΕΔΟΠ – ΔΕΗ, αλλά και Σωματείων των εργαζομένων στη ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», « Ένωση τεχνικών ΔΕΗ ΑΗΣ Κομοτηνής» και « Σωματείο Ορυχείων – Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης»
  Συνεδριάσαμε δημόσια στην Κομοτηνή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00.
  Αφού ακούσαμε αναλυτικά τις θέσεις και απόψεις των εκπροσώπων των παραπάνω φορέων καθώς και τις απόψεις και θέσεις των Περιφερειακών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας

  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ
  • Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο προτεινόμενο σχέδιο Νόμου με το οποίο προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του 30% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που γίνεται σήμερα από μονάδες της ΔΕΗ.
  • Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι αγαθό που ανήκει στο λαό και πως πρέπει να διαχειρίζεται από εκπροσώπους του Λαού, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο. Οι υποδομές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πληρώθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο με πόρους που προήλθαν από τον Ελληνικό λαό και ανήκουν σ΄αυτόν.
  • Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για την ιδιωτικοποίηση του ΑΗΣ Κομοτηνής που συμπεριλαμβάνει και το φράγμα Γρατινής και του συνόλου των υδροηλεκτρικών συγκροτημάτων Νέστου. Η εξέλιξη αυτή καταργεί την από χρόνια Εθνική επιλογή για τη ανάδειξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε ενεργειακό κόμβο με καθοριστικό ρόλο στα εθνικά συμφέροντα λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης.
  • Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Νέστου και της Γρατινής από ιδιώτες. Ιδιαίτερα τα νερά του Νέστου είναι διασυνοριακά νερά για τα οποία υπάρχει συνεχής Ελληνοβουλγαρική διαβούλευση και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νερά του Νέστου με τα οποία αρδεύονται 175.000 στρέμματα στους κάμπους της Χρυσούπολης Καβάλας και της Ξάνθης, ενώ προβλέπετε να αρδεύονται άλλες 100.000 στρέμματα, δε μπορούν να βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.
  • Τα νερά του Νέστου που προσφέρουν μία από τις ομορφότερες ποτάμιες διαδρομές και προσφέρουν μεγάλη ανάπτυξη στον τοπικό ποτάμιο τουρισμό δεν μπορούν να είναι στα χέρια ιδιωτών.
  • Τα νερά του Νέστου που τροφοδοτούν ένα από τους σημαντικότερους Ευρωπαϊκούς υδροβιότοποuς δεν μπορούν να είναι στα χέρια ιδιωτών.
  • Τα νερά του Φράγματος Γρατινής που αρδεύουν μέρος του κάμπου της Ροδόπης και πρόκειται μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για άρδευση οικισμών, δεν μπορούν να είναι στα χέρια ιδιωτών.
  • Τα εθνικά συμφέροντα της περιοχής, ο γεωστρατηγικός της ρόλος και οι φυσικοί πόροι πρέπει να παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο.
  • Η Περιφέρειά μας έχει τραυματική εμπειρία από τα βουλγάρικα φράγματα των οποίων τα νερά καταλήγουν στην Ελληνική Επικράτεια στον Έβρο. Οι πλημμύρες αυξήθηκαν όπως και η έλλειψη νερού σε κρίσιμες, για τις καλλιέργιες, χρονικές στιγμές, από τη στιγμή που τα φράγματα αυτά περιήλθαν σε ιδιώτες.

  Για τους παριστάμενους αιρετούς Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους

  Ο Περιφερειάρχης
  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  Αριστείδης Γιαννακίδης

 • 14 Μαρτίου 2014, 13:19 | Ιωακείμ Ιωσηφίδης, Δήμαρχος Αμυνταίου

  Έχω τονίσει επανειλημμένα ότι το σχέδιο για δημιουργία και πώληση της «μικρής ΔΕΗ» είναι ανεφάρμοστο, διότι δεν περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις στο περιβάλλον των λιγνιτικών περιοχών και τις προβλεπόμενες από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποκαταστάσεις των ανενεργών ορυχείων.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Κράτος είναι αυτό που παρανομεί και καλλιεργεί μία κουλτούρα ανομίας και αδιαφορίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις!
  Ως τοπικές κοινωνίες δεν μπορούμε να αφήσουμε το Κράτος να συνεχίσει να παρανομεί και θα εξαντλήσουμε τις θεσμικές δυνατότητες που έχουμε.
  Εκτός από ανεφάρμοστο, το συγκεκριμένο σχέδιο είναι εγκληματικό για τις λιγνιτικές περιοχές, αλλά και τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, που επιχειρούν να την εξοντώσουν με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης.
  Είναι απορίας άξιο, ότι η Κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη καμία από τις προτάσεις που κάναμε και επιμένει στο ξεπούλημα. Η εμπειρία από τις Ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί αποτρεπτικά στην πώληση της παραγωγής ενέργειας, η οποία φοβάμαι ότι θα γίνει με επαχθείς για τη ΔΕΗ και τον Ελληνικό λαό όρους!
  Τέλος, είμαι σίγουρος ότι η διαβούλευση είναι προσχηματική, καθώς οι απόλυτα εφαρμόσιμες και σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον προτάσεις που έχουμε καταθέσει μέχρι τώρα έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων.
  Φαίνεται ότι οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μας έχουν ληφθεί χωρίς εμάς.
  Κάποτε όμως οι Κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη του λαού. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να το αντιληφθούν με τον πλέον έντονο τρόπο!

  Ο Δήμαρχος Αμυνταίου
  Ιωακείμ Ιωσηφίδης

 • 14 Μαρτίου 2014, 13:55 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ

  Όταν το 1950 δημιουργήθηκε η ΔΕΗ με τη συγχώνευση των ηλεκτρικών εταιριών που υπήρχαν τότε, είχε σαν σκοπό τον εξηλεκτρισμό όλης της χώρας με τους ίδιους όρους σε όλα τα μέρη της χώρας νησιωτικά και ορεινά, να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και στους αγρότες στο δυνατότερο χαμηλό κόστος , στηρίζοντας έτσι την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και σαν εταιρεία κοινής ωφελείας που ήταν , παρείχε το ρεύμα σαν αγαθό και όχι σαν εμπόρευμα.
  Η ΔΕΗ με την πάροδο του χρόνου ήρθε και έγινε η μεγαλύτερη εταιρία στην χώρα, η ατμομηχανή της οικονομίας μας, με χρήματα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων από τις ασφαλιστικές τους εισφορές που για χρόνια επένδυε ( έτσι έβρισκε και κεφάλαια χωρίς να δανείζεται) και τους παρείχε υγειονομική περίθαλψη και συνταξιοδοτικά δικαιώματα , έτσι δημιουργήθηκε και η περιουσία των εργαζομένων από το κράτος με αναλογιστικές μελέτες και ψηφισμένη με νόμο στο ελληνικό κοινοβούλιο και σήμερα δίνεται δώρο στους επίδοξους αγοραστές.
  Με το νόμο περί δημιουργίας νέας ηλεκτρικής εταιρείας που κατεβάζει η κυβέρνηση διαλύει τη ΔΕΗ, πουλώντας τα κομμάτια της σε ιδιώτες, πουλώντας δηλαδή εθνικό πλούτο ορυχεία, σταθμούς δικαιώματα για εξόρυξη λιγνίτη, υδροηλεκτρικά συγκροτήματα ακόμα καιτο30% των πελατών της, χωρίς καν να είναι κοινοτική μας υποχρέωση, χωρίς να μπορεί να μας πείσει ότι αυτό θα βοηθήσει θετικά την οικονομία στην προσπάθεια που γίνεται να βγει η χώρα από την κρίση που βρίσκεται αλλά αντιθέτως αφήνει πολλά ερωτηματικά για το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα μετά τη διάλυση της ΔΕΗ. Τι θα γίνει την με τις καλλιέργειες των αγροτών στις περιοχές που τα φράγματα θα τα έχουν ιδιώτες; Τι θα γίνει με τις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές; Τι θα γίνει με τις αποκαταστάσεις των εδαφών στα ορυχεία; Τι θα γίνει με τις μετεγκαταστάσεις των χωρών; Τι θα γίνει με την περιουσία των εργαζομένων; Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στους σταθμούς , τα ορυχεία και υδροηλεκτρικά συμπλέγματα που θα περάσουν στη μικρή ΔΕΗ; Τι θα γίνει με τις υποχρεώσεις που έχει η ΔΕΗ, θα μεταφερθεί και το 30% των δανείων σ΄αυτούς που θα αγοράσουν την μικρή ΔΕΗ και ένα σωρό άλλα ερωτήματα.
  Σήμερα που η χώρας μας βρίσκεται στην άθλια αυτή οικονομική κατάσταση και χρειάζεται αναδιοργάνωση και ανάπτυξη ίδια με αυτή που έγινε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ας μας πούνε ποιοι θα είναι οι πυλώνες που θα στηρίξουν αυτή την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη, όταν το κυριότερο εργαλείο που θα χρησιμοποιούσε η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι στα χέρια ιδιωτών που το μόνο στόχο που έχουν είναι το όσο δυνατών μεγαλύτερο κέρδος.
  Η ΔΕΗ ήταν η εταιρία που στήριξε και στηρίζει τον ελληνικό λαό είναι η εταιρία που όποια κυβέρνηση θέλει μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική και έτσι θα πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο με την πλειοψηφία του πακέτου των μετόχων 51% στο κράτος.
  ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

 • Είναι ξεκάθαρο ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά στην πώληση της «Μικρής» ΔΕΗ. Οι ελάχιστοι που υποστηρίζουν την πώληση με αναφορές περί επενδύσεων ή εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα από όλα να συνυπολογίσουν τις συνέπειες που θα προκληθούν από τα πιθανά σενάρια για τις επιπτώσεις στην Δυτική Μακεδονίας τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφηκαν.
  Είναι ανύπαρκτος ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός και φυσικά αδιανόητη για τους κυβερνώντες η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των σχεδιαζόμενων πολιτικών αυτών σχετικά με την ενέργεια τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (περιοχές που έχουν μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία της σημερινής ΔΕΗ). Θέμα το οποίο το ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας ανέδειξε και επισήμανε εγκαίρως από το 2010 για την Δυτική Μακεδονία «…τα εναλλακτικά σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους».
  Για όσους δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το οικονομικό αποτέλεσμα που επιφέρει η λειτουργία της ΔΕΗ με τους ΑΗΣ και τα λιγνιτωρυχεία στη Δυτική Μακεδονία σας παραπέμπω επίσης στην μελέτη του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας η οποία παρουσιάστηκε σε όλους τους φορείς και εστάλη αρμοδίως και στην κυβέρνηση και στο σύνολο των θεσμικών φορέων ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.
  Συνεχίζουν να αγνοούνται συστηματικά οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις για το εν λόγω θέμα και των αυτοδιοικητικών φορέων πέραν του ΤΕΕ και των εργαζομένων. Ενδεικτικά:
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σε απόφαση του [376/10.6.2013] ζητά:
  «…την υποχρέωση να εγγράψει στις υποχρεώσεις της ΔΕΗ ή στα διάδοχα αυτής σχήματα, όσες απορρέουν από το θεσμοθετημένο και συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και Τοπικής Κοινωνίας. Το πλαίσιο των υποχρεώσεων ΔΕΗ και πολιτείας περιλαμβάνει έργα και δράσεις που είναι αναγκαίο να κοστολογηθούν όλες, και αφορά ενδεικτικά:
  • η αποκατάσταση των εδαφών
  • οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών
  • η παροχή Τηλεθέρμανσης
  • οι αποξηλώσεις ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους
  • η αξιοποίηση και χρήση από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων
  • η χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου
  • υποχρέωση καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
  • η κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή»

  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ζητά [23.12.13] αναλόγως κοστολογημένη αποτύπωση των υποχρεώσεων της ΔΕΗ.

  Τι σημαίνουν τα παραπάνω:

  Εάν αποφασίσετε τελικά να ιδιωτικοποιήσετε τη σημερινή δημόσια ουσιαστικά ΔΕΗ οφείλετε να δείτε τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεων σας στην τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Και αυτό πρέπει να γίνει τεκμηριωμένα. Διότι οφείλετε να εγγράψετε τις υποχρεώσεις των «επενδυτών» στην πραγματική αποτίμηση της ΔΕΗ δηλαδή στις κοστολογημένες υποχρεώσεις που δεν είναι μόνο οι τυχόν δανειακές υποχρεώσεις της αλλά και τα συμφωνημένα σχέδια δράσης και αναμενόμενες ενέργειες που αναφέρονται ενδεικτικά στις παραπάνω αποφάσεις των θεσμικών φορέων. Επισημαίνεται ότι η «ανοχή» της τοπικής κοινωνίας διαχρονικά ήταν απέναντι στον «λόγο» της Δημόσιας ΔΕΗ και όχι απέναντι στους ιδιώτες που θα «επιβληθούν» από το παρόν νομοσχέδιο και οι οποίοι θα αμφισβητήσουν τις μη εγγεγραμμένες συμφωνημένες υποχρεώσεις της σημερινής ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία.

  Δημήτρης Μαυροματίδης
  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
  Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας

 • 14 Μαρτίου 2014, 11:17 | Ιωακείμ Ιωσηφίδης, Πρόεδρος Δικτύου Ενεργειακών Δήμων

  Παρά τις οχλήσεις, τις συσκέψεις, τις συναντήσεις και τις διαμαρτυρίες μας η Κυβέρνηση επιθυμεί να προχωρήσει το σχέδιο για τη δημιουργία και πώληση της «μικρής ΔΕΗ», αφού το έχει θέσει ως νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση με τον τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
  Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωστό εδώ και πολύ καιρό, στο οποίο έχουμε καταθέσει τις έντονες αντιρρήσεις μας.
  Πίσω από τον τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» δεν μπορεί να κρυφτεί το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και της κατάφορης αδικίας των λιγνιτικών περιοχών των οποίων τα εργοστάσια και τα ορυχεία περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
  Η αναφορά γίνεται στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τα ορυχεία του Νομού Φλώρινας, διότι το σχέδιο περιλαμβάνει τους δύο ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, τη μονάδα της Μελίτης και μία ακόμη καινούργια μονάδα στη Μελίτη, όπως επίσης και τα ορυχεία που προμηθεύουν με καύσιμο τα εργοστάσια.
  Ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ξεπουλάει τα εργοστάσια και τα ορυχεία του Νομού Φλώρινας και κάποιες μικρές μονάδες στην υπόλοιπη επικράτεια. Κυρίως όμως ξεπουλάει την ενέργεια που παράγεται στο Αμύνταιο και τη Φλώρινα.
  Το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή αφορά τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ στην περιοχή και τις τοπικές κοινωνίες.
  Τα εργοστάσια και τα ορυχεία δεν είναι ένα απλό περιουσιακό στοιχείο που πωλείται, αλλά έχουν και παρελκόμενα.
  Εδώ και δεκαετίες η ΔΕΗ ρυπαίνει, μολύνει, δημιουργεί αχανείς τρύπες στο έδαφος της περιοχής και έχει ταπεινώσει τον υδροφόρο ορίζοντα σε ανησυχητικό επίπεδο.
  Οι πολίτες των λιγνιτικών περιοχών ζητούν άμεσα αποκαταστάσεις των ορυχείων και επαναπόδοση των εκτάσεων στις τοπικές κοινωνίες για παραγωγικούς και κοινωφελείς σκοπούς.
  Επίσης, οι αγρότες των περιοχών που υποχώρησε δραματικά ο υδροφόρος ορίζοντας απαιτούν αποζημιώσεις για τις αρδευτικές τους εγκαταστάσεις.
  Η κοινή λογική απαιτεί αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών στις λίμνες, τον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος των λιγνιτικών περιοχών. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή η άθλια εικόνα της περιβαλλοντικής καταστροφής και της απουσίας μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος και των εκτάσεων των παλιών ορυχείων.
  Ερωτάται ο Υπουργός και τα στελέχη της Κυβέρνησης: Η «μικρή ΔΕΗ» και οι ιδιώτες που θα την αγοράσουν θα αναλάβουν ως «προίκα» και το κόστος των αποκαταστάσεων των ορυχείων, των περιβαλλοντικών ζημιών και των αποζημιώσεων των αγροτών για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί; Πρόκειται για ένα κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων που οφείλει η ΔΕΗ στην περιοχή. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλούμε για ευνομούμενη Πολιτεία αλλά για «κατακτητές» που συμπεριφέρνονται με αυτό τον τρόπο στους «ινδιάνους» των λιγνιτικών περιοχών.
  Από την πλευρά μας επιμένουμε ότι είναι ένα σχέδιο ανεφάρμοστο και εθνικά επιζήμιο! Πάνω απ’ όλα όμως είναι ένα σχέδιο καταστροφικό για τις λιγνιτικές περιοχές, αλλά και για τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας!
  Για το θέμα είχαμε αλληλογραφήσει με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Χοακίν Αλμούνια. Πρέπει να τονιστεί ότι ο στην απαντητική επιστολή του κ. Αλμούνια :
  1. ρητά και κατηγορηματικά είχε συμμεριστεί τις ανησυχίες μας σχετικά με τον κίνδυνο εισροής αναξιόπιστων επενδυτών στις λιγνιτικές μονάδες της περιοχής, αφού είχε κυκλοφορήσει η διαρροή ότι οι τιμές των μονάδων θα ήταν πολύ κάτω από την πραγματική τους αξία.
  2. μας ενημέρωσε ότι η επίλυση του θέματος του ανταγωνισμού της αγοράς ενέργειας είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης και μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Από όλους τους πιθανούς τρόπους φαίνεται ότι η Κυβέρνηση επιλέγει την εύκολη λύση του ξεπουλήματος των μονάδων του Αμυνταίου και της Φλώρινας!
  Τότε ήταν που είχαμε προτείνει ως Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, να εμπλακούμε στο εταιρικό σχήμα της ΔΕΗ, ως εναλλακτική λύση στην αναγκαιότητα απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας της χώρας. Το θέμα δεν συζητήθηκε, προτιμάται το ξεπούλημα των μονάδων και του εθνικού πλούτου!

  Επίσης, πρόσφατα καταθέσαμε μία πρόταση για δημιουργία συνεταιριστικών, με τη συμμετοχή των Δήμων, Επιχειρήσεων Διαχείρισης και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι μία πρόταση που βασίζεται στο Γερμανικό μοντέλο, όπου υπάρχουν πάνω από 700 επιχειρήσεις με τους Δήμους να έχουν σημαντικό ποσοστό στο μετοχικό τους κεφάλαιο και ανθούν οικονομικά στο σύνολό τους. Παρά τη μεγάλη απήχηση που είχε η πρόταση στους αυτοδιοικητικούς κύκλους της χώρας δεν συζητήθηκε από την Κυβέρνηση, καθώς προτιμάται το ξεπούλημα των μονάδων και του εθνικού πλούτου!
  Από την πλευρά μας δεν υπαναχωρούμε ούτε σπιθαμή από τα αιτήματά μας, που είναι δίκαια και αυτονόητα. Όμως δυστυχώς βρισκόμαστε σε εποχή που πρέπει να παλέψουμε για τα αυτονόητα!
  Το σίγουρο είναι ότι η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει δυναμικά και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο για να αντιδράσουμε στο εγκληματικό αυτό νομοσχέδιο.
  Η δημιουργία και πώληση της «μικρής ΔΕΗ» δεν είναι μία απλή πράξη αγοραπωλησίας.
  Είναι ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και υποθήκευση της περιοχής μας

  Ο Πρόεδρος Δικτύου Ενεργειακών Δήμων
  Ιωακείμ Ιωσηφίδης

 • Το ΥΠΕΚΑ έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον τεμαχισμό της ΔΕΗ και την πώληση του 30%. Αναφέρεται ότι η ανάρτηση έγινε στις 10/3 (15:00) και η διαβούλευση θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 14/3 (15:00). Πρώτη παρατήρηση λοιπόν ότι η κατ’ ευφημισμό «διαβούλευση» γίνεται άρον-άρον, μη τυχόν και προλάβει κανείς να διαβάσει το νομοσχέδιο και συμμετέχει στη «διαβούλευση». Τέσσερις μόνο μέρες για τον τεμαχισμό της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης, όταν για το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους», που είναι επίσης σε διαβούλευση, δίνονται 8! μέρες (6/3 (14:00) έως και 14/3 (09:00)). Και για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις», που είναι επίσης σε διαβούλευση, δίνονται 6 μέρες (7/3 (15:00) έως και 13/3 (16:00)). Ντροπή, λοιπόν, είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τη διαδικασία που ακολουθεί το ΥΠΕΚΑ Χρειάζεται τουλάχιστον περισσότερος σεβασμός για μια εταιρεία που, όπως πρόσφατα γράψαμε, είναι κομμάτι της ιστορίας του έθνους. Το ΥΠΕΚΑ κάνει μια άρον-άρον διαδικασία, την ίδια στιγμή που έχει 11 χρόνια τώρα να σέρνεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας του λιγνιτωρυχείου Βεύης: μόνο η 3η κατά σειρά διαδικασία έχει ξεπεράσει ήδη τα 4 χρόνια κι ένα μήνα, παρά το γεγονός ότι η χώρα ελέγχεται από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των λιγνιτών, (όπου η ΔΕΗ δικαιώθηκε πρωτόδικα).

  «Προς το σκοπό απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» λοιπόν, (μας λέει το νομοσχέδιο ξεκινώντας), σαλαμοποιείται η ΔΕΗ. Μια απελευθέρωση της αγοράς που την κάνουν εδώ και 15 χρόνια και τώρα καταλήγουν στο ξεπούλημα των πάντων. Δεν είχε ξεκινήσει η απελευθέρωση της αγοράς με το Ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και Λοιπές διατάξεις»; Πότε επιτέλους το ότι κάποιοι πολιτικοί, όπως εκ του αποτελέσματος προκύπτει, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, θα αποτελέσει έρεισμα για τη δικαιοσύνη να ερευνήσει αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος κάποιων πολιτικών, παραβίαση του όρκου «να υπακούν στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους»;
  Στη νέα εταιρία εισφέρονται :
  α) λιγνιτικές μονάδες: ο ΑΗΣ Αμυνταίου (Μονάδες Ι & ΙΙ, συνολικής ισχύος 600MW), ο ΑΗΣ Μελίτης, (ισχύoς 330MW) και η άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τη νέα Μονάδα Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW.
  β) τα «πάσης φύσεως» δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των λιγνιτικών παραχωρήσεων του ορυχείου Αμυνταίου (συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς), του ορυχείου Κλειδιού, του ορυχείου Λόφων Μελίτης, των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ και του ορυχείου Βεύη.
  γ) υδροηλεκτρικές μονάδες: στο Νέστο (ο ΥΗΣ Πλατανόβρυση, (ισχύος 116 MW) και ο ΥΗΣ Θησαυρού, (ισχύος 384 MW)), στον Εδεσσαίο (ο ΥΗΣ Άγρας, (ισχύος 50 MW) και ο ΥΗΣ Εδεσσαίος, (ισχύος 19 MW), στον Άραχθο (ο ΥΗΣ Πουρνάρι -Μονάδες Ι και ΙΙ, (συνολικής ισχύος 334 MW)).
  δ) ο ΑΗΣ Κομοτηνής, με καύσιμο φυσικό αέριο, (ισχύος 485 MW).

  Όπως λέει το νομοσχέδιο, «Ως αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο, η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, η αξία των οποίων θα είναι ίση προς την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερομένου κλάδου και η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στη νέα εταιρία κλάδου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.» Μένει να δούμε με πόση διαφάνεια θα γίνουν τα πιο πάνω. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όσο κι όπως κι αν αποτιμηθεί το 30% που εισφέρεται στη νέα εταιρεία, αποτελεί αμέσως καθορισμό της αποτίμησης και του υπόλοιπου 70%, που απομένει στη «μεγάλη» ΔΕΗ.
  Ποιος είναι ο ν.2166/1993; Αυτός που στο «Κεφάλαιο Πρώτο» μιλάει για «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»! Πρώτη φορά βλέπω τη σαλαμοποίηση μιας επιχείρησης να τη βαφτίζουν «ανάπτυξη»!
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 εφαρμόζονται σε περιπτώσεις:
  α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
  β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
  γ. Συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ.1 και 79 του κ.ν. 2190/1920.
  δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α`), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες».
  ε. Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία.
  Δεν προβλέπεται πουθενά εφαρμογή σε «νεοϊδρυόμενες» επιχειρήσεις, όπως η «μικρή» ΔΕΗ, καθόσον οι λέξεις «ή νεοϊδρυόμενη», που αναφέρονταν στις περιπτώσεις β΄ και ε΄, διαγράφηκαν με την παρ.7 άρθρ.7 Ν.2386/1996! Νομικός δεν είμαι, αλλά οι δικηγόροι θα έχουν σίγουρα πολλή δουλειά όταν γίνεται ειδική νομοθεσία για τη «μικρή» ΔΕΗ!

  Υπάρχει μια «πολύ ωραία» διάταξη στο άρθρο 3: «Σε περίπτωση που η σύμβαση της απόσχισης του κλάδου δεν έχει συμπεριλάβει ορισμένα από τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού που υπάγονται άμεσα από επιχειρηματικής απόψεως στον εισφερόμενο κλάδο, ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τα ανωτέρω παραλειφθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, εφόσον από την ερμηνεία της σύμβασης απόσχισης δεν συνάγεται σαφώς ότι τα μέρη επιθυμούσαν τον αποκλεισμό των παραλειφθέντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού από τον κλάδο». Θυμίζει λίγο έναν πελάτη που απομακρύνεται απ’ τον πάγκο του μαγαζιού, παίρνοντας μαζί του τα εμπορεύματα, και την άλλη μέρα ξαναγυρνάει και λέει «ξέχασες να μου δώσεις το τάδε, και τύλιξέ μου κι εκείνο που έχεις στο 3ο ράφι».

  Σε ό,τι αφορά τη μεταβιβαζόμενη πελατεία, στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι: «οι μεταβιβαζόμενες με τον κλάδο συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στο 30% του συνολικού αριθμού συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., αναλογικώς ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικώς ως προς τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσεως της ΔΕΗ Α.Ε., το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση (β), δεν είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθμό των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. με τους συγκεκριμένους πελάτες, αλλά μπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούμενη στις συμβάσεις των συγκεκριμένων πελατών ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους συγκεκριμένους πελάτες αναλαμβάνουν τόσον η ΔΕΗ Α.Ε. όσο και η νέα εταιρία, κατά το ποσοστό εκπροσωπούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην κάθε μία». Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ακριβώς πελάτες θα περάσουν στη «μικρή» ΔΕΗ, τολμάμε να προβλέψουμε ότι μάλλον θα ισχύσει η τελευταία ρύθμιση και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με ποιο ακριβώς τρόπο θα ξεχωρίσουν την ενέργεια της μιας εταιρείας από την άλλη όταν η ενέργεια καταλήγει στον ίδιο πελάτη.

  Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθμίζονται στα άρθρα 57 (Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου) και 58 (Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας) του ν.4001/2011, καθώς επίσης οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με πελάτες των νήσων της ελληνικής επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρονικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο.» Αφού λοιπόν δεν περιλαμβάνονται στη «μικρή» ΔΕΗ, παραμένουν στη «μεγάλη» ΔΕΗ. Τώρα τι είδους ανταγωνισμός είναι αυτός που δημιουργεί το ΥΠΕΚΑ αφήνοντας την πανάκριβη πετρελαιακή παραγωγή στη «μεγάλη» ΔΕΗ και τις υποχρεώσεις «τελευταίου καταφυγίου» και «καθολικής υπηρεσίας», θα σας γελάσω (θεωρητικά βέβαια η ΔΕΗ αποζημιώνεται με ΥΚΩ, αλλά δεν είναι το ίδιο).
  Το νομοσχέδιο είναι ένα νομικό κείμενο απόσχισης ενός κομματιού μιας εταιρείας, που στέκεται κυρίως στις λεπτομέρειες της απόσχισης και θα μπορούσε να αφορά μια οποιαδήποτε εταιρεία. Εξουσιοδοτεί ουσιαστικά τη ΔΕΗ για τις λεπτομέρειες του τι και πώς θα μεταφέρει στη νέα εταιρεία.

  Υπάρχουν πολλά κενά στα θέματα του προσωπικού που πάει στη νέα εταιρεία: υπάρχουν κατοχυρωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τα οποία ουσιαστικά το νομοσχέδιο τα προσπερνάει, δεν υπάρχουν προβλέψεις για θέματα κινητικότητας προσωπικού μεταξύ «μικρής» και «μεγάλης» ΔΕΗ. Τα θέματα του προσωπικού ανατίθενται στο Δ.Σ. της ΔΕΗ και «η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού στη νέα εταιρία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας». Να ένα νέο πεδίο δόξης λαμπρό για τους δικηγόρους!

  Το πιο σημαντικό είναι ότι πουθενά δεν προκύπτει ποιο θα είναι το όφελος για τον απλό καταναλωτή ή τη βιομηχανία, κάτι που είναι το κεντρικό ζητούμενο, όπως γράψαμε και χθες. Και υπενθυμίζουμε την επισήμανση στο άρθρο του πρώην προέδρου της ΔΕΗ Τάκη Αθανασόπουλου για παρόμοιες ενέργειες στο παρελθόν, «ιδιαίτερα για τις στρεβλώσεις που δημιουργούν τα ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος), εξασφαλίζοντας σε κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο μία περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης περίπου οκτώ χρόνια, χωρίς να λειτουργεί καν η μονάδα! Καθόλου άσχημες επιδόσεις για επενδύσεις οι οποίες και απέτυχαν στην αρχική τους στόχευση να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ και ατύχησαν γιατί οι περισσότερες από αυτές περατώθηκαν πριν από την οικονομική κρίση και την πτώση της ζήτησης. Το κόστος τους, όσο δεν περνά απευθείας στον τελικό καταναλωτή, το επωμίζεται η ΔΕΗ ως ο (σχεδόν) μοναδικός προμηθευτής (98,5%) ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οι στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την ταυτόχρονη παρουσία ευκαιριακών επιχειρηματιών χωρίς μακροχρόνια προοπτική για τον κλάδο, είναι ο λόγος που η ΔΕΗ εξακολουθεί να μονοπωλεί την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τη θεωρητική απελευθέρωση της αγοράς εδώ και αρκετά χρόνια.»

  Εκτιμάται ότι η απόσχιση θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους λειτουργίας της «μικρής» ΔΕΗ, (επειδή θα χαθούν οικονομίες κλίμακας), σε δυσκολία δανεισμού για νέες επενδύσεις (λόγω μεγέθους εταιρείας), σε μείωση του βαθμού αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και τελικά σε αύξηση του κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές. Θα υπάρχουν χωριστές διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού, που, αν δεν είναι ισότιμες για «μικρή» και «μεγάλη» ΔΕΗ, θα αποτελέσουν παρέμβαση στον ανταγωνισμό και νέα αιτία νομικών προστριβών.

  Τα περί ανταγωνισμού πολλών εταιρειών μπορεί ν’ ακούγονται θεωρητικά καλά, αλλά δεν στέκονται στην ηλεκτρική ενέργεια, επειδή αυτή δεν αποθηκεύεται και δεν μεταφέρεται φθηνά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Κι εκτός του ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται, υπάρχουν οι έννοιες για το “φορτίο βάσης”, που έχει μόνιμη ζήτηση και πρέπει να παράγεται αδιαλείπτως, για το “μεταβλητό φορτίο”, που έχει κάποια όρια μέσα στα οποία συνήθως κινείται και πρέπει να μπορεί να καλυφθεί με ευέλικτους μηχανισμούς και υπάρχει και το “φορτίο αιχμής”, που θα εμφανιστεί λίγες φορές στη διάρκεια του έτους και η κάλυψή του απαιτεί εφεδρείες, που είναι κατά κανόνα πολύ ακριβή υπόθεση. Κάθε τμήμα της καμπύλης φορτίου καλύπτεται από διαφορετικού τύπου μονάδες, με άλλα χαρακτηριστικά κι άλλες ώρες λειτουργίας. Όσο πιο ψηλά είσαι στην καμπύλη φορτίου, τόσο λιγότερες ώρες δουλεύουν οι μονάδες, αλλά πρέπει να υπάρχουν stand-by ώστε να δουλέψουν μόλις χρειαστούν. Στις «απελευθερωμένες» αγορές λοιπόν αυτές οι έννοιες τείνουν να ισοπεδωθούν, επειδή όλοι θέλουν να μπουν στην κάλυψη του φορτίου βάσης, που διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία κι εξασφαλισμένη κερδοφορία. Κρατικοδίαιτοι «επενδυτές», που κοιτούν να θησαυρίσουν απ’ τα δημόσια αγαθά. Στη Βρετανία, που έκαναν πολλές εταιρείες, κατέληξαν να έχουν και πανάκριβα τιμολόγια και αδιαφάνεια στις χρεώσεις (με χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν καρτέλ των μεγάλων εταιρειών), που καταγγέλλουν πλέον ανοιχτά οι Εργατικοί.
  Τέλος, επειδή στη ΔΕΗ υπάρχει ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων, αναγνωρισμένη τόσο με το ν. 2773/99 όσο και δικαστικά με την απόφαση 13/2010 του Αρείου Πάγου, είναι βέβαιο ότι η υπόθεση θα εξελιχθεί για χρόνια στα δικαστήρια. Έφτιαξαν λοιπόν κάτι που θα είναι η χαρά των δικηγόρων. Να δούμε πότε επιτέλους θα κάνουν και κάτι για να αναπτυχθεί η οικονομία και η χώρα, αφού μόνο έτσι θα λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο χώρο της ενέργειας: με την ύφεση έχει μικρύνει πολύ η «πίτα», που μοιράζονται οι παραγωγοί, οι ιδιώτες δεν κερδίζουν όσα θα ήθελαν, η κατανάλωση φυσικού αερίου δεν είναι αυτή που θα ήθελαν και προφανώς γι’ αυτό είναι όλοι στη γκρίνια.

  ΥΓ. Ο κειμενογράφος του ΥΠΕΚΑ δεν επιτρέπει απεικόνιση έντονων γραμμάτων, υπογραμμίσεων, συνδέσεων (links). Ολοκληρωμένο το κείμενο, με τα σημεία έμφασης και παραπομπές, έχει δημοσιευθεί στο http://greeklignite.blogspot.gr/2014/03/blog-post_11.html.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:27 | Αδαμαντία Περσαινίτη

  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Κύριοι Υπουργοί,
  Κύριοι βουλευτές (που θα κληθείτε να ψηφίσετε…)

  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ότι η περιουσία της ΔΕΗ αποτελεί περιουσία και των εργαζομένων και συνταξιούχων της βάσει του Ν2773/99.

  Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο υπουργός, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι η ηλεκτρική ενέργεια, εκτός από απαραίτητο αγαθό για την επιβίωση των πολιτών, είναι και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η ΔΕΗ είναι απαραίτητο εργαλείο και στρατηγικός μοχλός ανάπτυξης, που φυσικά μόνο ο δημόσιος χαρακτήρας της μπορεί να εξασφαλίσει.

  Αλήθεια, θα μπορούσε ο υπουργός να υποχρεώσει μία εταιρία ιδιωτικών συμφερόντων να πουλάει επί ζημία, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας; Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει ούτε καν τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την μείωση του κόστους, τουλάχιστον να μετακυλήσουν το όφελος στην τιμή των προϊόντων τους.

  Είναι αναμφισβήτητο ότι η ΔΕΗ, από την ίδρυσή της, κατάφερε να υποστηρίξει την ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας, αφενός με την παροχή φθηνής ενέργειας και αφετέρου με την εύκολη δυνατότητα χρησιμοποίησης (εύκολη πρόσβαση, επάρκεια, ποιότητα).

  Είναι βέβαιο ότι, όπως η ΔΕΗ βοήθησε στο παρελθόν στην ανασυγκρότηση της χώρας, μπορεί και σήμερα να βοηθήσει ουσιαστικά. Άλλωστε, τηρουμένων των αναλογιών, η χώρα μας έχει και πάλι την ανάγκη ανασυγκρότησης, ανόρθωσης και φυσικά χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν «εργαλεία» τα οποία να επιδρούν σ’ ολόκληρη την κοινωνία, την οικονομία και ευρύτερα στη χώρα. Η ΔΕΗ στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο εργαλείο και το ιστορικό προηγούμενο είναι απόλυτα επιτυχημένο.

  Όμως ο κύριος υπουργός θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το οικονομικό μοντέλο αλλά και το νομικό πλαίσιο στο οποίο η ΔΕΗ λειτουργούσε ως μοχλός ανάπτυξης έχει αλλάξει. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έχει αλλάξει ακόμα και ο σκοπός της εταιρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φράση που αναφερόταν στον ιδρυτικό της νόμο, 1468/1950: «Παρέχη τήν παραγομένην ηλεκτρικήν ενέργειαν εις τήν ευθυνοτέρα δυνατή τιμή», μετατράπηκε με το νόμο 2773/1999 σε: «οικονομικώς προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας». Αλλά ακόμα και η φράση: «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» έχει αλλάξει με την φράση: «την επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς».

  Ας αποφασίσει λοιπόν η κυβέρνηση και ο κύριος υπουργός: θέλουν μία ΔΕΗ που θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή μια ΔΕΗ διαμελισμένη και εκχωρημένη σε ιδιωτικά συμφέροντα που θα λειτουργεί με σκοπό το κέρδος;

  Αν ισχύει το πρώτο, αποφάσεις που αφορούν την πώληση του ΑΔΜΗΕ, τον διαμελισμό της ΔΕΗ (τύπου μικρή ΔΕΗ) και την πώλησή της σε κομμάτια, στερούν εσκεμμένα κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση της χώρας.

  Αν ισχύει το δεύτερο, αποφάσεις να λειτουργεί επί ζημία μία επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο που έχει σκοπό το κέρδος, προκαλούν εσκεμμένα τον μαρασμό και την καταστροφή της και την οδηγούν σύντομα – και με μαθηματική ακρίβεια – στην εκποίηση της και μάλιστα ως ζημιογόνο, με ότι αυτό σημάνει. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να προσθέσουμε το κρίσιμο στοιχείο ότι πολλοί από αυτούς που επωφελούνται από τις μειώσεις των τιμών της ΔΕΗ είναι συγχρόνως ανταγωνιστές της και υποψήφιοι αγοραστές της.

  Πρέπει όμως να γίνει σαφές στην κοινωνία ότι, εάν ιδιωτικοποιηθούν ή εκποιηθούν οι υποδομές, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι στρατηγικές δραστηριότητες της πατρίδας μας, υπεύθυνοι θα είμαστε όλοι μας, αφού οι πολίτες είναι αυτοί που αποτελούν την άμυνα μίας χώρας σε περιόδους οικονομικών πολέμων με υποχρέωση την προστασία της από τους εισβολείς.