• Άρθρο 03 παρ. 2: Σχόλιο:Κατά την άποψη μας Παραγωγός που συμβάλλεται με ΣΕΔ σε μεταγενέστερο χρόνο από τον νομικά επιβαλλόμενο θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των εισφορών που έχει εισπράξει από τους πολίτες (χρηματική εισφορά) όπως προκύπτουν από τις ποσότητες των προϊόντων που διέθεσε στην αγορά μέχρι την στιγμή της ένταξης του σε ΣΕΔ προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους για την περίοδο της καθυστερημένης καταβολής. Διαφορετικά ενισχύεται η εισφοροδιαφυγή και η διάκριση των επιχειρήσεων γεγονός που δεν είναι επιτρεπτό. Αν αυτό γίνει αποδεκτό δεν υπάρχει ανάγκη θεσμοθέτησης «κριτηρίων» και λήψης σχετικών διοικητικών αποφάσεων εκ μέρους του ΕΟΑΝ κ.λπ.