• Βασικό στοιχείο ελέγχου για την αδειοδότηση ενός ΣΕΔ είναι το επιχειρησιακό σχέδιο που υποβάλλει και εγκρίνεται. Κατά συνέπεια οι εκθέσεις απολογισμού θα πρέπει να συσχετίζονται σταθερά με αυτό για να αποδεικνύεται ότι το ΣΕΔ εκπληρώνει τους όρους ίδρυσης του. Πρόταση: παρ. 2: Μετά την φράση: «…καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των ΣΕΔ» να προστεθεί η φράση: «Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των ΣΕΔ θα πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχίζεται σε δομή και περιεχόμενο με τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί με την άδεια ίδρυσης του ΣΕΔ ή τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον ΕΟΑΝ κατά την υποβολή φακέλου αναθεώρησης ή την ετήσια απολογιστική έκθεση παρελθόντος έτους»