Άρθρο 03: Ρυθμίσεις για όσους εγγράφονται σε ΣΕΔ αργότερα από την ημερομηνία που ξεκίνησε η σχετική υποχρέωση

1. Μετά την παράγραφο ΣΤ του άρθρου 7 του ν.2939/2001 προστίθεται παράγραφος Ζ ως εξής:
«Ζ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 20, σε περίπτωση που διαχειριστής συσκευασιών συμβάλλεται με εγκεκριμένο ΣΕΔ σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη από τη δημιουργία της σχετικής υποχρέωσης σύμφωνα με την υποπερίπτωση β της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β) του άρθρου 7 του ν. 2939/01, όπως ισχύει, καταβάλλει στο ΣΕΔ εισφορά ένταξης με σκοπό την κάλυψη των εξόδων του ΣΕΔ για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών του από το χρόνο δημιουργίας της σχετικής υποχρέωσης έως το χρόνο σύναψης σύμβασης με το ΣΕΔ. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της εισφοράς ένταξης και ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αυτής καθορίζονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου της σύμβασης συνεργασίας ΣΕΔ και διαχειριστών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ. Τα κριτήρια κυρίως αφορούν στο χρονικό διάστημα μη τήρησης της υποχρέωσης σύναψης σύμβασης, τις ποσότητες των συσκευασιών που διατέθηκαν στην αγορά και τη γεωγραφική κάλυψη του ΣΕΔ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ.»

2. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν.2939/2001 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 20, σε περίπτωση που παραγωγός άλλων προϊόντων συμβάλλεται με εγκεκριμένο ΣΕΔ σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη από τη δημιουργία της σχετικής υποχρέωσης σύναψης σύμβασης με αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων, καταβάλλει στο ΣΕΔ εισφορά ένταξης με σκοπό την κάλυψη των εξόδων του ΣΕΔ για τη συλλογή των αποβλήτων προϊόντων του από το χρόνο δημιουργίας της σχετικής υποχρέωσης έως το χρόνο σύναψης σύμβασης με το ΣΕΔ. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της εισφοράς ένταξης και ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αυτής καθορίζονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου της σύμβασης συνεργασίας ΣΕΔ και παραγωγών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ. Τα κριτήρια κυρίως αφορούν στο χρονικό διάστημα μη τήρησης της υποχρέωσης σύναψης σύμβασης, τις ποσότητες των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά και τη γεωγραφική κάλυψη του ΣΕΔ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ..»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
  National Member of the International Solid Waste Association
  Site: http://www.eedsa.gr, e-mail: info@eedsa.gr

  ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΣΑ
  Για το Σχέδιο Νόμου
  «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

  ΑΡΘΡΟ 3
  Ρυθμίσεις για όσους εγγράφονται σε ΣΕΔ αργότερα από την ημερομηνία που ξεκίνησε η σχετική υποχρέωση.
  Η πρόβλεψη κρίνεται δίκαιη και σε σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να προβλεφθεί επίσης η δυνατότητα καταβολής του ποσού που θα κριθεί ότι οφείλεται, σε περισσότερες των μίας δόσεων, βάσει διακανονισμού, αν από τα οικονομοτεχνικά στοιχεία προκύπτει πολύ μεγάλη δυσχέρεια καταβολής του σχετικού ποσού άπαξ. Η κρίση περί τούτου θα γίνεται από τον ΕΟΑΝ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου / υπόχρεου και τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ.

 • Άρθρο 03
  παρ. 2:
  Σχόλιο:Κατά την άποψη μας Παραγωγός που συμβάλλεται με ΣΕΔ σε μεταγενέστερο χρόνο από τον νομικά επιβαλλόμενο θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των εισφορών που έχει εισπράξει από τους πολίτες (χρηματική εισφορά) όπως προκύπτουν από τις ποσότητες των προϊόντων που διέθεσε στην αγορά μέχρι την στιγμή της ένταξης του σε ΣΕΔ προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους για την περίοδο της καθυστερημένης καταβολής. Διαφορετικά ενισχύεται η εισφοροδιαφυγή και η διάκριση των επιχειρήσεων γεγονός που δεν είναι επιτρεπτό.
  Αν αυτό γίνει αποδεκτό δεν υπάρχει ανάγκη θεσμοθέτησης «κριτηρίων» και λήψης σχετικών διοικητικών αποφάσεων εκ μέρους του ΕΟΑΝ κ.λπ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:56 | Καϊσίδου Έλενα

  Παράγραφος 2
  Η αναδρομική εισαγωγή στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ ήδη εκτελεσθέντος (πλήρως ή εν μέρει) έργου και η αναδρομική εισφορά των υπόχρεων διαχειριστών δεν είναι εφαρμόσιμη στα ΑΕΚΚ.
  Δεν μπορεί Ανάδοχος έργου να συμβάλλεται με ΣΕΔ, να καταβάλει τέλος διαχείρισης και να λαμβάνει βεβαίωση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ χωρίς να έχει παραδώσει το σύνολο των ΑΕΚΚ που παρήγαγε, όπως προβλέπονται στο ΣΔΑ. Επίσης δεν δύναται ένα ΣΕΔ να εισπράττει τέλος για ΑΕΚΚ που δεν παρέλαβε.
  Παράλληλα με βάση το πλήθος των συμβάσεων που υπογράφουν τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται ειδικές συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ για κάθε έργο που δεν έχει από την έναρξή του σύμβαση με ΣΕΔ ΑΕΚΚ και να αποφασίζονται κατά περίπτωση τα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο κατά περίπτωση υπόχρεος διαχειριστής.

 • Συμφωνούμε με τη ρύθμιση, δεδομένου ότι διασφαλίζει νομικά τον υπόχρεο που συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με αναδρομική ισχύ με ένα ΣΕΔ. Δεδομένου ωστόσο ότι το σχέδιο σύμβασης ΣΕΔ παραγωγών υποβάλλεται στο φάκελο έγκρισης και ανανέωσης της έγκρισης των ΣΕΔ, σκόπιμο θα ήταν να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη διαδικασία καθορισμού της χρηματικής εισφοράς σε ήδη εγκεκριμένα ΣΕΔ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:12 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  Η εισφορά ένταξης, για μια ακόμη φορά δίνει την ευκαιρία και «διευκολύνει» τους ασυνεπείς και αδιάφορους που γράφονται καθυστερημένα στα ΣΕΔ. Για αυτό πρέπει στη περίπτωση που θεσπιστεί η εισφορά ένταξης αυτή να καθορίζεται με αυστηρά κριτήρια που να αφορούν τον υπόχρεο που δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, ώστε κατά δίκαιη αντιμετώπιση σε σχέση με τους συνεπείς να του καταλογισθούν οι ανάλογες οικονομικές κυρώσεις.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:32 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 3 του σ/ν (Ρυθμίσεις για όσους εγγράφονται αργότερα σε ΣΕΔ από την ημερομηνία που ξεκίνησε η σχετική υποχρέωση) επιχειρεί, με καθυστέρηση αρκετών ετών, να ρυθμίσει επιτέλους την εκπλήρωση της υποχρέωσης διαχειριστή/παραγωγού συσκευασιών/άλλων προϊόντων για σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ σε μεταγενέστερη από την δημιουργία της σχετικής υποχρέωσης χρονική στιγμή.

  Το χρονικό διάστημα οριοθετείται ορθώς από τον χρόνο δημιουργίας της σχετικής υποχρέωσης έως τον χρόνο σύναψης σύμβασης με ΣΕΔ. Ως προς τα κριτήρια για τον καθορισμό της εισφοράς και τον τρόπο υπολογισμού της, το σ/ν αναφέρει πως καθορίζονται από τον ΕΟΑΝ κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ και ορίζει πως τούτα (κριτήρια) κυρίως είναι το χρονικό διάστημα μη τήρησης της υποχρέωσης τήρησης σύμβασης, οι ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά και η γεωγραφική κάλυψη του ΣΕΔ.

  Το σχέδιο νόμου παραλείπει όμως να αναφέρει συγκεκριμένα πως θα διακριβώνεται ο ακριβής χρόνος έναρξης της σχετικής υποχρέωσης για σύναψη σύμβασης με ΣΕΔ, καθώς και οι ακριβείς ποσότητες των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά, προκειμένου να εξάγεται με ασφάλεια και η οφειλόμενη χρηματική εισφορά.

  Πρόταση :

  Η υποχρέωση επίδειξης των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης είναι ενδεικτικά ένας ασφαλής και συνάμα απλός τρόπος απ’ όπου θα μπορούσε να εξαχθεί επ’ ακριβώς τόσο η έναρξη της σχετικής υποχρέωσης, όσο και οι ποσότητες που ο υπόχρεος χρηματικής εισφοράς διέθεσε στην αγορά κατά το μεσοδιάστημα.

  Για λόγους πληρότητας θα πρέπει να προστεθεί στο εν λόγω άρθρο του σ/ν προκειμένου να αντικαταστήσει την γενίκευση, αοριστία και ασάφεια (…κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ …η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του ΓΔ του ΕΟΑΝ), οι οποίες σαφέστατα ενέχουν και στοιχεία υποκειμενικότητας, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως στόχος της ρύθμισης είναι πραγματικά η έστω και εκ των υστέρων αναδρομική εκπλήρωση της οφειλόμενης υποχρέωσης του διαχειριστή/παραγωγού και όχι η συναλλαγή και ο συμβιβασμός.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:26 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Στην παράγραφο 1, στην προστιθέμενη παράγραφο 2 στον πέμπτο και στον έκτο στίχο, λέει : «…. εισφορά ένταξης με σκοπό την κάλυψη των εξόδων του ΣΕΔ για την συλλογή των αποβλήτων των συσκευασιών του …».
  Να αφαιρεθεί το κτητικό «του».
  -Στο ίδιο άρθρο, στην παραγ. 2 στην προστιθέμενη παραγ. 10, στον πέμπτο και έκτο στίχο λέει : «… εισφορά ένταξης με σκοπό την κάλυψη των εξόδων του ΣΕΔ για την συλλογή των αποβλήτων προϊόντων του …».
  Να αφαιρεθεί το κτητικό «του» (αντίστοιχα με την προηγούμενη διόρθωση).
  Η παραπάνω διόρθωση πρέπει να γίνει, διότι αλλιώς κάθε υπόχρεος μπορεί να ισχυρισθεί ότι το ΣΕΔ δεν συνέλεξε απόβλητα δικών του προϊόντων και να προσβάλλει την εισφορά ένταξης.
  -Επίσης στο ίδιο άρθρο πρέπει να διευκρινιστεί, αν μεταξύ του ΣΕΔ ιδίου ρεύματος, μπορεί να είναι διαφορετική η «εισφορά ένταξης». Από τα τιθέμενα κριτήρια προκύπτει ότι θα είναι διαφορετική. Όμως, έτσι προφανώς τίθεται θέμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»; Οι νέοι υπόχρεοι, εύλογα θα επιλέγουν να εγγραφούν στο ΣΕΔ με την μικρότερη «εισφορά ένταξης». Συνεπώς,
  Τα κριτήρια για την «εισφορά ένταξης» πρέπει να αφορούν μόνο τον υπόχρεο που εγγράφεται καθυστερημένα (πόσα χρόνια δε τήρησε την υποχρέωση του, πόσα προϊόντα διέθεσε στην αγορά τα χρόνια αυτά, πόσο τζίρο είχε την τελευταία τριετία, και μερικώτερα κριτήρια όπως, μέγεθος επιχείρησης, Ισολογισμός, κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων, χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης προς της υποχρέωσης ένταξης). Ώστε, έτσι σε όποιο ΣΕΔ και να εγγραφεί, να καταβάλει την ίδια «εισφορά ένταξης».

 • 22 Νοεμβρίου 2014, 16:02 | Περικλής Σαχίνης

  ΠΡΟΣΟΧΗ !

  Υπάρχουν ΔΥΟ προσθήκες νέων παραγράφων στο άρθρο 18 του 2939/01 μετά την παράγραφο 09 με τον ίδιο αριθμό «10»
  Η μία ευρίσκεται στο παρόν άρθρο 3 και η άλλη στο άρθρο 2