• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Σταυρουλάκη' | 31 Μαρτίου 2014, 08:33

    Άρθρο 22 του Σχ. Νόμου παρ1. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι επιβάλλεται η ένταξη και του Αγροτικού Τοπίου της Αττικής ως μέρος συνόλου του Αττικού Τοπίου στα προαναφερθέντα προγράμματα παρέμβασης. Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αθηνών (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Αθηνών/ συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ.641 /04-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7Λ7-ΩΓΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής