• Άρθρο 22 •Επικροτούμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση και επιπροσθέτως την συσχέτιση που θεσμοθετείται με το άρθρο 107 παρ. 3 α και γ της Συνθήκης Ε.Ε. •Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί επισήμως και τυπικά στον ΕΟΑΝ για πρώτη φορά με την υπ’ αριθμ. 1041/14.06.2013 επιστολή μας.