• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' | 29 Οκτωβρίου 2014, 08:01

    1. Παρ.1. Η φράση “Σε περιπτώσεις οικοδομών με πρόσοψη σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης,,..” να αντικατασταθεί με “Σε περιπτώσεις οικοδομών σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης,...” 2. Παρ.1. Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου θα πρέπει να έχει ως θέμα την αντικατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης είτε με σύστημα κεντρικής θέρμανσης αερίου είτε με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και όχι την αντικατάσταση μόνον με κεντρικό σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου. 3. Παρ.2. Η φράση “διαπιστευμένα στην αντίστοιχη εταιρία παροχής φυσικού αερίου” πρέπει να διαγραφεί. 4. Παρ.3. Η φράση “Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.” Δεν επιτρέπει την περεταίρω διείσδυση του φυσικού αερίου με αυτόνομη θέρμανση. 5. Παρ.4. “Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του, που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και κατά τρόπο που να μην παρενοχλούνται άλλοι συνιδιοκτήτες του κτιρίου.” Οι Τεχνικοί Κανονισμοί σήμερα δεν απαγορεύουν την εγκατάσταση αυτόνομων σύστημα φυσικού αερίου σε κοινόχρηστους χώρους, αρκεί να υπάρχει η συγκατάθεση των συνιδιοκτητών. 6. Παρ.5. Η φράση «τον αριθμό έγκρισης της αίτησής του από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου» να αντικατασταθεί με «αντίγραφο της Σύμβασης του με την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου». 7. Παρ.6. Ο Νόμος προβλέπει ότι στα κτίρια με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου μπορεί να γίνει εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης φυσικού αερίου μόνον όταν η κεντρική θέρμανση έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία της. Αυτή η διάταξη δεν ευνοεί τη διείσδυση του φυσικού αερίου. 8. Παρ.7. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που αυτονομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα πρέπει να εξαιρούνται από τη συμμετοχή στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.