• Σχόλιο του χρήστη 'Βούρος Παναγιώτης, Αν Προϊστάμενος Τμ Περιβάλλοντος Κυκλάδων' | 24 Νοεμβρίου 2014, 11:36

    Όπως γνωρίζετε η χώρα μας βρίσκεται έστω και με μεγάλη καθυστέρηση στο στάδιο της συμμόρφωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τα θέματα ασφαλούς διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων. Σημαντικός αριθμός αντίστοιχων υποδομών έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, παλαιοί χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων έχουν κλείσει και έχουν ήδη αποκατασταθεί ή βρίσκονται στο στάδιο αποκατάστασης, προγράμματα ανακύκλωσης έχουν παράλληλα οργανωθεί, ενώ ακόμα και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων με έμφαση τη καινοτομία επιλέχθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πρωτογενών πόρων και οικονομίας κλίμακας. Κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός της ύπαρξης και λειτουργίας ακόμα και σήμερα ΧΑΔΑ και κατά συνέπεια της απουσίας έστω των βασικών υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές το πρόβλημα είναι οξύ λόγω του ότι τα νησιά ως κλειστά οικοσυστήματα και γενικά χωρικά συστήματα έχουν μία συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση και των απαραίτητων υποδομών. Κάθε αποτυχία σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας ιδιαίτερα στα νησιά ενέχει το κίνδυνο της μη αντιστρεψιμότητας με δεδομένο το περιορισμένο χώρο αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που υφίστανται στα νησιά αποτελεί η δυσκολία λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων με δηλωμένη την αδυναμία λειτουργίας από τη τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού. Ακόμα όμως και στην περίπτωση της σωστής λειτουργίας των υποδομών αυτών δεν παύει να υφίσταται το χρονικό περιορισμένο της λειτουργίας τους, που θα απαιτήσει νέες υποδομές, συνεπώς νέους χώρους, ανταγωνιστικούς με τις υφιστάμενες δραστηριότητες και οικονομικούς πόρους, ανά νησί χωρίς όμως να διασφαλίζεται και στο μέλλον η δυνατότητα συγχρηματοδότησης. Με βάση τα ανωτέρω και συνδυαστικά με τους άξονες προτεραιότητας της γαλάζιας ανάπτυξης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αυτή παρέχει, ίσως θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί η ιδέα για την μελέτη της δυνατότητας σχεδιασμού και εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων εν πλω, μέσω ενός ή παραπάνω πλωτών μονάδων που θα διαχειρίζονται το σύνολο των απορριμμάτων, κινούμενα διαρκώς μεταξύ των νησιών και επιστρέφοντας παράλληλα τα παραγόμενα προϊόντα από τη διαχείριση (π.χ. κομπόστ), πίσω στα νησιά, ακόμα και αν απαιτειθούν συμπληρωματικές υποδομές στα νησιά που θα είναι σίγουρα ελαφρότερες (π.χ.σταθμοί φόρτωσης). Η κίνηση δε του πλωτού αυτού εργοστασίου θα βασίζεται στη χρήση του παραγόμενου βιοαερίου, στη λογική της πράσινης ναυτιλίας, θα μπορούσε να κτιστεί σε ελληνικό ναυπηγείο χωρίς πρόβλημα σε ότι αφορά την επιδότηση κτίσης του και θα μπορούσε να δημιουργήσει και επιπλέον θέσεις απασχόλησης και να παράγει συγκεκριμένη τεχνογνωσία, λύνοντας ταυτόχρονα όλα τα ανωτέρω προβλήματα διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησιωτικό χώρο (περιορισμένους χώρους, ανταγωνιστικές χρήσεις, αυξημένο κόστος με μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στο μέλλον, πλημμελή λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών, περιβαλλοντική προστασία, γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιμηκύνουν το χρόνο αδειοδότησης κ.α. Τέλος ακόμα και η συνεχή αυστηροποίηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και συνεχής ανάγκη για εξοικονόμηση και παραγωγική διαχείριση των πόρων θεωρούμε ότι αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό επιχείρημα για σοβαρή εξέταση αυτής της πρότασης. Η πρόταση αυτή έχει ήδη υποβληθεί επίσημα από τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προς τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΚΑ, Διαχειριστή Αρχή ΥΠΕΚΑ, Δήμοι Κυκλάδων, ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου, ΓΓ κ. Καλογερόπουλο κ.α.)και υπάρχει ήδη μία τεχνοοικονομική αξιολόγηση της! Σε συνέχεια λοιπόν των ανωτέρω, θεωρώ, ότι θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να υπάρξει πρόβλεψη και για εν πλω διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ρεύματα (πλωτό ΚΔΑΥ), ανεξαρτήτως του επενδυτικού σχήματος και προκειμένου να υπάρξει και δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.