• Σχόλιο του χρήστη 'GF ENERGY ABEE' | 17 Νοεμβρίου 2014, 18:54

    Άρθρο 1 παρ.2 Η διατύπωση είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση. Προτείνουμε : i) Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων και βιορευστων της παρ.1, από τις πρώτες ύλες μέχρι την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων και βιορευστών στην εγχώρια αγορά ή την κατανάλωση τους, όπως επίσης, ii) αυτοί που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την παραγωγή ενέργειας απο βιοκαύσιμα ή βιορευστα , αυτούσια ή σε μείγμα, οφείλουν να αποδεικνύουν τη τήρηση των κριτηρίων αειφορίας. Αντίστοιχη διατύπωση να γίνει και στο Άρθρο 4 παράγραφος 1 μια και δημιουργείται η ίδια σύγχυση.