• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ' | 14 Νοεμβρίου 2014, 18:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η ονομασία προέλευσης της βιομάζας είναι προαιρετική στα συστήματα πιστοποίησης που έχουν αναγνωρισθεί από την ΕΕ και με τα οποία ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Παραθέτω αυτούσιο κείμενο από τον οδηγό του ISCC EU (με το οποίο έχουν πιστοποιηθεί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς): Delivery note requirements: - Delivery notes for incoming and outgoing sustainable product shall contain in addition to 4.2.1.1 and 4.2.1.3 the following information: o Country of origin (voluntary) Συνεπώς στα έντυπα (Sustainability Claims, Delivery Notes) που διακινούνται δια μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι προαιρετική η αναγραφή της προέλευσης της βιομάζας. Έτσι, δεν είναι εφικτό να είναι πάντα γνωστή η προέλευση της βιομάζας και κατά συνέπεια του βιοκαυσίμου/βιορευστού στους οικονομικούς φορείς εφόσον αρκετοί κρίκοι της αλυσίδας παραλείπουν την αναφορά στην προέλευση. Έτσι,η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προτείνεται να είναι ως εξής: 2. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Επωνυμία και ΑΦΜ του υπόχρεου καθώς και έτος αναφοράς. β)Είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού. γ)Ποσότητα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, ανά πρώτη ύλη. δ)Προαιρετική αναγραφή της χώρας καλλιέργειας των πρώτων υλών ή χώρα προέλευσης των πρώτων υλών (βιομάζας), στην περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ Β’ 1667). ε)Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, του υπόχρεου. στ) Υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών (συμπεριλαμβάνοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους): i) Καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ. ii) Στην περίπτωση χρήσης πραγματικών τιμών ή χρήσης συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών, για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δήλωση για το εάν χρησιμοποιήθηκε: - η προσαύξηση eB που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημεία 7 και 8 του ν.4062 σχετικά με βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από υποβαθμισμένα εδάφη και - ο παράγοντας esca που εκφράζει τη μείωση των εκπομπών λόγω της συγκέντρωσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στη βελτιωμένη γεωργική διαχείριση που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημείο 1 του ν.4062/2012.