Άρθρο 02: Ετήσιες εκθέσεις

1. Η παράγραφος Δ του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. Τα ΣΕΔ συσκευασιών υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία τους και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπομένων στο Παράρτημα V του ν. 4042/2012, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των ΣΕΔ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό των ΣΕΔ για τον επόμενο χρόνο. Το περιεχόμενο της έκθεσης δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30η Μαρτίου κάθε έτους με βάση τα έως τότε τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Με την οριστικοποίηση του ισολογισμού των ΣΕΔ, υποβάλλονται αμελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. τα οριστικά οικονομικά στοιχεία»

2. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν.2939/2001 όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Τα ΣΕΔ άλλων προϊόντων υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία τους, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπομένων στο Παράρτημα V του ν.4042/2012, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των ΣΕΔ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό των συστημάτων για τον επόμενο χρόνο. Το περιεχόμενο της έκθεσης δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30η Μαρτίου κάθε έτους με βάση τα έως τότε τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Με την οριστικοποίηση του ισολογισμού των ΣΕΔ, υποβάλλονται αμελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. τα οριστικά οικονομικά στοιχεία.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
  National Member of the International Solid Waste Association

  Site: http://www.eedsa.gr, e-mail: info@eedsa.gr

  ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΣΑ
  Για το Σχέδιο Νόμου
  «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

  (Β) ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
  (Β.1) ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2939/2001 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΔ

  ΑΡΘΡΟ 2
  Ετήσιες Εκθέσεις
  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε τις αντίστοιχες εκθέσεις να υποβάλουν και οι ΟΤΑ / ΦΟΔΣΑ, σε κάθε περίπτωση που για τα υλικά συσκευασίας επιλέγουν την εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου (8.1.α.) του ν. 2939/2001.

 • Παρ.2: Θεωρούμε λάθος εκ παραδρομής και συνιστούμε την αντικατάσταση του εδαφίου «…λεπτομερή έκθεση…» σε «…λεπτομερή ετήσια έκθεση…», όπως αναγράφεται και στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

 • Βασικό στοιχείο ελέγχου για την αδειοδότηση ενός ΣΕΔ είναι το επιχειρησιακό σχέδιο που υποβάλλει και εγκρίνεται. Κατά συνέπεια οι εκθέσεις απολογισμού θα πρέπει να συσχετίζονται σταθερά με αυτό για να αποδεικνύεται ότι το ΣΕΔ εκπληρώνει τους όρους ίδρυσης του.
  Πρόταση:
  παρ. 2: Μετά την φράση: «…καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των ΣΕΔ» να προστεθεί η φράση: «Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των ΣΕΔ θα πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχίζεται σε δομή και περιεχόμενο με τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί με την άδεια ίδρυσης του ΣΕΔ ή τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον ΕΟΑΝ κατά την υποβολή φακέλου αναθεώρησης ή την ετήσια απολογιστική έκθεση παρελθόντος έτους»

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Στην παραγ. 2 του αρθ. 2 στο τελευταίο εδάφιο, λέει «Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΑΝ έως την 30η Μαρτίου κάθε έτους με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία». Να προστεθεί «… του προηγούμενου ημερολογιακού έτους».

 • Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης των ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ, δεδομένου ότι απαιτούνται τουλάχιστον 3 μήνες για την συλλογή και την επεξεργασία του συνόλου των διαχειριστικών και οικονομικών στοιχείων ώστε να συμπληρωθεί η έκθεση. Κατά συνέπεια προτείνουμε την 30 Απριλίου ως καταληκτική ημ/νία για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:18 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  Στην παραγ. 2 του αρθ. 2 στο τελευταίο εδάφιο, λέει «Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΑΝ έως την 30η Μαρτίου κάθε έτους με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία».
  Να προστεθεί «… του προηγούμενου ημερολογιακού έτους».

 • Παρ.2: Θεωρούμε λάθος εκ παραδρομής και συνιστούμε την αντικατάσταση του εδαφίου «…λεπτομερή έκθεση…» σε «…λεπτομερή ετήσια έκθεση…», όπως αναγράφεται και στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.