• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ' | 3 Απριλίου 2014, 15:37

    Η επιστημονική κοινότητα αποδέχεται μια τεχνική διάρκεια ζωής για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια άνω των 30 ετών, όπως αναφέρεται στην έκθεση με τίτλο “Methodology Guidelines on Life Cycle Assessment of Photovoltaic Electricity” (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας), Έκθεση IEA PVPS T12-01: 2009. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, κάτω του 0,5% για τα πρώτα έτη λειτουργίας, διατίθεται τελικά προς ανακύκλωση, λόγω ζημιάς κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η μέση διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 27 με 32 χρόνια, όσο δηλαδή και η διάρκεια των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας με τον Λειτουργό της αγοράς ή τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (πρωτίστως τη ΔΕΗ). Τα φωτοβολταϊκά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους θα πρέπει να συλλέγονται μέσω εξειδικευμένου δικτύου συλλογής (και όχι μέσω των κλασικών δημοτικών συστημάτων συλλογής, όπου -με βάση την εμπειρία- καταλήγει λιγότερο από 1% των αποσυρόμενων φωτοβολταϊκών πλαισίων). Μια χωριστή συλλογή των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα επιτρέψει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και υψηλότερα ποσοστά συλλογής, θα είναι πιο αποδοτική από πλευράς κόστους και θα αυξήσει τις ευκαιρίες για μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάκτηση των πολύτιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά πλαίσια, σε σύγκριση με τη μεικτή συλλογή. Χάρη στην ύπαρξη ενός χωριστού και ειδικού συστήματος δεν θα τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος συλλογής όλων των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα λόγω της αυξημένης ποσότητας τόνων που κυκλοφορεί στην αγορά αλλά και της περιορισμένης ποσότητας αποβλήτων που προκύπτει τα πρώτα χρόνια. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει την αποδέσμευση των “παραγωγών” φωτοβολταϊκών πλαισίων από την υποχρέωσή τους να συμμετάσχουν στα δημοτικά συστήματα συλλογής εφόσον παρέχουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα επιστροφής. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η προσθήκη της παρακάτω παραγράφου στην περίπτωση 2.2 του άρθρου 5Α: “Στην κατηγορία των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης κατατάσσονται όσα φωτοβολταϊκά πλαίσια (διαστάσεων >0,5 μ2 και βάρους >2 κιλών) προορίζονται για χρήση σε σύστημα εγκατεστημένο σε μόνιμη τοποθεσία, το οποίο σχεδιάζεται, συναρμολογείται, εγκαθίσταται και απεγκαθίσταται από επαγγελματίες, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές”.