Άρθρο 01: Σκοπός και αρμόδια αρχή

1. α) Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες αποδεικνύεται η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης των οικονομικών φορέων, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται καθώς και οι υπόχρεοι υποβολής των πληροφοριών αυτών, εφόσον, βάσει διατάξεων, τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4062/2012. Το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί το σύστημα αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών.
β) Τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας είναι ιδίως:
i) το σύνολο της ποσότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄253) καθώς και
ii) τα βιορευστά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία ορίζονται εγγυημένες τιμές πώλησης.

2. Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων και βιορευστών της παρ. 1, από τις πρώτες ύλες μέχρι την παραγωγή και διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών στην εγχώρια αγορά ή την κατανάλωσή τους, στην περίπτωση που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την παραγωγή ενέργειας από βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα, οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας.

3. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 3.α.στ.στ του άρθρου 40 του π.δ. 100/2014.

 • Το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές και μπορεί να μπει σε εφαρμογή η ελεγκτική διαδικασία αειφορίας.
  Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί κατά τη γνώμη μου είναι:
  1. Η σωστή και εμπεριστατωμένη αλλά και όσο γίνεται απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου η οποία να προσφέρει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις παραγωγής Βιοκαυσίμων και να τις θωρακίζει απέναντι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού και μάλιστα όλων των ηπείρων.
  2. Να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις αυτές με βάση το βαθμό GHG του καθενός, για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού παραγωγής ή ακόμη και αλλαγή της παραγωγής στα Βιοκαύσιμα νέας γενιάς και να γίνουν με αυτό τον τρόπο έτοιμοι για το αύριο που δεν αργεί και ανταγωνιστικοί όπως επιβάλετε για την ύπαρξη στην αγορά γενικότερα.
  3. Να διευκρινισθεί η διαδικασία ανάμιξης του αυτούσιου Βιοντίζελ με το Diesel και τις συνέπειες πρώτα και κύρια άμεσα στο περιβάλλον αλλά και σε δεύτερο επίπεδο τις συνέπειες στους κινητήρες που το χρησιμοποιούν διότι πολλά λέγονται που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
  4. Να ξεκαθαρισθεί στους Ευρωπαίους εταίρους Φορείς ότι στα πλαίσια της Αγροτικής πολιτικής είναι και η έμμεση χρηματοδότηση των καλλιεργητών που καλλιεργούν ενεργειακά φυτά και γενικά μπαίνουν στο κύκλο παραγωγής των Βιοκαυσίμων, έτσι υπάρχει σοβαρό σύστημα ελέγχου από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορεί άλλος καλύτερα από αυτόν να βεβαιώσει για τα αγροτεμάχια αν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας.
  Να γίνει αντιληπτό ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το σύστημα τελικά.
  Στα δικά τους κράτη δεν υπάρχει αυτό και επομένως θα πρέπει να κάνουν τους ελέγχους που περιγράφουν για την αγροτική παραγωγή.
  Αυτό με την τετραγωνική ρίζα του συνόλου των αγροτών.
  5. Η χρήση Α.Π.Ε. στη παραγωγή των Βιοκαυσίμων και γενικά, θα πρέπει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό σχέδιο στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους συμμετοχής επενδυτών.
  Έχω τον φόβο ότι όταν θα χρειαστεί να βαθμολογηθούν οι επιχειρήσεις ως προς το βαθμό αειφορίας θα βρεθούν πολλές από αυτές με αρνητικό πρόσημο ως προς το περιβάλλον και σε σχέση πάντα με τις απαιτήσεις της αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:54 | GF ENERGY ABEE

  Άρθρο 1 παρ.2

  Η διατύπωση είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση. Προτείνουμε :

  i) Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων και βιορευστων της παρ.1, από τις πρώτες ύλες μέχρι την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων και βιορευστών στην εγχώρια αγορά ή την κατανάλωση τους,

  όπως επίσης,

  ii) αυτοί που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την παραγωγή ενέργειας απο βιοκαύσιμα ή βιορευστα , αυτούσια ή σε μείγμα,

  οφείλουν να αποδεικνύουν τη τήρηση των κριτηρίων αειφορίας.

  Αντίστοιχη διατύπωση να γίνει και στο Άρθρο 4 παράγραφος 1 μια και δημιουργείται η ίδια σύγχυση.

 • Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ελέγχου και εφαρμογής της τήρησης της νομοθεσίας πέρα από τα βιοκαύσιμα και για τα βιορευστά. Για παράδειγμα μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τηγανέλαια ή από βιοαέριο, δεδομένου ότι από το πρώτο στάδιο έκδοσης άδειας εγκατάστασης, έκδοσης άδειας παραγωγής ή απαλλακτικού από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, το συμβόλαιο ΛΑΓΗΕ, μέχρι την έκδοση της τελικής άδειας λειτουργίας, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση σύνδεση – έλεγχος από την αρμόδια αρχή.

  Μια σκέψη είναι να μπει στον νόμο ειδική διάταξη που να αναφέρει ότι για να συνάψουν την σύμβαση σύνδεσης με τον ΛΑΓΗΕ, είτε κατά την τελική έκδοση της άδειας λειτουργίας να είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση και η αποστολή του πιστοποιητικού στην Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η τηρεί δημοσίως πίνακα των πιστοποιημένων οικονομικών φορέων.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 10:35 | Χρήστος Σταυρογιάννης

  «στην περίπτωση που λαμβάνουν χρηματοδοτική» , δηλαδή θα πληρώνουμε από την τσέπη μας κάποιους που θα παράγουν βιοντίζελ. ΟΧΙ αν είναι οικονομικά αποτελεσματική η παραγωγή ας γίνει αλλιώς τα χρήματα να δοθούν στην έρευνα ώστε να γίνει αποτελεσματική