• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ' | 26 Νοεμβρίου 2014, 13:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι καλό ο στόχος να συνοδεύεται με, έστω και ελλιπή, "ώριμα" μέτρα για την επίτευξη του. Στο μέτρο που το Σ/Ν προβλέπει ρητά την υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος 4(3) κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων σε εγκαταστάσεις μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι σκόπιμο η υποχρεώση αυτή να επεκταθεί προκειμένου για τα βιοαπόβλητα, με την ακόλουθη διατύπωση: " Εντός έξι μηνών από την δημοσίευση Διαπιστωτικής Πράξης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας βιοαποβλήτων στη οικεία περιφέρεια, οι φορείς λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζικής μεταφοράς του άρθρου 4, υποχρεούνται στην χωριστή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων τους." Επισημαίνεται ότι η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων συνεργεί με την βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων, κάτι που αποτελεί στόχο του παρόντος Σ/Ν