Αρθρο 9: Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων

1. Σε περιπτώσεις οικοδομών με πρόσοψη σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, μόνος ή ομαδικά και ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί, με έγγραφη αίτησή του, να ζητήσει από το διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και τη σύνδεση ολόκληρου του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου, εντός προθεσμίας τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της ανωτέρω αιτήσεως στον διαχειριστή. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τη γενική συνέλευση, ή δεν υπάρχει διαχειριστής, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί να τη συγκαλέσει ο ίδιος, ειδοποιώντας εγγράφως όσους συνιδιοκτήτες κατοικούν στο κτίριο, και όσους άλλους των οποίων γνωρίζει τις διευθύνσεις κατοικίας τους, αναρτώντας τη σχετική πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου προ δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ορίσει, και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός του κτιρίου.
2. Κατά την παραπάνω συνέλευση, όποιος έχει λάβει την πρωτοβουλία για τη σύγκλησή της υποχρεούται να προσκομίσει πάνω από μία προσφορές από εξειδικευμένα συνεργεία εγκαταστατών, διαπιστευμένα στην αντίστοιχη εταιρία παροχής φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να αναγράφουν το αναλυτικό κόστος της αντικατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ώστε να προκύπτει και η αναλογία επιβάρυνσης εκάστου συνιδιοκτήτη, ενώ αντίστοιχες προσφορές μπορεί να προσκομίσει και οποιοσδήποτε άλλος συνιδιοκτήτης.
3. Η συνέλευση αυτή μπορεί να αποφασίσει την άμεση αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και την τροφοδοσία του από το δίκτυο φυσικού αερίου, με απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου, ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τα χιλιοστά συμμετοχής της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης. Η σχετική δαπάνη κατανέμεται σύμφωνα με τα ίδια χιλιοστά μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης , ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν. Επί αυτόνομης θέρμανσης ή εάν δεν προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό του κτιρίου ποσοστά κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, η κατανομή της εν λόγω δαπάνης αντικατάστασης γίνεται βάσει των χιλιοστών επί του οικοπέδου των παραπάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η κατανομή της δαπάνης αγοράς του φυσικού αερίου και συντήρησης και επισκευής της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης εξακολουθεί να πραγματοποιείται όπως προβλέπει ο ισχύων σε κάθε κτίριο κανονισμός ή, αν δεν υφίσταται κανονισμός, ο εφαρμοζόμενος τρόπος κατανομής της ανάλογης δαπάνης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.
4. Αν η γενική συνέλευση απορρίψει τη σχετική πρόταση ή για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβει θετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός 45 ημερώναπό την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της ή την λάβει αλλά δεν προχωρεί στην υλοποίησή της αμελλητί, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε με αποκλειστικά δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια, σε απομόνωση των θερμαντικών σωμάτων της ιδιοκτησίας του από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, κατά τρόπο που να μην θίγει τη θέρμανση των λοιπών ιδιοκτησιών, και σε σύνδεση της ιδιοκτησίας του με το δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο θα τροφοδοτεί ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου. Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του, που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και κατά τρόπο που να μην παρενοχλούνται άλλοι συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Η σωλήνωση παροχής φυσικού αερίου θα μπορεί να διέρχεται από κατάλληλο σημείο της πρόσοψης του κτιρίου ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, με τη μικρότερη δυνατή λειτουργική και αισθητική όχληση των λοιπών συνιδιοκτητών.
5. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται προ της έναρξης των παραπάνω εργασιών να γνωστοποιήσει στο διαχειριστή της πολυκατοικίας την μονομερή αποχώρησή του από το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου του κτιρίου, τον αριθμό έγκρισης της αίτησής του από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου, τον τρόπο όδευσης της σωλήνωσης παροχής φυσικού αερίου μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Ο διαχειριστής και οι ένοικοι των ιδιοκτησιών του κτιρίου που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών αυτών οφείλουν να διευκολύνουν την εκτέλεσή τους, ο δε ενδιαφερόμενος να μεριμνά ότι αυτές δεν παρακωλύουν τη χρήση των ιδιοκτησιών τους.
6. Σε κτίρια των οποίων το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη η αποσύνδεση των θερμαντικών σωμάτων των ιδιοκτησιών τους από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και η αυτόνομη θέρμανσή τους με ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου, εφόσον τηρηθούν ανάλογα οι διαδικασίες που προβλέπονται στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφου 4 και 5 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το θέμα σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η λειτουργία ή μη, της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για όσες ιδιοκτησίες έχουν ηδη αυτονομηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και λειτουργούν κατόπιν σχετικής μελέτης και έγκρισης από τις ΕΠΑ, ανεξαρτήτως απόφασης γενικής συνέλευσης. Για τις ιδιοκτησίες αυτές ισχύουν κανονικά οι διατάξεις περί κοινών δαπανών της παραγράφου 8.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ή λειτουργήσει στο μέλλον η κεντρική θέρμανση, οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καταβάλλοντας προς τη διαχείριση του:
α) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές αυτονομίας, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 25%,
β) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το 25% και
γ) Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.
Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων που έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει αυτονομία με βάση άλλες διατάξεις.
8. Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων μπορούν να εφαρμοστούν αναλόγως και για σύνδεση κτιρίου ή μεμονωμένων ιδιοκτησιών με σύστημα τηλεθέρμανσης. Το δικαίωμα αυτονόμησης της παραγράφου 4 του παρόντος, με την επιφύλαξη των όρων των παραγράφων 4-6, ισχύουν αναλόγως και σε κτίρια περιοχών όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί και οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα αυτόνομης θέρμανσης με ηλεκτρικές αντλίες (heat pumps) αέρος – νερού στην εν λόγω ιδιοκτησία, με αποσύνδεση των αντίστοιχων θερμαντικών σωμάτων από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.
9. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων κανονισμών των πολυκατοικιών της χώρας.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 22:58 | ΜΑΡΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Η κατανομή των δαπανών κεντρικής θέρμανσης προσδιορίζεται σαφώς από τον «ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΦΕΚ 631 τεύχος 4ο 7/11/1985.
  Με βάση τον κανονισμό υπάρχουν οι δαπάνες λειτουργίας και οι έκτακτες δαπάνες.
  Επομένως το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι τι ακριβώς είναι «το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής με ανώτατο όριο το 25%» (7α). Πιθανώς θα εννοείτε την παραμένουσα επιβάρυνση αλλά το μέγεθος αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στον νόμο με ακριβείς μαθηματικές σχέσεις και σύμβολα για να ξέρουμε που αναφερόμαστε. Διαφορετικά θα προκύψουν δυστοκίες και ερμηνείες του νόμου κατά το δοκούν.

  Η μοναδική περίπτωση που κάποιο αυτονομημένο με φυσικό αέριο διαμέρισμα που θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το «πάγιο» (δηλ την παραμένουσα επιβάρυνση) και μάλιστα ακριβώς το ίδιο που του είχε υπολογιστεί στον αρχικό πίνακα κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης προτού αυτονομηθεί είναι να έχει μείνει κενό. Μόνο τότε επιβαρύνει τους υπολοίπους που χρησιμοποιούν κεντρική θέρμανση. Αλλιώς, όταν δηλαδή κατοικείται και συνεισφέρει ενεργειακά στο κέλυφος της οικοδομής όπως όλοι, δεν είναι δυνατόν να έχει συμμετοχή στο ποσοστό των δαπανών λειτουργίας των υπολοίπων. Η περίπτωση της αποχώρησης από τον λέβητα ΚΘ σίγουρα υποχρεώνει τους υπολοίπους να λειτουργήσουν με υπερδιαστασιολογημένο λέβητα. Το κόστος αυτό (που κατά την γνώμη μου πρέπει να υπάρχει ώς αντικίνητρο για την χρήση πετρελαίου) αν θα πρέπει να επιβαρύνει κάποιον αυτός είναι οι ΕΠΑ
  οι οποίες εισπράττουν ουκ ολίγα από τις νέες συνδέσεις.

  Έχω την αίσθηση ότι το άρθρο αυτό είναι αόριστο, και μη επιστημονικά ορθό. Θα θεωρούσα ορθότερη μια προσθήκη στον ήδη υπάρχοντα κανονισμό ως εξής :
  <>

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 22:36 | Νικος Νικολαου

  Έχετε διαβάσει κανονισμούς πολυκατοικιών 30-40 ετών?
  Όλοι οι ένοικοι- ιδιοκτήτες είναι στα μαχαίρια. Αιτία η δαπάνες κοινοχρήστων θέρμανσης.
  Ο κανονισμός αναφέρει ότι η θέρμανση θα λειτούργει υποχρεωτικά δώδεκα ώρες κάθε ημέρα από μήνα Οκτώβριο μέχρι και Μάρτιο, και τις πολύ κρύες ημέρες ακόμα περισσότερες ώρες.
  Στη συνέλευση αποφάσισαν (παράνομα) να ανάβουν το καλοριφέρ τρις ώρες το πρωί και τρις το βράδυ. Όταν ζήτησαν να εφαρμοστή ο κανονισμός από ιδιοκτήτες των τελευταίων ορόφων άρχισαν οι αλληλοσπαραγμοί. Τα μισά διαμερίσματα είναι κλειστά λόγο θανάτων, η ξενοίκιαστα, η και αγορασμένα από αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί.
  Ως εκ τούτων η θέρμανση ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ διότι και η εναπομείναντες δεν πληρώνουν, και ούτε έχουν και δυνατότητα να επιδοτηθούν για να ανάψουν καμία σόμπα πετρελαίου.
  Ο κανονισμός τις πολυκατοικίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με τη απόλυτη πλειοψηφία όλων των ιδιοκτήτων (100%).
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ .
  Εάν ο νομοθέτης καταλάβει τα προβλήματα που έχουν οι πολυκατοικίες ,τότε ο Νόμος πρέπει να έχει ένα μόνο άρθρο, χωρίς παραπομπές, αστερίσκους, η έννοιες που θέλουν ερμηνείες από τον.. Άρειο Πάγο

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 21:57 | Αντώνης Χατζηγεωργίου

  Αθήνα 29-10-2014
  Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης αποδέσμευση από την καταβολή κοινοχρήστων για τα διαμερίσματα -σε πολυκατοικίες- που επιθυμούν να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση ακόμα και αν η πολυκατοικία χρησιμοποιεί ήδη φυσικό αέριο για τη λειτουργία του καυστήρα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο και για την οικονομική λειτουργία άλλων οικιακών συσκευών (κουζίνα-φούρνο-ψυγείο κλπ.)
  Ευχαριστώ

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 21:04 | ira

  Τόσο δύσκολο είναι πια σ’αυτή τη χώρα να γίνει ένας σωστός νόμος;
  ΤΟ ΆΡΘΡΟ 9 ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
  Να τιμωρείται όποιος θέλει να αυτονομηθεί πληρώνοντας το 25% θερμανσης που δεν συμμετέχει;

  Δυστυχώς, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε κανείς δεν θα αυτονομηθεί και καμία πολυκατοικία δεν θα αλλάξει την κεντρική θέρμανση από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο.

  Με αυτόν τον νόμο θα έπρεπε ο καθένας να μπορεί να αυτονομηθεί χωρίς ποινή …..τόσο απλό είναι.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 15:01 | Eυάγγελος Μπιρλας

  »…Το δικαίωμα αυτονόμησης της παραγράφου 4 του παρόντος, με την επιφύλαξη των όρων των παραγράφων 4-6, ισχύουν αναλόγως και σε κτίρια περιοχών όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί και οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα αυτόνομης θέρμανσης με ηλεκτρικές αντλίες (heat pumps) αέρος – νερού στην εν λόγω ιδιοκτησία, με αποσύνδεση των αντίστοιχων θερμαντικών σωμάτων από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.»
  Δηλαδή ουσιαστικά στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ πόλεις που υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, απαγορεύεται η τοποθέτηση ανλίας θερμότητας, που με βάση τις μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει το μικρότερο κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος. Και είναι και στις επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ »Εξοικονόμιση κατ’ οικον».
  Είναι προφανές, ότι όλο το άρθρο 9 είναι άκρως προβληματικό ως έχει. Θα τινάξει στον αέρα την όποια μικρή συννενόηση υπάρχει ακόμα μεταξύ των συνιδιοκτητών.
  Επιτέλους αυτό που πρέπει να θεσμοθετηθεί είναι :
  1) Παροχή δυνατότητας αυτονόμησης σε οποιον το επιθυμεί, με οποιοδήποτε θερμαντικό μέσο και
  2) Ως προς το θέμα της συμμετοχής στο πάγιο και στις δαπάνες συντήρησης, πρέπει να προηγηθεί σοβαρή μελέτη για την κάθε περίπτωση χωριστά. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις και οπωσδήποτε δεν μπορεί να φτάνει στο εξωπραγματικό 25%.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 15:57 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

  Είναι απαραίτητη η προσθήκη ρύθμισης και για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως καυστήρες pellet.
  Το 25% συμμετοχής στα έξοδα θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλο.Ακυρώνει το όποιο οικονομικό όφελος των λοιπών μορφών ενέργειας.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 13:25 | Ιωαννα Κώστα

  Αρθρο 9

  Παρακαλώ όπως επιπλέον προβλέψετε δια του παρόντος σχεδίου νόμου τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτόνομης θέρμανσης με φυσικό αέριο – χωρίς την έγκριση της απαιτούμενης πλειοψηφίας του 51% – σε διαμερίσματα τα οποία έχουν ήδη αποκοπεί πλήρως από τη θέρμανση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης και με τους ίδιους όρους, πριν το 2000, εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα σύνδεσης με το φυσικό αέριο.

  Με δύο λόγια σας εξηγώ το πρόβλημα για το οποίο σας παρακαλώ να δώσετε μια δίκαιη λύση: Το διαμέρισμά μας – σε εφαρμογή απόφασης της συνέλευσης – αποκόπηκε από την κεντρική θέρμανση, δηλαδή δεν διέρχεται από το ρετιρέ διαμέρισμα κανένας απολύτως σωλήνας θέρμανσης, δεν υφίσταται καμία σχέση με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης («τάπωμα» όλων των σωλήνων στη βάση των πατωμάτων και καθαίρεση όλων των σωμάτων θέρμανσης).

  Το πανταχόθεν ελεύθερο και χωρίς μόνωση κατασκευής του 1973-4 παγωμένο και επί σειρά ετών πλέον ακατοίκητο οροφοδιαμέρισμα «θερμαίνεται» με air condition. Παρά τις αλλεπάλληλες επικλήσεις μου δεν έλαβα ποτέ τη συναίνεση του 51% να εγκαταστήσω φυσικό αέριο και να γίνει κατοικήσιμο το διαμέρισμα, αφού από την περιοχή εδώ και τέσσερα χρόνια διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου.

  Επί σειρά ετών υφίσταμαι τεράστια οικονομική ζημία και παρακαλώ πολύ όπως δώσετε λύση σε αυτό το πρόβλημα διότι η δυνατότητα αυτόνομης θέρμανσης σε μεμονωμένα διαμερίσματα και δει με φυσικό αέριο, αυστηρά όπου αυτό είναι δυνατό με βάση όσα αναφέρονται ανωτέρω είναι η βέλτιστη λύση για την ενεργειακή τους επάρκεια αλλά τελικά και των διαμερισμάτων που ευρίσκονται στους κάτω από αυτά ορόφους.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 13:58 | Χατζής Χαράλαμπος

  Οι ιδιοκτησίες που θα επιλέξουν την αυτόνομη θέρμανση με την επιβάρυνση σε ποσοστό έως 25% επί των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης θεωρούνται σαν κλειστές (κενές)ιδιοκτησίες και στην ουσία επιδοτούν αυτούς που παραμένουν στην κεντρική θέρμανση.

  Οι ιδιοκτησίες θέλουν να αυτονομηθούν γιατί με μικρότερο κόστος από αυτό που πληρώνουν τώρα στην κεντρική θέρμανση θα έχουν στην αυτόνομη θέρμανση και θα εκπέμπουν θερμότητα προς τις όμορες ιδιοκτησίες που μένουν στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης άρα δεν μπορούν να λογίζονται σαν κενές.

  Επίσης υπάρχουν πολυκατοικίες που δεν μπορούν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, πχ μη δυνατότητα επαρκούς εξαερισμού του λεβητοστασίου, να αλλάξουν την κεντρική θέρμανση από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Έτσι οι ιδιοκτήτες που θέλουν να αυτονομηθούν επιδοτούν με 25% τους υπόλοιπους.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 13:30 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Αναφέρονται στα σχόλια σας πάρα πολλά που στη ουσία ειναι σωστά αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν ακριβώς γιατί οι νομοθέτες (μπάχαλο)πιθανόν δεν έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο.Όταν θέλουμε όλοι μαζί μπορούμε είναι το μόνο σωστό.Ένας κεντρικός λέβητας Θερμάνσεως (αερίου) σε πολυκατοικία είναι ασύμφορος από πλευράς καταναλώσεως.Οι λόγοι είναι,Α: Όταν ανάβει μόνο από μερικούς και όχι από το σύνολο, με αυτό το τρόπο ζεστένω το σύνολο του κτιρίου.Πιστοποιημένα σας αναφέρω οτι σε πολλές πολυκατοικίες με αέριο ως καυσιμη ύλη δέν λειτουργούν πλέον το καλοριφέρ εδώ και δύο έτη. Ο ατομικός λέβητας αυτονομία είναι ο πλέον οικονομικός τρόπος να ζεσταθείς αποδεδειγμένα και οικονομικά αρκεί να επιλέξεις μηχάνημα σωστό.Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα με το νόμο καθόλου ο λέβητας της κεντρικής θέρμανσης στη πολυκατοικία είναι με πετρέλαιο εχει να ανάψει 3 χρόνια τώρα άρα δεν υπάρχει ούτε 20% ούτε 25% επιβάρυνση.Έκανα μετατροπή στο σπίτι μέσα αποσύνδεσα τα σώματα έκανα δικό μου δίκτυο χωρίς να ενοχλήσω και τέλειωσε το πανηγύρι.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 10:14 | Οδυσσέας Γαλανόπουλος

  Το νομοσχέδιο θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αυτονόμησης από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, είτε αυτά λειτουργούν με πετρέλαιο, είτε με φυσικό αέριο, χωρίς δεσμεύσεις από Γενικές Συνελεύσεις και χωρίς συμμετοχή στα πάγια της κεντρικής θέρμανσης ή της συντήρησής της. Αυτό φαίνεται και από τα περισσότερα σχόλια τα οποία και τεκμηριώνουν τους λόγους της πλήρους αυτονόμησης. Ποιος περιμένετε να αυτονομηθεί όταν θα πρέπει να συμμετέχει έστω και ελάχιστα στα πάγια; Η μόνη δέσμευση που θα πρέπει να επιβληθεί, κατά την άποψή μου, είναι ως προς το επιλεγόμενο σύστημα αυτονόμησης, το οποίο θα πρέπει να αφορά σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον, όπως φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας, ώστε να αποφευχθούν λύσεις με καύσιμο ύλη που επιβαρύνει το περιβάλλον, όπως ξύλα, πέλετς, κλπ

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: Άρθρο 9: Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων.
  «§7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ή λειτουργήσει στο μέλλον η κεντρική θέρμανση, οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καταβάλλοντας προς τη διαχείριση του:
  α) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές αυτονομίας, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 25% για το πρώτο ημερολογιακό έτος μετά την αυτονόμηση,
  β) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το 25% για το πρώτο ημερολογιακό έτος μετά την αυτονόμηση και
  γ) Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές για το πρώτο ημερολογιακό έτος μετά την αυτονόμηση.

  Για τα επόμενα έτη μετά την αυτονόμηση το ποσοστό συμμετοχής θα μειώνεται σταδιακά και αναλογικά κάθε έτος μέχρι και τον πλήρη εκμηδενισμό αυτού εντός πενταετίας. Για παράδειγμα αν το ποσοστό συμμετοχής το πρώτο έτος είναι το ανώτατο, δηλαδή 25%, το 2ο έτος θα είναι 20%, το 3ο 15%, το 4ο 10%, το 5ο 5% και από το 6ο και μετά δεν θα υπάρχει συμμετοχή.

  Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Με την προσθήκη αυτή, θα αποδίδεται καλύτερα δικαιοσύνη μεταξύ των ενοίκων, αφού εντός πενταετίας θα έχει αποσβεστεί η αξία της τυχόν επένδυσης στην οποία προέβη η πολυκατοικία κατά τα προηγούμενα έτη. Οι δε ιδιοκτήτες που παραμένουν στο κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης θα έχουν εύλογο χρονικό περιθώριο για να προσαρμόσουν το σύστημα αυτό σε μικρότερες απαιτήσεις λόγω αποχώρησης κάποιων διαμερισμάτων. Η λογική ότι αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται είναι πιο εύποροι δεν είναι πάντα σωστή (μπορεί για παράδειγμα να είναι πιο ευπαθείς, π.χ. ηλικιωμένοι ή οικογένειες με μικρά παιδιά) και σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σε ένα βάθος πενταετίας δεν γίνονται οικονομικές ανακατατάξεις με αποτέλεσμα οι ένοικοι των ανεξάρτητα θερμαινόμενων διαμερισμάτων να έχουν καταστεί πτωχότεροι των υπολοίπων. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν άδικο να φέρουν και το βάρος της οικονομικής υποστήριξης των υπολοίπων. Τέλος, είναι βέβαιο ότι στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων τα ανεξάρτητα διαμερίσματα τα οποία θα θερμαίνονται με λέβητα αερίου θα έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία από τα υπόλοιπα, άρα θα προσδίδουν θερμότητα σε αυτά παρά θα λαμβάνουν. Θα ήταν παράλογο οι ένοικοι των υπολοίπων διαμερισμάτων να απολαμβάνουν για πάντα και την επιπλέον θερμότητα και την επιδότηση του καυσίμου τους.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:27 | Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

  Αρθρο 9: Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η:
  Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο από το νομοσχέδιο προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση σε όσες η κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο προϋπήρχε του νομοσχεδίου και σε όσες θα εγκαταστήσουν τώρα. Ενώ στις δεύτερες προστατεύεται η κεντρική θέρμανση (η φτηνότερη λύση θέρμανσης, εφόσον λειτουργεί κανονικά) και αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο δεν συμβαίνει το ίδιο και στις πρώτες. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 1, άρθρο 4 του Συντάγματος «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποκλείεται εφεξής σε όλες τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο ή άλλο μέσο. Ο σκοπός του Ν. 3175/2003 (άρθρο 30 § 4) που είναι η ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και κατά συνέπεια ο εξορθολογισμός στην ενεργειακή κατανάλωση προς εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος έχει πλήρως εκπληρωθεί με την χρήση αερίου καυσίμου στην κεντρική θέρμανση.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η:
  Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο προβλέπεται στην παράγραφο 6 ότι «Στην περίπτωση αυτή το θέμα σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η λειτουργία ή μη, της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης».
  Να κλείσει η κεντρική θέρμανση για να γίνει τι; Να μείνει όλη η πολυκατοικία χωρίς θέρμανση; Να αντικατασταθεί σε όλα τα διαμερίσματα ταυτόχρονα από ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας; (τα κλιματιστικά, τζάκια, ηλεκτρικά σώματα κ.λ.π. δεν θεωρούνται μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης) Αν αυτοί που θα ψηφίσουν να σταματήσει η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης δεν εγκαταστήσουν στα διαμερίσματα τους μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας θα ισχύει η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή θα μπορούν οι υπόλοιποι να ξαναλειτουργήσουν τον κεντρικό καυστήρα και να πληρώνουν όλοι την νόμιμη συμμετοχή τους στα πάγια; Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που δημιουργεί η ασαφής και ελλιπής ρύθμιση.
  Επιπλέον, η απόφαση της γενικής συνέλευση για μη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, κάτι που απαγορεύεται και από το άρθρο 25 του Συντάγματος και από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.
  Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να δίνει το δικαίωμα στα ισχυρότερα οικονομικά νοικοκυριά (που μπορούν να πληρώσουν τη εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης) και στους ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων (που δεν επιθυμούν να πληρώνουν τις πάγιες κοινόχρηστες δαπάνες της θέρμανσης) και που κατέχουν μια οποιαδήποτε πλειοψηφία, να αφήσουν τους υπόλοιπους χωρίς θέρμανση, ειδικά σε πολυκατοικίες που η κεντρική θέρμανση λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα. Αυτό θα αποτελέσει την απαρχή τεράστιας περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής των υπολοίπων μέσα στο ίδιο κτίριο.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η:
  Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο (παράγραφος 7) προβλέπεται ότι «Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.»
  Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τα αναφερόμενα στην 1073/2013 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Απόφαση του Αρείου Πάγου «…., η σύμβαση με την οποία απαλλάσσεται κάποιος συνιδιοκτήτης από την ως άνω δαπάνη (δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης), ως άγουσα στην μεταβολή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των συνιδιοκτητών, πρέπει να γίνει μόνο με κοινή όλων συμφωνία, υποβαλλόμενη στο συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγραφή. …… Για να μεταβληθεί η συμφωνηθείσα ποσοστιαία συμμετοχή των χωριστών ιδιοκτησιών στις κοινές δαπάνες, πρέπει να γίνει τροποποίηση του κανονισμού συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλεται σε μεταγραφή. Η πλειοψηφία των συνιδιοκτησιών δεν μπορεί να δεσμεύσει τον μη συμφωνούντα ιδιοκτήτη στην τροποποίηση των όσων κοινή συναινέσει με τον κανονισμό, έχουν συνομολογηθεί περί του μέτρου συνεισφοράς στα κοινά βάρη, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στα βάρη αυτά» για την μείωση της παγίας συμμετοχή ή της απαλλαγής δεν αρκεί η απόφαση της γενικής συνέλευσης αλλά είναι αναγκαία και η τροποποίηση του Κανονισμού, ο οποία πρέπει να πρέπει να είναι ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία. Σχετική και η απόφαση ΕφΑθ 3973/96 περί μη δυνατότητας τροποποίησης από την πλειοψηφία των οροφοκτητών, ζητημάτων που έχουν καθοριστεί από τον Κανονισμό.
  Για να αλλάξουν (ή απαλλαγούν) τα ποσοστά συμμετοχής στην θέρμανση σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, πρέπει να γίνει μηχανολογική μελέτη (κύρια σε πολυκατοικίες όπου υπάρχει ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση), με την οποία τα ποσοστά αυτά να επιμεριστούν στα υπόλοιπα διαμερίσματα και να ανακατανεμηθούν τα χιλιοστά της θέρμανσης ώστε να μπορεί να γίνει η κατανομή των δαπανών. Αυτά τα έξοδα ποιός θα τα επιφορτιστεί;
  Πέρα από τα προαναφερόμενα δεν είναι δυνατόν η κάθε πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις να ανεβοκατεβάζει κατά το δοκούν το ποσοστό πάγιας συμμετοχής με όλες τις παραπάνω διεργασίες.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η:
  Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων κανονισμών των πολυκατοικιών της χώρας.»
  Η πολυνομία και οι αλληλεπικαλυπτόμενοι νόμοι ταλαιπωρούν τους πολίτες αυτής της Χώρας, που προστρέχουν για κάθε τι στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Ήδη το πρόβλημα αυτό, όσον αφορά την κοινόχρηστη θέρμανση έχει ταλαιπωρήσει πολλούς πολίτες και αυτό αποδεικνύεται και από τον αριθμό των αποφάσεων του Αρείου Πάγου που έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτό, και που πρέπει να ληθφούν υπόψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, μια και αποτελούν νομολογία (ΑΠ 1073/13, ΑΠ 629/07 κ.λ.π.).
  Η κατανομή των δαπανών της κοινόχρηστης θέρμανσης στηρίζεται σε διάφορους νόμους (Α.Κ. 281, Π.Δ. 27 Σεπτ./7 Νοεμ. 1985, Το Δίκαιο Των Ακινήτων κ.λ.π.) για τον λόγο αυτό και για αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να γίνει ρητή μνεία στις καταργούμενες διατάξεις και όχι αόριστη αναφορά, επειδή για ορισμένες ίσως να μη μπορεί να γίνει κατάργηση, όπως π.χ. το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα (Κατάχρηση Δικαιώματος) και οι οποίες υπερισχύουν των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου αυτού κατά την προσφυγή στα Δικαστήρια.
  Σε μια ευνομούμενη χώρα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η Νομοθεσία, να ξέρει κάθε πολίτης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να μην είναι υποχρεωμένος να προστρέχει για κάθε τι στην Δικαιοσύνη, γεγονός απαγορευτικό για τους ασθενέστερους οικονομικά.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η:
  Πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις για όσους (Εταιρίες Αερίου και πολίτες) παραβαίνοντας την ισχύουσα νομοθεσία εγκαθιστούν αυτόνομη θέρμανση σε διαμερίσματα πολυκατοικιών με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου με μη σύννομες διαδικασίες.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η:
  Δεν πρέπει να απαξιωθούν οι Κανονισμοί των πολυκατοικιών, για να μην μπορεί ο κάθε κακόπιστος να τους ερμηνεύει και να τους εφαρμόζει όπως τον συμφέρει.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 08:44 | ANYΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (είτε έχουν πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο ), όπου στη σημερινή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ !
  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ )ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ !!!!! ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.
  ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΤΙ Η (…ΚΛΕΙΣΤΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Σ

 • 1. Παρ.1. Η φράση “Σε περιπτώσεις οικοδομών με πρόσοψη σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης,,..” να αντικατασταθεί με “Σε περιπτώσεις οικοδομών σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης,…”
  2. Παρ.1. Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου θα πρέπει να έχει ως θέμα την αντικατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης είτε με σύστημα κεντρικής θέρμανσης αερίου είτε με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και όχι την αντικατάσταση μόνον με κεντρικό σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου.
  3. Παρ.2. Η φράση “διαπιστευμένα στην αντίστοιχη εταιρία παροχής φυσικού αερίου” πρέπει να διαγραφεί.
  4. Παρ.3. Η φράση “Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.” Δεν επιτρέπει την περεταίρω διείσδυση του φυσικού αερίου με αυτόνομη θέρμανση.
  5. Παρ.4. “Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του, που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και κατά τρόπο που να μην παρενοχλούνται άλλοι συνιδιοκτήτες του κτιρίου.” Οι Τεχνικοί Κανονισμοί σήμερα δεν απαγορεύουν την εγκατάσταση αυτόνομων σύστημα φυσικού αερίου σε κοινόχρηστους χώρους, αρκεί να υπάρχει η συγκατάθεση των συνιδιοκτητών.
  6. Παρ.5. Η φράση «τον αριθμό έγκρισης της αίτησής του από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου» να αντικατασταθεί με «αντίγραφο της Σύμβασης του με την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου».
  7. Παρ.6. Ο Νόμος προβλέπει ότι στα κτίρια με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου μπορεί να γίνει εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης φυσικού αερίου μόνον όταν η κεντρική θέρμανση έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία της. Αυτή η διάταξη δεν ευνοεί τη διείσδυση του φυσικού αερίου.
  8. Παρ.7. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που αυτονομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα πρέπει να εξαιρούνται από τη συμμετοχή στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

 • Για την παράγραφο 6.
  Για όσους εμπίπτουν στην παρ. 6 τι έννοια έχει η σύγκλιση ΓΣ αφού, ανεξάρτητα από την απόφαση της, όπως προβλέπεται ΚΑΙ στην 4 ΚΑΙ στην 5 μπορεί ο συνιδιοκτήτης να προχωρήσει με δήλωση μονομερούς αποχώρησης από την κεντρική θέρμανση. Ειδικά δε για την περίπτωση που υπάρχει ήδη απόφαση προηγούμενης ΓΣ για ΜΗ χρήση της κεντρικής θέρμανσης ή έχει ήδη διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου λόγω χρέους ή μηδενικής κατανάλωσης (όπως στη δική μας πολυκατοικία), τι έννοια έχει η σύγκλιση ΓΣ? Για να αποφασίσει αυτό που ήδη έχει αποφασιστεί?
  Οποιαδήποτε αναφορά σε ΓΣ όπως και η παραπομπή στο β εδάφιο της παρ 1 θα πρέπει να διαγραφούν γιατί δεν έχουν ουσία, και μόνο καθυστερήσεις θα προκαλέσουν (10+45 ημέρες) χωρίς κανένα απολύτως λόγο.

  Για την παράγραφο 7.
  Δημιουργεί χρήστες τριών ταχυτήτων: τους συνδεδεμένους, τους παλιούς και τους νέους!!! Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να βάλετε τους πολίτες να τρώγονται μεταξύ τους και να συνεχίσουν να καίνε πόρτες και παράθυρα. Τη λύση θα τη δώσει η ΠΡΑΞΗ ή η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και το ξέρετε. Εσείς όμως θα έχετε χάσει πολύ περισσότερες ψήφους απ όσες νομίζετε ότι θα κερδίσετε με την παρ 7. ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗ!

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 00:54 | ANYΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ο νέος ΝΟΜΟΣ οφείλει να διατυπώσει και την ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ των ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΕΥΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ και όχι ΜΟΝΟ με ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ, ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ, ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ <> των γειτόνων, και ΟΧΙ στην ταράτσα ως όφειλαν, σε περιπτώσεις που <>(ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑ ερμηνευομένη κατά το δοκούν)!!!!!!!!!!!
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ και όχι σε ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ, ώστε η οικονομία στο σύνολο της πολυκατοικίας να είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ, και με πολύ μικρότερη αναστάτωση καιδιενέξεις στην πολυκατοικία, είτε υπάρχει στη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ .

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 23:53 | Ιωαννίδης Γεώργιος

  Το θέμα του ποσοστού 25% είναι πολύ βασικό και είναι δεδομένο ότι πρέπει να καταργηθεί, καθώς, όπως ειπώθηκε ήδη σε σχόλιο, τα διαμερίσματα που θα έχουν αυτόνομη θέρμανση θα λειτουργούν περισσότερη ώρα και άρα θα προσφέρουν θέρμανση στα γειτονικά (μια ερώτηση στο ΤΕΕ λύνει τις όποιες απορίες). Άλλωστε ο ένας λόγος ύπαρξης του παγίου είναι ότι όταν δεν δουλεύει η θέρμανση σε ένα άδειο διαμέρισμα αυτό παίρνει θερμότητα από τα διπλανά του.
  Το δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα είναι το είδος της θέρμανσης το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο φυσικό αέριο, αλλά σε οποιαδήποτε οικονομικότερη από το πετρέλαιο λύση.
  Ωστόσο το σημαντικότερο με το οποίο δεν έχει καν ασχοληθεί ο νομοθέτης είναι η δικαιότερη κατανομή των δαπανών θέρμανσης, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στις πάρα πολλές περιπτώσεις κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία.
  Τα περισσότερα συστήματα αυτού του είδους είναι πρόχειρες και απαρχαιωμένες κατασκευές χωρίς καν την απαραίτητη – ειδικά για αυτές τις εγκαταστάσεις- εξισορρόπηση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν μόνο με βάση το εμβαδόν και όχι με βάση την πραγματική κατανάλωση σε θερμίδες. Αν δε, κάποιος είναι άτυχος και ζει σε ρετιρέ, έχει δύο σοβαρά προβλήματα: το νερό που παίρνει στα σώματα του είναι πιο κρύο από οποιονδήποτε άλλο (και αυτό δεν έχει προβλεφτεί από κανέναν νόμο η οδηγία στην κατανομή των δαπανών θέρμανσης) και άρα οι θερμίδες που παίρνει είναι οι λιγότερες από όλους τους άλλους ορόφους, ενώ ταυτόχρονα έχει και απώλειες από την οροφή.
  Η πρόταση λοιπόν, πέρα από την δυνατότητα αυτονόμησης χωρίς πάγιο και σε οποιαδήποτε οικονομικότερη μορφή θέρμανσης,είναι να δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη να ζητήσει νέα κατανομή των δαπανών που θα βαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες και θα στηρίζεται σε μελέτη μηχανικού η οποία θα γίνεται με βάση την δεδομένη θερμιδική κατανάλωση, δηλαδή θα υπολογιστούν οι παροχές και θα μετρηθούν οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής για κάθε σώμα σε κάθε διαμέρισμα. Με αυτό τον τρόπο χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση όπως η εγκατάσταση κατανεμητών (περιπου 80 € ανά σώμα) θα γίνεται μία αρκετά δίκαι κατανομή, ενώ ταυτόχρονα ο μηχανικός θα μπορεί να προτείνει και μικρές (εξισορρόπηση) ή μεγάλες (κατανεμητές) βελτιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση ενέργειας.

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 20:31 | Κωστοπούλου Ν.

  Με ποια λογική πρέπει να συγκληθεί γενική συνέλευση εφόσον τελικά δεν χρειάζεται η έγκριση της για να αυτονομηθεί ένα διαμέρισμα; μόνο και μόνο για να υπάρχουν προστριβές ανάμεσα στους ενοίκους;
  Πότε θα κάνει απόσβεση ένα διαμέρισμα που αυτονομήθηκε αν πληρώνει και το 25%;
  Γιατί το ποσοστό συμμετοχής είναι 25% και όχι 1% ή 2%, έχει γίνει κάποια μελέτη ή είναι αυθαίρετο; Είναι λογικό το ποσό συμμετοχής να είναι ίδιο με αυτό ενός κενού διαμερίσματος που δεν θερμαίνεται;
  Ποια γενική συνέλευση θα καταφέρει να πάρει απόφαση για μείωση του ποσοστού συμμετοχής ή το μηδενισμό του. Εδώ δεν μπορούν να συμφωνηθούν πολύ πιο εύκολα πράγματα στις συνελεύσεις. Είναι σαν το νομοσχέδιο να πυροδοτεί νέες διαμάχες μεταξύ των ενοίκων.
  Οι δήθεν προνομιούχοι ιδιοκτήτες που θέλουν να έχουν θέρμανση και ζεστό νερό (σαν να μην είναι αυτονόητο ότι κάποιος πρέπει να τα έχει τον 21ο αιώνα) δεν πληρώνουν φόρους για να παίρνουν το επίδομα θέρμανσης οι «οικονομικά ασθενέστεροι»; Γιατί πρέπει να πληρώνουν και ένα αυθαίρετο ποσοστό επί των δαπανών θέρμανσης;
  Οι τελευταίοι όροφοι μιας πολυκατοικίας τι όφελος έχουν από την κεντρική θέρμανση; Μήπως θα πρέπει να πληρώνουν λιγότερο διότι έχουν λιγότερη θέρμανση και χρονικά και ποσοτικά και ποιοτικά; Ένα διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας που οι σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης θα σταματάνε στον προηγούμενο όροφο σε τι επωφελείται από την κεντρική θέρμανση του κτηρίου; Γιατί να πληρώνει ποσοστό στα έξοδα της κεντρικής θέρμανσης; Δεν είναι ευνοημένοι αυτοί που μένουν στη κεντρική θέρμανση αφού τελικά θα έχουν μειωθεί οι θερμίδες που πρέπει να παρέχει ο καυστήρας άρα θα χρειάζεται λιγότερο καύσιμο; Γιατί να πληρώνει λοιπόν 25%.
  Ποιος θα ελέγξει αυτούς που έχουν αλλάξει τα σώματα των καλοριφέρ και πληρώνουν οι υπόλοιποι την θέρμανση τους; Ακόμα και αν υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης, ποιος αφήνει να γίνει καταμέτρηση των θερμίδων στο διαμέρισμα του άμα τις έχει αυξήσει; Αυτός ο «έξυπνος» θα συνεχίσει να είναι ωφελημένος γιατί κάποια «κορόιδα» θα πληρώνουν το 25%.
  Στις πολυκατοικίες που έχουν ήδη φυσικό αέριο, το ωράριο λειτουργίας της θέρμανσης είναι συνήθως τέτοιο που οι περισσότεροι έχουν θέρμανση μόνο όταν λείπουν από το σπίτι τους, ειδικά αν μένουν σε παλαιές πολυκατοικίες με πολλούς συνταξιούχους. Αν αυτό δεν ονομάζεται σ π α τ ά λ η ενέργειας, τότε πως ονομάζεται. Γιατί να μην μπορούν εύκολα και ρεαλιστικά να αυτονομηθούν;
  Ποιος θα σώσει τους ενοίκους από αυτούς που δεν μένουν στην πολυκατοικία αλλά έχουν τα διαμερίσματα για εκμετάλλευση και προσπαθούν χωρίς να βάζουν ούτε ένα ευρώ στους κοινόχρηστους χώρους να βγάζουν το μεγαλύτερο δυνατόν κέρδος; Μη ελέγχοντας δε τους ενοικιαστές τους, φτάνουν οι υπόλοιποι να πληρώνουν τους μηνιαίους λογαριασμούς του φυσικού αερίου για να μην τους το κόψουν. Τώρα οι υπόλοιποι για να μπορέσουν να ελευθερωθούν από αυτή την κατάσταση θα συνεχίσουν να τους πληρώνουν και με τον νόμο το 25%. Ευτυχώς που όλα αλλάζουν και όλα ίδια μένουν…

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 19:38 | Παπαδόπουλος Σάκης

  » Μέσα στην θλίψη της απέραντης μετριότητας, που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά .» Μικρά Έψιλον — Οδυσσέας Ελύτης

  Με το άρθρο 9, αντί να διευκολύνεται » την επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου… » όπως λέει ο τίτλος , μάλλον θα πετύχετε το αντίθετο οπότε ή αλλάξτε τον τίτλο σε » Μέτρα αποτροπής της επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου …» ή αποσύρετε το άρθρο , γιατί είναι Εκτός Ενεργειακής Πραγματικότητας .

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ,

  Το 99% των ατομικών συμβολαίων των ΕΠΑ που είναι » ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ » δεν σας λέει τίποτα για την κοινωνική αποδοχή της ατομικής θέρμανσης έναντι της κοινόχρηστης , δεν αποτελεί κραυγαλέα ένδειξη ότι πρέπει να αφεθεί Eλεύθερη η Αυτονόμηση από τις κεντρικές θερμάνσεις, όσων ιδιοκτησιών το ζητήσουν και να διευκολυνθεί με το πολύ 5% συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης με συγκεκριμένο πάντα πλαφόν κατανάλωσης πετρελαίου , έως 5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο για όσες κατοικίες μείνουν στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης , για να μην υπάρξουν φαινόμενα πλασματικών καταναλώσεων .
  Πλαφόν υπάρχει και στο Επίδομα Θέρμανσης για τον ίδιο ακριβώς λόγο , την αποφυγή -περιορισμό πλασματικών καταναλώσεων και υπερβολών .

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Α

  Το 25% συμμετοχή στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης είναι παράλογο .
  Το ίδιο το καταστατικό των πολυκατοικιών ορίζει 30% για της κλειστές – κενές ιδιοκτησίες δηλαδή τις μη θερμαινόμενες .

  Από πότε μια κενή ιδιοκτησία ( υπό ενοικίαση διαμέρισμα ) όταν έχει κλειστά τα σώματα της δηλαδή είναι μη θερμαινόμενη, επιβαρύνει ισοδύναμα το θερμικό ισοζύγιο μιας πολυκατοικίας, με την ίδια ιδιοκτησία που όταν αυτονομηθεί θα λειτουργεί την θέρμανσή της διπλάσιες ώρες από το κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης .
  Αυτό το νοητικό άλμα είναι και το μεγαλύτερο ΛΑΘΟΣ του άρθρου που οδηγεί με την σειρά του στην Τελείως εσφαλμένη επιβολή συμμετοχής θέρμανσης στις αυτονομούμενες ιδιοκτησίες, στο αδικαιολόγητο για θερμαινόμενη ιδιοκτησία ύψος του 25% , σαν να έχει κλειστά τα σώματά της – ΑΠΙΘΑΝΟ σαν να λέμε το θερμαινόμενη = μη θερμαινόμενη άρα 25% συμμετοχή .

  Οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, είναι ιδιοκτησίες θερμαινόμενες με έως και διπλάσιες ώρες λειτουργίας στο ίδιο κόστος από την κεντρική θέρμανση, με αποτέλεσμα αυτές να θερμαίνουν τις όμορες ιδιοκτησίες που θα μείνουν στην κεντρική θέρμανση.

  Κανονικά μόνο στα έξοδα συντήρησης οφείλουν να συμμετέχουν οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες για να αναλάβουν όλοι την ευθύνη των επιλογών τους με το να διατηρούν σε λειτουργία κεντρικές θερμάνσεις που λειτουργούν μόνο για τους μισούς κάτω ορόφους , και είναι ταυτόχρονα ασύλληπτα ενεργοβόρες .

  Λογικά μόνον ένα 5% συμμετοχή στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης είναι αρκετό , και για συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης πετρελαίου που θα είναι π.χ. 5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο για όσες κατοικίες μείνουν στην κεντρική θέρμανση.
  Δεν μπορεί αυτοί που μέχρι χθες είχαν Α-λίτρα κατανάλωση μετά την αυτονόμηση ιδιοκτησιών να εμφανίσουν μιάμιση και δύο φορές υψηλότερη κατανάλωση στην πλάτη των αυτονομημένων ιδιοκτησιών.
  Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πλασματικά λίτρα, ειδικά σε πολυκατοικίες με ηλικιωμένους που δεν μπορούν λόγο ηλικίας να διαπιστώσουν την κατανάλωση .
  Ήδη κλέβουν παροχή θέρμανσης και τη χρεώνουν στους άλλους στις χωρίς θερμιδομέτρηση πολυκατοικίες , τώρα θα κλέβουν και στην κατανάλωση πετρελαίου με τη βούλα του νόμου

  Αυτό θέλει ο νόμος να πετύχει ;

  Στο Επίδομα Θέρμανσης που δίνεται από το κράτος γιατί υπάρχει πλαφόν κατανάλωσης ;
  Μήπως για να εμποδίσει την δήλωση πλασματικών ποσοτήτων πετρελαίου !!!!!!
  Το άρθρο 9 γιατί δεν προστατεύει τις αυτονομούμενες ιδιοκτησίες και τους υπόλοιπους ηλικιωμένους ιδιοκτήτες από τέτοια φαινόμενα κακοδιαχείρισης ;

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Β

  Γιατί το άρθρο 9 με τις παραγράφους 2 και κυρίως 3 εκβιάζει τις υποψήφιες αυτονομούμενες ιδιοκτησίες να εισέλθουν σε κεντρική θέρμανση Φυσικού αερίου από πετρελαίου , και ακόμα περισσότερο γιατί ως αυτονομούμενες να συμβάλουν στις δαπάνες επισκευής της κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου .

  Όσοι θέλουν να μείνουν στο κοινόχρηστο σύστημα μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα επιδότησης και να βάλουν μια εγκατάσταση στα μέτρα τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι ίδιοι και όχι σε βάρος των άλλων .

  Οι βασικότεροι λόγοι που θέλει κάποιος να αυτονομηθεί είναι :

  α) γιατί θα πληρώνει λιγότερα και θα έχει περισσότερες ( διπλάσιες ) ώρες λειτουργίας και άφθονο Ζεστό νερό χρήσης
  Πως νομίζετε οι κάτω όροφοι (1ος,2ος,3ος ) έχουν Ζεστό νερό χρήσης ; με παράνομα μπόιλερ και κρυφές συνδέσεις ειδικά σήμερα με τα δοχεία διπλής και τριπλής ενέργειας

  β) Γιατί μόνον το ατομικό σύστημα θέρμανσης μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες θερμαντικές ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη μοναδικά σε ποσότητα – ώρες- θέρμανσης, ποιότητα θέρμανσης και με μηδενικές σχεδόν απώλειες , σε αντίθεση με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που ποτέ δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις θερμαντικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας όσο καινούργιο και αν είναι . Δεν συζητάμε για τις παλιές σε ηλικία κεντρικές θερμάνσεις ( 30 ετών και άνω) που λειτουργούν μόνο στους μισούς κάτω ορόφους.
  Αυτούς τους ιδιοκτήτες από την μέση και πάνω θα βάλλεται να πληρώσουν 25% συμμετοχή , για την θέρμανση που δεν είχαν ποτέ .

  Ζω σε ένα τέτοιο διαμέρισμα κατασκευής του 1979 με κατανομή χωρίς θερμιδομέτρηση , και πλήρωσα πέρσι 1100 ευρώ για 3 ώρες πλήρους θέρμανσης στις 5 ώρες καθημερινής λειτουργίας με 40 λεπτά καθυστέρηση παροχής ανά έναυση ( 1,5 ώρα πρωί – 1,5 ώρα μεσημέρι και 2 ώρες βράδυ ) , ενώ ταυτοχρόνως ο κάτω ιδιοκτήτης έκανε παράνομες μετατροπές και του βρήκαμε τυχαίως , 8000 θερμίδες παραπάνω – παράνομο κυκλοφορητή και αναμονή μπόιλερ που τα αφαίρεσε όμως χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διασφάλισης – επανελέγχου της αφαίρεσης , ενώ η πολυκατοικία έπεσε να τον καλύψει ( ποιος ξέρει γιατί, τι έχουν να κρύψουν και αυτοί ) για να μην του κάνουμε μήνυση. Σε αυτούς θέλετε να πληρώνω 25% , αντί να μου διευκολύνετε να φύγω από το κεντρικό σύστημα και να προστατέψω την οικογένειά μου . Η μήπως είναι εφικτό με αγωγές 3000 -5000 ευρώ να σταματήσω την κλοπή θέρμανσης κάθε συνιδιοκτήτη που τη στερεί από την ιδιοκτησία μου και να συμμορφώσω τους απατεώνες αντί να το κάνει το άρθρο 9 με σωστή νομοθέτηση .
  Αν το άρθρο 9 στοχεύει ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ τότε με την συμμετοχή 25% θα το πετύχει σίγουρα !!!

  γ) γιατί δεν θα μπορεί να τον κλέψει κανείς , και άρα θα βρει την ησυχία του
  και επίσης δεν θα βλάπτει αλλά θα ωφελεί με την θερμότητα που θα εκπέμπει

  δ) γιατί έχοντας την ατομική θέρμανση στα χέρια του , θα μπορεί να επενδύσει μια φορά χρήματα στο σπίτι του για να το αναβαθμίσει ενεργειακά και να πιάσουν τόπο.
  Επειδή η βάση κάθε ενεργειακής αναβάθμισης είναι η θέρμανση , έχοντας την σε πλήρη ατομικό έλεγχο δεν δίνει λόγο σε κανέναν και θα μπορεί να το δίκτυο σωληνώσεων έτσι, ώστε να την επισκευάζει χωρίς την συνεχή καταστροφή των πατωμάτων του , γεγονός αρκετά σύνηθες στα κοινόχρηστα συστήματα που ούτε την συχνή καταστροφή των πατωμάτων και την πολυδάπανη αντικατάστασή τους μπορείς να γλιτώσεις , ούτε και επέμβαση στις σωληνώσεις επιτρέπετε νόμιμα , και ούτε που σε αποζημιώνει οι συνιδιοκτησία για την δαπάνη του πατώματος παρά μόνο για ένα μέτρο σωλήνα που θα σπάσει . Εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο (ή παρκέ ) 1000 – 3000 ευρώ για κάθε αντικατάσταση πατώματος .

  ε) Ρωτήστε τις ΕΠΑ να σας πουν γιατί το 99% των συμβολαίων Φυσικού Αερίου είναι ατομικές συνδέσεις ; και γιατί οι περισσότερες κεντρικές θερμάνσεις με Φυσικό Αέριο 2-3 χρόνια μετά την λειτουργία τους ακυρώνονται , σταματούν και μετατρέπονται σε ατομικές ;
  Μήπως επειδή 2 με 3 απλήρωτοι λογαριασμοί ιδιοκτητών λόγο οικονομικής αδυναμίας αναγκάζονται να καλυφθούν από το κοινό ταμείο ειδάλλως η ΕΠΑ κόβει την παροχή ;

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ( δις )

  Το 99% των ατομικών συμβολαίων των ΕΠΑ που είναι » ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ » δεν σας λέει τίποτα για την κοινωνική αποδοχή της ατομικής θέρμανσης έναντι της κοινόχρηστης , δεν αποτελεί κραυγαλέα ένδειξη ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερη η Αυτονόμηση από τις κεντρικές θερμάνσεις, όσων ιδιοκτησιών το ζητήσουν και να διευκολυνθεί με το πολύ 5% συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης με συγκεκριμένο πάντα πλαφόν κατανάλωσης πετρελαίου , έως 5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο για όσες κατοικίες μείνουν στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης , για να μην υπάρξει φαινόμενα πλασματικών καταναλώσεων .

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 Η ΞΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΟΛΟ, ΣΩΣΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 18:28 | Γιώργος Μωραΐτης

  Θα συμφωνήσω κι εγώ με τους προλαλήσαντες ότι το 25% συμμετοχής καθιστά απαγορευτική την επένδυση σε ατομικό λέβητα.
  Η απόσβεση του συνολικού κόστους (λέβητας, σωληνώσεις, λοιπά υλικά, εργασίες) συν την συμμετοχή, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, υπερβαίνει τα 10 έτη. Και κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί και αλλαγή λέβητα στο ενδιάμεσο…
  Αδυνατώ να καταλάβω σε ποιους απευθύνεται αυτή η ρύθμιση

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 18:45 | Νάνος Ναπολέων

  Θα αναφερθώ μόνο στην περίπτωση των υφιστάμενων συνδέσεων κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο:
  1. Γενική παρατήρηση: δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο η αποσκίρτηση από το υφιστάμενο σύστημα σε κτίρια με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου, γιατί όχι μόνο ο περιβαλλοντικός σκοπός ήδη εξυπηρετείται και μάλιστα πολύ καλύτερα, αλλά και το οικονομικό στοιχείο για τους ένοικους είναι πολύ θετικότερο σε σχέση με αυτή της περίπτωσης αυτονομίας, εκτός βεβαίως κάποιων περιπτώσεων που κάποιος ένοικος, για τους δικούς του λόγους, χρησιμοποιεί πολύ λίγο τη θέρμανση, π.χ. 1 έως 2 ώρες ημερησίως κατά τις ημέρες που απαιτείται θέρμανση. Αυτές όμως είναι ελάχιστες περιπτώσεις και δεν πρέπει χάριν αυτών να θίγεται το καλό του συνόλου των ενοίκων. 2. Ειδικότερα το οικονομικό στοιχείο έχει ως εξής: α). Πριν από λίγα μόλις χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και πρόσφατα, έχει γίνει η εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο και μάλιστα, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων με παμψηφία των ενοίκων και καταβλήθηκε για το σκοπό αυτό ένα σημαντικό ποσό από τον καθένα, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανερχόμενο περίπου σε 300 έως 500 Ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα χαθούν σε περίπτωση κατάρρευσης του ισχύοντος συστήματος, γιατί τελικά εκεί θα οδηγηθούμε σταδιακά, αφού η επιβάρυνση από την αποχώρηση αρχίζει και λειτουργεί με γεωμετρική πρόοδο σε βάρος των εναπομεινάντων, ακόμα και όταν συνυπολογιστεί η γενική επιβάρυνση των αποχωρούντων όπως προβλέπεται από το καταστατικό. β). Σε περίπτωση κατάρρευσης του ισχύοντος συστήματος υποχρεώνονται και αυτοί που δεν επιθυμούν την αλλαγή του συστήματος στην εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος (στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό θα επιλεγεί) και συνεπώς στην πρόσθετη επιβάρυνση με ένα ποσό της τάξης των 2.000 έως 3.000 Ευρώ και φυσικά τέτοια ποσά δαπανών πολύ λίγοι πλέον είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν. γ). Η προαναφερόμενη οικονομική επιβάρυνση θα ενισχυθεί πιθανώς και από άλλες συναφείς δαπάνες, όπως αλλαγή σωληνώσεων ή και θερμαντικών σωμάτων, βάψιμο τοίχων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές προσθήκες και βελτιώσεις κλπ, χώρια βέβαια η αναστάτωση και αναταραχή της ζωής των ενοίκων και η ανάγκη για εξαντλητική και λεπτομερή καθαριότητα από τη σκόνη και τα υλικά των νέων προσθηκών και εγκαταστάσεων.
  3. Με βάση τα προαναφερθέντα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 9, με τα εξής στοιχεία: α). Στην παράγραφο 6: Να προσδιοριστεί επαρκώς τι σημαίνει «έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο». Καλό είναι να τεθεί ένα ελάχιστο όριο ωρών ημερήσιας λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης, φυσικά για τις ψυχρές ημέρες που απαιτείται συνεχώς ενίσχυση της θερμότητας των εσωτερικών χώρων και κατά την άποψή μας αυτό το ελάχιστο όριο θα μπορούσε να είναι οι πέντε (5) ώρες ημερησίως για τις ψυχρότερες μέρες και φυσικά άνω αυτών αρμόδια θα είναι η γενική συνέλευση να προσδιορίσει τις πράγματι απαιτούμενες ώρες θέρμανσης, αλλά και τις λιγότερες των 5, όταν οι συνθήκες θερμότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι πιο ευνοϊκές. Επίσης, στην ίδια παράγραφο, να προσδιοριστεί ότι η μελέτη και έγκριση από τις ΕΠΑ δεν μπορεί να γίνεται στο μέλλον για υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο. β). Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου να γίνει προσδιορισμός του ποσοστού συμμετοχής στο 25% για όλες τις περιπτώσεις, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει συνεχής διένεξη μεταξύ των ενοίκων, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσοστό θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μπορεί να ληφθεί ανεξάρτητα ήδη προβλεπόμενου ποσοστού συμμετοχής με βάση το ισχύον καταστατικό.

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 17:01 | πετριδης

  Καταστήματα ισογείου με παλαιούς κανονισμούς είχαν συμμετοχή στα κοινόχρηστα μόνο για την θέρμανση, στα περισσότερα έχουν βγει τα σώματα. Αυτά πρέπει να εξαιρεθούν του 25% ανώτατου ορίου συμμετοχής καθόσον με την λειτουργία τους εν τοις πράγμασι συνεισφέρουν στη θέρμανση του κτιρίου και δεν πρέπει να εκβιάζονται απο τους ενοίκους των κατοικιών για συμμετοχή στη θέρμανση εφόσον συνδεθούν με φυσικό αέριο έστω και με το 25% του αναλογούντος

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 16:47 | Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , Π.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

  Το μέτρο της συμμετοχής έως και 25% σε όλα τα έξοδα θέρμανσης (λειτουργικά, επισκευών αλλά κι αντικατάστασης καυστήρα πετρελαίου αν χρειαστεί!) αποτελεί αντικίνητρο για την αυτόνομη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, αναιρώντας έτσι την πρόθεση του νομοσχεδίου για την ΠΡΟΩΘΗΣΗ της χρήσης φυσικού αερίου. Μειώνει το οποιόδηποτε όφελος στο κόστος θέρμανσης (που σήμερα υπολογίζεται στο 40% του αντίστοιχου κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο). Σε πιθανή εξομοίωση των τιμών το δύο καυσίμων η θέρμανση με φυσικό αέριο των διαμερισμάτων που έχουν αυτονομηθεί από κεντρικό σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο θα κοστίζει 25% παραπάνω! Φυσικά δημιουργούνται ανισότητες και το παράδοξο το ίδιο προϊόν να έχει διαφορετικό κόστος για όσους επιβάλλεται αυτό το μέτρο σε σχέση με αυτούς στους οποίους δεν εφαρμόζεται. Το μέτρο, επισης διαιωνίζει αδικίες και παραδοξότητες του παρελθόντος, αφού οι κατανομές των ποσοστών θέρμανσης των παλαιών πολυκατοικιών (με κανονισμούς πολυκατοικίας πριν το 1985), αγνοούσαν σοβαρούς παράγοντες όπως οι απώλειες θέρμανσης των τελευταίων ορόφων. Ενας ιδιοκτήτης πολυκατοικίας που προσπαθεί θερμανθεί από τη μία και να ξεφύγει από υπερβολικές χρεώσεις θέρμανσης χωρίς ανταποδοτικότητα που προκύπτουν από ένα «άδικο» παλαιό σύστημα κατανομής εξόδων, με το μέτρο αυτό , παραμένει εγκλωβισμένος σε αυτό, έστω και κατά 25%. Η εξομοίωση της πλήρους αποκοπής ενός διαμερίσματος με τα κενά διαμερίσματα (από τα οποία προκύπτει το 25%) είναι αυθαίρετη, αφού – εκτός των λόγων που ανέφεραν οι προηγούμενοι σχολιαστές – τα κενά διαμερίσματα μπορούν να «ανοίξουν» το διακόπτη και να θερμανθούν οποιαδήποτε στιγμή, ενώ τα διαμερίσματα των παλαιών πολυκατοικιών, θα έχουν αποσυνδεθεί εντελώς από τις κεντρικές σωληνώσεις, οπότε δεν μπορούν απλά να ανοίξουν το διακόπτη. Επιπλέον, θα έχουν επενδύσει ένα πολύ σημαντικό ποσό – άνω των 2.000 Ευρώ για την όδευση νέων σωληνώσεων μέσα στο διαμέρισμά τους, πέραν του κόστους νέου καυστήρα φυσικού αερίου και σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ας σημειωθεί επίσης, ότι σε πολλές πολυκατοικίες δεν υπάρχει άμεση θέρμανση κοινοχρήστων χώρων η οποία θα δικαιολογούσε κάποια συμμετοχή στα έξοδα κεντρικής θέρμανσης των κενών διαμερισμάτων, κάτι το οποίο επίσης αγνοεί το παρόν μέτρο, δίνοντας έτσι δικαίωμα σε αυθαίρετο ορισμό του ποσοστού στο ανώτατο όριο του 25%.

  Όταν γράφτηκαν αυτές οι γραμμές δεν είχε αναρτηθεί το σχόλιο του κου Σταυρου Μπουτσαλη -το οποίο αναπτύσει διεξοδικότερα και πιο εμπεριστατομένα τις απόψεις μας για τις παλαιές πολυκατοικίες- το οποίο επικροτούμε .

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 14:24 | Γιώργος Γαστεράτος

  Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1 ευρώ/λίτρο (από επίσημη πηγή http://www.fuelprices.gr) και πτωτικές τάσεις το οικονομικό όφελος από την μετατροπή σε φυσικό αέριο είναι εξαρχής χαμηλότερο από 25%.
  Άν μάλιστα συνυπολογιστούν και τα μηνιαία πάγια τέλη του φυσικού αερίου αλλά και το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, για όσους φυσικά το δικαιούνται, τότε όποιος αφελής προχωρήσει στη μετατροπή θα καταλήξει να πληρώνει περισσότερα από όσο άν παρέμενε στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.

  Συνεπώς μόνο μέτρο διευκόλυνσης δεν αποτελεί η συμμετοχή του ιδιοκτήτη με 25% στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Με τέτοια αντικίνητρα ουσιαστικά εξαναγκάζεται να παραμείνει δέσμιος στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης με όλα τα προβλήματα που αυτό επιφέρει ειδικά στις μέρες μας.

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 12:10 | Γεώργιος Αιακός

  Πολύ καλό το νέο νομοσχέδιο που θα βοηθήσει αρκετά νοικοκυριά να εγκαταστήσουν αυτόνομη θέρμανση εξοικονομώντας χρήματα. Το 25% συμμετοχή στη κεντρική θέρμανση είναι αρκετό και θα είναι αποτρεπτικό για πολλούς. Άμα θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη και να δοθούν κίνητρα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου πρέπει να γίνει και συμφέρον. Το 25% πρέπει να φύγει είναι αποτρεπτικό της επένδυσης όπου θέλει να κάνει κάποιος, φαίνεται σαν τιμωρία επειδή προτίμησε το φυσικό αέριο,.

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 06:02 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

  ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ,ΕΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 28 Οκτωβρίου 2014, 01:58 | Γεωργία Αδαμοπούλου

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο να ψηφισθεί ένας απλός νόμος για την αυτονόμηση θέρμανσης διαμερισμάτων με χρήση φυσικού αερίου. Η ειρωνεία είναι πως το άρθρο 9 τιτλοφορείται ως «μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης…». Με το παρόν σχέδιο νόμου δεν εξυπηρετούνται ούτε οι καταναλωτές ούτε η εταιρία παροχής φυσικού αερίου. Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό εγκατάστασης της υποδομής θέρμανσης με φυσικό αέριο, να εξυπηρετεί τους μηνιαίους λογαριασμούς της κατανάλωσής του και να πληρώνει ένα 25% για τη θέρμανση των άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας. Αυτό το 25% από πού τεκμαίρεται; Υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη; Γιατί είναι πασιφανές πως δεν μπορεί το διαμέρισμα που θερμαίνεται με φυσικό αέριο να αντιμετωπίζεται το ίδιο με ένα κενό διαμέρισμα που δεν θερμαίνεται καθόλου. Για λόγους ισονομίας των πολιτών και για να ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας θα πρέπει αντίστοιχα το 25% του λογαριασμού φυσικού αερίου να πληρώνεται από τους άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας για το όφελος που και αυτοί αποκομίζουν από τη γειτνίαση των διαμερισμάτων τους.
  Η κυβέρνηση θέλει να κάνει χάρη στην ΠΟΜΙΔΑ και υιοθετεί τις θέσεις της, αλλά ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει από τις συντεχνίες και την επιδίωξη των στόχων τους. Αλήθεια, πόσα είναι τα εγγεγραμμένα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ, γιατί σίγουρα δεν εκπροσωπεί 4,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ανά την επικράτεια. Ένας άνθρωπος που θα μείνει άνεργος θα πρέπει να πληρώνει για τη θέρμανση των άλλων και εάν δεν έχει να καταβάλει τα κοινόχρηστα θα βγει και δικαστική απόφαση πλειστηριασμού; Αυτό είναι απάνθρωπο. Ή κάποιος που χρειάζεται να θερμαίνει το διαμέρισμά του αρκετές ώρες θα πρέπει να επιβαρύνει και τους υπόλοιπους; Ή θα πρέπει ο συνεπής ιδιοκτήτης να επιβαρύνεται για τη θέρμανση αυτών που δεν πληρώνουν κοινόχρηστα, παρά μόνο με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά έχουν το θράσος να καταναλώνουν περισσότερο πετρέλαιο από αυτούς που επιβαρύνουν; Ή θα πρέπει στις γενικές συνελεύσεις από φθόνο και μόνο να εμποδίζει ο ένας ιδιοκτήτης τον άλλον να αυτονομηθεί και να μπορεί να ευεργετηθεί από την οικονομικότερη χρήση του φυσικού αερίου; Άραγε αυτοί που νομοθετούν έχουν μείνει ποτέ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή είναι όλοι πορφυρογέννητοι και ζουν στις επαύλεις τους; Αφουγκραστείτε επιτέλους τις ανάγκες του λαού και να μην δυσχεραίνεται άλλο την επιβίωσή μας. Τι πιο απλό και ωραίο να ορίζουμε τις ιδιοκτησίες μας και να καταρτίζουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές μας.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 20:52 | Παπαϊωάννου Γεώργιος

  Γιατί κατευθύνετε τον κόσμο μόνον στο Φυσικό Αέριο ? Κρύβονται ειδικά συμφέροντα ? Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό ! Υδραυλικές εγκαταστάσεις δηλαδή σύνδεση με τα καλοριφέρ μπορεί να επιτευχθεί και με άλλες λύσεις όπως ενεργειακά τζάκια, υδραυλικές σόμπες πέλλετ, αντλίες θερμότητας κτλ και σύμφωνα με το ΠΔ 420/87 οι μόνιμες εγκαταστάσεις ΔΕΝ συμμετέχουν στα κοινόχρηστα της κεντρικής θέρμανσης. Παρακαλώ τροποποιήστε τον νόμο ώστε να μην είναι φωτογραφική η διάταξη.

  Επίσης σε πολλές πολυκατοικίες η κεντρική θέρμανση λειτουργεί με διακοπές δηλαδή κόβεται η παροχή φυσικού αερίου στη μέση του χειμώνα και μετά από κάποιο διάστημα επαναλειτουργεί. Εμπίπτει αυτήν η «διακοπτόμενη» λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης στην μη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης ?

 • Αγαπητοί καλησπέρα σας,

  σε ότι αφορά στην ουσία και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης νομοθεσίας έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω και βεβαίως να θέσω την αντίθεσή μου όπως νοώ ότι πρέπει να κάμει ο κάθε σώφρον πολίτης που έχει στοιχειωδώς γνώση του αντικειμένου και ενδιαφέρεται για την εξοικονόμηση ενέργειας, την διάδοση ΑΠΕ την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ζωής στις πόλεις.

  Είναι παράξενο που η συγκεκριμένη νομοθεσία περιλαμβάνει μόνο την χρήση φυσικού αερίου (φα), που είναι γνωστό τις πάση ότι δεν αποτελεί ανανεώσιμη ενέργεια και ταυτόχρονα δεν είναι και η οικονομικότερη είτε από ενεργειακή άποψη είτε από λογιστική άποψη τεχνολογία και τεχνική. Αντιθέτως για όλους τους γνώστες των ως άνω τεχνολογιών η διείσδυση φα μπορεί και να δημιουργήσει εξίσου σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, πέραν από τα προβλήματα αισθητικής που μπορεί να δημιουργηθούν με την εφαρμογή ακόμη και τις εισαγωγικής παραγράφου του νόμου.
  Θα ήταν προτιμότερο η νομοθεσία να επιτρέπει στους κατοίκους, εφόσον επιθυμούν να αποδεσμευτούν από την κεντρική θέρμανση, σε περίπτωση που οι συγκάτοικοι τους στις πολυκατοικίες δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να εφαρμόσουν κι άλλες μορφές ΑΠΕ όπως είναι η Αντλίες Θερμότητας – ειδικά οι γεωθερμικές, οι Ηλιακοί συλλέκτες (παραγωγής θερμού νερού θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας) και άλλα.
  Δυστυχώς όμως διαπιστώνω ότι οι τεχνολογίες αυτές, αν και λιγότερο ενεργειοβόρες και φιλικότερες στο περιβάλλον, δεν περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρόταση.
  Προτείνω την αναμόρφωση της νομοθεσίας με τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται δικαιώματα κατοίκων και για την εγκατάσταση και χρήση τέτοιου είδους τεχνολογιών.
  Μάλιστα στην περίπτωση που ο κάθε κάτοικος μπορεί να απομονώσει και ενεργειακά το διαμέρισμά του, δηλαδή δεν επιφέρει απώλειες στην υπόλοιπη πολυκατοικία, λ.χ. διότι προέβλεψε την τοποθέτηση εσωτερικών μονώσεων, τότε δεν πρέπει να συμμετέχει ούτε με το 25% που αναφέρεται στο νόμο, διότι δεν επιβαρύνει η απελευθέρωσή του την υπόλοιπη πολυκατοικία.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 18:50 | Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

  Αρθρο 9: Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η:
  Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο από το νομοσχέδιο προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση σε όσες η κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο προϋπήρχε του νομοσχεδίου και σε όσες θα εγκαταστήσουν τώρα. Ενώ στις δεύτερες προστατεύεται η κεντρική θέρμανση (η φτηνότερη λύση θέρμανσης, εφόσον λειτουργεί κανονικά) και αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο δεν συμβαίνει το ίδιο και στις πρώτες. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 1, άρθρο 4 του Συντάγματος «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποκλείεται εφεξής σε όλες τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο ή άλλο μέσο. Ο σκοπός του Ν. 3175/2003 (άρθρο 30 § 4) που είναι η ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και κατά συνέπεια ο εξορθολογισμός στην ενεργειακή κατανάλωση προς εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος έχει πλήρως εκπληρωθεί με την χρήση αερίου καυσίμου στην κεντρική θέρμανση.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η:
  Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο προβλέπεται στην παράγραφο 6 ότι «Στην περίπτωση αυτή το θέμα σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η λειτουργία ή μη, της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης».
  Να κλείσει η κεντρική θέρμανση για να γίνει τι; Να μείνει όλη η πολυκατοικία χωρίς θέρμανση; Να αντικατασταθεί σε όλα τα διαμερίσματα ταυτόχρονα από ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας; (τα κλιματιστικά, τζάκια, ηλεκτρικά σώματα κ.λ.π. δεν θεωρούνται μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης) Αν αυτοί που θα ψηφίσουν να σταματήσει η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης δεν εγκαταστήσουν στα διαμερίσματα τους μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας θα ισχύει η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή θα μπορούν οι υπόλοιποι να ξαναλειτουργήσουν τον κεντρικό καυστήρα και να πληρώνουν όλοι την νόμιμη συμμετοχή τους στα πάγια; Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που δημιουργεί η ασαφής και ελλιπής ρύθμιση.
  Επιπλέον, η απόφαση της γενικής συνέλευση για μη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, κάτι που απαγορεύεται και από το άρθρο 25 του Συντάγματος και από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.
  Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να δίνει το δικαίωμα στα ισχυρότερα οικονομικά νοικοκυριά (που μπορούν να πληρώσουν τη εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης) και στους ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων (που δεν επιθυμούν να πληρώνουν τις πάγιες κοινόχρηστες δαπάνες της θέρμανσης) και που κατέχουν μια οποιαδήποτε πλειοψηφία, να αφήσουν τους υπόλοιπους χωρίς θέρμανση, ειδικά σε πολυκατοικίες που η κεντρική θέρμανση λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα. Αυτό θα αποτελέσει την απαρχή τεράστιας περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής των υπολοίπων μέσα στο ίδιο κτίριο.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η:
  Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο (παράγραφος 7) προβλέπεται ότι «Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.»
  Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τα αναφερόμενα στην 1073/2013 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Απόφαση του Αρείου Πάγου «…., η σύμβαση με την οποία απαλλάσσεται κάποιος συνιδιοκτήτης από την ως άνω δαπάνη (δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης), ως άγουσα στην μεταβολή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των συνιδιοκτητών, πρέπει να γίνει μόνο με κοινή όλων συμφωνία, υποβαλλόμενη στο συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγραφή. …… Για να μεταβληθεί η συμφωνηθείσα ποσοστιαία συμμετοχή των χωριστών ιδιοκτησιών στις κοινές δαπάνες, πρέπει να γίνει τροποποίηση του κανονισμού συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλεται σε μεταγραφή. Η πλειοψηφία των συνιδιοκτησιών δεν μπορεί να δεσμεύσει τον μη συμφωνούντα ιδιοκτήτη στην τροποποίηση των όσων κοινή συναινέσει με τον κανονισμό, έχουν συνομολογηθεί περί του μέτρου συνεισφοράς στα κοινά βάρη, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στα βάρη αυτά» για την μείωση της παγίας συμμετοχή ή της απαλλαγής δεν αρκεί η απόφαση της γενικής συνέλευσης αλλά είναι αναγκαία και η τροποποίηση του Κανονισμού, ο οποία πρέπει να πρέπει να είναι ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία. Σχετική και η απόφαση ΕφΑθ 3973/96 περί μη δυνατότητας τροποποίησης από την πλειοψηφία των οροφοκτητών, ζητημάτων που έχουν καθοριστεί από τον Κανονισμό.
  Για να αλλάξουν (ή απαλλαγούν) τα ποσοστά συμμετοχής στην θέρμανση σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, πρέπει να γίνει μηχανολογική μελέτη (κύρια σε πολυκατοικίες όπου υπάρχει ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση), με την οποία τα ποσοστά αυτά να επιμεριστούν στα υπόλοιπα διαμερίσματα και να ανακατανεμηθούν τα χιλιοστά της θέρμανσης ώστε να μπορεί να γίνει η κατανομή των δαπανών. Αυτά τα έξοδα ποιός θα τα επιφορτιστεί;
  Πέρα από τα προαναφερόμενα δεν είναι δυνατόν η κάθε πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις να ανεβοκατεβάζει κατά το δοκούν το ποσοστό πάγιας συμμετοχής με όλες τις παραπάνω διεργασίες.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η:
  Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων κανονισμών των πολυκατοικιών της χώρας.»
  Η πολυνομία και οι αλληλεπικαλυπτόμενοι νόμοι ταλαιπωρούν τους πολίτες αυτής της Χώρας, που προστρέχουν για κάθε τι στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Ήδη το πρόβλημα αυτό, όσον αφορά την κοινόχρηστη θέρμανση έχει ταλαιπωρήσει πολλούς πολίτες και αυτό αποδεικνύεται και από τον αριθμό των αποφάσεων του Αρείου Πάγου που έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτό, και που πρέπει να ληθφούν υπόψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, μια και αποτελούν νομολογία (ΑΠ 1073/13, ΑΠ 629/07 κ.λ.π.).
  Η κατανομή των δαπανών της κοινόχρηστης θέρμανσης στηρίζεται σε διάφορους νόμους (Α.Κ. 281, Π.Δ. 27 Σεπτ./7 Νοεμ. 1985, Το Δίκαιο Των Ακινήτων κ.λ.π.) για τον λόγο αυτό και για αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να γίνει ρητή μνεία στις καταργούμενες διατάξεις και όχι αόριστη αναφορά, επειδή για ορισμένες ίσως να μη μπορεί να γίνει κατάργηση, όπως π.χ. το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα (Κατάχρηση Δικαιώματος) και οι οποίες υπερισχύουν των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου αυτού κατά την προσφυγή στα Δικαστήρια.
  Σε μια ευνομούμενη χώρα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η Νομοθεσία, να ξέρει κάθε πολίτης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να μην είναι υποχρεωμένος να προστρέχει για κάθε τι στην Δικαιοσύνη, γεγονός απαγορευτικό για τους ασθενέστερους οικονομικά.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η:
  Πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις για όσους (Εταιρίες Αερίου και πολίτες) παραβαίνοντας την ισχύουσα νομοθεσία εγκαθιστούν αυτόνομη θέρμανση σε διαμερίσματα πολυκατοικιών με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου με μη σύννομες διαδικασίες.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η:
  Δεν πρέπει να απαξιωθούν οι Κανονισμοί των πολυκατοικιών, για να μην μπορεί ο κάθε κακόπιστος να τους ερμηνεύει και να τους εφαρμόζει όπως τον συμφέρει.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 16:32 | κωνσταντινος κακαρης

  Αρθρο 4

  Θα επρεπε να εξαιρεθουν απο την πλειοψηφια συνελευσεως 50 +1 , Τα ισογεια καταστηματα που εχουν ηδη αυτονομηθει απο μονα τους λογω φυσεως εργασιας (ψητοπωλεια, ζαχαροπλαστεια, καφενεια κλπ κλπ ) η τα καταστηματα τα οποια δεν θερμαινονται καθολου απο την κεντρικη θερμανση.

  διατηρωντας το 50 +1 διαιωνιζεται μια κατασταση ομηρειας αναγκαστικων πληρωμων και συνεισφορων προς τους ενοικιαστες /ιδιοκτητες απο την συνελευση που δεν ειναι παντοτε φιλικη η συνενοησιμη.

  εφ οσον συνεχιζει ο ενοικιαστης να πληρωνει το 25 % (κλειστο διαμερισμα) τοτε δεν εχει κανενα οφελος να προβει σε αλλαγη η δε μη πληρωμη προκαλει σοβαρες αντιδικιες μεταξυ ενοικιαστων / συνελευσης .

  Με την διατηρηση (συμμετοχη 25 % ως κλειστο) δεν λάμβανεται υποψη απο την κυβερνηση το γεγονος οτι οι περισσοτεροι μαγαζατορες στους χαλεπους αυτους καιρους , θελουν διακαως την μειωση του κοστους τους και η μετατροπη σε αεριο η αλλη οικονομικη λυση ειναι μια καλη λυση για αυτους.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 14:27 | Κώστας

  Είναι προφανές ότι το κείμενο του νόμου ξεκίνησε αλλιώς και μετά από αλλεπάλληλες «παρεμβάσεις» κατέληξε σε κάτι υπερπολύπλοκο με αντιφάσεις και γκρίζα σημεία. Όπως φαίνεται οι μεγαλοϊδιοκτήτες της ΠΟΜΙΔΑ παρενέβησαν, και οι νομοπαρασκευαστές προσπαθούν να κρατήσουν «και την πίτα ολόκληρη και τους μεγαλοϊδιοκτήτες χορτάτους». Αναρωτιέμαι, πόσοι είναι αυτοί οι πολυϊδιoκτήτες που έχουν πολλά ακίνητα, δεν θέλουν να πληρώσουν για εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης από τα υπερκέρδη τους και καταδικάζουν μια ολόκληρη χώρα στο κρύο, στους διαπληκτισμούς και στην απόγνωση;
  Αν η κεντρική θέρμανση ήταν συμφέρουσα δεν θα ήθελε κανείς να ξοδέψει 3000 ευρώ για να αποδεσμευτεί από αυτήν. Προφανώς, θέλει να αποδεσμευτεί γιατί υπάρχουν σοβαροί και ανυπέρβλητοι λόγοι. Σημειωτέον δε, ότι πολλά καταστατικά δεν απαγορεύουν την αποδέσμευση. Γιατί να υπάρξει νόμος που να βάζει νέα εμπόδια; Η εντύπωση ότι για τη δική μου θέρμανση πρέπει να πληρώνει και ο γείτονας είναι εσφαλμένη και έρχεται σε αντίθεση με τον Ν.1512/85, άρθρο 6, παρ. 4. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το ΠΔ 7/11/1985 ΦΕΚ 651, άρθρο 1, παρ 3.3.1.
  Καλώ το Υπουργείο να δει με ευαισθησία το φλέγον αυτό θέμα και να κάνει την υπέρβαση απελευθερώνοντας πλήρως την δυνατότητα θέρμανσης (κάτι που θα γίνει de facto αργά ή γρήγορα). Οποιαδήποτε μεσοβέζικη λύση θα σπρώχνει ακόμη περισσότερους στα αντιοικολογικά τζάκια, πέλλετ, ηλεκτρικά κτλ. Και παρακαλώ να βιαστείτε γιατί κάποιοι κατοικούν βορειότερα της Αθήνας!

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 13:50 | Κωστόπουλος Γεώργιος

  α) Η καταβολή του παγίου έως 25% είναι εντελώς άδικη διότι το διαμέρισμα δεν είναι κενό και συνεχίζει να συνεισφέρει στην θερμότητα του κτηρίου, τα δε διαμερίσματα των τελευταίων ορόφων δεν έχουν κάποιο όφελος από τη κεντρική θέρμανση μια και έχουν αποκοπεί οι σωλήνες και δεν περνάει ζεστό νερό. Ακόμα στις παλαιές πολυκατοικίες είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να έχουν αντικατασταθεί τα σώματα του καλοριφέρ με μεγαλύτερα (ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αν όχι αδύνατος) με αποτέλεσμα αυτοί που μένουν στο σύστημα της κεντρικής θέρμανσης να είναι πολλαπλά ευνοημένοι.
  β) Δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα των γενικών συνελεύσεων η μείωση ή ο μηδενισμός του παγίου.
  γ) Σε κτίρια των οποίων το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην αυτονόμηση μια και είναι υποκειμενικό τι ορίζεται σαν ελάχιστη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης και η αυτόνομη θέρμανση δίνει την δυνατότητα της αντικατάστασης και του θερμοσίφωνα με μπόιλερ.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 13:10 | Παναγιώτης Ανανιάδης

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται άμεσα η δυνατότητα της αποσύνδεσης από την κεντρική θέρμανση πετρελαίου χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. Με την έναρξη ισχύος του νόμου δηλαδή να είναι δυνατή η αποσύνδεση από την κεντρική θέρμανση για την εγκατάσταση αυτόνομης εγκατάστασης συστήματος αερίου χωρίς την ανάγκη συναίνεσης οιουδήποτε. Επίσης για την επιτυχή εφαρμογή της σωστής πρωτοβουλίας του Υπουργείου θα πρέπει να μην επιβληθεί ελάχιστη συμμετοχή στις δαπάνες τις κεντρικής θέρμανσης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω η διαδικασία εγκατάστασης γίνεται τόσο δυσκίνητη και αποθαρρυντική για το καταναλωτικό κοινό ώστε θα διαιωνίσει την υφιστάμενη κατάσταση (λειτουργία συνιδιοκτησίας) η οποία είναι γνωστή ούτως ή άλλως στην πολιτεία εδώ και δεκαετίες. Αναπόφευκτα λοιπόν η κατά τα άλλα σημαντική αυτή πρωτοβουλία δε θα έχει τα εκπληκτικά αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει. Ως πολίτης κρίνω ότι απαιτείται περισσότερη τόλμη. Τα αποτελέσματα για την συντριπτική πλειοψηφία του κοινού μόνο θετικά θα είναι.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 12:38 | Ντουμάνη Μαρίνα

  Η μείωση του παγίου ή η πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών από αυτό δεν μπορεί να καθορίζεται μόνο από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων μια και οι περισσότεροι κανονισμοί των πολυκατοικιών προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία για τέτοιου είδους αποφάσεις.
  Το ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα θέρμανσης για ένα διαμέρισμα που κατοικείται θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερο από αυτό που καθορίζει ο κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, διότι το διαμέρισμα θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην θερμότητα του κτηρίου. Οι δε τελευταίοι όροφοι θα πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή οποιοσδήποτε συμμετοχής στα έξοδα διότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν κανένα όφελος από την θέρμανση των άλλων διαμερισμάτων ενώ συνεισφέρουν σε αυτά.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 12:43 | Μπούτσαλης Ιωάννης

  Το άρθρο 9 , αποτελεί την χειρότερη διατύπωση νομοθετική διατύπωση που μπορούσε να υπάρξει για την αυτονόμηση θέρμανσης στις πολυκατοικίες , με την επιβολή οικονομικού βάρους αυτονομίας 25% επί των δαπανών κεντρικής θέρμανσης για όσες ιδιοκτησίες αποκόπτονται από τις κεντρική θέρμανση.

  Εκλαμβάνει δηλαδή τις αυτονομούμενες κατοικίες ως κενές με κλειστά σώματα ιδιοκτησίες , Αν είναι δυνατόν , την στιγμή που ο λόγος που οι ιδιοκτησίες θέλουν να αυτονομηθούν είναι γιατί με μικρότερο κόστος από αυτό που πληρώνουν τώρα στην κεντρική θέρμανση θα έχουν στην αυτόνομη θέρμανση διπλάσιες ώρες θέρμανσης και άρα θα εκπέμπουν θερμότητα προς τις όμορες ιδιοκτησίες που μένουν στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης περισσότερο σε ποσότητα και ποιότητα από ότι οι ίδιες.

  Αντί λοιπόν ο νόμος να πριμοδοτεί ελεύθερα όσες ιδιοκτησίες σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης (ειδικά στα χωρίς θερμοδομέτρηση παλιά συστήματα), επιζητούν αυτονόμηση με την δυνατότητα της χωρίς οικονομικά βάρη αποχώρησης, τους τιμωρεί με οικονομικό βάρος 25% ( αν παραμείνει έτσι ο νόμος )

  Θεωρώ, ότι το εν λόγω άρθρο αντί να επιταχύνει – ως έπρεπε – όλες τις προσπάθειες ενεργειακής αναβάθμισης που έγιναν ως σήμερα ειδικά για τις παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν κατανομή δαπανών θέρμανσης με το π.δ. 27.9 / 7.11.1985 , βάζει ταφόπλακα σε κάθε προσπάθεια ιδιοκτήτη να επενδύσει χρήματα στο σπίτι του για να το βελτιώσει , ενώ ταυτόχρονα επικροτεί την αυθαιρεσία και την κλοπή παροχής θέρμανσης απόρροια της μη ύπαρξης θερμιδομέτρησης στις παλιές ιδιοκτησίες , δεδομένου ότι θα συνεχίσουν να πληρώνουν με βάση τα ποσοστά που είχαν αντιεπιστημονικός συμφωνήσει ότι καταναλώνουν και όχι με αυτά που πραγματικά καταναλώνουν κανονικά η με κλέψιμο παροχής.

  Πρέπει τέλος να το αφήσετε ελεύθερο χωρίς την έγκριση της απλής πλειοψηφίας σε όλες τις χωρίς θερμιδομέτρηση, κεντρικές θερμάνσεις διότι για να έχουν κατανομή δαπανών θέρμανσεις χωρίς θερμιδομετριτές είναι ηλικίας 30 ετών και άνω και το κεντρικό τους σύστημα θέρμανσης εκτός του ότι α) υπολειτουργεί για τους μισούς πάνω ορόφους , στερώντας τους το δικαίωμα θέρμανσης ( παγώνουν κυριολεκτικά ) και εκβιάζοντάς τους να πληρώνουν τη θέρμανση που δεν έχουν είναι β) και εγκληματικά ενεργοβόρες πράγμα που θα διαπιστώνονταν από τον υποχρεωτικό έλεγχο που επιβάλει ο ΚΕΝΑΚ η εφαρμογή του οποίου ανεστάλει για άλλα δύο έτη για τα τέλη 2015 .

  Επίσης είναι πέταμα χρημάτων οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης των κεντρικών θερμάνσεων σε όλες τις χωρίς θερμιδομέτρηση πολυκατοικίες, γιατί το δίκτυο σωληνώσεων της θέρμανσης είναι 30 ετών και άνω , διαδαλώδες , εύθραυστο και μη πρακτικά επισκευάσιμο χωρίς καταστροφή δαπέδων των οποίων η αντικατάσταση και λοιπές εργασίες ξεπερνά και το κόστος μια αυτόνομης εγκατάστασης αερίου στις περισσότερες περιπτώσεις .

  Μόνο με το αυτόνομο σύστημα μπορεί ένας ιδιοκτητης να γλυτώσει δια παντός από τις πολυέξοδες καταστροφές δαπέδων , τις φορές σωληνώσεων χρησιμοποιώντας αντικαταστάσιμους Pex σωλήνες αντοχής 40 χρόνων μέσα σε σωλήνες δομημένου τοιχώματος σωλήνες που αντικαθείστανται χωρίς καταστροφή του πατώματος όποτε χρειαστεί.

  Ως γνωστόν στο κοινόχρηστο δεν μπορείς να πειράξεις τους σωλήνες και όσοι τους άλλαξαν επικαλέστηκαν διαρροεί και ποιος ξέρει τη σύνδεσαν και τη γραμμές μπόιλερ τράβηξαν .

  Από αυτούς θέλουν να γλυτώσουν όσοι επιζητούν την αυτονομία .

  Εν Κατακλείδι , Ανακαλέστε το άρθρο 9 , μηδενίστε την συμμετοχή των αυτόνομων θερμαντικά ιδιοκτησιών ιδιοκτησιών , αφήστε ελεύθερη την θερμαντική αυτονόμηση από το κεντρικό σύστημα ΄θέρμανσης χωρίς την συναίνεση της πλειοψηφίας (50%+1) όσων ιδιοκτησιών εγκαθειστούν ατομικό λέβητα φυσικού αερίου ή αντλία θερμότητας , και αφήστε όσους θέλουν να έχουν θέρμανση ρεφενέ να αναλλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους . ΔΕΝ θα τους επιδοτούμε από πάνω και με 25% χρηματοδότηση .

  Και τέλος επιβάλλεται υποχρεωτικά την κατανομή δαπανών θέρμανσης με εκπόνηση μελέτης θέρμανσης και μελέτης κατανομής δαπανών θέρμανσης σε όλες τις κεντρικές θερμάνσεις που δεν εφαρμόζουν το π.δ. 27.9 / 7.11.1985 για να δούμε για το πότε θα καταργηθούν τα κεντρικά συτσήματα θέρμανσης, αλλιώς σε περίπτωση άρνησης η μη εφαρμογής της θερμιδομέτρησης όσους θέλουν να αυτονομηθούν να προστατέψουν τις οικογένειές τους ελεύθερα , ειδικά στην περίοδο κρίσης που ζούμε .

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 10:56 | Κουρής Ευάγγελος

  Το παρών σχέδιο νόμου και το εν λόγω άρθρο ειδικότερα, στοχεύει μέσα από τροποποίηση των υπαρχόντων κανονισμών συνιδιοκτησιών οριζοντίων ιδιοκτησίων αλλά και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την κατανομή δαπανών σε κτίρια με κεντρική θέρμανση (ΦΕΚ 631/Δ/1985) να δώσει την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου σε:

  1. Συστήματα κεντρικής θέρμανσης που λειτουργούν με χρήση υγρών καυσίμων και επιθυμούν την μετατροπή σε σύστημα κεντρικής θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου

  2. Σε ιδιοκτήτες που επιθυμούν την αυτόνομη θέρμανση της οριζόντιας ιδιοκτησίας τους με ατομική μονάδα θέρμανσης φυσικού αερίου ενώ 2.α. προβλέπεται η θέρμανση να γίνεται από κεντρικό σύστημα με χρήση υγρού καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης) 2.β. προβλέπεται η θέρμανση να γίνεται από κεντρικό σύστημα με χρήση φυσικού αερίου.

  Για την περίπτωση 1: Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη (Νόμος 3175/2003, Άρθρο 30) και εκτιμώ πως οι προβλέψεις και οι διαδικασίες του υπό συζήτηση άρθρου θα μάλλον να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις των συνιδιοκτητών και άρα δεν θα βοηθήσουν προς τον επιδιωκούμενο σκοπό.

  Για την περίπτωση 2: Εκτιμώ πως μια προσέγγιση του θέματος από την πλευρά της τοποθέτησης αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή άλλων συστημάτων (π.χ. αντλιών θερμότητας) ως ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στα ήδη υπάρχοντα θα μπορούσε να λειτουργήσει με καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να παρεμβαίνει στο πλαίσιο λειτουργίας της κάθε υπάρχουσας εγκατάστασης. Δηλαδή να είναι δυνατή χωρίς καμία άλλη απαίτηση συναίνεσης η τοποθέτηση αυτόνομων συστημάτων για θέρμανση ιδιοκτησίων συμπληρωματικά με δυνατότητα αξιοποίησης τμήματος των υφισταμένων εγκαταστάσεων με μοναδικούς περιορισμούς α) την διέλευση εξαρτημάτων και στοιχείων από κοινόχρηστους χώρους (χωρίς απαίτηση συναίνεσης) β) την εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της υπόλοιπης υφιστάμενης εγκατάστασης.
  Έτσι προτείνεται:
  1. Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 που τροποποιεί το Άρθρο 2 του Π.Δ. 420/1987 όπου να αναφέρει: Δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναίνεση για τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ως συμπληρωματικού και ανεξάρτητου του υφιστάμενου συστήματος …
  2. Σχετική πρόβλεψη για την διέλευση εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων
  3. Συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4067/2012 ώστε να συμπεριλάβει και της εργασίες σύνδεσης της ατομικής μονάδας φυσικού αερίου με το υφιστάμενο τμήμα του δικτύου θέρμανσης ή την τοποθέτηση νέου
  4. Με την τοποθέτηση του επιπλέον αυτού συστήματος εξακολουθούν να παραμένουν οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίες έναντι της υφισταμένης κατάστασης. Μπορεί να γίνει επίσης και τροποποίηση στο άρθρο 3 παρ. 3.3.1 του ΦΕΚ 631/Δ/1985 ώστε η μόνιμη αποσύνδεση (και άρα η μη πληρωμή διαπανών λειτουργίας και έκτακτων δαπανών) να γίνεται με π.χ. πλειοψηφία 50+1

  5. Αναφορικά με την δυνατότητα αντλιών θερμότητας (και όχι ηλεκτρικών αντλιών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην παράγραφο 7) θα πρέπει να καθορισθεί και η θέση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ.
  Πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει (σε μια ευρύτερη αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος) για το εάν επιτρέπεται η τοποθέτηση π.χ. ενεργειακών εστιών κάυσης βιομάζας (ενεργειακά τζάκια), ηλεκτρικών επίτοιχων αυτόνομων λεβήτων, επίτοιχων λεβήτων με χρήση υγραερίου, θερμαστρών βιομάζας (pellet κ.τ.λ).