Άρθρο 20:Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

Το άρθρο 41 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 20% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων.»

 • .

 • Άρθρο 20
  Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

  α)Η πρόβλεψη αύξησης του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (από 10% σε 20%) για το 2020 κρίνεται σωστή. Λόγω ιδιαιτερότητας κάποιων δήμων (πχ νησιωτικών και απομακρυσμένων ορεινών που έχουν τεράστια εποχική διακύμανση στην παραγωγή αποβλήτων) και για την ομαλή μετάβαση τους στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου 20%, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ισχύος του τρέχοντος στόχου 10% για το 2020 και μεταβατικής περιόδου μέχρι το 2025 για τον στόχο του 20%.
  β) Επισημαίνεται όμως, ότι αν υιοθετηθεί η πρόταση για διπλασιασμό του στόχου από 10% σε 20%, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή προβλημάτων και ανακολουθιών, και αυτό διότι ο έως τώρα στόχος του 10% θεσπίστηκε πολύ πρόσφατα (2012),με βάση αυτό έχει ήδη εκπονηθεί το πλήρες ΕΣΔΑ και έχει γίνει διαστασιολόγηση και κατανομή στόχων ανά Περιφέρεια, και με βάση αυτό και τον ΕΣΔΑ, έχει ήδη δρομολογηθεί η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον αυξημένο στόχο του 20%.

 • Να αυξηθεί σε 20% το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων έως το 2018 και σε 30% έως το 2020, ώστε να είναι αναγκαίες άμεσες ενέργειες την ερχόμενη τριετία.

 • Με την ΚΥΑ 114218-ΦΕΚ 1016Β(17/11/1997) νομοθετήθηκαν το πλαίσιο προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. Ήδη η νωτέρα ΚΥΑ είναι παρωχημένη.
  Στο παράρτημα 1 παράγραφος 7 και συγκεκριμένα στις «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης» (σελ. 12962) αναφέρεται ότι: «Στις εγκαταστάσεις αυτές πραγματοποιείται η επεξεργασία των οικιακών κυρίως απορριμμάτων και επιτυγχάνεται ο μηχανικός διαχωρισμός κι η ανάκτηση………….».
  Στη σελ. 12966 και στα αναφερόμενα για την μονάδα κομποστοποίησης (παράγραφος 5) αναφέρεται ότι η κομποστοποίηση γίνεται σε βιομηχανικά κτίρια.
  Κατά την άποψη μας – όπως και είναι λογικό – η κομποστοποίηση σε βιομηχανικά κτίρια με απόσμηση και αποκονίωση αφορά τα Αστικά Απόβλητα.
  Δεν είναι δυνατό να ισχύει για την κομποστοποίηση π.χ των κλαδεμάτων ή των κτηνοτροφικών αποβλήτων ή των αποβλήτων των οινοποιείων ή των γεωργικών υπολειμμάτων (Καλαμποκιές, βαμβακιές κλπ.) .
  Θα ήταν σοβαρό αντικίνητρο για την υιοθέτηση της κομποστοποίησης ως μεθόδου διαχείρισης.
  Η νομοθεσία και η πρακτική των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ορίζει την κομποστοποίηση των διακριτών ρευμάτων οργανικών υλικών σε ανοιχτούς χώρους και ισχύουν ανάλογες διατάξεις για τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και ανθρώπου με βάση τη προέλευση τους π.χ. κτηνοτροφικά – υγιεινοποίηση τα απόβλητα κατηγοριών 2,3 , υπολείμματα λαϊκών αγορών, υπολείμματα ελαιοτριβείων , υπολείμματα εκκοκιστηρίων βάμβακος, ιλύες βιολογικών καθαρισμών κ.λπ. (Συγκέντρωση και επανακυκλοφορία στραγγισμάτων-επεξεργασία των υπολοίπων)
  Σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν καθορίζεται ως αναγκαίο , βιομηχανικό κτίριο με απόσμηση και αποκονίωση για την κομποστοποίηση των ανωτέρω διακριτών ρευμάτων.
  Αντίθετα καθορίζεται ως αναγκαίο, βιομηχανικό κτίριο για την κομποστοποίηση του μη διαχωρισμένου στη πηγή οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων.
  Επιπλέον στοιχείο για την συνολική θεώρηση του θέματος :Με την κομποστοποίηση στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε το 1% των στερεών αποβλήτων έναντι του 17%(μέσος όρος )των χωρών της Ε.Ε.

  Η Ελλάδα πρέπει να καλύψει πολύ μεγάλη απόσταση για να προσεγγίσει το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κενό το οποίο οφείλεται σε μη επαρκή και αιτιολογημένη διατύπωση για την κομποστοποίηση των επιμέρους διακριτών – διαχωρισμένων στη πηγή – ρευμάτων οργανικών αποβλήτων δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες, δεδομένου ότι το κόστος κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου με απόσμηση και αποκονίωση είναι εξαιρετικά υψηλό και αποκλείει κατηγορηματικά την υλοποίηση επενδύσεων για την κομποστοποίηση των ανωτέρω διακριτών ρευμάτων. Από τα ανωτέρω διακριτά ρεύματα παράγεται πρώτης ποιότητας κόμποστ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. σε ανοικτές κομποστοπλατείες.
  Ήδη έχουμε αναφορές από εταιρίες, μέλη του συνδέσμου μας – ήδη αδειοδοτημένες – ότι η αντίστοιχη νομαρχία απαιτεί την κατασκευή του βιομηχανικού κτηρίου για να θεωρήσει την παράταση της άδειας λειτουργίας. Oι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν άμεσα τη προοπτική της σφράγισης τους.
  Ο σύνδεσμος μας έχει σε επεξεργασία σχέδιο για την κατηγοριοποίηση των διακριτών

  Επισυνάπτουμε πίνακα υλικών προς κομποστοποίηση σε ανοικτά ή κλειστά συστήματα με βάση τη νομοθεσία και τη πρακτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης επισυνάπτουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από εγκαταστάσεις κομποστοποίησης με ανάλογα υλικά από άλλες χώρες.

  Με εκτίμηση
  Δημήτρης Κανακόπουλος
  Πρόεδρος του Σ.Ε.Κ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΥΛΙΚΑ : Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα. (Από διαλογή στη πηγή).
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Τα «Πράσινα» αστικά υλικά (κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους, κατοικίες κ.α.)
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Τα υπολείμματα καλλιεργειών και θερμοκηπίων
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Κορμοί δένδρων, υπολείμματα καμένων εκτάσεων
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Οργανικά υπολείμματα βιομηχανιών τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων π.χ.Ντοματοβιομηχανίες, Γαλακτοβιομηχανίες, Κονσερβοβιομηχανίες κ.α.
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009
  ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ – Ν. 4042/2012
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Ληγμένα τρόφιμα
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009 ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΥΑ 50910
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Κτηνοτροφικά – Πτηνοτροφικά απόβλητα – Κοπριές
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009 ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Υπολείμματα οινοποιείων, ζυθοποιείων
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Απόβλητα ελαιοτριβείων
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
  ΥΛΙΚΑ : Απόβλητα τυροκομείων
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα
  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Πρέπει να μελετηθεί σοβαρά η εφαρμογή της κομποστοποίησης εντός των ΧΑΔΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε εντός των χρονικών πλαισίων για την αποκατάστασή τους, παράλληλα με τις εργασίες αποκατάστασης. Η εφαρμογή αυτή θα έχει επιπλέον αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των αποβλήτων.
  2. Στα συστήματα κομποστοποίησης ανοιχτού τύπου είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλεψη για άμεση κάλυψη των σειραδίων με ειδικά καλύμματα που περιορίζουν την περιβαλλοντική όχληση(οσμές).

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 09:40 | Ευάγγελος Τερζής

  Δεν είναι ορθολογικό να αλλάζει κάποιος στόχος χωρίς προηγουμενη αξιολόγηση του υφιστάμενου στόχου.
  Εμφανίζεται παράλογο ότ για την επίτευξη κάποιου άλλου στόχου (εκτροπή βιοαποαδομήσιμων) να αυξάνεις το στόχο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Αυτό, σε οποιαδήποτε λογική ανάλυση, δεν είναι μέτρο επίτευξης του στόχου εκτροπής βιοαποαδομήσιμων.
  Αυτό που προφανώς χρειάζεται είνα πραγματικά μέτρα, όπως χρηματοδότηση της χωριστής συλλογής.
  Τι συνέβη άραγε στην από μήνες πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση ΟΤΑ της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτω;

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 16:49 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

  Να συνδεθεί ο στόχος με minimum μέτρα.
  Να συμπληρωθεί το άρθρο ως εξης (ενδεικτικά):
  » …. για τον σκοπό αυτό:
  (α) οι φορείς λειτουργίας των μεγαλων χώρων συνάθροισης κοινού και ΜΜΜ του άρθρου 4 υποχρεούνται σε διακριτή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων τους σε διάστημα 6 μηνών από την δημοσίευση Διαπιστωτικής Πράξης Λειτουργίας Εγκατάστασης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στην οικεία τους Περιφέρεια.
  (β)ομοίως, οι φορείς λειτουργίας Κεντρικών Λαχαναγορών, μεγάλων εγκαταστάσεων παρασκευής τροφίμων (Φοιτητικές Εστίες, Στρατός κ.α.) κ.λπ.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 13:26 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

  Είναι καλό ο στόχος να συνοδεύεται με, έστω και ελλιπή, «ώριμα» μέτρα για την επίτευξη του.
  Στο μέτρο που το Σ/Ν προβλέπει ρητά την υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος 4(3) κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων σε εγκαταστάσεις μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι σκόπιμο η υποχρεώση αυτή να επεκταθεί προκειμένου για τα βιοαπόβλητα, με την ακόλουθη διατύπωση:
  » Εντός έξι μηνών από την δημοσίευση Διαπιστωτικής Πράξης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας βιοαποβλήτων στη οικεία περιφέρεια, οι φορείς λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζικής μεταφοράς του άρθρου 4, υποχρεούνται στην χωριστή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων τους.»
  Επισημαίνεται ότι η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων συνεργεί με την βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων, κάτι που αποτελεί στόχο του παρόντος Σ/Ν

 • 25 Νοεμβρίου 2014, 10:09 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΛΟΥΔΑΣ

  Προτείνεται να κατοχυρωθεί ή κατά προτεραιότητα διάθεση ζωϊκών υποπροϊόντων (κοπριά) στις πλησιέστερες εν λειτουργία εγκαταστάσεις βιοαερίου ώστε και αποφυγή ρύπανσης να επιτυγχάνεται και συγχρόνως αξιοποίηση των σχετικών υποπροϊόντων.

 • 24 Νοεμβρίου 2014, 18:41 | Παπαγεωργίου

  Μάλλον χάνουμε λίγο τη πραγματική εικόνα.Είναι αποδεκτό αυτό το όριο για άλλες χωρες,που το ποσοστό σε βιοαπόβλητα είναι συγκριτικά πολύ πιο χαμηλό απο ότι στην Ελλάδα.
  Το γεγονός ότι στην Ελλάδα η καύση των απορημάτων είναι πρακτικά αδύνατη(αυτό εχει να κάνει με τα βιοαπόβλητα ή με το οργανικό μερος των απορρημάτων που αυτό στην τελική καθωρίζει και την υγρασια)λέει πολλά.Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε λύσεις που ανοίκουν σε ξένα προβλήματα.
  Γνώμη μου είναι ότι όσο πιο καλά διαχωριστεί το οργανικό κομμάτι και γίνει επεξεργάσιμο τόσο θα τήνει να γίνετε πιο εμπορικό και το οργανικό και το ανόργανο.Να μήν ξεχνάμε οτι η απομάκρυνση του βιοαποβλητου απο τα ανακυκλωσιμα ειναι ενα απο τα μεγαλήτερα κόστη,για την ανακύκλωση.Και τα προβλήματα στους ΧΥΤΑ πάλι στα ποσοστα υγρασιας πηγάζουν.
  Πολύ πιο ενδιαφέρον είναι να κάνουμε αυτό το πρόβλημα πλεονεκτημα.

  Το σχέδιο με τους καφέ καδους αν και φιλόδοξο είναι σε μια καλή κατευθυνση και ειναι πραγματικά προσανατολισμένο στα προβλήματα και της αναγκες τις Ελλάδας.