Άρθρο 08: Δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας

1. Το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, οι υπόχρεοι του άρθρου 7 υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας, η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση αφορά το σύνολο των βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, τα οποία διέθεσαν ή κατανάλωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 7, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επωνυμία και ΑΦΜ του υπόχρεου καθώς και έτος αναφοράς.
β)Είδος του βιοκαυσίμου ή βιορευστού.
γ)Ποσότητα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, ανά πρώτη ύλη.
δ)Χώρα καλλιέργειας των πρώτων υλών ή χώρα προέλευσης των πρώτων υλών, στην περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ Β’ 1667).
ε)Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, του υπόχρεου.
στ)Δήλωση σχετικά με το εάν το/τα συστήματα με τα οποία πιστοποιήθηκαν οι ποσότητες των βιοκαυσίμων ή βιορευστών περιλαμβάνουν ακριβή στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς για τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των εδαφών, των υδάτων και του αέρα, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές με λειψυδρία ή/και συνυπολογισμό των θεμάτων της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ.7 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7β παρ.7 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 98/70/ΕΚ.
ζ) Υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών (κύκλου ζωής):
i) Καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ.
ii) Στην περίπτωση χρήσης πραγματικών τιμών ή χρήσης συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών, για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δήλωση για το εάν χρησιμοποιήθηκε:
– η προσαύξηση eB που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημεία 7 και 8 του ν.4062 σχετικά με βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από υποβαθμισμένα εδάφη και
– ο παράγοντας esca που εκφράζει τη μείωση των εκπομπών λόγω της συγκέντρωσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στη βελτιωμένη γεωργική διαχείριση που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημείο 1 του ν.4062/2012.

3. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας επαληθεύονται πριν την υποβολή της δήλωσης από φορείς επαλήθευσης, οι οποίοι οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 5.

4. Πριν την έναρξη υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, οι υπόχρεοι υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με τα στοιχεία του υπεύθυνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

5. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας υποβάλλονται:
α) σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙII το οποίο είναι αναρτημένο σε μορφή αρχείου τύπου λογιστικών φύλλων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής www.ypeka.gr, και
β) με τη μορφή έκθεσης, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται το πόρισμα επαλήθευσης του φορέα επαλήθευσης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που διενήργησε στον υπόχρεο υποβολής δήλωσης, την ορθότητα των πληροφοριών που υπέβαλε ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης, τυχόν μη συμμορφώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.
6. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης οφείλει να κατέχει πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας.
7. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας τις δηλώσεις των οικονομικών φορέων που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιορευστών, η οποία μεριμνά για τη αξιολόγηση των στοιχείων των δηλώσεων κατά την παροχή της χρηματοδοτικής υποστήριξης που λαμβάνουν οι εν λόγω οικονομικοί φορείς.

 • Οι υπόχρεοι δήλωσης των χαρακτηριστικών αειφορίας θα πρέπει να συλλέγουν τα πιστοποιητικά αειφορίας από τους προμηθευτές βιοντήζελ και να τα μεταβιβάζουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι σε θέση με βάση τα στοιχεία που συλλέγει από το fuelstats για την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην εγχώρια αγορά να επαληθεύει τα κριτήρια αειφορίας ανά παρτίδα των εν λόγω βιοκαυσίμων και να υπολογίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Επαναλαμβάνουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν άπτεται της δικαιοδοσίας των εταιριών διύλισης, αλλά της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, η οποία καλείται να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και να πιστοποιήσει την τήρηση των κριτήριων αειφορίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:35 | GF ENERGY ABEE

  Άρθρο 8 παρ. 2 σημείο δ

  Θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κείμενο και να αφαιρεθεί ο όρος χώρας καλλιέργειας και να παραμείνει ο όρος χώρα προέλευσης

 • Η ονομασία προέλευσης της βιομάζας είναι προαιρετική στα συστήματα πιστοποίησης που έχουν αναγνωρισθεί από την ΕΕ και με τα οποία ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Παραθέτω αυτούσιο κείμενο από τον οδηγό του ISCC EU (με το οποίο έχουν πιστοποιηθεί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς):

  Delivery note requirements:
  – Delivery notes for incoming and outgoing sustainable product shall contain in addition to 4.2.1.1 and 4.2.1.3 the following information:
  o Country of origin (voluntary)

  Συνεπώς στα έντυπα (Sustainability Claims, Delivery Notes) που διακινούνται δια μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι προαιρετική η αναγραφή της προέλευσης της βιομάζας. Έτσι, δεν είναι εφικτό να είναι πάντα γνωστή η προέλευση της βιομάζας και κατά συνέπεια του βιοκαυσίμου/βιορευστού στους οικονομικούς φορείς εφόσον αρκετοί κρίκοι της αλυσίδας παραλείπουν την αναφορά στην προέλευση.

  Έτσι,η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προτείνεται να είναι ως εξής:
  2. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) Επωνυμία και ΑΦΜ του υπόχρεου καθώς και έτος αναφοράς.
  β)Είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού.
  γ)Ποσότητα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, ανά πρώτη ύλη.
  δ)Προαιρετική αναγραφή της χώρας καλλιέργειας των πρώτων υλών ή χώρα προέλευσης των πρώτων υλών (βιομάζας), στην περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ Β’ 1667).
  ε)Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, του υπόχρεου.
  στ) Υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών (συμπεριλαμβάνοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους):
  i) Καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ.
  ii) Στην περίπτωση χρήσης πραγματικών τιμών ή χρήσης συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών, για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δήλωση για το εάν χρησιμοποιήθηκε:
  – η προσαύξηση eB που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημεία 7 και 8 του ν.4062 σχετικά με βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από υποβαθμισμένα εδάφη και
  – ο παράγοντας esca που εκφράζει τη μείωση των εκπομπών λόγω της συγκέντρωσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στη βελτιωμένη γεωργική διαχείριση που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημείο 1 του ν.4062/2012.